Katarina Lundin, kommunsekreterare. Katarina Lundin. Ordförande Katarina Johannesson

30  Download (0)

Full text

(1)

Kristina Kristiansson S

Maurice Leroy S

Sören Rundin S

Kenny Svensson S

Ulla-Kerstin Aronsson S

Maria Axelsson FP Ej tjänstgörande ersättare Rolf Emanuelsson FP Ej tjänstgörande ersättare Turi Björnsson, Lars Hugosson M Ej tjänstgörande ersättare Eia Liljegren-Palmaer V Ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare Katarina Lundin, kommunsekreterare

Utses att justera

Justeringens

plats och tid Kommunkansliet, Årjäng Paragrafer 1-30

Underskrift Sekreterare

Katarina Lundin

Ordförande

Katarina Johannesson

Justerande

Kristina Kristiansson Roland Kylén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Myndighet Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2011-01-11

Datum för anslagets

uppsättande 2011-01-17 Datum för anslags nedtagande 2010-02- 08

Förvaringsplats för

protokoll Kommunkansliet, Årjäng

Underskrift

Birgitta Schmidt

(2)

§ 1

Anmälan av delegationsbeslut

På kommunstyrelsens sammanträde anmäldes följande delegationsbeslut liksom protokoll från arbetsutskottets sammanträden 2010-11-30, 2010-12-09 och 2010- 12-14.

Dnr 2.10.31

Delegerads beslut om upplåtelse av offentlig plats:

Nr 34-35

Dnr 486.10.02

Delegerads beslut om arbetstider för kontorsanställda med flexibel arbetstid Dnr 7.10.34

Delegerads beslut om utbetalning av bidrag till enskilda vägar Nr 4-20

Dnr 322.10.25

Överlåtelsehandlingar för bostadsrättslägenhet Backmansvägen 7B Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

(3)

Ärenden för kännedom

På kommunstyrelsens sammanträde redovisades följande ärenden för kännedom:

1. Skrivelse från Hjälpmedelsinstitutet ang försöksverksamhet med service- och signalhundar

2. Brev till personal inom räddningstjänsten om sekretesslagen m m 3. Protokoll från Drifts- och servicenämnden

4. Information om lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

5. Nya dokument om hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete m m 6. Småkoms nyhetsbrev november 2010

7. Redovisning av andelen förstagångsväljare i val till kommunfullmäktige 2010 8. Yttrande i överklagat ärende om avtal med Conceptor och biblioteksflytt 9. Beslut om projektstöd inom Leader, fiberprojekt

10. Beslut om projektstöd från Region Värmland, Barnens Gränsland 11. Beslut om projektstöd från Region Värmland, utveckling av turism m m 12. Överklagande från markägare betr lokalisering av vindkraft Årjäng NO 13. Överklagande av beslut att anta detaljplan för Järnsjö Strand

14. Dom om laglighetsprövning enl kommunallagen, överlåtelse av mejeriet 15. Protokoll Regeringsrätten, fråga om prövningstillstånd, överlåtelse av mejeriet 16. Anmälan om störning i process vid Kyrkeruds avloppsreningsverk

17. Information om införande av vattenskyddsområden

18. Beslut om bevarandeplan för Natura 2000-området Storområdet Fjornshöjden 19. Länsstyrelsens beslut om byte av vägtrumma Olerudsälven, Sundsbyn

20. Informations och prognosbrev om asylsökande m m 2010-2011 21. Protokoll från Handikapprådet

22. Protokoll från Pensionärsrådet Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna

(4)

§ 3

Näringslivsinformation

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, informerade om aktuella näringslivsfrågor enligt följande.

- Kommunledningen har regelbundna träffar med teknikföretagen som bl a informerar om att verksamheterna har en positiv utveckling men en kortare planeringshorisont när det gäller orderingångar

- Diskussion pågår när det gäller tre större etableringar i kommunen - Nybyggnationen av Lindudden har påbörjats

- Frukostmöte äger rum den 20 januari kl 7.30 på hotellet då Svenskt Näringsliv presenterar resultatet av genomförd undersökning beträffande företagsklimatet - Årjängs kommun ska delta i en undersökning om företagsamma Värmland - Näringslivsutvecklaren och landsbygdsrådgivaren kommer att genomföra

kurser i att starta eget företag

- Nordmarkens Näringsliv har engagerat säljstöd och administrativt stöd till sin verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

(5)

Marknadsplan för Årjängs kommun

Vid sammanträde diskuterades framtagandet av en ny marknadsplan för Årjängs kommun.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, och näringslivs- utvecklaren, Marita Närtell, får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en ny marknadsplan för kommunen skulle kunna utarbetas.

