• No results found

MUR Markteknisk undersökningsrapport

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MUR Markteknisk undersökningsrapport"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Valdemarsviks Kommun

MUR

Markteknisk undersökningsrapport

Bruksområdet Gusum, Valdemarsvik

Grontmij AB Linköping

Bilaga 3a

(2)

MUR

Vår referens

Linköping, Michael Danielsson

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

Namnteckning

Michael Danielsson

Granskad av Godkänd av

Innehållsförteckning

Objekt ... 3 

Syfte ... 3 

Underlag för utredningen ... 3 

Geoteknisk kategori ... 3 

Befintliga förhållanden ... 3 

Positionering ... 3 

Geotekniska fältundersökningar ... 3 

Geoteknisk redovisning ... 5 

Geotekniska förhållanden ... 6 

9.1  Sektion A, norra slänten ... 6 

9.2  Sektion B, södra bruksområdet ... 6 

9.3  Sektion C, asfaltsplanen ... 6 

10  Hydrogeologiska förhållanden ... 6 

11  Utvärdering av släntstabilitet ... 6 

11.1  Ingående modellparametrar ... 6 

11.2  Norra Slänten ... 7 

11.3  Södra bruksområdet ... 7 

11.4  Asfaltsplanen ... 7 

Bilagor

Plan ... G-10.1-001 Sektioner ... G-10.2-001 – G-10.2-005 Labbprotokoll rutinförsök, störd provtagning ...

Beräkningar släntstabilitet ...

(3)

Markteknisk undersökningsrapport

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

Grontmij AB 3 (3)

1 Objekt

Grontmij AB har som underkonsult till Hifab genomfört geoteknisk undersökning och miljöprovtagning inom det före detta bruksområdet i Gusum, Valdemarsviks Kommun.

Undersökningen är en del av utredningen inför sanering av förorenad mark som drivs av Valdemarsviks kommun och finansieras genom medel från naturvårdsverket.

2 Syfte

Syftet med markteknisk undersökningsrapport är att redovisa genomförda fältundersökningar samt utreda släntstabiliteten utmed Gusumsån.

3 Underlag för utredningen

 Provtagningsplan ”Gusum provpunkter 2012 fältkarta”, Hifab

 Grundkarta ”Gusums_bruk_Primärkarta_Valdemarsviks_Kommun_Sweref99-16- 30.dwg”

 Terrängmodell på inmätning av området, genomförd av Metria

4 Geoteknisk kategori

Undersökningen är genomförd i enighet med geoteknisk kategori 2.

5 Befintliga förhållanden

Gusums gamla bruksområde genomkorsas av Gusumsån. I områdets norra del låg det numera rivna gusumsbruk där det tillverkades bland annat blixtlås. Byggnaderna är numera rivna och endast grunderna står kvar. Söder om de rivna byggnaderna är en större

asfaltsplan med en äldre timrad lada utmed Bruksgatan och ytterligare söderut återfinns Gusums busshållplats.

På Gusumsåns östra sida ligger en större industribyggnad, före detta Voiths fabriksbyggnad. Numera används lokalerna för tillverkning av prefabricerade balkongelement.

Undersökningsområdet begränsas i söder av Dalängsvägen, norrut av bruksområdets staket i tomtgräns, österut av berg på industribyggnadens baksida samt västerut av Bruksgatan. Undantaget detta område är två punkter väster om Bruksgatan.

6 Positionering

Samtliga utförda undersökningspunkter har i detta projekt mätts in med RTK GPS i Sweref 99 1630 i plan och RH 2000 i höjd.

7 Geotekniska fältundersökningar

Arbeten i fält genomfördes under perioden oktober - december 2012 av fältgeotekniker Johan Averland, Fredrik Stenqvist och Magnus Kippel med borrigg typ Geomachine GM65.

För undersökningens omfattning, se tabell 1.

