Handen, Tyresö och Nynäshamn

132  Download (0)

Full text

(1)

Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen

105 73 Stockholm

Leveransadress:

Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00 Fax: 08-686 16 06

E-post: registrator.tf@sll.se

Säte: Stockholm Org.nr: 232100-0016 www.sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Förstudie E23 inför trafikupphandling

Handen, Tyresö och Nynäshamn

(2)

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 7

1.1 Förutsättningar ... 7

2 Uppdraget ... 8

2.1 Idé- och förstudiens bakgrund... 8

2.1.1 Idé- och förstudiens syfte och mål ... 8

2.2 Ny kollektivtrafiklag ... 9

2.3 Idé- och förstudiens genomförande ... 10

2.3.1 Idé- och förstudiens organisation... 11

2.3.2 Idé- och förstudiens tidplan ... 12

2.3.3 Idé- och förstudiens innehåll och avgränsning ... 13

2.3.4 Nynäshamn som tillkommande avtalsområde ... 14

3 Basfakta om Handen, Tyresö och Nynäshamn ... 15

3.1 Befolkning och arbetsplatser ... 15

3.1.1 Nya bostads- och arbetsplatsområden utblick 2020 samt övriga kommunala stadsutvecklingsplaner ... 17

3.2 Kollektivtrafiken i Handen, Tyresö och Nynäshamn ... 18

3.2.1 Trafikförändringar med anledning av utbyggnadsområden mm. ... 20

3.2.2 Kortfakta trafikområdena ... 27

3.2.3 Resandestatistik ... 28

3.2.4 Andra trafikslag ... 33

3.3 Generell utveckling av stomtrafiken i Stockholms län - Stomnätsstrategin 34 3.4 Framkomlighet ... 35

3.4.1 Framkomlighet Stockholms stad ... 36

3.4.2 Trafikstörningar... 36

3.5 Färdbevis ... 37

3.5.1 VBP - Accessvalideringar ... 39

3.6 Kollektivtrafikens marknadsandelar ... 40

3.7 Nöjda kunder ... 41

(3)

3.7.1 Upplevd kvalitet ... 46

3.7.2 Kundsynpunkter ... 48

3.8 Mediaartiklar ... 51

3.9 Nuvarande avtal, tilläggsavtal, förvaltningserfarenheter ... 52

3.9.1 Förvaltningserfarenheter ... 54

3.9.2 Förvaltningsmässiga konsekvenser av avtalen ... 55

3.10 TF:s kostnad för trafiken ... 56

3.10.1 Förkalkyler ... 57

3.11 Sammantagen analys av basfakta ... 60

4 Beskrivning och analys av generella och områdesspecifika förutsättningar samt principiella frågeställningar ... 62

4.1 Styrande dokument, beslut och principer ... 62

4.2 Komponenter ... 63

4.2.1 Trafikdrift ... 64

4.2.2 Fordon ... 66

4.2.3 Depå ... 68

4.2.4 Station/hållplatser ... 70

4.2.5 TLC ... 71

4.2.6 Trafikslagsgemensamma funktioner ... 71

4.3 Långsiktiga investerings- och bebyggelseplaner ... 76

4.3.1 RUFS 2010 ... 76

4.3.2 Statliga investeringsplaner (Länsplan), utdrag ... 77

4.4 Marknads- och omvärldsanalys ... 78

4.4.1 Marknadsanalys ... 78

4.4.2 SIU - Samråd inför upphandling med leverantörsmarknaden ... 79

4.4.3 Omvärldsanalys ... 83

4.5 Sammanfattning av förutsättningar, underlag för beslut om allmän trafikplikt mm... 84

4.5.1 Sammanfattning av förutsättningar ... 84

4.5.2 Beslut om allmän trafikplikt ... 84

4.5.3 Besluts- och logglista ... 84

(4)