2. Förslaget ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari.

Expedieras till:

KS ordf, näringslivsutvecklaren

(6)

§ 5 Dnr 43.09.01 Ny förvaltningsorganisation i Årjängs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 november gett kommunchefen i uppdrag att ytterligare se över organisatorisk placering av plan- och

byggfunktionerna.

Kommunchefens förslag presenterades i bilagda handlingar (organisations- scheman) med rubrikerna Teknisk service och Bygg och miljö.

Kommunstyrelsens beslut

Plan- och lovärenden ska handläggas på tekniska avdelningen på uppdrag av bygg- och miljönämnden enligt kommunchefens förslag.

Expedieras till:

Kommunchefen

(7)

Motion om att bygga en högstadieskola

Lena Karlsson, vänsterpartiet, har väckt en motion om att bygga en högstadieskola.

Motionären föreslår att kommunen utreder frågan om att lägga ihop nuvarande två högstadieskolor till en och bygger en ny skola med moderna lokaler. Hon anser att skolan är viktig och att barnen förtjänar en bra miljö.

Vidare menar hon att det finns stora samordningsvinster att slå ihop de två högstadierna till ett gemensamt.

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i frågan (BUN 2010-10-28 § 61) och förslår att motionen avslås, med motiveringen att nuvarande skolorganisation med två högstadieskolor och våra bygdeskolor ska behållas så länge det finns

elevunderlag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen avslås eftersom nuvarande skolorganisation med två

högstadieskolor och bygdeskolor ska behållas så länge det finns elevunderlag.

2. Motionen är därmed besvarad.

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

KF

(8)

§ 7 Dnr 342.08.10

Medborgarförslag om kommunal medlare vid grannkonflikter

Olle Robertsson, Töcksfors, har lämnat ett medborgarförslag om kommunal medlare vid grannkonflikter. Förslagsställaren menar att meningsskiljaktigheter kan uppstå grannar emellan, t ex när det gäller rätten att beträda annans mark, utnyttjande av badplatser, störande ljud m m.

Olle Robertsson föreslår med anledning härav att kommunen inrättar ett uppdrag som kommunal medlare vid grannkonflikter.

Bygg- och miljönämnden har fått förslaget på remiss och har svarat att de inte har någonting att yttra i frågan.

Kommunchefen och kommunsekreteraren har lämnat ett förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årjängs kommun ska aktivt använda sig av de regler som finns i befintlig lagstiftning för att förebygga och medla i grannkonflikter.

2. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

KF

(9)

Motion om inrättande av ny konsthall i Årjäng

Roland Kylén, Bo Malm, Kenneth Christofferson, Kent Norman, Peter Ring, Kerstin Andersson och Kjell Olsson samtliga tillhörande centerpartiet, Esbjörn Andersson moderata samlingspartiet och Anna-Lena Knutsson folkpartiet har väckt en motion angående Konsthall i Årjäng

Motionärerna föreslår att det inrättas en konsthall i anslutning till det nya biblioteket vid det gamla torget i Årjäng. Man menar att det finns behov av en sådan lokal i Årjäng och ser stora fördelar med att samordning sker med bibliotek - konsthall - konsthantverksförsäljning lokal- och personalmässigt.

Ärendet har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Kultur- och fritidschefen har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet och kultur- och fritidsnämnden har behandlat frågan i möte 2010-10-04. Nämnden ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att en ökning av budgetramen görs. Vidare önskar man att ärendet utreds ytterligare innan slutligt beslut fattas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen om en ny konsthall i Årjäng överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning.

2. Motionen är därmed besvarad.

KF

(10)

§ 9 Dnr 183.10.10 Motion om utmaningsrätt

Torleif Åhs, Esbjörn Andersson och Helena Oscarsson Hammar, samtliga tillhörande moderaterna, har väckt en motion om att kommunen inför s.k utmaningsrätt.

Utmaningsrätt innebär att företag, anställda i kommunen eller organisationer kan utmana kommunen om drift och skötsel av en specifik verksamhet. Det finns 22 kommuner i Sverige som har infört utmaningsrätt men så vitt man vet ännu ingen i Värmland.

