• No results found

11.1. Godkännande av markavtal för ledningar med Sollentuna Energi och Miljö AB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "11.1. Godkännande av markavtal för ledningar med Sollentuna Energi och Miljö AB"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-10-16

Lars Keski-Seppälä Sidan 1 av 2

Strategisk chef +46 8-579 215 39

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0414 KS-1

Diariekod: 234 Kommunstyrelsen

Godkännande av markavtal för ledningar med Sollentuna Energi och Miljö AB

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige godkänner markavtal med Sollentuna Energi och Miljö AB för ledningar i enlighet med bilaga 1 till

tjänsteutlåtande daterat 2019-10-16.

Sammanfattning

Ett förslag till markavtal för samtliga ledningsslag inom Sollentuna Energi och Miljö AB har upprättats. Syftet är att reglera SEOMs rätt att bibehålla och nyanlägga ledningar inom kommunens mark och i övrigt reglera parternas rättigheter och skyldigheter.

Bakgrund

Kommunen och SEOM tecknade 1994-11-24 ett markavtal för el och fjärrvärme. Markavtal har saknats för elektrisk kommunikation (fiber) samt vatten och avloppsledningar sedan VA överfördes från kommunen till SEOM år 2005. Det tidigare markavtalet ersätts och det nya markavtalet omfattar samtliga ledningsslag.

Markavtal

Den årliga ersättningen för SEOM regleras till 42 kr/invånare och år vilken uppräknas med konsumentprisindex (KPI), vilket i dagsläget motsvarar ca 3 milj kr. Anledningen till denna ersättningsprincip är att ledningsnätet förväntas byggas ut i proportion till befolkningsökningen.

Avtalet reglerar även kostnadsfördelningen vid underhåll, förnyelse och flytt av ledningar. Kostnadsfördelningen varierar mellan ledningsslagen då de har olika teknisk livslängd och avskrivningstid.

Avtalstiden är reglerad till 1 år i en första period med en förlängning på 2 år i taget. Anledningen till detta är att under det första året kunna ha en

gemensam utvärdering och möjlighet till att enkelt kunna revidera avtalet vid behov.

Vid avtalets tecknande finns ett redan befintligt avtal för Norrvikens fotbollshall tecknat vilket fortsätter att gälla, bilaga 1:1. Detta avtal

innehåller en avvikande kostnadsfördelning, jämfört med nya markavtalet,

Godkänt dokument, 2019-10-23, Per Törnvall

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-10-16

Dnr 2017/0414 KS-1 Sidan 2 av 2

avseende flytt av VA-ledningar i samband med anläggande av fotbollshallen. Det finns även en överenskommelse avseende

återställningskostnader vid konstgräsplanen på Ritsalen 3 i Rotebro i bilaga 1:2 till avtalet, som fortsätter att gälla. Denna lista kan komma att kompletteras vid behov om kommunen väljer att anlägga nya anläggningar ovanpå SEOMs befintliga ledningar som riskerar att orsaka merkostnader vid återställning.

Kommunledningskontorets synpunkter

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår

kommunfullmäktige att godkänna markavtal för ledningar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Per Törnvall Amanda Horwitz

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef

Bilagor

Bilaga 1 Markavtal

Bilaga 1:1 Avtal om ledningsflytt vid Norrvikens fotbollshall 160930 Bilaga 1:2 Lista över anläggningar med merkostnader

Beslutsexpediering

SEOM

Godkänt dokument, 2019-10-23, Per Törnvall

References

Related documents

Bygglov för rökgasfilter lämnas in samt beslutsunderlag för inköp av reservlastpanna upprättas un- der mars månad.. Förfrågan om bygglov lämnas till byggnadsavdelningen och

”Åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan vara åtgärder

Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ger A B Sollentunahem och Sollentuna Energi i ägardirektiv att, tillsammans med Sollentuna kommun, upphandla två vindkraftverk

[r]

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

Det baserar vi på att ansvar och organisation för fordonen är tydlig, att transportplaneringen och standarden på fordonen är ändamålsen- lig samt att antalet fordon är rimligt

SEOM:s rätt att enligt detta avtal nyttja Kommunens mark utgör inget hinder för Kommunen eller annan lednings- eller anläggningsägare att disponera mark eller utföra erforderligt

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun. Bolaget får sälja fjärrvärme till kunder utanför

SEOM är, i egenskap av VA-huvudman för allmän VA-försörjning i Sollentuna, ansvarig för drift, underhåll och för nödvändig utbyggnad av den allmänna

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska

I uppfyllandet av SEOM:s vision - Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart - kommer digitalisering vara en viktig fråga och vi har redan på börjat arbetet i form av

Det som kan tillägas är att i Sollentuna finns det en 100% anslutningsgrad till Internet enligt PTS upp till minst 10 Mbit/s (här är alla internetleverantörer i Sollentuna

"KR Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa

Styrelsen för Sollentuna Energi AB har vid sammanträde 2015-09-23 beslutat hemställa hos fullmäktige att Sollentuna Energi AB byter namn till Sollentuna Energi och Miljö AB och

Syftet med bolagets verksamhet är att svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och helägda bolag. Bolaget ska följa de miljö-

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Vidare föreslås bland annat att kommunledningskontoret ska få en tydligare roll som avtalspart med SEOM, att kommunen skapar en gemensam bilpool för personbilar och att alla avtal

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.

Under 2015 gjordes en översyn av företagets vision och affärsidé och i båda dessa fastslås att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna.. I det