4.5.4 Samordning allmän och särskild kollektivtrafik ... 85

5 Affärsinriktning ... 86

5.1 Utgångspunkter för affärsinriktning ... 87

- Trafikförvaltningen ska ge ett ökat ansvar till leverantören i de fall det är marknadsmässigt möjligt och det leder till att Trafikförvaltningens mål uppnås. 89 -Trafikförvaltningen ska fördela risker i varje specifik affär till den part som bäst kan förutse, förebygga och hantera risken, i syfte att minska kostnader. ... 89

-Trafikförvaltningen ska eftersträva en ökad grad av funktionsinriktad kravställning, utifrån Trafikförvaltningens behov och leverantörsmarknadens kapacitet och förmåga. ... 89

5.2 Mål ... 90

5.2.1 Anpassade lokala mål ... 91

5.3 Avtalsområden ... 98

5.4 Ekonomiska drivkrafter, ersättningsmodell, kvalitetsincitament ... 102

5.4.1 Förslag på ersättningsmodell ... 103

Kvalitetsincitament ...111

5.4.2 Riskanalys av affärsinriktning ... 115

5.4.3 Förslag till inriktning ... 116

5.4.4 Alternativa inriktningar - kommentarer ... 116

5.5 Avtalsomfattning, ansvars/risk-fördelning inom komponentstrukturen117 5.5.1 Utgångspunkter för omfattning och ansvarsfördelning ... 117

5.5.2 Förslag till omfattning och ansvarsfördelning ... 118

5.5.3 Förslag till inriktning ... 119

5.5.4 Fördelning av ansvar/risk/möjligheter - översikt ... 119

5.6 Avtalstid ... 121

5.6.1 Förslag till inriktning ... 122

5.7 Övrigt ... 122

5.8 Samverkansavtal, medfinansiering ... 122

6 Övrigt ... 124

6.1 VBP-utredning ... 124

6.2 Metodikutveckling ... 124

(5)

6.3 Förvaltningsmodell ... 125

6.3.1 Inför driftstart av nytt trafikavtal ... 126

6.4 Utvärderingsmodell ... 126

6.5 Överlämning till genomförandeprojektet ... 127

7 Definitionsordlista ... 128

(6)

Bilaga 1 - Karta E23 - trafikområden Bilaga 2 – Karta trafikområde Handen Bilaga 3 – Karta trafikområde Tyresö Bilaga 4 – Karta trafikområde Nynäshamn

Bilaga 5 - PM The public transportation market (KPMG) Bilaga 6 – SIU-sammanställning, inkl. Nynäshamn Bilaga 7 – Översikt trafikavtal affärsinriktningar

Bilaga 8a-1 – Beslut om allmän trafikplikt buss Handen Tyresö Nynäshamn med undantag

Bilaga 8a-2 – Bilaga Dagens kollektivtrafik i Handen Tyresö Nynäshamn Bilaga 8b – Justerat protokoll TN 130416

Bilaga 9 – Scenariobeskrivning VBP E23 Förstudie

Bilaga 10 – Besluts- och logglista E23, 2013-06-05, arbetsversion TN Bilaga 11 – PM KI analys VBP

Övrigt underlagsmaterial finns på projektplatsen:

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r896850737

(7)

1 Sammanfattning

Denna rapport avlämnas som slutrapport till uppdragsägaren från genomförd idé- och förstudie E23 Handen, Tyresö, Nynäshamn. Slutrapporten innehåller allt befintligt underlag som ansetts relevant att bilägga själva huvudrapporten.

Övrigt underlag är arkiverat på Projektplatsen (och senare i EDIT) och kan redovisas efter förfrågan till uppdragsledningen.

Eventuella ytterligare anpassningar av, tillägg till eller utdrag från slutrapporten utförs efter anmodan från uppdragsägaren. I nuläget föreligger alltså ingen parallell annan version eller sammanfattning av slutrapporten. Den slutliga sammanställningen av rapporten har föregåtts av en granskningsremiss inom uppdragsgruppen inkl uppdragsägaren, till SU ledningsgrupp, till särskild referensgrupp och till second opinion. Avtalsområde Nynäshamn tillkom som möjligt avtalsområde redan under idéstudiefasen.

