• No results found

INKÖP & UPPHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

Nytt ramavtal gällande köp av blommor och blomsterarrangemang KI har tecknat ett ramavtal med leverantören Euroflorist.

Ramavtalet avser inköp av blombuketter, samt begravningskransar. Utbud baserar sig i första hand på KI:s beloppsgräns utifrån Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner.

För 2021 är kostnaden:

max 500 sek för blombukett, och max 2500 sek för begravningskransar.

Priserna på buketterna är med moms och frakt inkluderat samt ett neutralt tillhörande kort.

Beställning sker genom följande länk:

http://ki.blomma.se

Fyll i önskad leveransdag.

För blombuketter som beställs före kl.15 sker leverans nästkommande dag.

För blombuketter som beställs efter kl. 15 sker leverans två dagar därpå.

Under ”kostnadsställe” fyller ni in er ZZ-kod så att fakturan går rätt.

Under ”fakturakoden” skriver ni in: KI2021

Under ”Meddelande till blomsterbutiken” skriver ni in om ni önskar en speciell leveranstid, exempelvis: kl. 8.00-10.00.

Anställda på KI har även möjlighet att handla privat på Euroflorist med en rabatt på 15%.

Observera att frakt tillkommer på dessa buketter.

Länk till privata köp:

http://KI-Anstallda.blomma.se

Nytt ramavtal Flow cytometry instruments with platforms specific products

Ett nytt ramavtal för Flödescytometer är nu upphandlat och gäller ifrån 1 december 2021.

Totalt är det 8 st leverantörer som ingår i ramavtalet och avrop sker som tidigare med förnyad konkurrensutsättning för köp över 200 000 SEK.

För Ytterligare info med beskrivning och beställningsrutiner se Avtalskatalogen.

Viktig information om Merck och Sigma

Från och med 2022-01-10 kommer att:

• Merck Chemicals and Life Science AB byta namn till Merck Life Science AB

• Sigma-Aldrich Sweden AB sammanslår sig till Merck Life Science AB

(2)

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för Sigma-Aldrich Sweden AB eller Merck Chemicals and Life Science AB.

Genomförandet av dessa förändringar kommer att kräva en kort övergångsperiod under vilken leverantörens ERP-system inte kommer att vara tillgängligt och deras servicegrupper kan ha minskad tillgänglighet. Därför:

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och

beställningar under den tiden hänvisas till företagets egen webbsida.

• Sista beställningsdatum under nuvarande Merck och Sigma: 30 december 2021

• Första beställningsdatum från Merck Life Science AB: 10 januari 2022

Observera att alla beställningar som tas emot mellan 30 december 2021 och 9 januari 2022 kommer att behandlas efter måndagen den 10 januari 2022 när normal verksamhet

återupptas.

Referensgrupp sökes

En ny upphandling av Protein Biomarker analysis, service and reagents kommer startas inom kort.

Denna upphandling är aktuell för institut som har behov att utöka möjligheterna att undersöka relationer mellan nya proteiner och sjukdomar.

Ni är välkomna till referensgruppen om detta ligger inom ert behov.

Kontakta vänligen upphandlingens ansvariga Razmus Söderblom via e-mail: razmus.soderblom@ki.se

Information ifrån E-handeln

Ad Libris är aktiverade i e-handeln igen.

Vi vill också passa på att berätta för er och göra er uppmärksamma på att vi har en ny uppdaterad hemsida på medarbetarportalen för inköp och

upphandling

https://medarbetare.ki.se/inkop-och-upphandling.

References

Related documents

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Även om IMPROVE-IT-studien inte har visat någon signifikant effekt på dödlighet kan det dock inte uteslutas att Ezetrol har en fördelaktig effekt på dödliga

Swedbank Hypotek innehar inga finansiella tillgångar klassificerade som värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat (förvaltade inom ramen för en affärsmodell att

Styrelsen tar del av delårsrapporter per den 31 augusti 2021 för dotterbolagen VaraNet AB, Vara Konserhus AB, Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB och överlämnar

Co-working ska inre- das i gamla ”glaskorridoren” och konceptet kommer att testköras under de- cember 2021 och februari 2022.. Vara kommun har sökt och erhållit bidrag från

Styrelsen antar affärsplanen för åren 2022-2024 för VaraNet AB efter nedanstående redaktionella ändringar och överlämnar densamma till Vara Koncern för kännedom. Sammanfattning

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

När omräkning ska ske enligt ovan ska den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna fastställas av bolaget senast

Allmänna handlingar är inte per automatik offentliga handlingar, vid varje begäran av allmän handling ska en bedömning göras ifall handlingen kan lämnas

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

Överlåtelseavtal för ramavtal ” Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

Tillträde till Eka:s infrastruktur i Alby får endast den eller de som på uppdrag av Eka utför järnvägstransporter till eller från anläggningen i Alby eller som

Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med övriga under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger tio

Om man fortsatt antar att relationen hypoglykemier är 1:6 för Januvia och SU, men att den absoluta nivån är 1 procent för Januvia och 6 procent för SU så blir SU ett både

Mötet är digitalt via Teams, med undantag för ordförande, miljö- och byggchef samt sekreterare som har mötet i rum 429. Staffan Broddesson

tillståndsnämnden, Ida Persson, Miljö- och byggchef, Rose-Marie Stigsdotter, tf Miljöchef, Solveig Ahlbin Berg, tf Miljöchef, Malin Pommer, chef för Enheten för livsmedel,

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till

Gullvivan har ett bokfört värde per 2020-12-31 på 17,2 mnkr, lägg till investeringskostnaden på ca 14,5 mnkr för att bygga om Gullvivan till