• No results found

15.3. Bilaga 2, Uppföljning av kommunens bolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "15.3. Bilaga 2, Uppföljning av kommunens bolag"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Uppföljning av kommunens bolag 2017

Ekonomichef Anders Nilfjord Kommunjurist Ingegärd Bornelind Budget- och redovisningschef Inga-Lill Fritsch

Innehållsförteckning

Tillämpade förkortningar ... 2

1. Bakgrund ... 3

1.1 Kommunallagens regler om bolagsstyrning ... 3

2. Rutin för kommunens uppföljning av bolagen ... 3

2.1. Inledning ... 3

2.2. Politisk uppföljning ... 4

2.2.1. Ägardialoger ... 4

2.2.2. Årsstämma ... 5

2.2.3. Extra bolagsstämma ... 5

2.2.4. Aktieutdelning ... 5

2.2.5. Ekonomisk uppföljning av bolagen ... 6

2.2.6 Uppföljning av bolagens verksamhet i övrigt ... 6

2.2.7 Information till fullmäktige ... 7

2.3 Tjänstemannauppföljning ... 7

2.3.1 Löpande allmän uppföljning ... 7

2.3.2. Löpande kontakter med bolagens verkställande direktörer ... 7

2.3.3 Löpande kontakter med bolagens ekonomichefer ... 7

2.3.4 Särskild ekonomisk analys ... 8

(2)

Tillämpade förkortningar

SH AB Sollentunahem

SOLOM AB SOLOM

SEOM Sollentuna Energi och Miljö AB

KF Kommunfullmäktige

KS Kommunstyrelsen

KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSO Kommunstyrelsens ordförande

KD Kommundirektören

KLK Kommunledningskontoret

(3)

1. Bakgrund

1.1 Kommunallagens regler om bolagsstyrning

KS ska enligt 6 kap. 1 § andra stycket kommunallagen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunägda företag.

KS ska enligt 1a § i årliga beslut för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de

kommunala befogenheterna.

2. Rutin för kommunens uppföljning av bolagen

2.1. Inledning

Kommunen har tre helägda bolag

• AB Sollentunahem

• AB SOLOM

• Sollentuna Energi och Miljö AB

Nedan redovisas hur kommunen ska fullgöra sitt uppföljningsansvar enligt kommunallagen.

Kommunens uppföljning av bolagen bör ske dels på den politiska nivån och dels på tjänstemannanivån.

Politisk uppföljning

Den politiska uppföljningen av bolagen sker främst genom

• Ägardialoger

• Årsstämmor/Extra bolagsstämmor

• Ekonomisk uppföljning

• Uppföljning av bolagens verksamhet i övrigt

Tjänstemannauppföljning

Tjänstemannauppföljningen via kommunledningskontoret sker främst genom

• Löpande allmän uppföljning

• Löpande kontakter med bolagens verkställande direktörer

• Löpande kontakter med bolagens ekonomichefer

• Särskild ekonomisk analys

(4)

2.2. Politisk uppföljning

2.2.1. Ägardialoger

Ägardialog med respektive bolag sker tre gånger årligen, två gång på våren och en gång på hösten.

Datum för ägardialoger 2016

Bolag Dialog med Datum

Alla tre bolagen KS 27 mars *)

SOLOM KSAU 2 maj

SH KSAU 15 maj

SE KSAU 12 juni

Alla tre bolagen KS 6 november

*) i samband med bolagens årsstämmor Agenda

Bolagen ska till respektive ägardialog få en agenda med frågor och eventuella ärenden som kommunen vill informera bolaget om.

Frågorna ska besvaras muntligt eller såväl muntligt som skriftligt enligt vad som anges i agendan.

KSO fastställer agendan efter förslag från KLK. Inom KLK svarar ekonomiavdelningen i samråd med kommunjuristen för framtagande av förslag till agenda. Förslaget ska lämnas till KSO i god tid före det att kallelse med agenda ska skickas till bolagen.

Kallelsen ska delges bolagen minst tre veckor före dialogmötet.

Kansli- och arkivenheten ansvarar för att kallelse skickas till bolagen.

Stående punkter på agendan:

- Bolagets ekonomiska utveckling - Bolagets verksamhetsutveckling - Uppföljning av ägardirektiv

- Bolagens planering och arbete mot kommunens fokusområden

Vid ägardialogerna under maj/juni månad, som uppgår till minst 60 minuter, ska bolagen redovisa en fördjupad analys av sin verksamhet enligt agendan.

Vid ägardialogerna under november månad ska bolagen redovisa om bolagets verksamhet är förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.

(5)

2.2.2. Årsstämma

Datum för årsstämmor 2017

Årsstämmor för alla tre bolagen hålls den 27 mars, direkt efter KS sammanträde samma dag.

Kallelse till årsstämma

Respektive bolagsstyrelse kallar kommunens ombud till årsstämma.

KS utser i december årligen kommunens ombud vid

årsstämmor/bolagsstämmor. Normalt väljs KSO till ombud. Ombudet har rätt att sätta annan i sitt ställe.

Kansli- och arkivenheten ansvarar för att ärende om val av ombud till stämmor tas fram årligen.

KLK ska i god tid före årsstämman samråda med bolagen om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Ekonomiavdelningen ansvarar i samråd med kommunjuristen för att detta sker.

Direktiv till ombudet

Inför respektive årsstämma lämnar KS direktiv till ombudet där det framgår hur ombudet ska rösta i de ärenden som ska behandlas vid stämman.

KS beslutar om direktiv den 27 mars, efter beredning i KSAU den 20 mars.

KLK tar fram förslag till direktiv för ombudet genom ett tjänsteutlåtande som lämnas till KD senast den 9 mars. Ekonomiavdelningen ansvarar för att ärendet till KS tas fram.

2.2.3. Extra bolagsstämma

Vid behov kan fullmäktige besluta om ändring eller tillägg av bolagens bolagsordningar eller ägardirektiv.

En revidering av bolagsordning eller ägardirektiv ska fastställas på stämma i bolaget för att vara gällande. Detta görs vid ordinarie årsstämma eller vid en extra bolagsstämma.

Respektive bolagsstyrelse kallar kommunens ombud till extra bolagsstämma vid behov.

Kommunjuristen ansvarar i samråd med ekonomiavdelningen för att bolagen delges information om behov av extra bolagsstämma.

2.2.4. Aktieutdelning

Sollentuna kommun fastställer varje år, i samband med beslut om

nästkommande års budget, den aktieutdelning som de helägda kommunala bolagen ska betala till ägaren (kommunen). Utdelningen baseras på bolagets resultat året före det år den ska utbetalas.

Inför beslut på årsstämman stäms utdelningen av mot aktiebolagslagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

(6)

Datum för ärenden om aktieutdelning

Ärende Datum

Förslag till utdelning från bolagen KS 27 mars 2017 Beslut om utdelning – i samband med

beslut om budget 2018

KF 14 juni 2017

Beslut om utdelning – tas på respektive årsstämma

Mars/April 2018

2.2.5. Ekonomisk uppföljning av bolagen

KS erhåller fyra gånger årligen nedanstående ekonomiska rapporter från respektive bolag.

1. Budget och investeringsram 2. Tertialrapport per 30 april 3. Tertialrapport per 31 augusti 4. Årsredovisning

Datum för ekonomisk uppföljning 2017

Uppföljning Datum

Budget och investeringsplan för 2017 – avseende bolagen

KS 30 januari (meddelande)

Årsredovisning för 2016 – i samband med årsredovisningen för

kommunkoncernen

KF 6 april

Ekonomisk tertialrapport 2017 per 30 april – egen rapport för bolagen

KS 7 juni (meddelande)

Ekonomisk tertialrapport 2017 per 31 augusti – i samband med delårs- rapport för kommunkoncernen

KF 19 oktober

Ekonomiavdelningen ansvarar för den ekonomiska rapporteringen.

2.2.6 Uppföljning av bolagens verksamhet i övrigt

Enligt 6 kap. 1a § kommunallagen ska KS i årliga beslut för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

(7)

Datum för uppföljning 2016

Uppföljning Datum

Prövning enligt 6 kap. 1a § kommunallagen

KS 27 mars

KF 6 april (meddelande i samband med årsredovisningen)

Ekonomiavdelningen ansvarar för uppföljningen i samråd med kommunjuristen.

2.2.7 Information till fullmäktige

Av ägardirektiven framgår att kommunfullmäktige årligen ska informeras om bolagens verksamhet. Normalt sker detta på hösten.

Informationen ska vara cirka 15 minuter per bolag och redovisa, utöver en översikt av bolagets verksamhet, aktuella händelser samt tertialrapport per 31 augusti

Datum för information 2017

Bolag Datum

SH KF 14 september

SE KF 14 september

SOLOM KF 14 september

Kansli- och arkivenheten ansvarar för att bolagen meddelas tidpunkt.

2.3 Tjänstemannauppföljning

2.3.1 Löpande allmän uppföljning

KLK ska löpande följa bolagens utveckling och styrelsernas arbete.

I detta ligger att löpande dokumentera iakttagelser av styrelsens arbete, kraven i ägardirektiven och omvärldsfaktorer.

Inom KLK ansvarar ekonomiavdelningen för detta arbete.

2.3.2. Löpande kontakter med bolagens verkställande direktörer

KD träffar bolagens verkställande direktörer löpande under året för att stämma av gemensamma frågor.

Träffarna sker minst fyra gånger per år.

2.3.3 Löpande kontakter med bolagens ekonomichefer

Ekonomichefen träffar bolagens ekonomichefer löpande under året för att stämma av gemensamma frågor.

Träffarna sker minst fyra gånger per år.

(8)

2.3.4 Särskild ekonomisk analys

Utöver uppföljningarna enligt punkt 2.3.1-2.3.3 ska KLK ta initiativ till att särskilda analyser görs av respektive bolags ekonomi och verksamhet.

Sådana analyser ska göras minst en gång under varje mandatperiod.

References

Related documents

Till skillnad mot inventeringen i kommunens egna lokaler kommer alla olika typer av enkelt avhjälpta hinder att inventeras i en enda etapp.. När inventeringen är klar kommer

Om en elev valt annan skola än den skola nära hemmet eleven annars skulle ha placerats i, är eleven endast berättigad till skolskjuts till den valda skolan om eleven

2 Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020: Mot bakgrund av genomförd analys ta fram och till kommunfullmäktige presentera förslag på strategier

Mot bakgrund av det ansvar för drift och underhåll som Vallonbygden har för anläggningen relativt den ersättning som utgår till Vallonbygden bedöms ansvarsfördelningen ej

Indikatorarterna för välhävdad mark är hämtade ur boken ”Om hävden upphör” av Ekstam och Forshed, 1992. Namngivningen har också skett efter densamma. Arterna i listan ovan

_____ Vi vet, efter beslut av rektor, vilka elever som läser enligt kursplanen i svenska som andraspråk respektive vilka som läser enligt kursplanen i svenska.. _____ Vi

Kultur- och fritidskontoret föreslår att avsatt budget per kalenderår för bidrag till handikapporganisationer höjs till 200 000 kronor per år, i stället för nuvarande 150 000

Vi bedömer vidare att det finns ändamålsenliga rutiner för installation och under- håll av verksamhetsövergripande system, men att de inte alltid fungerar till följd av

Med anledning av de särskilda omständigheter som råder på grund av pandemi, med en stigande arbetslöshet och allt större svårigheter för de som befinner sig långt från

Bakgrund Enligt förskrivningsprovessen ska uppföljning göras på förskrivningar av personliga hjälpmedel, vilket framgår av förskrivningsprocessen som finns i riktlinjerna i

Vi menar att den regionala avsiktsförklaringen för mottagande av ensamkommande barn samt regionala rekommendationer för likvärdig introduktion för nyanlända barn och ungdomar ger

Fritidsnämnden beslutar vidare att avstå från tidigare begärd ramökning för Sö- dermalms IP och Claesborgs IP förutsatt att de 147 000 kronor som tidigare av- satts för

utveckling..” och besökare till Arena Skövde, som kommer från andra kommuner och delar av Sverige gagnar verkligen stadens

Fritidsnämnden beslutar att utse Karin Sköld till beslutsattestant för fritidsnämndens samtliga konton för perioden 2010-06-30 – 2010-07-31. Fritidsnämnden beslutar att utse

Nämnden ska utse en ledamot och en ersättare för att ingå i det kommunala handikapprådet under mandatperioden. Enhetschef för Billingehov är sedan tidigare utsedd att

Fritidsförvaltningen upprättar varje år en publik verksamhetsberättelse med ett mer omfattande bildmaterial och mer extern riktad information än den årliga

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Plan, Bygg o Lantmäteri- förvaltningen gällande detaljplaneringen av Tegelbruket 5. Fritidsnämnden anser att det är av

Tidanbadet, avgift för vuxen justeras från 25 kronor till 30 kronor. Övriga avgifter

Fritidsnämnden beslutar förselå kommunstyrelsen att fritidsnämnden får flytta medel från driftbudget till investeringsbudget för inköp av ny ismaskin till

Fritidsnämnden tillstyrker förslaget till Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde

Fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget för Nyeport för perioden 2012 till och med

Kulturnämnden anhåller om att kommunfullmäktige beviljar kulturnämnden anslag med 500 000 kronor ur Gertrud och Theodor Egnells fond för stadens förskönande i enlighet med

Ansökan om att låta annan behörig sotare utföra rengöring (sotning) 2021-03-23 Delegationsbeslut om föreläggande efter brandskyddskontroll 2021-04-29 Beslutet skickas till.