(4)

Markteknisk undersökningsrapport

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

Metod

Punktnummer Skr Slb Vim Vb Symmetrix Gv-rör (PEH) Gv-rör (1” stål) G1 X X

G2 X X X X G3 X X X G4 X X G5 X X X X G6 X X G7 X X G8 X G9 X X X X G10 X X G11 X G12 X

H120 X X H121 X

H122 X H123 X H125 X

H126 X X H127 X

H129 X X H130 X

H131 X H132 X

H133 X X X X H134 X

H135 X H136 X

H137 X X H138 X

H139 X H141 X

H142 X X H143 X

H144 X X H145 X

H146 X H147 X H148 X H149 X H150 X H151 X H152 X H153 X H154 X H155 X H156 X H157 X H158 X H159 X

(5)

Markteknisk undersökningsrapport

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

Grontmij AB 5 (5)

H163 X H164 X H165 X H166 X H167 X

H168 X X H169 X

H170 X H171 X H172 X H173 X H174 X H175 X H176 X H177 X H178 X H179 X H180 X H181 X H182 X

H183 X H184 X

H185 X X H186 X X H187 X

H188 X H189 X H190 X H191 X H192 X H193 X H194 X

69 st 10 st 12 st 3 st 7 st 10 st 1 st

Tabell 1: Utförda undersökningar, Skr: Skruvprovtagning, Slb: Slagsondering, Vim: Viktsondering, Symmetrix: foderrörsborrning med tryckluftspolning

8 Geoteknisk redovisning

Geoteknisk redovisning är upprättad i plan och sektion, se tabell 2, och avser endast punkt G1 - G12. Övriga undersökta punkter redovisas separat av Hifab.

Ritningsnr. Beskrivning Format Skala

G-10.1-001 Plan A1 1:800 G-10.2-001 Sektion A A1 L 1:100 / H 1:100

G-10.2-002 Sektion B A1 L 1:100 / H 1:100 G-10.2-003 Sektion C A1 L: 1:100 / H: 1:100 G-10.2-004 Sektion D & E A1 L: 1:100 / H: 1:100 Tabell 2: Geoteknisk redovisning

(6)

Markteknisk undersökningsrapport

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

9 Geotekniska förhållanden

9.1 Sektion A, norra slänten

Marken på toppen av slänten består överst av upp till 5 m fyllning ovan 1m skickt av gyttjig lera följt av silt ovan morän.

Vid släntfot i vattenbrynet består marken överst av 1,9 m fyllning bestående av siltig sandig torv med inslag av sågspån. Under fyllningen följer 2,2 m halvfast till lös lera ovan 1 m siltskiktad lera ovan lerig silt ovan morän på berg.

Stopp med slagsond i överkant på slänt uppstod 9,8 m under markytan på nivå +29,4 och nedanför slänt uppstod stopp 8,6 meter under markytan på nivå +24,6.

9.2 Sektion B, södra bruksområdet

Närmast västra åkanten består jordprofilen överst av 2 m mäktigt lager fyllning bestående av sandig grusig lera, överst med inslag av mull, följt av 2 m gyttja med växtmaterial och inslag av silt, ovan gyttjig lera följt av siltig lera ovan silt ovan morän på berg. Partier med mycket lös gyttjig lera har påträffats mellan 4 och 7 m under markytan

Sonderingsstopp med slagborr uppgår till 12 m under markytan vid åns västra strandkant.

Slagsondering inomhus genom naturlig torrskorpelera stannade 9,3 m under markytan.

9.3 Sektion C, asfaltsplanen

Väster om ån är marken uppfylld med 2,5 meter grusig sand ovan siltig sand på grusig lera.

Under fyllningen följer torrskorpelera ovan förmodat siltig lera ovan silt på berg.

Östra sidan är uppfylld med fyra meter fyllning bestående av lager av lera, friktionsjord och silt med växtdelar. I de översta två metrarna förekommer även grövre material såsom sten.

Under fyllningen följer siltig gyttja med växtfragment ovan lera på silt.

Stopp med slagsond uppstod på 15,8 m under markytan väster om Gusumsån med avtagande djup österut. Viktsondering inomhus stannade på endast 1,5 m under markytan.

10 Hydrogeologiska förhållanden

Elva stycken grundvattenrör varav 10 st 63 mm PEH-plaströr och ett 1” stålrör har satts under tiden för genomförda fältarbeten. Filterplacering är satta i naturligt material under fyllningsnivåer förutom enstaka djuprör som går ända ned till berg. Utredning av hydrogeologin genomförs separat av Hifab.

11 Utvärdering av släntstabilitet

Utredning av släntstabiliteten i tre sektioner på området visar att i befintligt tillstånd står slänterna men att vid avschaktning av förorenad fyllning medför förändrad geometri i terrängen vilket ändrar förutsättningarna för respektive slänts stabilitet.

11.1 Ingående modellparametrar

Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet Slope/W och i enlighet med

Skredkommissionens rapport 3:95. I modellen har friktionsvinkeln för lera satts till φ = 30°

och kohesionsinterceptet till 10 % av skjuvhållfastheten. Övriga ingående parametrar enligt tabell 3-5 nedan. Antaget grundtryck från trafik har satts till 20 kPa och grundtryck från byggnad till 30 kPa.

(7)

Markteknisk undersökningsrapport

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

Grontmij AB 7 (7)

Sektion A

Material Cuk (kPa) φ° γ (kPa) γ’ (kPa)

Vägöverbyggnad - 40 20 11 Fyllning - 30 17 8

Morän - 33 20 12 Silt - 26 17 8 Lera 15 30 17 8 Tabell 3: Ingående parametrar sektion A

Sektion B

Material Cuk (kPa) φ° γ (kPa) γ’ (kPa)

Vägöverbyggnad - 40 20 11 Fyllning - 30 17 8

Gyttja 7 30 16 7 Lera 1 10 30 17 8

Lera 2 15 30 17 8,5

Silt - 26 17 8 Morän - 33 20 12 Tabell 4: Ingående parametrar sektion B

Sektion C

Material Cuk (kPa) φ° γ (kPa) γ’ (kPa)

Fyllning - 30 17 8 Gyttja 7 30 16 7

Lera 10 30 17 8 Silt - 26 17 8 Morän - 33 20 12 Tabell 5: Ingående parametrar sektion C

11.2 Norra Slänten

Den mest påtagliga risken är i norra slänten där vid avschaktning i etapper medför en slänt nära bruksgatan. Någon kunskap om hur vägen är uppbyggd finns i nuläget inte, vilket medför att osäkerheter i beräkningsmodellen ger ett eventuellt sämre fall än vad som kan tänkas vara i verkligheten ifall vägen visar sig vara anlagd på avsprängt berg.

11.3 Södra bruksområdet

I sektion B ska schaktning nära vägen göras. Stabiliteten i den blivande slänten i vägkanten blir för dålig och åtgärder måste tas till i hur man genomför schaktningen. En metod är att de sista metrarna närmast vägen, schaktas med bredd på 2 m med kontinuerlig återfyllning för att upprätthålla stabiliteten i vägbanken. I detta skede ska trafik endast ske i ena körfältet och/eller via en temporär väg väster om dagens väg där detta är genomförbart.

11.4 Asfaltsplanen

Samma förfarande vid schakt nära Bruksgatan råder i sektion C som i sektion B, att schaktning med stegvis återfyllning görs för att upprätthålla stabiliteten i schaktslänten mot

(8)

Markteknisk undersökningsrapport

Datum

2013-01-17

Uppdragsnr

10007264

vägen. Schaktning kommer även att utföras i åns östra slänt på grund av förhöjda

föroreningshalter. Beroende på hur föroreningsspridningen är styr detta hur pass långt man bör gå mot industribyggnaden. Stabiliteten kan då säkras i slänten med flack släntvinkel.

References

Related documents

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Fältarbete har utförts av Mats Nises borrledare(Geokompaniet), Jalmar Sternheden geotekniker (Bjäre Markkonsult). 8.5 Kalibrering

Tyréns AB har på uppdrag av Ängelholm kommun utfört geotekniska undersökningar i samband med planering av detaljplan gällande fastigheten Tegelbruket 9, Ängelholm.. Samtliga nivåer

• Danmag AB utförde fältundersökingar längs Bredängsvägen den 1-5 mars 2018. Fältundersökningarna omfattade 13

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander och Kenneth Andersson, Tyréns AB, samt Mehdi Shafiei, Metria AB, i mätklass B enligt SGF Rapport

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i