• No results found

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen ochförord-ningenom kollektivtrafik med anledningav regleringen om upp-handlingsstatistik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen ochförord-ningenom kollektivtrafik med anledningav regleringen om upp-handlingsstatistik"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Post adress: Kiruna kom m un, 98 1 8 5 Kiruna Organisat ionsnr: 21 20 00 - 27 83 Besöksad ress: St adsh uset, St adshust orget 1 Webb: www.kiruna.se

Telefon : 09 80 - 70 0 00 E- post : kom m un@kiruna.se

Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och

förord-ningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om

upp-handlingsstatistik

Kiruna kommun är positiv till promemorians förslag. Förslaget kommer inte att på-verka kommunens upphandlingsarbete nämnvärt, eftersom kommunen i hög utsträckning redan i nuläget tillämpar ett arbetssätt att lämna så utförliga, fullständiga och kor -rekta uppgifter som möjligt i annonserna om upphandlingar.

Förslaget kommer att kunna medföra ökade krav på annonsdatabasernas funktioner, vilket kan ge förutsättningar för kommunen att nå fler potentiella anbudsgivare och le-verantörer.

Beslut om dett a yttrande har fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott i Kiruna kommun. Gunnar Selberg (C) Kommunstyrelsens ordförande YTTRANDE Jan Ekst r öm , 2020- 04- 06 Vårt Dnr: 2020- 00167 Ert Dnr: Fi2020/ 00495/ OU Regeringsk ansliet Finansdepart em ent et

References

Related documents

Enligt Försörjningsdirektivet är det visserligen obligatoriskt att ange kontraktsvärdet i efterannonser för upphandlingar på det direktivstyrda området, men det är möjligt

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den. offentliga förvaltningen

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.. Christian Pousette

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-27 ERT DATUM 2020-02-10 DIARIENR 2020/31-4 ER BETECKNING Fi2020/00495/OU Regeringskansliet

Om nu inte tanken är att det enbart ska anges Ja eller Nej för att sådana krav ställs, då anses förslaget rimligt i sin helhet. 3.2 Innehållet

Svensk Kollektivtrafik bedömer att de föreslagna ändringarna i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik inte kommer att ha några negativa effekter för

Svenskt Näringsliv, som fått rubricerade promemoria på remiss, har inga invändningar mot föreslagna ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik.

Mot bakgrund av det stora behovet av förenklingar anser SKR att det är mycket förvånande att regeringen i denna promemoria föreslår ytterligare administrativa bördor för