9.1 Överföring av vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet SOLOM till ett kommunägt aktiebolag (KSAU 6/5)

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-06

Sidan 10 av 31

§98/2013 Dnr KS 2011/277-38 Diariekod: 024

Överföring av vård- och omsorgsnämndens egenregiverksamhet SOLOM till ett kommunägt aktiebolag

1 ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2013-04-23 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

V i d fullmäktiges sammanträde 2012-10-17 beslutades att Sollentuna kommun ska överföra vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s egenregiverksamhet Solom l i l l ett bolag som ska ägas av Sollentuna kommun.

V i d fullmäktiges sammanträde den 12 december 2012 beslutades bland annat att Sollentuna kommuns Förvaltningsaktiebolag ( S F A B ) byter namn till A B S O L O M och verksamhetsändamålet ändras till att bedriva

äldreomsorg och tillhandahålla slöd och service till funktionshindrade och därtill kompletterande verksamhet. Samtidigt beslutade fullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att å t e r k o m m a till fullmäktige senast i maj 2013 med förslag l i l l hur vård- och o m s o r g s n ä m n d e n s egenregiverksamhet Solom kan ö v e r f ö r a s i bolagsform.

Överläggning i arbetsutskottet

O r d f ö r a n d e Douglas Lithborn ( M ) yrkar följande:

1. Fullmäktige antar ny bolagsordning f ö r A B S O L O M i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

2. Fullmäktige antar ägardirektiv f ö r A B S O L O M i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

3. Fullmäktige godkänner överlåtelseavtal mellan A B S O L O M och Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 3 till

kommunledningskonlorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

4. Sollentuna kommun överlåter verksamheter enligt ovanstående överlåtelseavtal till A B S O L O M till pris av 65 miljoner kronor.

5. K o m m u n e n ska låna ut 65 miljoner kronor till A B S O L O M till en ränta på S T I B O R - 6 månader plus 1 procentenhet i enligt med revers i bilaga 4 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

6. Fullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 5 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

7. Fullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och o m s o r g s n ä m n d e n i enlighet med bilaga 6 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

(2)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-06

Sidan 11 av 31 8. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla administrativa tjänster till A B

S O L O M till den omfattning och for den tid som bolaget och kommunstyrelsen kommer överens om.

9. De allmänna handlingar hos vård- och o m s o r g s n ä m n d e n som A B S O L O M behöver for sin verksamhet får överföras till bolaget.

10. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag alt bereda ett ärende om tillhandahållande av servicetjänster åt äldre personer i enlighet med 7 § i lagen om visas kommunala befogenheter.

11. Vård- och o m s o r g s n ä m n d e n och A B S O L O M ska leckna avtal i syfte att A B S O L O M ska överta de verksamheter som idag drivs av n ä m n d e n s avdelning Solom. Avtalen ska ha olika löplider varierande mellan två och fem år. Undantag från skyldigheten att teckna avtal gäller för verksamheterna anhörigkonsulent, demenssköterska och Äldrerehab, som tills vidare ska drivas av vård- och o m s o r g s n ä m n d e n . Undantag gäller också för de verksamheter som i dag drivs av Solom och som inte den 1 september 2013 erhållit nödvändiga tillstånd av Socialstyrelsen.

Även dessa verksamheter ska tills vidare drivas av vård- och o m s o r g s n ä m n d e n

12. Fullmäktige ger A B S O L O M i uppdrag alt göra en nyemission, som innebär att kommunen tecknar nya aktier med nominellt värde om 10 miljoner kronor med en överkurs på 10 miljoner kronor. 20 miljoner kronor betalas kontant till bolaget för de nya aktierna.

13. K o m m u n e n ger A B S O L O M etl villkorat aktieägartillskott enligt avtal i bilaga 7, vilket innebär att 10 miljoner kronor betalas kontant till A B S O L O M .

14. Finansiering av aktieägartillskottet sker via finansnettol medan nyemissionen b o k f ö r s som ökat värde på kommunens aktier.

