• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Lucie Snášelová

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Pohybové aktivity dětí v předškolním věku Vedoucí práce: Mgr.Pavlína Roudná

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Tématem předložené bakalářské práce jsou pohybové aktivity dětí předškolního věku. V teo- retické části autorka popsala pohybové aktivity předškolních dětí se zaměřením právě na specifika tohoto vývojového stadia. Dále autorka rozpracovalapohybové aktivity v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část obsahuje také kapitolu směřovanou o zdravotně oslabené děti a na nápravu zdravotních oslabení k osvojování pohybových dovedností. Praktická část dále zjišťovala možnosti mateřských škol vzhledem k pohybovým aktivitám se srovnáním s lokalitou, kde je mateřská škola umístěna.

Z dotazníkového šetření dále vyšlo porovnání dětí se zdravotním oslabením vzhledem k dě- tem zdravým a četnost využití nápravného tělocviku pro děti s oslabením. Autorka si pro svou práci zvolila téma, které je v současné době velmi aktuální, i když zatím není dostateč- ně v popředí zájmu příslušných institucí. Přínos práce vidím především v analýze dat, která práce přinesla. Přestože vzorek mateřských škol nebyl velký, lze usuzovat, že počet dětí se zdravotním oslabením v mateřských školách je značný a je nutné se zaměřit na prevenci těchto oslabení a zároveň na propagaci pohybu mezi všemi dětmi. Autorka také ve své práci vhodně doplnila některé preventivní programy pro mateřské školy zaměřené na pohybové aktivity.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1. Svá doporučení jste formulovala velmi obecně. Pokuste se konkrétněji vysvětlit, jakými metodami nebo způsoby lze děti naučit vnímat pohyb jako činnost prospěšnou pro zdraví a vytvořit u nich potřebu hýbat se?

2.Je dle Vašeho názoru v mateřských školách dostatečný časový a materiální prostor pro pohybové aktivity?

Datum: 19. 5. 2014 Podpis:

References

Related documents

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Logopedická péče o děti předškolního věku Vedoucí práce: MgrA.

 Celých 66 % respondentů uvádí logopedickou prevenci realizovanou minimálně 1x za týden (graf č.  83 % respondentů uvedlo, že nejčastější formou logopedické

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Metody práce s dětmi s ADHD v mateřské škole Vedoucí práce: PhDr.. Zdeňka

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Motorika u dětí předškolního věku Oponentka práce: Eva Dousková,

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Odklad povinné školní docházkyA. Vedoucí práce:

Bakalářská práce vychází z hlavních předpokladů, že v mateřské škole je 30% dětí se zdravotním oslabením dále pak, že většina mateřských škol se