• No results found

Promemoria 2019-10-04 ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” (Dnr: U2019/03260/UH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria 2019-10-04 ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL” (Dnr: U2019/03260/UH"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Datum: 2019-11-26 Dnr: Un 2019/224 Sida: 1 (1) Remissinstans: Mariestads kommun Sektor utbildning/Utbildningsnämnden Kyrkogatan 2 542 86 Mariestad Tel: vx 0501-75 50 00 Utbildningsdepartementet

Promemoria 2019-10-04 ”Fler obehöriga lärare

och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom VAL”

(Dnr: U2019/03260/UH

Sammanfattning

Mariestads kommun ställer sig positiva till förslaget.

Förslaget är tidsenligt och anpassat till ny lagstiftning. Det är ett sätt att klara framtida personalförsörjning med ökad kvalitet och ökad andel behöriga förskollärare och lärare inom skolväsendet.

Det råder stor brist på behöriga och legitimerade förskollärare och lärare inom alla skolformer. Det finns behov av att se över utbildningsvägarna till dessa yrkesområden. Utbildningsdepartementet lämnar i promemorian förslag som syftar till att det ska bli fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet. Det ska bidra till att medarbetare når en behörighetsgivande examen som lärare eller förskollärare på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt. VAL har även tidigare varit en möjlig väg att få behörighet som

förskollärare och lärare. Kraven att få möjlighet att genomföra VAL har varit krångliga och svåra att uppnå. Utbildningsdepartementet ger förslag på nya kompletterande vägar till läraryrket där obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskolan kan få nytta av eventuellt tidigare studier och yrkeserfarenheter.

Anette Karlsson Maria Appelgren ordförande utbildningschef utbildningsnämnden

References

Related documents

förskollärare tas bort och ersätts med en skrivelse som innebär att såväl obehöriga förskollärare som barnskötare kan vara behöriga till vidareutbildning inom VAL,

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få