• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Marcela Jaklová

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku

Vedoucí práce: Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Diplomová práce je svým rozsahem spíše kratší, je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teore- tická část je zpracována s využitím dostatečného množství odborných zdrojů. V této části se autorka zabývala významem pohybových aktivit pro život člověka, jednotlivými druhy motorických schopností a dovedností, pohybovým vývojem od narození dítěte do předškolního věku a zakotvením pohybových činností v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. V práci můžeme nalézt drob- nější nedostatky. V závěru kap. 2.2 autorka uvádí specifika psychomotorického vývoje u dětí s DMO a se sluchovým postižením, ale chybí ostatní typy postižení (s. 20–21). Na s. 31–32 můžeme nalézt rizikové faktory u předškolního dítěte, avšak tato část je nelogicky zařazena v kapitole 3.3 Grafomoto- rika, i když se jedná o komplexní pojetí motoriky.

V empirické části se autorka zabývá motorickými dovednostmi předškolních dětí v souvislosti

s docházkou do mateřské školy nebo do přípravné třídy. Cílem práce bylo analyzovat a porovnat úro- veň motorických dovedností u těchto dvou skupin respondentů. Autorka screeningovým šetřením shromáždila data, která jsou popsána, uspořádána do tabulek i graficky znázorněna. Stanovila 2 hy- potézy, jejichž platnost ověřila. Zjištění vyúsťují v návrh opatření. U popisu zkoumaného vzorku neu- vedla autorka věkové rozložení dětí v přípravné třídě a v mateřské škole. Můžeme předpokládat, že děti v přípravné třídě jsou starší a tedy dosahují lepších výsledků. Faktor věku dětí autorka ve vyhod- nocení hypotéz nezohlednila. Přesto lze práci hodnotit jako dobře zpracovanou.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

V kap. 3.1 (s. 27) popisujete výchovné postoje u zaneprázdněných rodičů a rodičů úzkostlivých ve výchově. Prosím, doplňte výchovné postoje, které se vyskytují u ambiciózních rodičů. S touto rodičov- skou skupinou se můžeme setkávat v předškolním vzdělávání stále častěji.

Datum: 9. 7. 2014 Podpis:

References

Related documents

Studijní program/obor: N7506 – Speciální pedagogika/7506T002 – Speciální pedagogika Název práce: Logopedická péče v mateřských školách na Litvínovsku.. Oponent práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Motorika u dětí předškolního věku Oponentka práce: Eva Dousková,

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí se speciálními vzděláva-A.

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Odklad povinné školní docházkyA. Vedoucí práce:

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Počáteční komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Počáteční komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Pohybové aktivity dětí v předškolním věku Vedoucí práce: Mgr.Pavlína Roudná..