Utredare och kommunsekreterare har upprättat en tjänsteskrivelse i ärendet med följande förslag till beslut:

1. Årjängs kommun ska se över nuvarande konkurrensprogram.

2. Förslag till riktlinjer för utmaningsrätt ska inarbetas i konkurrensprogrammet.

3. Kommunchefen, Ingemar Rosén, får i uppdrag att organisera arbetet med riktlinjer och andra styrdokument.

4. Motionen är därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunsekreterarens och utredarens förslag till beslut antas.

2. Motionen är därmed besvarad.

KF

(11)

Motion om ökat öppethållande på soptipparna

Runar Patriksson (FP) har väckt en motion om ökat öppethållande på soptipparna med anledning av att tömningen av de s k gröna tunnorna upphör och att det har blivit problem för kommuninvånarna att bli av med återvinningsbart material. De idag existerande öppettiderna på kommunens soptippar anses inte tillfreds-

ställande och därför behöver dessa snarast utökas för att undvika icke önskade effekter. Runar Patriksson föreslår därför att kommunstyrelsen omgående tar upp förhandlingar med berörda entreprenörer för att åstadkomma ytterligare en dag med öppethållande på soptipparna i Årjäng och Töcksfors.

Biträdande teknisk chef, Peter Månsson, har lämnat ett svar på motionen.

Tekniska avdelningen bedömer att den kvantitet material som hushållen tidigare har sorterat i den gröna tunnan som deponirest, egentligen är återvinningsbart och kan lämnas vid kommunens olika återvinningsstationer. Det innebär att nuvarande öppethållande vid återvinningscentralerna ändå är tillräckligt. Fraktionen

deponirest är ett avfall som inte går att återvinna, återanvända, förbränna eller är farligt avfall som t ex keramik, porslin, fönsterglas, cementplattor och tegel.

Mängden som uppstår i hushållen är endast några procent av den totala

sopmängden beräknad under ett år. Transporterna till återvinningscentralerna för deponirestlämning bedöms därför kunna ske under nuvarande öppettider.

Kostnaderna för ändrade öppettider skulle överstiga budgeterade medel för 2009.

Eventuellt ändrade öppettider bör i så fall belasta år 2010, menar biträdande tekniske chefen.

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet för ytterligare beredning (KF 2009-03-30 § 25).

Tekniska chefen har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen beslutar om att utöka öppettider för Töcksfors

återvinningscentral under sommarperioden 1 april- 30 oktober onsdagar kl 14.00-18.00.

2. Motionen anses därmed besvarad.

KF

(12)

§ 11 Dnr 194.10.04

Årsredovisning Stiftelsen Glaskogens naturreservat 2009

Stiftelsen Glaskogen har översänt årsredovisning för år 2009 till Årjängs kommun för sedvanlig behandling.

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen för Stiftelsen Glaskogens Naturreservat med tillhörande revisionsberättelse godkänns.

2. Styrelsen för Stiftelsen Glaskogen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

KF

(13)

Ansökningar om bidrag till föreningsägda byggnader och lokaler

Bovikens SK, Silbodals hembygdsförening och V:a Fågelviks Hembygdsförening Vår Gård har ansökt om bidrag till investeringar enligt följande objekt och belopp:

- Omläggning av skiffertak på Hembygdsgården i Årjäng, 314 000 kr - Renovering av tak på BSK-gården i Boviken, 320 000 kr

- Nybyggnation av förråd på Vår Gård i Västra Fågelvik, 25 000 kr Samtliga har också för avsikt att ansöka om bidrag från Boverket och kommunens andel i medfinansieringen skulle i så fall bli 30 %.

Därutöver har Silbodals Hembygdsförening framfört att de behöver stöd för att bevara Långelanda tingshus.

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut den 6 juni 2010 framfört att det är viktigt att underhålla och bevara kommunens kulturhistoriska byggnader.

Kommunsekreterare, Katarina Lundin, har upprättat en tjänsteskrivelse med förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årjängs kommun ska utarbeta riktlinjer för hur bidrag kan lämnas till investeringar i föreningsägda byggnader och lokaler. Utredningen ska även omfatta hur kommunens samtliga föreningsbidrag kan samordnas på ett effektivare sätt. Vidare skall en inventering av antal föreningar göras.

Utredningen ska ledas av verksamhetschefen för Medborgarservice, Owe Lindström.

