• No results found

14.1. Kommunal borgen för kommunens nybildade dotterbolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "14.1. Kommunal borgen för kommunens nybildade dotterbolag"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2017 - 08 - 10

Charlotte Enges Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0460 KS - 2 Diariekod: 132

Kommunstyrelsen

Kommunal borgen för kommunens nybildade dotterbolag

Förslag till beslut

Kom m unledningskontoret föreslår komm unstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Sollentuna kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för

Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2. Sollentu na kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för

Sollentuna Kommunfastigheter AB:s låne - och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

3. Sollentuna kommuns b efintligt borgensåtag ande gentemot AB Sollentunahem överförs till Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB i samband med delningen av AB Sollentunahem.

Sammanfattning

Delningen av AB Sollentunahem innebär att bolagets tillgångar och skulder delas till 5 nya bolag samtidigt som A B Sollentunahem försvinner.

Kommunens nya dotterbolag Sollentuna allmännyttiga bostäder AB och Sollentuna kommunfastigheter AB har behov av upplåning för övertagande av lån och investeringar.

Kommuninvest kräver en kommunal borgen vid upplåning till bolage n.

Möjligheten att låna via Kommuninvest kommer sannolikt sänka bolagens upplåningskostnader. Bolagen ska betala en borgensavgift till kommunen när borgen utnyttjas.

Bakgrund

Fullmäktige beslutade i 2016 - 11 - 24 § 156 om borgensram för bolagen AB Sollentunahem, Sollentuna Energi och Miljö AB och AB SOLOM. I Beslut av fullmäktige 2016 - 12 - 15 § 181 och 182 beslutades om delning av AB Sollentunahem.

Delningen av AB Sollentunahem innebär att bolagets tillgångar och skulder delas till 5 nya bolag samtidigt som AB Sollentunahem försvinner.

Godkänt dokument, 2017-08-16, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-08-10

Dnr 2017/0460 KS-2 Sidan 2 av 2

AB Sollentunahem har en borgensram på 500 miljoner kronor varav 375 miljoner är utnyttjad. Alla lån som AB Sollentunahem har idag kommer i delningen övertas av Sollentuna allmännyttiga bostäder AB. Bolaget kommer behöva lösa en del pantbrev och behöver därmed en högre borgensram.

Kommuninvest kräver en kommunal borgen vid upplåning till bolagen.

Möjligheten att låna via Kommuninvest kommer sannolikt sänka bolagens upplåningskostnader. Bolagen ska betala en borgensavgift till kommunen när borgen utnyttjas

Kommunledningskontorets beredning

Ett borgensåtagande innebär att utlånaren kan kräva betalning av kommunen om inte bolaget betalar. Åtagandet innebär att kommunen ikläder sig en risk.

Bolagen är helägda av kommunen och en eventuell betalningsinställelse skulle även utan borgen påverka kommunen. Risken för att borgens- åtagandet ska behöva infrias bedöms som liten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation på att besluta om borgens- åtagande inom den beslutade borgensramen. När borgen tecknas ska beslut om borgensavgift tas. Borgensavgiftens storlek påverkas av marknads- villkoren vid aktuell tidpunkt och varierar med bland annat bindningstider för upplåning och ränta.

Sollentuna Almännyttiga bostäder AB

AB Sollentunahem har i dag lån på 1,5 miljarder kronor vilka till största del har lånats mot pantbrev. Upplåningen på 375 miljoner kronor som har gjorts under 2017 har gjorts med kommunal borgen.

I samband med delningen av AB Sollentunahem kommer alla bolagets lån tas över av Sollentuna allmännyttiga bostäder AB. Bolaget kan behöva göra om en del av lånen till lån med kommunal borgen eftersom pantbreven följer med fastigheterna till de övriga bolagen. Kostnaden för att ta ut nya pantbrev är 2 % av pantbrevets värde. Bolaget har till uppdrag att produsera 1 500 nya lägenheter vilket innebär behov av billig finansiering

Sollentuna kommunfastigheter AB

Bolaget som ska ansvara för kommunens verksamhetsfastigheter behöver investera för att möte kommunens behov av lokaler.

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges

Kommundirektör Ekonomichef Finanschef

Godkänt dokument, 2017-08-16, Katarina Kämpe

References

Related documents

I kommunens budget för 2014 bedömdes att utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2013 skulle uppgå till 24 miljoner kronor. Sollentuna Energi AB har

Trafik- och fastighetsnämnden föreslår att de föreslagna ändringarna i Reglementet för trafik- och fastighetsnämnden omarbetas med anledning av att förslaget

Med anledning av att Sollentuna Kommunfastigheter AB sannolikt inte kommer att ansvara för fastighetsförvaltningen över samtliga bebyggda fastigheter bör ej heller mandatet för

På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har ett beredningsunderlag tagits fram för beslut i kommunstyrelsen vad avser rutiner för att hantera direktupphandlings- rutiner

1.4 Borgensmännen har, gemensamt och var för sig, inte vid någon tidpunkt under denna Borgen mer långtgående åtaganden gentemot Kommuninvest än Låntagaren har gentemot

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller koncernstyrelsen utfärdade direktiv för

Ett samlat bestånd kan uppnås både genom en överföring av fastigheter från Sollentuna Kommunfastigheter AB till kommunen eller från Sollentuna kommun till bolaget.. Överföring

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla

Bolaget ska genom ny-, om- och tillbyggnation, förvärv eller extern inhyrning tillgodose kommunens behov av LSS-boenden, särskilt boende, HVB-boende, för-, grund- och

Fullmäktige godkänner det till tjänsteutlåtande 2018-10-23 bifogade avtalet om fastighetsförvaltning mellan Sollentuna kommun och Sollentuna kommunfastigheter AB..

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

I syfte att utveckla bolagsstyrningen och öka kostnadseffektiviteten inom Sollentuna kommunkoncern har kommunstyrelsen uppdragit åt kommun- ledningskontoret att utreda och

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollentuna Energi och Miljö AB:s låne- och pensionsförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 miljoner kronor, jämte

Om Sollentuna Energi AB lånar utan borgen skulle räntepåslaget vara 1,1 procent medan ett lån med kommunal borgen skulle innebära ett räntepåslag på 0,8 procent.. En

Sollentuna Energi AB hemställer att kommunen går i borgen för de två lånen på sammanslagt 175 000 000 kronor samt att de fastställer en borgensavgift för detta. Håkan Larsson

Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen 2018 fastställs.. Styrelsens ledamöter och

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommun en s ombud under förutsättning av bolagets revisor inte har några anmärkningar ska rösta för att årsstämman

Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 27 mars 2017 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.. De har rätt att närvara och att ställa

I kommunens budget för 2016 bedömdes att utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 skulle uppgå till 31 miljoner kronor. Sollentuna Energi AB har

I kommunens budget för 2015 bedömdes att utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2014 skulle uppgå till 24 miljoner kronor. Sollentuna Energi AB har

bostadsförmedling senast 2023 för de hyresvärdar som förmedlar hyresrätter inom kommunen. 2) Tyresö Bostäder ska göra de anpassningar som krävs för att Björkdalen senast

Respektive bolag ansvarar för uppföljning och att aktivera motprestationer samt skattemässig bedömning för sin del av sponsringsavtal samt för sammanställning till