1.1 Förutsättningar

Nuvarande avtal för busstrafiken i Handen och Tyresö utförs av Keolis respektive Nobina och har varit gällande sedan 1998 respektive 1995.

Avtalsvärde i nuläget (år 2012) är ca 359 Mkr för Handen och ca 245 Mkr för Tyresö. Enligt reviderad trafikupphandlingsplan, beslutad av Trafiknämnden juni 2011, ska bägge trafikavtalen upphandlas på nytt och med driftstart i mars 2015. För information om Nynäshamn se 2.3.4.

Inom Trafikförvaltningen (förkortas TF) startades under ledning av sektion affärsutveckling i oktober 2012 en idé- och förstudie, med syfte att skapa förutsättningar för och ge inriktningen till det efterföljande

genomförandeprojektet, för vilket Projekt- och upphandlingsavdelningen ansvarar.

Inriktningen har varit att bedriva idé- och förstudien i två separerade steg i enlighet med TF affärsprocess. Föreliggande rapport redovisar resultatet från det samlade idé- och förstudiearbetet och ska utgöra utgångspunkt för

efterföljande genomförandeprojekt.

I samband med idéstudien klargjordes att det finns formella förutsättningar för att inordna även bussavtalsområde Nynäshamn i den kommande

upphandlingen. Idé- och förstudien har därför underhand initierat analys av också de faktiska och affärsmässiga förutsättningarna för detta.

I övrigt hänvisas till redovisningen under respektive punkt i förstudierapporten.

(8)

2 Uppdraget

2.1 Idé- och förstudiens bakgrund

Upphandling av busstrafik i avtalsområdena Handen och Tyresö har beslutats av Trafiknämnden i ärende ”Reviderad plan för buss- och

spårtrafikupphandling 2011-2014” (TN 1106-147). Trafikdrift inom ramen för nya upphandlade trafikavtal ska enligt plan ske i mars 2015.

För att förbereda genomförandet av trafikupphandlingen (E23), genomför Trafikförvaltningen en idé- och förstudie. För idé- och förstudien ansvarar sektion affärsutveckling inom avdelning Strategisk utveckling.

Idé- och förstudien utgör ett s k VD-uppdrag (SU 15). Det samlade idé- och förstudiearbetet bedrivs som en sammanhållen process, men med

metodikmässig åtskillnad av idéstudiefas och förstudiefas. Slutrapport från idéstudien utgör grund för start av förstudien, slutrapport från förstudien utgör grund för beslut om start av genomförandeprojektet (upphandlingsarbetet).

Detta innebär en utveckling av metodik och tydlighet i processen jämfört tidigare och ansluter till TF affärsprocess. Den formella starten av själva upphandlingen sker sedan genom ett anskaffningsbeslut i Trafiknämnden.

Det ska observeras att gränsen mellan idé- och förstudie i det praktiska arbetet är mer flytande och sammanflätat än i den formaliserade processkartan. Det är denna förstudierapport, dvs uppdragets slutrapport, som innehåller de slutliga förslagen på ställningstaganden, redovisning av återstående principfrågor mm.

Ur metodikhänseende och för att skapa tydlighet i processen, finns det dock poänger med att i planerings- och förankringsgången skapa åtskillnad mellan idéstudiefas och förstudiefas.

Idé- och förstudien startade formellt genom bekräftelse på SL ledningsgrupp av en s k uppdragsanalys 2012-10-29. Processen slutförs i och med planerat beslut beträffande förstudierapporten på Trafiknämnden 27 augusti 2013. Därefter sker överlämning av förstudieresultatet till det projekt som ansvarar för upphandlingens genomförande.

2.1.1 Idé- och förstudiens syfte och mål

Syftet med den samlade idé- och förstudien är att i ett tidigt skede analysera hur Trafikförvaltningen, i utgångspunkt från strategiska mål och befintliga eller nya strategier, bör genomföra nya trafikaffärer för de aktuella områdena.

