• No results found

Gång- och cykelväg längs GorsingeholmsvägenFörslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gång- och cykelväg längs GorsingeholmsvägenFörslag till beslut"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Teknik- och servicekontoret Dnr TFN/2020:738-037

2021-02-12 1/2

Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00

www.strangnas.se Bankgiro 621-6907

Handläggare Anders Ekman 0152-29472

Teknik- och fritidsnämnden

Gång- och cykelväg längs Gorsingeholmsvägen

Förslag till beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. avslå medborgarförslaget med hänvisning till nedanstående motivering.

Beskrivning av ärendet

Förslagsställaren vill att kommunen anlägger en gång- och cykelbana längs med Gorsingeholmsvägen från Ulvhäll till Lötladugården en sträcka på cirka 3 km för att få en säkrare väg för cyklister och gångtrafikanter.

Initialt utan asfalt, bara grus.

Vägens första 2 kilometer är kommunens, sista kilometern är Trafikverkets väg.

Kommunens uppdrag att utveckla samhället och däribland gång- och cykelbanor sker på lång sikt. Det finns inte någon uttalad prioritering eller medel för att anlägga gång- och cykelbana mellan Ulvhäll och upp till gamla reumatiker- sjukhuset för närvarande.

Därför föreslås medborgaförslaget avslås men att förslaget väl kan passa in i diskussioner i en framtida investering för gång- och cykelbana. (se bilaga cykelplanen som antogs 2017 i KF). Större cykelstråk som används av många cyklister behöver prioriteras högre än mindre, lokala cykelstråk. Exempel på detta är de cykelstråk som används vid arbetsresor och till skolor.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kostnad för att bygga sträckan är cirka 10 miljoner kronor.

Ökade framtida driftkostnader eftersom gång- och cykelbanor är prioriterat område.

Övriga konsekvenser

 Miljökonsekvenser

 Bättre att använda cykel istället för bilen.

 Folkhälsa (social hållbarhet)

 Trafiksäkerheten ökar för de som cyklar och går från Gorsinge.

 Ökad fysisk rörelse och bättre för miljön.

(2)

2/2

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Cykelplanen som antogs 2017 där den sträcka som nämns i medborgarförslaget finns med men inte som en första prioritet.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Kommunens cykelplan antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 Cykelplan antagen 2017-02-27.pdf (strangnas.se)

Beslutet skickas till -

Anna Werner Anders Ekman

Kontorschef Verksamhetschef

(3)
(4)

PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige

2020-09-28 1/2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 273 Dnr KS/2020:453-037,

Dnr KS/2020:457-037, Dnr KS/2020:462-037, Dnr KS/2020:485-037, Dnr KS/2020:489-037

Nyinkomna medborgarförslag och e-förslag

Beslut

Medborgarförslag

Till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-28 har det ingivits fem medborgarförslag.

1. Medborgarförslag från Stefan Lundholm, om byggnation av en ny bro till Tosterön, dnr KS/2020:453-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beslut.

2. Medborgarförslag från Stefan Hilmersson, om ersättning för vigselförrättare i Strängnäs kommun, dnr KS/2020:457-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut.

3. Medborgarförslag från Beatrice Nordebrink, om upprustning av bryggor och badplatser på Tosterön, dnr KS/2020:462-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beslut.

4. Medborgarförslag Esbjörn Eriksson, om skapande av en gång- och cykelväg på Gorsingeholmvägen, dnr KS/2020:485-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beslut.

5. Medborgarförslag från Annika Johansson, om belysningen vid Toresunds idrottsplats, dnr KS/2020:489-037.

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna förslaget till teknik- och fritidsnämnden för beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunfullmäktiges beslut.

(5)

PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige

2020-09-28 2/2

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservationer

David Aronsson (V) reserverar sig mot beslutet gällande medborgarförslag nummer 4 med följande motivering:

Jag reserverar mig mot beslutet att låta teknik- och fritidsnämnden besluta om svar på detta medborgarförslag. En så stor investering som en fler km lång cykelbana medför kan inte verkställas av en nämnd inom rimlig tid ifall den inte redan är inplanerad i investeringsbudgeten (och då hade det inte behövts ett medborgarförslag). Resultatet blir att nämnden för att följa sin budget tvingas säga nej, i det fall nämnden är ansvariga för att ta beslut i ärendet. Om nämnden istället får ärendet för beredning inför fullmäktiges beslut så kan nämnden beskriva budgetpåverkan och be fullmäktige besluta om finansiering av åtgärden. Att lägga detta beslut på nämnden medför per automatik att det avslås, egentligen oavsett nämndens inställning i frågan. Därför reserverar jag mig.

Jag anser vidare att det blev ett procedurfel i hanteringen av ärendet i

fullmäktige när jag av ordförande förvägrades yrka på att ärendet istället för beslut i nämnden skulle beredas i nämnden. Detta fel påverkar, som beskrivet ovan, förutsättningarna för medborgarförslaget att bifallas. Beslutet bör därför upphävas och ärendet tas upp för prövning igen.

Ett medborgarförslag är medborgarnas möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige. Fullmäktige får (inte “ska”) sedan om så beslutas överlämna ärendet till en nämnd för beslut. I fullmäktiges arbetsordning 26 § framgår detta:

”Fullmäktige får, utan föregående beredning, överlåta till kommunstyrelsens eller annan nämnd att beslut om ett medborgarförslag, utom i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt ör kommunen som följer av 5 kap. 1 § kommunallagen.”

Det finns däremot förstås ingenting i arbetsordningen som hindrar att ett medborgarförslag istället lämnas på beredning i en nämnd (just detta hade tidigare skett i ärende 19 vid detta möte i fullmäktige). Det innebär att fullmäktige behåller sin beslutsrätt i ärendet. I detta ärende stoppades det.

Även av denna anledning reserverar jag mig mot beslutet.

Beslutet skickas till Teknik- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen

References

Related documents

-Många gator har smalnats av och gång- och cykelvägar har anlagts, vilket saknas på Christian Kruses väg, trots att det är många som rör sig här bl a äldre från

Kommunfullmäktige har beslutat 2017-01-30, § 12, att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och.. cykelväg längs Christian

medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning gällande Gång- och cykelväg längs Christian Kruses väg.. Medborgarförslaget tar upp

Teckna avtal med Trafikverket avseende byggande av Gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs kommungräns under förutsättning att Höörs kommuns investerar i sin del av

 Föreslå tekniska nämnden godkänna inriktningen för medfinansieringsavtalet samt föreslå kommunfullmäktige godkänna medfinansieringsavtalet och avsätta medel för

Tekniska nämnden beslutade 2019-06-19, § 138, att föreslå kommunstyrelsen besluta teckna medfinansieringsavtal med Trafikverket för gång- och cykelväg från Ludvigsborg till Höörs

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att anlägga en gång-/cykelväg läng Näckrosgatans södra sida för att skapa en tryggare

MM-åtgärder kopplat till utövare av padel, ridning, fotboll mm samt besökare till Arenaområdet och Hästområdet 43. Gång- och cykelbana Dalgången