• No results found

Yttrande över förslag till förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över förslag till förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

1 (4)

Datum Diarienummer

2020-11-19 213-6748-20

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 721 86 VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1

VÄSTERÅS 010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet Ju.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över förslag till förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta

deltagare

(Ju2020/04130)

Länsstyrelsen i Västmanland lämnar efter förankring med övriga länsstyrelser följande synpunkter på remiss med förslag om att förbjuda allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer.

Yttrande

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om ändring av 1 § 1 st förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som innebär att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare samt att ta bort undantaget för serveringsställen i 1 § 3 st i samma förordning.

Länsstyrelsen anser att förslaget om att fortsatt tillåta ett undantag för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare upp till 300 deltagare bör tas bort i 1 § 2 st förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen anser att det är av största vikt att regeringen i detta fall fattar ett samlat nationellt beslut avseende förslaget om att förbjuda allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Länsstyrelsen vill understryka att om regeringen istället överlåter åt

länsstyrelserna att besluta om lokala föreskrifter med färre deltagare vad gäller arrangemang med sittande publik finns det risk för att regleringen inte blir

likalydande, vilket kan ifrågasättas från såväl allmänhet som verksamhetsutövare. Länsstyrelsen anser däremot att regeringen ska besluta om ett undantag för

begravningsceremonier med förslagsvis maximalt 20 deltagare om var och en av deltagarna kan anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra

deltagare och det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid ceremonin. Deltagare i samma hushåll får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.

(2)

YTTRANDE 2 (4)

Datum Diarienummer

2020-11-19 213-6748-20

Övriga synpunkter

Länsstyrelsen lämnar också synpunkter i övrigt enligt nedan.

Den 16 november hade Folkhälsomyndigheten lokala allmänna råd beslutade för 19 av 21 län. Dessa lokala råd är delvis oliklydande utifrån smittskyddsläget i respektive län och säkerligen också utifrån de olika regionala förutsättningar som gäller. Utöver Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd har länsstyrelserna beslutat om lokala föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inom länet i 19 av 21 län (dock inte samma 19 län som har lokala allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten).

Vissa av länen har i sina lokala föreskrifter förbjudit samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare oavsett sittande deltagare eller om de hålls på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Andra län har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare, men tillåtit sådana evenemang oavsett antal deltagare när de hålls på ett serveringsställe.

Under de veckor som gått sedan lokala allmänna råd och lokala föreskrifter infördes har frågor väckts kring rimligheten i att tillåta vissa arrangemang medan andra förbjuds inom ett län när smittspridningen fortsatt ökar. Vidare varför lokala föreskrifter varit oliklydande när smittspridningen uppfattas som snarlik.

Länsstyrelsen ser fortsatt positivt på möjligheten till regionala föreskrifter och allmänna råd för tider när smittspridningen är olikartad runt om i landet men Länsstyrelsen ser samtidigt att det är mycket viktigt med samstämmiga regler när smittspridningen är mer likartad nationellt. Att regeringen föreslår att ett av de två införda undantagen i förbudsförordningen ska tas bort är positivt utifrån rådande smittspridning.

Att bryta mot förbudsförordningen och länsstyrelsens lokala föreskrifter är straffsanktionerat. För att säkerställa att allmänheten och verksamhetsutövare också beaktar och tillämpar de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat, såväl nationella som lokala, krävs dels att alla vet vad som gäller, dels att man också förstår och accepterar gällande allmänna råd. Länsstyrelserna bedömer att det krävs att såväl förbudsförordningen, föreskrifter som allmänna råd är

samstämmiga och därmed ger ett samlat budskap. Länsstyrelserna, som

geografiskt områdesansvariga i respektive län och som har ett stort ansvar för den samlade informationen till allmänheten och verksamhetsutövare, ser svårigheter med föreslagen reglering ur ett kommunikativt perspektiv.

Att fortsatt tillåta allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med upp till 300 sittande deltagare samtidigt som Folkhälsomyndigheten anmodar den absolut övervägande delen av Sveriges invånare att inte delta i möten, konserter,

(3)

YTTRANDE 3 (4)

Datum Diarienummer

2020-11-19 213-6748-20

föreställningar etc. är svårt att nå ut med på ett trovärdigt sätt. Likaså är det svårt för den enskilde att förstå att reglerna tillåter sådana arrangemang som de

samtidigt bestämt avråds från att delta i. Större arrangemang riskerar också att medföra resande såväl över länsgränser som inom länen på ett sätt som i många fall skulle strida mot Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Det råder i dagsläget en hög smittspridning av covid-19 i nästan hela landet. Smittspridningen ökar fortsatt trots vidtagna regionala åtgärder, även om vissa regioner rapporterar en viss minskning i ökningstakten. Länsstyrelserna anser därför att det är av största vikt att hålla i och hålla ut avseende samtliga vidtagna åtgärder för att begränsa smittspridningen. Länsstyrelserna är väl införstådda med att begränsningarna avseende allmänna sammankomster och offentliga

tillställningar medför svåra konsekvenser för såväl verksamhetsutövare som allmänhet och att detta måste vägas mot att begränsa smittspridningen av covid-19.

