• No results found

Utbildningsdepartementets promemoria: Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) – Remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utbildningsdepartementets promemoria: Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL) – Remissvar"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-04 Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande § 121 Dnr BN 2019/000504-2

Utbildningsdepartementets promemoria: Fler

obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom vidareutbildning

av lärare och förskollärare (VAL) – Remissvar

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande och överlämnar detta som bildningsnämndens remissvar på utbildningsdepartementets promemoria.

Ärendet

Bakgrund

Utbildningsdepartementet har på remiss översänt promemoria U2019/03260/UH –Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL). Oskarshamns kommun har möjlighet att yttra sig över

remisspromemorian.

Sammanfattning

Oskarshamns kommun är positiv till att fler obehöriga lärare och förskollärare ska nå en

behörighetsgivande examen genom VAL och att en förändring gällande anställd som förskollärare görs och istället handlar om att den som söker medverkat i undervisningen i förskolan samt att personen ska varit anställd i närtid. Det är bra att antagningen sker via ett lärosäte samt att man gemensamt tagit fram underlag för validering.

Önskvärt vore att det tydligare framgår de krav på högskolepoäng som finns mot olika åldrar samt att de behörigheter som den sökande har kopplas ihop med utbildning i specifik ämnesdidaktik i varje ämne som den sökande ska bli behörig i.

Viktigt att lärosätena är tydlig i sin information gällande förändringarna som kommer att träda i kraft den 15 april 2020.

Synpunkter på förslaget lämnas under respektive rubrik.

Förslag till förordningstext

Inga synpunkter – om inte nedanstående synpunkter leder till förändringar.

1. Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva

(2)

PROTOKOLL Sida 2 Bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-04 Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande § 121 fortsättning

2. Nuvarande reglering av VAL-utbildningarna 2.3 - Finns det anledning att ändra åtta år till sex år?

Oskarshamns kommuns bedömning är att någon som ansvarat för undervisningen under sex års tid, varav minst tre år sammanhängande har goda kunskaper och bör vara behöriga att söka en VAL-utbildning. Vi ser dock att VAL-lärosätena bedömer att åtta års arbetslivserfarenhet motsvarar 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning.

2.4.4 – Benämningen förskolechef ska bytas ut mot rektor i förskolan.

3. VAL-förordningen ska ändras för att fler ska kunna nå en lärar- eller förskollärarexamen inom VAL

3.7 – Innebär ”träda i kraft 15 april” att de som påbörjar sin utbildning efter den 15 april 2020 omfattas av förändringarna – eller påverkar förändringarna även dem som genomför sin utbildning, har startat och inte är klara den 15 april 2020?

Ärendets behandling

Förvaltningen föreslår att bildningsnämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande och överlämnar detta som bildningsnämndens remissvar på utbildningsdepartementets promemoria. Bildningsnämndens arbetsutskott föreslår 2019-11-20, § 115, att bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Dagens sammanträde

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att bildningsnämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Bildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-20, § 115 Tjänsteutlåtande 2019-11-11 Remisspromemoria U2019/03260/UH

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

För åtgärd:

Utbildningsdepartementet

(3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 Datum Vår beteckning 2019-11-11 BN 2019/000504-2 Tjänsteställe/handläggare Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Lotta Lindgren Bildningsnämnden

E-post: lotta.lindgren@oskarshamn.se Tel: +46 0491- 76 49 86

Utbildningsdepartementets promemoria: Fler

obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom vidareutbildning

av lärare och förskollärare (VAL) – Remissvar

Förslag till beslut

Bildningsnämnden godkänner förvaltningen tjänsteutlåtande och överlämnar detta som bildningsnämndens remissvar på utbildningsdepartementets promemoria.

Ärendet

Bakgrund

Utbildningsdepartementet har på remiss översänt promemoria U2019/03260/UH –Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL). Oskarshamns kommun har möjlighet att yttra sig över

remisspromemorian.

Sammanfattning

Oskarshamns kommun är positiva till att fler obehöriga lärare och förskollärare ska nå en

behörighetsgivande examen genom VAL och att en förändring gällande anställd som förskollärare görs och istället handlar om att den som söker medverkat i undervisningen i förskolan samt att personen ska varit anställd i närtid. Det är bra att antagningen sker via ett lärosäte samt att man gemensamt tagit fram underlag för validering.

Önskvärt vore att det tydligare framgår de krav på högskolepoäng som finns mot olika åldrar samt att de behörigheter som den sökande har kopplas ihop med utbildning i specifik ämnesdidaktik i varje ämne som den sökande ska bli behörig i.

Viktigt att lärosätena är tydlig i sin information gällande förändringarna som kommer att träda i kraft den 15 april 2020.

Synpunkter på förslaget lämnas under respektive rubrik.

Förslag till förordningstext

Inga synpunkter – om inte nedanstående synpunkter leder till förändringar.

1. Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva

(4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 Datum Vår beteckning

2019-11-11 BN 2019/000504-2

2. Nuvarande reglering av VAL-utbildningarna 2.3 - Finns det anledning att ändra åtta år till sex år?

Oskarshamns kommuns bedömning är att någon som ansvarat för undervisningen under sex års tid, varav minst tre år sammanhängande har goda kunskaper och bör vara behöriga att söka en VAL-utbildning. Vi ser dock att VAL-lärosätena bedömer att åtta års arbetslivserfarenhet motsvarar 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och 30 hp verksamhetsförlagd utbildning.

2.4.4 – Benämningen förskolechef ska bytas ut mot rektor i förskolan.

3. VAL-förordningen ska ändras för att fler ska kunna nå en lärar- eller förskollärarexamen inom VAL

3.7 – Innebär ”träda i kraft 15 april” att de som påbörjar sin utbildning efter den 15 april 2020 omfattas av förändringarna – eller påverkar förändringarna även dem som genomför sin utbildning, har startat och inte är klara den 15 april 2020?

_______________________ Lotta Lindgren Bildningschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-11-11 Remisspromemoria U2019/03260/UH

Skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

För åtgärd:

Utbildningsdepartementet

References

Related documents

Bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun har läst igenom promemorian och har inga andra synpunkter än att det är ett bra förslag. Hälsningar Helene Björkqvist

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..