• No results found

Yttrande över promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL”"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

Datum Diarienummer

2019-11-12

Skriv mottagaradress här Handläggare

Utvecklingschef Per Erik Holmén Barn- och utbildningsförvaltningen 0451-26 84 30

per.erik.holmen@hassleholm.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13 c Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: bun@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Yttrande över promemoria ”Fler obehöriga lärare och

förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande

examen genom VAL”

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden följande beslut:

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och skicka in det till utbildningsdepartementet.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsdepartementet har utsett Hässleholms kommun till remissinstans för promemoria ”Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en

behörighetsgivande examen genom VAL”. Se bilaga 1 för Promemorian. I bilaga 2 finns barn- och utbildningsnämndens yttrande över promemorian.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Ej aktuellt. Barnperspektivet Ej aktuellt. Miljökonsekvenser Ej aktuellt. Facklig samverkan Ej aktuellt

(2)

2(2)

Ekonomiska konsekvenser Ej aktuellt.

Bilagor

1. Promemoria Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

2. Yttrande. Sändlista:

Utbildningsdepartementet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Per Erik Holmén Utvecklingschef

(3)

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

Datum Diarienummer

2019-11-13 2019/2031

Skriv mottagaradress här Handläggare

Utvecklingschef Per Erik Holmén Barn- och utbildningsförvaltningen 0451-26 84 30

per.erik.holmen@hassleholm.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13 c Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06 E-post: bun@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

Bilaga 2. Barn- och utbildningsnämndens yttrande

över promemoria ”Fler obehöriga lärare och

förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande

examen genom VAL”

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) framför följande synpunkter

• BUN ställer sig bakom förslaget som det presenteras i promemorian i sin helhet och ser det som mycket angeläget att möjliggöra för personal med lång yrkeserfarenhet att enklare kunna validera sina kompetenser och få examen

• BUN vill framföra att fler högskolor/Universitet borde ingå i samarbetet kring VAL så att en ökad geografisk närhet uppnås för de som önskar genomgå VAL.

BUN önskar att även examina mot lärare i fritidshem borde ingå i VAL. Det finns en stor brist på legitimerad personal i fritidshem i och med de nya kraven som infördes vid halvårsskiftet 2019.

• BUN anser att bidrag till huvudmännen och till de enskilda deltagarna, för att underlätta för genomförande av studier inom VAL, bör inrättas.

References

Related documents

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..