• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Martina Navrátilová

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Dětská agresivita v mateřské škole Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Předložená práce o 67 stranách textu včetně seznamu literatury obsahující i zahraniční zdroje se zabývá problematikou lze v podstatě říci, výskytu dětské agresivity u dětí

v předškolním věku. Mapuje názory učitelek MŠ na její četnost, příčinu, možnosti ovlivnění.

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou, obě části jsou rozsahem vyrovnány.

Součástí práce je jedna příloha přibližující dotazník zkonstruovaný studentkou, sloužící jako výzkumný nástroj pro vlastní průzkumné šetření. Celá práce má logickou strukturu, je promyšleně sestavena a přehledně zpracována. V Úvodu (s. 10) je vymezeno téma, cíl a předmět. V teoretické části se autorka BP zabývá komparativně tématy korespondujícími úzce s částí praktickou, tím prokazuje schopnost objektivně posoudit a porovnat vhodnost využití odborné literatury k jejich zpracování. V první kapitole se soustřeďuje na

Charakteristiku dítěte předškolního věku (s. 12 - 14), v druhé kapitole na Charakteristiku současné mateřské školy (s. 15-18), kde podtrhává správně i osobnost učitelky MŠ. Třetí kapitola (s. 19 - 26) vytváří vlastní rámec části empirické, nese název Dětská agresivita v mateřské škole. Na ní navazuje kapitola 4. Preventivní a nápravná opatření, v níž je z mého pohledu nejdůležitější subkapitola 4.1 Spolupráce rodiny a mateřské školy (s. 28 - 29). Empirická část je správně konstruována, zjištěná data se autorka snaží objektivně vyhodnotit a pro čtenáře přehledně zpracovat do tabulek a grafů s příslušnými komentáři.

Hodnotu práce snižuje poněkud vágnější Závěr a Návrh opatření, které by mohly být vzhledem k celkové úrovni práce ještě propracovanější.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1. Jaký spatřujete rozdíl na základě studia odborné literatury mezi agresí a agresivitou?

2. Seznamte komisi s tím, do jaké míry korespondují výsledky z Vašeho průzkumu

s průzkumem prováděným Centrem pedagogicko-psychologického poradenství a prevencie ve Spišské Nové Vsi a čeho se konkrétně tento průzkum týkal.

3. V návrhu opatření doporučujete zavést supervizi. Mohla byste upřesnit, jak doporučená supervize bude korelovat s výsledky empirické části Vaší práce?

Datum: 22. 7. 2013 Podpis: _____________________

(3)

3

Datum: 22. 7. 2013 Podpis:

References

Related documents

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Logopedická péče o děti předškolního věku Vedoucí práce: MgrA.

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Metody práce s dětmi s ADHD v mateřské škole Vedoucí práce: PhDr.. Zdeňka

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Odklad povinné školní docházkyA. Vedoucí práce:

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Studijní obor: Speciální pedagogika/Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Hra a hračka v kontextu rozvoje dětí se zrakovým postižením Vedoucí práce: