• No results found

Oponentní posudek na diplomovou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na diplomovou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na diplomovou práci

Autor/ka DP: Bc. Lucie Šťastná

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-

středí běžné mateřské školy Oponentka práce: Mgr. Hana Joklíková, Ph.D.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti s vedoucím/vedoucí práce.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi.

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Diplomová práce s názvem "Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v prostředí běžné mateřské školy" autorky Bc. Lucie Šťastné v rozsahu 113 stran (plus rozsáhlý přílohový materi- ál) je tradičně členěna na část teoretickou a empirickou.

Teoretická část sestává ze tří hlavních kapitol, ve kterých autorka prezentuje poznatky z oblasti logo- pedie, narušené komunikační schopnosti a komunikačních kompetencí předškolního dítěte. Hlavní kapitoly jsou logicky a přehledně členěny do příslušných podkapitol, text je po formální, stylistické i pravopisné stránce v pořádku. Autorka využila odpovídající množství informačních pramenů, bohužel však žádný zahraniční (kromě slovenského Gavory), jak by se v diplomové práci slušelo.

Empirická část práce je zpracována na odpovídající úrovni, chybí pouze klasická diskuze, která by ale součástí diplomové práce být měla. Autorka získala rozsáhlým (možná až příliš) dotazníkem velké množství informací, tyto ale nejsou vždy účelně využity (např. pro srovnání v realizaci logopedické prevence a intervence na vesnici a ve městě apod.). Trochu problém jsem měla s přehledností v rámci interpretace výsledků výzkumu (průzkumu), zejména v souvislosti s grafy (nejsem si jistá, jestli je zvo- lený typ grafu ideální). Na druhou stranu oceňuji autorčina navrhovaná opatření, která se mi zdají věcná a rozumná.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu magistr: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

V rámci obhajoby prosím o zodpovězení následujících otázek:

- Která (které) zahraniční publikace se věnují Vámi řešené problematice?

- Můžete jmenovat některá výzkumná zjištění, která Vás překvapila, která byla pro Vás nová?

Datum: 20. 5. 2015 Podpis:

References

Related documents

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Asistent pedagoga u dětí s poruchou autistického spektra Oponentka práce:

Studijní program/obor: N7506 - Speciální pedagogika/ 7506T002 - Speciální pedagogika Název práce: Dítě s opožděným vývojem řeči v mateřské školeA. Vedoucí práce:

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Komunikační systémy využívané v rané péči.. Oponentka práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Logopedická péče o děti předškolního věku Vedoucí práce: MgrA.

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Metody práce s dětmi s ADHD v mateřské škole Vedoucí práce: PhDr.. Zdeňka

Studijní program/obor: N7056 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: ZPŮSOBY EVALUACE INTELEKTOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ Vedoucí práce: Ing..

Studijní obor: speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Rodina předškolního dítěte a volný čas Vedoucí práce: profA. Karel

Studijní program/obor: N7506 - Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Význam volnočasových aktivit v životě osob s mentálním