Länsstyrelsen anser emellertid att det skulle vara motiverat med ett undantag för begravningsceremonier utifrån att det är en sådan angelägenhet som inte kan anstå, vare sig känslomässigt eller utifrån gällande lag eller religiös övertygelse. Slutligen vill Länsstyrelsen påtala och understryka följande:

1. Behovet av fortsatt och nya stöd till de branscher och verksamheter som drabbas hårt av beslutet.

2. Vikten av meningsfull sysselsättning för äldre ungdomar. När

inomhusaktiviteter som konserter, biobesök m.m. inte går att genomföra på grund av smittspridning bör rekommendationerna för

utomhusaktiviteter och inte minst sådana kopplade till fysisk aktivitet, såväl träningar som tävlingar, utredas och vägas mot andra risker, såsom ökad psykisk ohälsa och ett ökat utanförskap. Inte minst ser Länsstyrelsen en risk för att oro kan uppstå under jul- och nyårsledigheter om aktiviteter för ungdomar inte kan genomföras.

Konsekvenser

Länsstyrelserna lägger i dagsläget ner avsevärda resurser på samverkan mellan länsstyrelserna men också samverkan med andra statliga myndigheter samt med regionerna och kommunerna. Det tar mycket välbehövlig tid och resurser i anspråk. Länsstyrelserna såväl som smittskyddsläkarna vittnar om att regionala regleringar tar resurser från myndigheternas huvudsakliga arbetsuppgifter, för länsstyrelsen en samordning av krishantering och för smittskyddsläkarna smittspårning och smittskyddsåtgärder. Vidare har polismyndigheten

uppmärksammat länsstyrelserna på att oliklydande lokala föreskrifter innebär svårigheter i deras övervakning av efterlevnaden.

(4)

YTTRANDE 4 (4)

Datum Diarienummer

2020-11-19 213-6748-20

Framtagande och beslut av lokala föreskrifter kräver också ett stort arbete inom länsstyrelserna, t.ex. framtagande av konsekvensutredningar och en omfattande remisshantering för dessa. Så länge smittspridningen är påtaglig kunde nationella regler med fördel tillämpas.

I detta ärende har Landshövding Minoo Akhtarzand beslutat och chefsjurist Louise Klofelt varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Ulrica Gradin, Länsråd, Claire Melin, enhetschef vid Rättsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Anna Adholmer, enhetschef vid Rättsenheten Länsstyrelsen i Jönköpings län, medverkat.

Därutöver har remissvaret förankrats med samtliga Landshövdingar.

Minoo Akhtarzand

Louise Klofelt

Kopia

References

Related documents

Hur sexuella övergrepp hanteras av idrottsrörelse, myndigheter och anhöriga får på så sätt inte bara en di- rekt betydelse för de utsatta i respektive fall, utan bidrar

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Erik Henriksson

Folkets Hus och Parker uppmanar därför alla artister vi samarbetar med, samt de lokala arrangörerna att lägga tid på att sätta sig in i, och anpassa sin verksamhet efter vad

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap ju.remissvar@regeringskansliet.se ju.L4@regeringskansliet.se Handläggare Fredrik Robertsson

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Hedemora kommun Hemsida www.hedemora.se E-post kommunledningskontoret@hedemora.se Organisations nr 212000-2254 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Box 201 776 28 Hedemora

Med anledning av den stora smittspridningen i samhället och de effekter den riskerar att få för människors liv och hälsa och för belastningen på sjukvård och äldrevård- och

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Jessica Dahlbäck

Med utgångspunkt i detta uppdrag vill Kulturanalys betona de negativa konsekvenser för konst- och kulturverksamheter som det aktuella förslaget kommer att bidra till att

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter till promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I sammanhanget vill dock Polismyndigheten erinra om att det enligt den föreslagna förordningen i och för sig kommer att vara möjligt att även fortsättningsvis anordna

avvägningar som ska göras i övrigt enligt regeringsformen eller av konsekvenserna för företag, föreningar och enskilda. Mot bakgrund av det mycket tungt vägande intresset

Socialstyrelsen bedömer inte effekten på smittspridning av föreslagna åtgärder, men betonar att ett minskat antal nya smit- tade eller ett långsammare förlopp av nya smittade vore

Gällande undantaget om sittande publik föreslås det dock vara kvar med hänvisning till att risken för smittspridning bedöms vara lägre vid dessa sammankomster än

Att inskränkningen avseende antalet deltagare nu kommer att gälla även för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen bör därtill

Svensk Kollektivtrafik bedömer att förslagen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte kommer att få

Svensk Scenkonst anser därför att förbud och begränsningar av del- tagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar alltid bör följas av en långsiktig plan för

Våra klubbar och supportrar är fullt medvetna om att för det fall man inte kan leva upp till gällande krav – i fråga om fysisk distansering, att man stannar hemma om man är sjuk

noterat att vissa teatrar beslutat att ställa in återstående verksamhet under året med hänvisning till förbudet mot arrangemang med fler än åtta deltagare – trots att

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som

1 § Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får tills vidare inte hållas inom Sverige.. Förbudet gäller endast allmänna sammankomster och offentliga