(9)

Utöver kartläggning av nulägesfakta samt av principiella frågeställningar, inbegriper idé- och förstudien framtagning av förslag rörande affärsinriktning (bl a ersättningsmodell och ansvarsfördelningar) samt förslag på förbättrad idé- och förstudieprocess baserat på vunna erfarenheter. Samverkan har skett med RKTM:s process för framtagning av underlag inför beslut om allmän trafikplikt för områdena.

Idé- och förstudien ska bidra till TF:s övergripande mål samt utvecklingsmål som mått på såväl den yttre som inre effektiviteten. Idé- och förstudien ska även bidra med strukturkapital för genomförandet av framtida studier och till det kontinuerliga arbetet med utveckling av SL:s affärer.

Mål med idé- och förstudieuppdraget är att

tydliggöra och redovisa nulägen och interna och externa grundläggande förutsättningar för trafikverksamheten, och inför upphandling

lämna välgrundade förslag och rekommendationer avseende affärsinriktning för de nya trafikaffärerna

utveckla metodiken för idé- och förstudiefaserna, som skapar tydligare och förbättrade utgångspunkter för kommande idé- och

förstudieuppdrag

leverera färdig förstudie enligt tidplan och budget och med god kvalitet 2.2 Ny kollektivtrafiklag

Förutsättningarna för den regionala kollektivtrafiken har ändrats i och med att en ny kollektivtrafiklag (SFS 2010:1065) trädde i kraft den 1 januari 2012. Syftet med lagen är att öka utbudet och resandet, förbättra samordningen med annan samhällsplanering samt att förbättra den politiska styrningen och göra den mer strategisk.

Den nya kollektivtrafiklagen, som baseras på EU:s kollektivtrafikförordning ((EG) 1370/2007), innebär att en ny regional kollektivtrafikmyndighet i varje län bildas med ansvar för all kollektivtrafik i respektive län. Kollektivtrafik- myndigheten beslutar om ett trafikförsörjningsprogram, som ska ligga till grund för beslut om allmän trafikplikt, det vill säga den trafik som samhället ska upp- handla eller avtala om. Programmet upprättas efter samråd med berörda intressenter inom länet och motsvarande myndigheter i angränsande län.

Kommuner har möjlighet att finansiera regional kollektivtrafik utöver det som den regionala kollektivtrafikmyndigheten erbjuder inom den upphandlade trafiken.

(10)

Detta innebär att det från den 1 januari 2012 gäller fritt marknadstillträde för kollektivtrafik på kommersiell grund. Ett företag som avser att bedriva sådan trafik ska anmäla detta till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Detsamma gäller när företag avser upphöra med trafiken. Kommersiella aktörer kan

således bedriva trafik parallellt med den upphandlade trafiken. Lagen omfattar all kollektivtrafik, såväl upphandlad som kommersiell trafik, och även kollektiv- trafik på vatten.

Frågan om konkurrensneutralt tillträde till infrastruktur föreslås behandlas på samma sätt som i E22 (upphandling av busstrafiken i innerstaden samt

Lidingö). Trafikförvaltningens utgångspunkt i frågan finns beskriven i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län. I huvudsak gäller att de

kommersiella aktörerna är fria att nyttja hållplatser och terminaler då de ägs av väghållaren (ofta kommunen) alt. är allmän platsmark. För nyttjande av

väderskydd och hållplatsstolpe som ägs av TF måste en överenskommelse med regionala kollektivtrafikmyndigheten göras. Bussdepåer ägs av TF och upplåts inte för kommersiell trafik.

2.3 Idé- och förstudiens genomförande

Idéstudiearbetet startade det praktiska arbetet i början av oktober 2012.

Formellt startade arbetet som tidigare nämnts, genom godkännande på SL ledningsgrupp den 29 oktober av redovisad uppdragsanalys avseende idé- och förstudien.

Den 1 november 2012 annonserades genom idéstudiens försorg, planerad upphandling av busstrafiken i Handen och Tyresö i EU:s officiella tidning. Med ledning av detta kan upphandlingsförfarandet inledas ett (1) år efter

annonsering, dvs tidigast 1 november 2013. En förutsättning för detta är att RKTM innan start av upphandlingsförfarande fattat trafikpliktsbeslut för de aktuella områdena.

Under idéstudiearbetet framkom möjlighet att inordna även upphandling av busstrafiken i avtalsområde Nynäshamn i E23 genomförandeprojekt. Med stöd av beslut i SU ledningsgrupp 2012-12-06 har kartläggning och analys av även avtalsområde Nynäshamn inordnats i utredningsarbetet (se vidare under punkt 2.3.4 nedan). En kompletterande EU-annonsering avseende Nynäshamn genomfördes därför i december.

Idé- och förstudien har genomförts med stöd av en särskild uppdragsgrupp och med nödvändigt stöd i övrigt från linjeorganisationen (se punkt 2.3.1). Ett antal

(11)

möten och workshops med uppdragsgruppen har genomförts, liksom förankrande redovisningar på bl a SU ledningsgrupp.

Metodmässigt utgår idé- och förstudien från Trafikförvaltningens affärsmodell och där ingående affärsprocess, som beskriver de olika processtegen från idéstudie till avslut av affär, inklusive de olika aktiviteter som ingår i respektive steg.

Idé- och förstudien har haft särskilda avstämningar med pågående

upphandlingsprojekt E22 (busstrafiken innerstaden/Lidingö), för att säkerställa att utredningsarbetet utgått från så aktuella erfarenheter och ställningstaganden som möjligt.

Budget

Idé- och förstudien har en samlad budget om 1 400 000 kr för åren 2012/13.

Hela budgeten beräknas ha förbrukats när förstudiearbetet är avslutat i sin helhet (konsultinsatser). Tillkomsten av Nynäshamns busstrafik som avtalsområde har medfört en viss kostnadsökning i utredningsarbetet.

Processrisker

Under den inledande delen av idéstudien genomfördes med hjälp av konsult (Åke C. Engquist, Beamon Consulting AB) en riskgenomgång avseende idé- och förstudieprocessen. Ett antal riskfaktorer kom fram i analysen, som utifrån en prioritering lyftes in och proaktivt åtgärdades i arbetsplaneringen.

2.3.1 Idé- och förstudiens organisation

Uppdragsledare är Kenneth Bure, sektion Affärsutveckling. Uppdragsägare är sektionens chef Henrik Normark.

Som grundläggande stöd för uppdragsledaren har funnits en uppdragsgrupp, med representanter från Strategisk utveckling, Trafikförsörjning, Juridik samt Projekt- och upphandling, Konsult från Sweco (Edit Knutas) har fungerat som samordnare och bitr. uppdragsledare. Inkl. uppdragsledaren har gruppen bestått av sex personer. Ämnesexperter från linjen har stöttat idé- och

förstudien efter behov, exempelvis beträffande trafikekonomi (förkalkyler) och fastighetsfrågor. Även extern juridisk expertis (advokatbyrå Hannes Snellman) har använts som bollplank och i några specifika delutredningar. Extern second opinion har därutöver granskat förslaget till affärsinriktning. Uppdraget har samverkat med SU Planering avseende underlag för separata ärenden/beslut om allmän trafikplikt för berörda områden.

(12)

I och med deltagandet får Projekt- och upphandling i uppdragsgruppen, har från start säkrats samordning med och informationsöverföring till det efterföljande genomförandeprojektet.

Uppdraget har haft administrativt stöd från SU avdelningsassistenter.

Det kartläggningsarbete av nulägen och framtida utveckling i och kring

avtalsområdena som skett, har genomförts med hjälp av linjeresurser. Ett antal intervjuer med linjens olika ämnesexperter har successivt genomförts, för att lokalisera aktuella principfrågeställningar av betydelse för kommande

upphandling och nya avtal samt för att komplettera de nyckeltal och faktauppgifter som i övrigt sammanställts. Se organisationsbild nedan.

2.3.2 Idé- och förstudiens tidplan

Idéstudiearbetet avsågs starta i början av oktober 2012 och slutföras under januari 2013 (slutrapport inför start av förstudie). Då starten av arbetet inte kunde förberedas som tänkt p.g.a. andra konkurrerande uppdrag, tog de administrativa delarna av arbetet en hel del tid i anspråk under

(13)

oktober/november vilket till viss del försköt det planerade kartläggningsarbetet.