2. Bovikens SK, Silbodals hembygdsförening och V:a Fågelviks Hembygds- förening beviljas medfinansering för aktuella renoveringar med 30 % av investeringssumman. Denna medfinansiering består av redan budgeterade medel i form av egen tid/arbete under förutsättning att utrymme finns inom befintlig verksamhet, t ex AME-enheten. Beslut fattas av respektive

verksamhetschef.

KF

(14)

§ 13

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2011-2014.

Kommunstyrelsens beslut

Till ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2011-2014 utses:

1. Katarina Johannesson (C), Rössbyn 164, 672 94 Årjäng 2. Esbjörn Andersson (M), Västra Viker Högen, 672 94 Årjäng 3. Lars Gustafsson (FP), Ängebäck Sunnanås, 672 94 Årjäng 4. Maurice Leroy (S), Videgatan 9, 672 31 Årjäng

5. Kristina Kristiansson (S), Hög Eneberga Gård, 672 93 Årjäng Till ersättare för samma tid utses:

1. Kjell-Anders Dahlström (C), Hån Rösa 4, 670 10 Töcksfors 2. Roland Kylén (C), Liane Lihaget, 672 95 Årjäng

3. Turi Björnson (M), Juskog Lillerud, 670 10 Töcksfors 4. Lars Hugosson (M), Strandvägen 31, 670 10 Töcksfors 5. Maria Axelsson (FP), Torudsvägen 3, 670 10 Töcksfors

6. Anna-Lena Knutsson (FP), Strömmer Rönngärdet, 670 10 Töcksfors 7. Sören Rundin (S), Sveavägen 52 K, 670 10 Töcksfors

8. Kenny Svensson (S), Blomstervägen 69, 672 32 Årjäng 9. Ulla-Kerstin Aronsson (S), Sveavägen 63, 670 10 Töcksfors 10. Ulla-Britt Svensson (S), Tenvik Nygård, 672 91 Årjäng Till ordförande utses: Katarina Johannesson (C)

Till vice ordförande utses: Esbjörn Andersson (M)

(15)

Val av representant och ersättare i Årjängs tillgänglighetsråd Kommunstyrelsen ska utse representant och ersättare i kommunens tillgänglighetsråd för tiden 2011-2014.

Kommunstyrelsens beslut

Till representant i Årjängs tillgänglighetsråd för tiden 2011-2014 utses:

Katarina Johannesson (C), Rössbyn 164, 672 94 Årjäng Till ersättare för samma tid utses:

Maurice Leroy (S), Videgatan 9, 672 31 Årjäng

Expedieras till:

Socialförvaltningen

(16)

§ 15

Val av representant och ersättare i Årjängs pensionärsråd

Kommunstyrelsen ska utse representant och ersättare i kommunens pensionärsråd för tiden 2011-2014.

Yrkanden

Roland Kylén (C) yrkade att Stefan Moberg (KD) ska utses till ersättare i pensionärsrådet.

Sören Rundin (S) yrkade att Kristina Kristiansson (S) ska utses till ersättare i pensionärsrådet.

Propositionsordning

Efter framställda propositioner fann ordföranden att kommunstyrelsen beslutat att utse Stefan Moberg till ersättare i pensinärsrådet.

Kommunstyrelsen beslut

Till representant i Årjängs pensionärsråd för tiden 2011-2014 utses:

Esbjörn Andersson (M), Västra Viker Högen, 672 94 Årjäng Till ersättare för samma tid utses:

Stefan Moberg (KD), Östergård Lövås, 670 10 Töcksfors

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Expedieras till:

Socialförvaltningen

(17)

Val av representant till Årjängs folkhälsoråd

Kommunstyrelsen ska utse en representant till kommunens folkhälsoråd för tiden 2011-2014.

Kommunstyrelsens representant är tillika ordförande i folkhälsorådet.

Kommunstyrelsens beslut

Till representant i Årjängs folkhälsoråd för tiden 2011-2014 utses:

Anna-Lena Knutsson (FP), Strömmer Rönngärdet, 670 10 Töcksfors

Expedieras till:

Folkhälsostrategen, Catrine Oscarsson

(18)

§ 17

Val av representanter till Näringslivsrådet Kommunstyrelsen ska utse nya ledamöter till kommunens näringslivsråd.

Industri-, företagar- och handelsorganisationer m fl ingår i rådet och kommer senare att lämna förslag på kandidater.

