• No results found

Remissvar - Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Ju2020/02984/L4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar Ju2020/02984/L4"

Copied!
2
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Postadress Telefon växeln Fax E-post Webbplats Ystads kommun 0411-57 70 00 0411-729 68 kommunen@ystad.se www.ystad.se 271 80 Ystad

Datum Dnr Hid

2020-08-28 2020/200 2020.2183

Handläggare

Cornelia Englén Regeringskansliet Justitiedepartementet

Direkttelefon ju.remissvar@regeringskansliet.se

0411-57 70 20 ju.L4@regeringskansliet.se

E-postadress

cornelia.englen@ystad.se

Remissvar - Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Ju2020/02984/L4

Ystads kommun har fått möjlighet att yttra oss över promemoria JU2020/02984/L4.

Kommunen kan konstatera att förslaget innebär inga förbättringar för små teatersalonger genom att införa en ny avståndsgräns d v s två meter mellan varje person. Det är knappast relevant att jämföra en teaterpublik med en körsång. Det är snarare så att en sittande teaterpublik bör jämföras med en ätande besökare på restaurang och därmed motsvarande krav på social distans. Begreppet ”var och en av deltagarna” bör bytas ut mot ”varje sällskap”. De är självklart att om man bor ihop eller umgås dagligen så kan man sitta tillsammans på en teater eller idrottsarena. Med vänlig hälsning

Kansliavdelningen

Kristina Bendz

Kommunstyrelsens ordförande

Cornelia Englén Kanslichef

(2)

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Kristina Bendz

Signature reference: 76ffd710-314e-4a9a-a604-1e4e6441a40f

Signed by: Anna Henrietta Kristina Bendz Date: 2020-08-28 10:10:27

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

En genomgång av publicerade hälsoekonomiska artiklar visar att hälso- och sjukvården bör främja fysisk aktivitet bland patienter som har förhöjd risk för sjukdom eller

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 men färre en ett visst högre antal deltagare ska undantas från förbudet om var och en av deltagarna

Det är, enligt promemorian, arrangören som ska ansvara för att uppfylla avståndskraven exempelvis genom att anpassa antalet besökare till tillgänglig yta, markeringar på platsen

Helsingborgs stad välkomnar förslaget att medge undantag från det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.. Helsingborgs

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.. Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga

Förslaget skulle innebära ännu en ökad belastning för kommunerna och ökad risk för smittspridning i miljöer där kommunen redan idag ser en tydlig problematik. Det

Sollefteå kommun ber därför regeringen att utarbeta ett förslag där såväl motionsidrotten som naturturismen också kan undantas på samma villkor, att deltagarna kan hålla

perspektivet för Västra Götalandsregionen är att vi måste ta ansvar för att begränsa smittspridningen och vidhålla en restriktiv inställning till.. sammankomster och

Därutöver föreslås även att samma sammankomster och tillställningar ska kunna arrangeras för en sittande publik med fler än 50 deltagare ”men färre än ett visst högre

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

Skulle denna ändring vara svår att få till stånd, föreslår SST att ett undantag övervägs för religiösa sammankomster avseende anvisad plats istället för sittplats.. •

barnkonventionen och barnets bästa att förmå ett barn att hålla 2 meters avstånd till en förälder eller annan ansvarig vuxen vid deltagande i ett större arrangemang

Sida 2 av 3 Till att börja med uppfattar Folkets Hus och Parker att förslaget enbart handlar om undantag från det tillfälliga förbudet om att samla mer än 50 personer vid

Det finns vittnesmål från förbund om att den enskilda föreningarnas förutsättningar i en och samma serie varierar så mycket att förslaget om anvisad sittplats skulle innebära

Scenkonstverksamheterna arbetar med långa ledtider, ofta 6 – 18 månader (i vissa fall upp till 24 månader, exempelvis vid turnéverksamhet) från produk- tionsbeslut till premiär,

Om arrangören kan säkerställa att publiken håller ett visst bestämt säkert avstånd mellan varandra och det även i övrigt skapas förutsättningar för publiken att hålla