• No results found

Promemorian; Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Ds 2019:12

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian; Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Ds 2019:12"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2019-10-18 DI-2019-7371

Ert diarienr

Ju2019/02372/L1

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Justitiedepartementet

Promemorian; Kompletteringar till nya

EU-regler om aktieägares rättigheter Ds

2019:12

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

References

Related documents

Skyldigheterna att överföra information eller meddelanden enligt 9 § 1 och 10 § gäller inte om det bolag vars aktier intermediären hanterar har skickat informationen eller

I andra stycket anges att om röstningsrådgivaren inte tillämpar någon uppförandekod, eller inte följer en eller flera delar av en sådan kod, ska röstningsrådgivaren tydligt

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Förslagen innebär att en svensk intermediär som hanterar aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska föra

The workshop is an advanced course on congenital skeletal diseases and is intended for paediatricians, geneticists, orthopaedic surgeons, endocrinologists and radiologists. The

Konsumtionsanalysen som ligger till grund för det ekologiska fotavtrycket visar att Sverige genom sin handel nettoimporterar en biokapacitet motsvarande 1 ha global genomsnittsareal

Datainspektionen anser emellertid att det behövs en tydligare beskrivning av vad de stärkta uppföljningskraven kommer att betyda för informations- inhämtning av uppgifter om

Fortifikationsverket har mottagit Infrastrukturdepartementets remiss Energimarknads- inspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.. Datainspektionen har utifrån

Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan.. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Däremot framgår det inte att det finns möjlighet att anmäla mer än ett ombud eller en annan tredje part och i Sverige skulle situationen där en aktieägare väljer att anmäla

Enligt ändringsdirektivet artikel 3c.2 första stycket ska vid en elektronisk omröstning en elektronisk bekräftelse av att rösten tagits emot skickas till den som avgav rösten.

Aktiespararna anser dock att det för klarhetens skull- och för att det inte är helt uteslutet med en stämma på en lördag, exempelvis håller Clas Ohlson av tradition sin

Ericsson stödjer de synpunkter som framförts av Svenskt Näringsliv (bilaga) och har därutöver inga ytterligare synpunkter eller kommentarer på promemorian.. Stockholm den 18