13.1. Uppdrag för utredning av lämplig framtida markanvändning för fastigheten Slangen 1, Pommernvägen 1 Sollentuna kommun

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-03-01

Charlotta Ekbom Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0035 KS-2

Diariekod: 239 Kommunstyrelsen

Uppdrag för utredning av lämplig framtida markanvändning för fastigheten Slangen 1, Pommernvägen 1 Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda lämplig framtida markanvändning för fastigheten Slangen 1, Pommernvägen 1, i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2019-03-01.

2. Kostnad för utredningen belastar exploateringsbudgeten.

Sammanfattning

Då Brandkåren Attunda omlokaliserar sin verksamhet från fastigheten Slangen 1 i Norrviken till Slipstenen 2 i Häggvik friställs den gamla brandstationen.

Nuvarande hyresavtal för fastigheten Slangen 1 upphör att gälla när Attunda brandkår flyttar till de nya lokalerna vilket planeras till sommaren/hösten 2019. En utredning föreslås för att klargöra lämplig framtida

markanvändning på kort och lång sikt.

Läge

Nuvarande brandstation är belägen på fastigheten Slangen 1,

Pommernvägen 1 i Norrviken, se bilaga 1. Markägare är Sollentuna kommun sedan 1967-03-31. Fastigheten Slangen 1, (12008 kvm) är planlagd enligt detaljplan B0163-nr142 som allmänt ändamål. Kommunen arrenderar idag ut del av fastigheten till Sollentuna Energi och Miljö AB för upplag.

Syfte och mål

Syftet med utredningen är att utreda möjliga alternativ för framtida markanvändning av fastigheten Slangen 1. Målet är att i ett tidigt skede ta fram förutsättningar för möjlig framtida användning av Slangen 1, både på kort sikt samt lång sikt.

Godkänt dokument, 2019-03-12, Manfred Holmelin

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-03-06

Dnr 2019/0035 KS-2 Sidan 2 av 2

Utredningsbeskrivning

Utredningen ska beaktas och baseras på att sammanställa material enligt följande:

- beakta ekonomiska aspekter

- beställa utredningar som anses vara nödvändiga för utredningen - redogöra för Sollentunas kommuns egna behov internt för framtida användning. Finns inte internt behov görs utredning om ett externt behov - se över möjlig markanvändning inom befintlig detaljplan

- se över förslag till eventuell detaljplaneändring

- utredningen bör ge förslag på lämplig framtida markanvändning på lång och kort sikt

Kostnaderna/Tidsplan

Kostnaderna för utredningen föreslås belasta exploateringsbudgeten.

Återrapportering med första lägesrapport görs andra kvartalet 2021.

Kommunledningskontoret synpunkter

För att få underlag till framtida lämplig användning av marken föreslår kommunledningskontoret att frågan utreds.

Manfred Holmelin Amanda Horwitz Lars Keski-Seppälä T. f. kommundirektör Samhällsbyggnadschef T.f. exploateringschef

Bilagor

1. Karta

2. Översiktskarta

Beslutsexpediering

Handläggare

Godkänt dokument, 2019-03-12, Manfred Holmelin

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :