• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Lenka Vopičková

Studijní program/obor: N 7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Komunikační schopnosti u dětí předškolního věku

Oponent práce: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Předložená práce aktuální a velmi záslužná. Vždyť komunikační schopnosti se velkou měrou podílejí na školní úspěšnosti dítěte. Proto je dobré včas dbát na diagnostiku již v předškolním věku. Autorka provedla rozsáhlý a časově náročný výzkum, aby dospěla k žádaným výsledkům.

Drobnou výhradu mám ke stanovení cíle výzkumu. Místo pojmu analýza bych v případě úzkého vý- zkumného vzorku (20 dětí) bez uvedení širších důvodů jejich dysfázie raději volil zjištění úrovně ko- muniačních schopností u skupiny....

Tím však nechci snižovat význam předloženého textu včetně navrhovaných opatření.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Které okolnosti mohou vést k NKS?

Datum: 16. 5. 2014 Podpis:

References

Related documents

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Motorika u dětí předškolního věku Oponentka práce: Eva Dousková,

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí se speciálními vzděláva-A.

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Odklad povinné školní docházkyA. Vedoucí práce:

Studijní program/obor: N 7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Pedagogická intervence v oblasti specifických poruch učení na..

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Počáteční komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Počáteční komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem