• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Zuzana Mühlová

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Logopedická péče o děti předškolního věku Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Roudná

Hodnoticí kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce

Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Autorka se ve své práci zabývala možnostmi poskytování logopedické péče dětem

v předškolním věku. Téma je velmi aktuální, protože přibývá dětí s logopedickým problémem a narušená komunikační schopnost pak bývá častou příčinou odkladu povinné školní

docházky. Práce je rozdělena na dvě části. Část teoretická na základě studia odborných zdrojů uvádí a vysvětluje pojmy související s tématem: logopedie včetně historie, význam logopedie, narušená komunikační schopnost, metody logopedické péče, organizace logopedické péče v ČR, vývoj komunikační schopnosti. Empirická část na zákaldě zvolené výzkumné metody zpracovává data získaná dotazníkovým šetřením. Dotazník byl

distribuován do 20 mateřských škol v okolí Jičína a byl zaměřen na zjištění zda a v jaké míře a jakými metodami je poskytována logopedická péče dětem v mateřské škole. Z dotazníků také vyplynulo zjištění, že nejčastěji se prevencí v mateřských školách zabývá logopedický preventista a většinou volí skupinovou práci. Autorka též zjišťovala, s jakými odbornými pracovišti mateřské školy v rámci logopedické prevence spolupracují. Dotazník také obsahoval otázku, která nechala prostor ředitelkám mateřských škol vyjádřit se, jakými metodami by bylo možné zkvalitnit logopedickou péči v mateřských školách. Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo čtení a povídání rodičů s dětmi.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1. Shrňte stručně výsledky svého šetření a vyjádřete se k návrhům respondentů na zlepšení kvality logopedické péče v mateřských školách.

2.Jak by měla dle Vašeho názoru probíhat logopedická prevence v ideálním případě při zapojení všech zainteresovaných osob?

Datum: 9. 5. 2016 Podpis:

References

Related documents

je podstatná pro potvrzení či vyvrácení hypotézy této bakalářské práce - U dětí ve věku 3-4 let probíhá logopedická prevence převážně formou kolektivní péče, kdežto u dětí

 Celých 66 % respondentů uvádí logopedickou prevenci realizovanou minimálně 1x za týden (graf č.  83 % respondentů uvedlo, že nejčastější formou logopedické

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Metody práce s dětmi s ADHD v mateřské škole Vedoucí práce: PhDr.. Zdeňka

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Motorické dovednosti dětí předškolního věku.. Vedoucí práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Motorika u dětí předškolního věku Oponentka práce: Eva Dousková,

Studijní program/obor: N7506 Speciální pedagogika / 7506T002 Speciální pedagogika Název práce: Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku v pro-..

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Odklad povinné školní docházkyA. Vedoucí práce:

Studijní obor: Speciální pedagogika předškolního věku Název práce: Pohybové aktivity dětí v předškolním věku Vedoucí práce: Mgr.Pavlína Roudná..