Kommunstyrelsens beslut

Till kommunstyrelsens representanter till Näringslivsrådet för tiden 2011-2014 utses:

1. Katarina Johannesson (C), Rössbyn 164, 672 94 Årjäng 2. Esbjörn Andersson (M), Västra Viker Högen, 672 94 Årjäng 3. Maurice Leroy (S), Videgatan 9, 672 31 Årjäng

Expedieras till:

KS ordf, näringslivsutvecklaren

(19)

Attestlistor för kommunstyrelsens drift och investeringar Ekonomiavdelningen har upprättat ett förslag på nya attestlistor för kommunstyrelsens drift och investeringar, daterad 2011-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

1. Attestlistor för kommunstyrelsens drift och investeringar antas enligt ekonomiavdelningens förslag.

2. Attestlistorna gäller fr o m den 12 januari 2011 och tillsvidare.

Expedieras till:

Förvaltningskamreren, ekonomiassistent M Magnusson

(20)

§ 19 Dnr 16.11.04

Bemyndigande att teckna ansvar för förlust enligt 7 § förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande

Kommunstyrelsen ska utse två ledamöter som tillsammans med ekonomichefen, Linda Sydengen, två i förening, har rätt att teckna ansvar för förlust enligt 7 § förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande.

Kommunstyrelsens beslut

Ordföranden, Katarina Johannesson, och vice ordföranden, Esbjörn Andersson, bemyndigas att för tiden 2011-2014, var för sig men tillsammans med

ekonomichefen, Linda Sydengen, två i förening, teckna ansvar för förlust enligt 7 § förordningen 2004:105 om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande.

Expedieras till:

Ekonomichefen

(21)

Bemyndigande att teckna ansvar för omskrivning av borgensåtagande Kommunstyrelsen ska utse två representanter som var för sig, i förening med ekonomichefen, Linda Sydengen, eller förvaltningskamrer, Petra Stromski,

bemyndigas att teckna ansvar för omskrivning av borgensåtagande i samband med omsättning av krediter inom den av fullmäktige beviljade borgensramen.

Kommunstyrelsens beslut

Ordföranden, Katarina Johannesson, och vice ordföranden, Esbjörn Andersson, bemyndigas att för tiden 2011-2014, var för sig men i förening med

ekonomichefen, Linda Sydengen, eller förvaltningskamrer, Petra Stromski, teckna ansvar för omskrivning av borgensåtagande i samband med omsättning av krediter inom den av fullmäktige beviljade borgensramen.

Expedieras till:

Ekonomichefen, förvaltningskamreren

(22)

§ 21 Dnr 16.11.04

Bemyndigande att teckna betalningsföreläggande och stämning m m Kommunstyrelsen ska utse två representanter som tillsammans med en av assistenterna, Marina Magnusson eller Margaretha Karlsson, bemyndigas att för tiden 2011-2014, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla ansökan om betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning.

Kommunstyrelsen ska dessutom utse representanter som bemyndigas att för tiden 2011-2014, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla stämningsansökan.

Kommunstyrelsens beslut

1. Tekniska chefen, Peter Månsson, i förening med assistenten, Margaretha Karlsson, bemyndigas att för tiden 2011-2014, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla ansökan om betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning rörande verksamheten teknisk service.

2. Ekonomichefen, Linda Sydengen, i förening med assistenten, Marina Magnusson, bemyndigas att för tiden 2011-2014, på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla ansökan om betalningsföreläggande, lagsökning och utmätning rörande kommunstyrelsens övriga verksamheter.

3. Kommunchefen, Ingemar Rosén och kommunsekreteraren, Katarina Lundin, bemyndigas att i förening, under tiden 2011-2014 och på kommunens vägnar, underteckna eller återkalla stämningsansökan.

Expedieras till:

Kommunchefen, tekniska chefen, ekonomichefen

(23)

Bemyndigande att underteckna köpehandlingar m m

Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare som för tiden 2011-2014 utses att på kommunstyrelsens eller arbetsutskottets vägnar underteckna

köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande.

Dessa handlingar kontrasigneras av ekonomichefen, Linda Sydengen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ordföranden, Katarina Johannesson, bemyndigas att för tiden 2011-2014, på kommunstyrelsens eller arbetsutskottets vägnar, underteckna köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och liknande handlingar.

2. Vice ordföranden, Esbjörn Andersson, utses till ersättare för Katarina Johannesson.

3. Handlingarna ska kontrasigneras av ekonomichefen, Linda Sydengen.

Expedieras till:

KS ordf, KS vice ordf, ekonomichefen

(24)

§ 23 Dnr 16.11.04

Delegation avseende kommunens deltagande i EU-projekt

Kommunen deltar i olika EU-finansierade projekt, som projektägare eller som medfinansiär.

Kommunstyrelsen ska utse en representant som ska fatta beslut om deltagande i olika projekt, medfinansiering av dessa och utse en kontaktperson.

Dessutom behöver styrelsen utse en representant som kan företräda kommunen och fatta beslut i ärenden rörande programarbete och förberedelser inför projekt inom EU:s strukturfonder.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att besluta om kommunstyrelsens deltagande i EU-projekt, finansiering av dessa och utse en kontaktperson.

2. Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, får i uppdrag att företräda kommunen och fatta beslut i ärenden rörande programarbete och förberedelser inför projekt inom EU:s strukturfonder.

Expedieras till:

KS ordf

(25)

Detaljplaneändring Torget (Biet 9-11) Kommunstyrelsens beslut

Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att ändra detaljplanen för kvarteret Biet så att markanvändningen som allmän platsmark och torg säkerställs. Planen ska dessutom innefatta byggrätt enligt avtal.

Expedieras till:

BOM

(26)

§ 25 Dnr 475.10.25 Önskemål om förvärv av industrifastighet

Kommunstyrelsen har gjort en översyn över vilka industrihus som kan försäljas.

En intresseanmälan har inkommit om att få lämna anbud på den av kommunen ägda fastigheten Årjäng Silbodals-Backa 1:104 på Industrigatan 6.

Industrihuset har i mars 2010 värderats till 4,5 mnkr. Bokfört värde uppgår till ca 6,5 mnkr. Industrihuset genererar en årlig förlust på ca 142 tkr.

De hyresgäster som bedriver verksamhet i lokalerna har framfört önskemål om att industrihuset ska säljas på så sätt att samtliga ges möjlighet att lämna anbud. EU- kommissionen rekommenderar också i första hand ett förfarande där fastigheter säljs genom ett öppet och transparant anbudsförfarande.

Kommunens näringslivsutvecklare, Marita Närtell, föreslår i tjänsteskrivelsen Önskat förvärv av fastigheten Årjäng Silbodals-Backa 1:104 följande beslut.

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska chefen i uppdrag att anlita en mäklare som är specialiserad på industrifastigheter för försäljning av

industrihuset Årjäng Silbodals-Backa 1:104 på öppna marknaden, men med ett angivet lägsta pris.

2. Ekonomichefen får i uppdrag att utreda lämpligt lägsta pris.

3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att genomföra försäljningen.

Kommunstyrelsens beslut

Näringslivsutvecklarens förslag antas men den ändringen att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att förbereda försäljningen.

Expedieras till:

KS ordf, näringslivsutvecklaren, tekniska chefen, ekonomichefen

(27)

Yttrande över ansökan om kameraövervakning

Bryntessons Bensin AB, som äger Shell i Töcksfors, har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd till kameraövervakning på bensinstationen.

Ändamålet med övervakningen är dels inomhuskamera för personalens trygghet och dels utomhuskamera för att förhindra smitningar. Övervakning ska ske dygnet runt.

Årjängs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Kommunstyrelsens beslut

Årjängs kommun tillstyrker ansökan.

Expedieras till:

Länsstyrelsen i Värmland

(28)

§ 28

Ordförandeträffar

Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, redogjorde för förslag till ordförandeträffar framöver enligt följande.

Ordförande och vice ordförande i respektive nämnd kommer tillsammans med en representant från oppositionen att kallas till möten varannan månad.

Mötena kommer att behandla aktuella frågor för kommunen och även ha inslag av besökare från andra kommuner, företag och organisationer för att belysa utvalda ämnen.

Kommunstyrelsens beslut

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till:

KS ordf

(29)

Besök på kycklingfabriken i Hærland, Norge

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att kommunstyrelsen inbjudits att besöka kycklingfabriken i Hærland tisdagen den 8 februari kl 15.00, med avfärd från Årjäng kl 14.00.

Närmare information kommer att lämnas i samband med kallelse till styrelsens sammanträde samma datum.

(30)

§ 30 Dnr 21.11.11 Överförmyndaren

Kommunstyrelsens ordförande meddelade att överförmyndaren, Sven Johansson, har avsagt sig sitt uppdrag. Avsägelsen kommer att behandlas vid

kommunfullmäktiges nästa möte.

Figure

Updating...

References

Related subjects :