15. A B S O L O M får nyttja 100 miljoner kronor av kommunens checkkredit fram t i l l 2014-09-30.

Freddie Lundqvist (S) och Peler Godlund ( M P ) deltar inte i beslutet.

Proposition

O r d f ö r a n d e Douglas Lithborn ( M ) frågar om arbetsutskottet bifaller hans yrkande. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. F u l l m ä k t i g e antar ny bolagsordning lör A B S O L O M i enlighet med bilaga 1 l i l l kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

Sign.

.X;.?fev :,.

Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

(3)

SOLLENTUNA KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-06

Sidan 12 av 31 2. Fullmäktige antar ägardirektiv för A B S O L O M i enlighet med bilaga 2

till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

3. F u l l m ä k t i g e godkänner överlåtelseavtal mellan A B S O L O M och Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 3 till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

4. Sollentuna kommun överlåter verksamheter enligt ovanstående överlåtelseavtal till A B S O L O M till pris av 65 miljoner kronor.

5. K o m m u n e n ska låna ut 65 miljoner kronor l i l l A B S O L O M till en ränta på S T I B O R - 6 månader plus 1 procentenhet i enligt med revers i bilaga 4 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

6. F u l l m ä k t i g e antar reviderat reglemente för kommunslyrelsen i enlighet med bilaga 5 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

7. F u l l m ä k t i g e antar reviderat reglemente för vård- och o m s o r g s n ä m n d e n i enlighet med bilaga 6 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-04-23.

8. Kommunstyrelsen ska tillhandahålla administrativa tjänster l i l l A B S O L O M till den omfattning och för den tid som bolaget och kommunstyrelsen kommer överens om.

9. D e a l l m ä n n a handlingar hos vård- och o m s o r g s n ä m n d e n som A B S O L O M behöver f ö r sin verksamhet f å r överföras till bolaget.

10. V å r d - och o m s o r g s n ä m n d e n får i uppdrag att bereda ett ärende om tillhandahållande av servicetjänster åt äldre personer i enlighet med 7 § i lagen om visas kommunala befogenheter.

11. V å r d - och o m s o r g s n ä m n d e n och A B S O L O M ska teckna avtal i syfte att A B S O L O M ska överta de verksamheter som idag drivs av n ä m n d e n s avdelning Solom. Avtalen ska ha olika löptider varierande mellan två och fem år. Undantag från skyldigheten atl teckna avtal gäller f ö r verksamheterna anhörigkonsulent, demenssköterska och Äldrerehab, som tills vidare ska drivas av vård- och o m s o r g s n ä m n d e n . Undantag gäller också för de verksamheter som i dag drivs av Solom och som inte den 1 september 2013 erhållit nödvändiga tillstånd av Socialstyrelsen.

Ä v e n dessa verksamheter ska tills vidare drivas av vård- och o m s o r g s n ä m n d e n

12. F u l l m ä k t i g e ger A B S O L O M i uppdrag att göra en nyemission, som innebär att kommunen tecknar nya aktier med nominellt värde om 10 miljoner kronor med en överkurs på 10 miljoner kronor. 20 miljoner kronor betalas kontant till bolaget för de nya aktierna.

13. K o m m u n e n ger A B S O L O M ett villkorat aklieägartillskott enligl avtal i bilaga 7, vilket innebär all 10 miljoner kronor betalas kontant till A B S O L O M .

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

(4)

Sammanträdes- protokoll

Sammanträdesdatum 2013-05-06

Sidan 13 av 31

14. Finansiering av aktieägartillskottet sker via Finansnettot medan nyemissionen b o k f ö r s som ökat värde på kommunens aktier.

15. A B S O L O M får nyttja 100 miljoner kronor av kommunens checkkredit f r a m t i l l 2014-09-30.

Beslutsexpediering:

Akt

Sign. Ordf. J u s t e r a r e Exp. datum Sign.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :