• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Hana Tomanová

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí se speciálními vzděláva-

cími potřebami v mateřské škole speciální Oponentka práce: PaedDr. Mária Jancíková

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Autorka si klade za cíl zjistit přítomnost narušené komunikační schopnosti u dětí se speciálními vzdě- lávacími potřebami a také poukazuje na možnost souvislosti řečových vad a motorického vývoje.

Teoretická část přehledně popisuje vývoj řeči a faktory, které řeč ovlivňují, dále nečastější typy naru- šené komunikační schopnosti a klasifikaci řečového a motorického vývoje jedinců s mentálním posti- žením, DMO, poruchou autistického spektra, sluchovým a zrakovým postižením, s poruchou chování a sociálním znevýhodněním. Autorka využívá a porovnává mnoho zdrojů domácí i zahraniční odborné literatury. Zpracování je přehledné a bez formálních nedostatků.

V empirické části autorka uvádí kvalitativní průzkum 8 případových studií. Každá studie je rozsáhlá, šetření probíhalo v několika etapách. Výsledky testů a retestů jsou zaznamenány do přehledných tabulek u každého klienta. V závěru práce jsou cenná doporučení pro rozvoj motoriky a rozvoj komu- nikace - není možné zabývat se pouze výstavbou hláskového systému, ale komunikací jako celku, dále nezbytně doporučuje včasnou stimulaci u kombinovaně postižených dětí a cvičení motoriky.

Velmi oceňuji zpracování tématu narušené komunikační schopnosti a motoriky u dětí předškolního věku s kombinovaným postižením. V závěru práce je uveden test na vyšetření hrubé a jemné motori- ky, grafo a oromotoriky, který se dá považovat za velmi dobrý doplněk k testům školní připravenosti.

V práci neshledávám formální nedostatky.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

- popište možnost spolupráce logopeda a fyzioterapeuta u Vámi vyšetřovaných klientů - navrhněte možnosti rané logopedicko motorické intervence u dětí s DMO

- domnívate se, že stimulace motoriky a sočasná logopedická terapie může zkrátit terapii řečových vad i u dětí s dyslálií

Datum: 13. 5. 2015 Podpis:

References

Related documents

Studijní program/obor: N7506 – Speciální pedagogika/7506T002 – Speciální pedagogika Název práce: Logopedická péče v mateřských školách na Litvínovsku.. Oponent práce:

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

(dále jen OLV). OLV se skládá z dílčích zkoušek, jehož součástí jsou např. zkouška sluchu, vyšetření mluvidel, zkouška dýchání, zkouška laterality, zkouška

Jednotlivá vyšetření probíhala individuálně za pomoci obrázkového materiálu, knihy – Diagnostika předškoláka (Klenková, aj. 2002), zrcadla, kostek, kolíčků, krasohledu,

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

K zjištění dat potřebných pro prŧzkumné šetření byla pouţita kvantitativní metoda nestandardizovaného dotazníku, který obsahoval 25 otázek. Otázky jsou otevřené,

Studijní program/obor: N 7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Pedagogická intervence v oblasti specifických poruch učení na..

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Počáteční komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem