• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Eva Záhorková

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Motorika u dětí předškolního věku Oponentka práce: Eva Dousková, Ph.D.

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Autorka se ve své bakalářské práci zabývala problematikou motoriky u dětí předškolního věku. V teoretické části vymezila pojem motorika a podrobněji se zaměřila na grafomoriku a pohybové dovednosti.

V praktické části pak pomocí screeningového motorického testu zjišťovala úroveň

pohybových schopností u dětí předškolního věku. Autorka si stanovila 2 předpoklady, které byly potvrzeny. Z výsledků bylo zjištěno, že děti, které měly výrazné obtíže v hrubé motorice, měly stejné obtíže i v grafomotorice a dále, že děti měly větší obtíže v rovnovážných

činnostech než při míčových aktivitách. Celkově však lze říci, že děti, které prošly screeningovým testem, vykazovaly výrazné nedostatky týkající se jejich pohybových schopností. Na základě zjištěných informací, navrhuje autorka bakalářské práce opatření, která jednoznačně směřují ke zvyšování motorických schopnosí právě u dětí předškolního věku.

Je velmi důležité si uvědomit, že pokud děti s nízkými motorickými schopnostmi půjdou do první třídy základní školy, odrazí se tyto deficity v jejich školní úspěšnosti. Proto je nutné věnovat motorických schopnostem dětí velkou pozornost.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Jak dopadly výsledky motorických schopností u dětí v jednotlivých úkolech? Pokuste se je seřadit od těch, kde děti chybovaly nejméně až po ty, kde byly obtíže největší.

Datum: 22. 7. 2013 Podpis:

References

Related documents

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

Sindelarové zjistit, zda se u dětí předškolního věku s narušenou komunikační schopností vybrané mateřské školy vyskytují deficity v dílčích funkcích častěji,

Jednotlivá vyšetření probíhala individuálně za pomoci obrázkového materiálu, knihy – Diagnostika předškoláka (Klenková, aj. 2002), zrcadla, kostek, kolíčků, krasohledu,

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

Činnosti dětí, které reprezentují jejich volný čas, rozlišujeme na odpočinkové, rekreační a zájmové. Pro odpočinkové činnosti je charakteristický klid a

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Odklad povinné školní docházkyA. Vedoucí práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Pohybové aktivity dětí v předškolním věku Vedoucí práce: Mgr.Pavlína Roudná..

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Poruchy dílčích funkcí u dětí předškolního věku Vedoucí práce: PaedDr..