• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Zuzana Francová

Studijní program/obor: N7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schop-

ností

Oponentka práce: PaedDr. Mária Jancíková

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Autorka si klade za cíl analyzovat komunikační kompetence u dětí s narušenou komunikační schop- ností a zjistit, zda dítě s NKS v předškolním věku je ohroženo poruchou učení.

Teoretická část pojednává o vývoji řeči a jazyka, vývoji výslovnosti, dále autorka přehledně objasňuje specifický logopedický nález a oblast specifických poruch učení jako i vývoj dítěte a jeho poznávacích procesů v předškolním období. Teoretickou část ukončuje rozbor řečových a jazykových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu.

V praktické části autorka vyšetřila 108 dětí vlastním 20položkovým testem, kterým posoudila úroveň kvality jazykových rovin. Zkoumaný vzorek tvořily děti se s/bez specického logopedického nálezu.

Výsledky jsou dobře zpracovány do grafů. Autorka potvrzuje předpoklady stanovené v úvodu práce.

V závěru poskytuje doporučení pro MŠ, pro rodičovskou veřejnost a pro vzdělávací instituce. Nabízí mnoho materiálu pro diagnostiku SPU jako i mnoho podnětů pro terapii. Cenná jsou doporučení při specifickém logopedickém nálezu a podněty pro rozvoj řeči a jazyka v návaznosti na RVP.

Práci lze vytknout drobné formální nedostatky - nedodržení jazykové normy (např. s. 5, s. 54), dále příloha 3, obrázek bez uvedení zdroje.Termín - náprava komunikačních dovedností lze nahradit termí- nem terapie.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Výzkum jste prováděla v 6 MŠ. 4 MŠ byly státní, pracující podle vlastního školního vzělávacího pro- gramu, který vychází z RVP a 2 MŠ byly soukromé. Prosím, porovnejte úroveň péče o děti se SLN vzhledem k typu MŠ.

Datum: 12. 8. 2014 Podpis:

References

Related documents

Studijní program/obor: N 7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Komunikační schopnosti u dětí předškolního věku.. Oponent práce:

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Komunikační systémy využívané v rané péči.. Oponentka práce:

Studijní program/obor: N7506 – Speciální pedagogika/7506T002 – Speciální pedagogika Název práce: Logopedická péče v mateřských školách na Litvínovsku.. Oponent práce:

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí se speciálními vzděláva-A.

Studijní program/obor: N 7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Pedagogická intervence v oblasti specifických poruch učení na..

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Počáteční komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem