• No results found

10.2. Hemställan om att Sollentuna kommun borgar för lån i Sollentuna Energi AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "10.2. Hemställan om att Sollentuna kommun borgar för lån i Sollentuna Energi AB"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2015-10-21

Hemställan om att Sollentuna kommun borgar för lån i Sollentuna Energi AB

Bakgrund

De regler som styr bankernas prissättning av lån till kommunala bolag har skärpts.

Det gör att Sollentuna Energi får betala ett allt högre påslag på den rörliga räntan.

Om kommunen däremot går in som borgenär skulle detta påslag sänkas då banken har en högre säkerhet.

Sollentuna Energi ABs upplånade belopp uppgår för närvarande till 298 750 000 kronor och amorterar lånen just nu med 15 000 000 kronor/år.

Omläggning

Vid årsskiftet 2015/2016 löper kapitalbindningstiden ut för ett lån på 85 000 000 kronor och ytterligare ett lån som då kommer uppgå till 90 000 000 kronor. Det räntepåslag som erbjudits vid omläggning av dessa lån är 15 punkter högre än vad vi betalar nu, vilket motsvarar ungefär 260 000 kronor. Vid en kommunal borgen har vi däremot blivit erbjudna en sänkning av det påslag vi har nu med 15 punkter.

Om kommunen borgar för dessa lån kommer en borgensavgift att i stället belasta Sollentuna Energi men då hamnar dessa pengar i kommunen i stället för hos banken.

Hemställan

Sollentuna Energi AB hemställer att kommunen går i borgen för de två lånen på sammanslagt 175 000 000 kronor samt att de fastställer en borgensavgift för detta.

Håkan Larsson Ekonomichef

References

Related documents

Styrelsen för Sollentuna Energi AB har vid sammanträde 2015-09-23 beslutat hemställa hos fullmäktige att Sollentuna Energi AB byter namn till Sollentuna Energi och Miljö AB och

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda skall vara auktoriserade revisorer. Revisorns och suppleantens

Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagets inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.. 13

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.

Bilaga 3 Avtal om administrativt stöd för vindkraftproduktion Bilaga 4 Avtal om enkla bolaget vindkraftparken Sollentuna Bilaga 5 Skrivelse från Sollentuna