I stort har dock förseningarna kunnat arbetas in.

Det underhand tydliggjorda kravet på att idéstudien fullt ut skulle innefatta allt material av betydelse inför beslut om allmän trafikplikt (allt underlag som en idéstudie kan förväntas producera), har dessutom medfört att tidpunkten för idéstudiens slutrapport något försköts framåt. Detta har dock inte påverkar den planerade sluttidpunkten för slutrapport från förstudien.

Därutöver har tillkomsten av Nynäshamns avtalsområde som del i idé- och förstudien, inneburit merarbete och ökad tidsåtgång i framtagning av diverse indata och inledande analyser.

Förstudiens tidplan innebär att slutlig förstudierapport ska redovisas för uppdragsägaren under maj månad, samt för TF ledningsgrupp i juni. Godkänd rapport ska därefter formas till ett trafiknämndsärende, för redovisning och beslut på trafiknämndsmötet i augusti 2013.

Det ska observeras att nuvarande trafikavtal kan erfordra formell uppsägning till viss tidpunkt eller särskild överenskommelse om tidpunkt för upphörande.

2.3.3 Idé- och förstudiens innehåll och avgränsning

Idéstudien har primärt omfattat kartläggning (identifiering) av nulägesfakta samt formella, principiella, tekniska och andra förutsättningar inför den

efterföljande förstudien och de nya trafikavtalen. Idéstudien har därutöver gjort en första analys av möjliga och lämpliga övergripande affärsstrategiska

inriktningar, i huvudsak inbegripande mål för nya affärer. I analysen har ingått att genomföra och dra slutsatser av en strategisk marknadsdialog (SIU), i samverkan med RKTM analys inför och beredning av beslut om allmän trafikplikt.

Förstudiefasen har primärt fokuserat på att dels fördjupa kartläggningen av nulägesfakta, den lokala samhällsutvecklingen och övergripande principiella frågeställningar, dels arbeta fram förslag på affärsinriktning med innehåll motsvarande det i förstudie E22 (som var det första praktiska exemplet på en idé- och förstudie inför trafikupphandling).

I uppdraget har även ingått att vidareutveckla den processmetodik som skapades i förstudiearbetet i E22.

(14)

2.3.4 Nynäshamn som tillkommande avtalsområde Som nämnts ovan tillkom under idéstudiearbetet Nynäshamns

bussavtalsområde som utredningsobjekt, då det visade sig att det finns formella och tidsmässiga möjligheter att säga upp befintligt trafikavtal så att det kan inordnas i upphandling E23. Detta medförde att annonseringen av kommande upphandling kompletterades i december via idéstudiens försorg, liksom att den SIU (samråd inför upphandling) som genomförts i december/januari,

kompletterats med en separat formell SIU avseende Nynäshamn.

Nuvarande avtal för busstrafiken i Nynäshamn utförs av Keolis och har varit gällande sedan 2006. Avtalsvärde i nuläget (år 2012) är ca 80 Mkr.

(15)

3 Basfakta om Handen, Tyresö och Nynäshamn

De tre trafikområdena skiljer sig i storlek. Handen och Tyresö påminner om varandra storleksmässigt, även om Handen är större. Nynäshamn är ett betydligt mindre avtal (dock ej till ytan). Omfattningen ekonomiskt (prognos 2012) spänner från 359 Mkr i Handen till 80 Mkr i Nynäshamn. Tyresö ligger i mitten på 245 Mkr. Antal linjer i Handen är 33, mot Tyresös 19 och

Nynäshamns 16 linjer. Linjerna i Tyresö har generellt betydligt högre turtäthet än linjerna i Nynäshamn. Därför är omsättningen i avtalet betydligt större trots att det bara skiljer tre linjer i antal mellan områdena.

Avtalsområde Handen Tyresö Nynäshamn

Antal linjer 33 st 19 st 16 st

Avtalskostnad 359 Mkr 245 Mkr 80 Mkr

3.1 Befolkning och arbetsplatser

Befolkningen i Stockholms län väntas fortsatt att öka. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) utgår ifrån en växande befolkning. Det är enheten Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR), vilken lyder under landstinget, som sammanställer prognoser över befolkningsutveck- lingen.

Befolkning 2011-12-31 Prognos Haninge kommun 78 326 87 840 (2021) Tyresö kommun 43 328 48 100 (2020) Nynäshamns kommun 26 248 30 000 (2020)

In- och utpendling Antal

Inpendling till Haninge kommun 11 034 Utpendling från Haninge kommun 23 603 Inpendling till Tyresö kommun 4 572 Utpendling från Tyresö kommun 15 016 Inpendling till Nynäshamn kommun 1 315 Utpendling från Nynäshamn kommun 6 308

Källa: https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r825136986

Befolkningen i alla tre berörda kommuner förväntas öka avsevärt fram till 2020.

Busstrafiken kommer med anledning av detta att behöva utökas. Det kan handla om nya linjer, förändrade linjesträckningar samt utökad turtäthet. Sannolikt

(16)

kommer den vanligaste trafikförändringen att bestå i utökningar i turtätheten samt eventuellt förlängda trafikeringstider.

En annan gemensam faktor för dessa tre kommuner är att utpendlingen är betydligt större än inpendlingen. Detta ger en kraftig övervikt av trafik mot Stockholm under morgonen och från Stockholm under eftermiddagarna.

Sammansatt karta över de tre trafikområdena Handen, Tyresö och Nynäshamn. Se även Bilaga 1. (Källa: kartunderlag från ArcGIS)

(17)

3.1.1 Nya bostads- och arbetsplatsområden utblick 2020 samt övriga kommunala stadsutvecklingsplaner

Haninge kommun Nybyggnadsprojekt:

Skarplöts Ängar: 300 småhus Poseidonsgränd: 195 lägenheter Stora Arken: 400 lägenheter Vendelsö Hage: 90 småhus Nedersta Gärde: 250 villor

Vegastaden: ca 3000 bostäder 2012- 2027 (även ny pendeltågstation) Albyberg: arbetsplatser (totalt ca 6000 arbetsplatser, varav ca 2500 i etapp 1)

Övrig stadsbyggnadsutveckling:

Kommunen och landstinget har under en längre tid diskuterat möjligheterna till att bygga om bussterminalen i Handen till en

dockningsterminal. En avsiktsförklaring mellan TF (dåvarande SL) och kommunen finns. En ombyggnad till dockningsterminal skulle förbättra förutsättningarna för busstrafiken i Handen, och inte minst förbättra väntmiljön för resenärerna. Det finns idéer för hur busstrafiken och hållplatslägen skulle kunna hanteras under byggtiden. Arbete med detta är påbörjat under 2013. Projektet innefattar även stadsutveckling kring Handen.

Vegastaden är en helt ny stadsdel med ca 3000 bostäder som växer fram i Haninge kommuns norra del. En ny pendeltågsstation är planerad att ligga mellan Handen och Skogås (Huddinge). Stationen planeras öppna omkring 2018. En förutsättning är att det finns tillräckligt många bostäder där då. Det finns en överenskommelse som reglerar detta. För att kollektivtrafikförsörja Vegastaden kommer också busstrafiken att behöva utökas. Landstinget och kommunen har idéer om hur befintliga linjer kan ändras för att även täck in Vegastaden. Se avsnitt 3.2.1.

Tyresö kommun Nybyggnadsprojekt:

Kv. Järnet (vid Bollmora Allé): 200 bostäder Strandängarna: 220 bostäder

(18)

Övrig stadsbyggnadsutveckling:

Breviksvägen avstängd (utbyggnad pågår 2013 och ca 2,5 år framåt, trafiken regleras med en skyttelsignal och tidtabellen är anpassad efter dessa förutsättningar).

I Tyresö finns planer på en ny bussterminal. Det är i nuläget oklart när en sådan ombyggnad skulle kunna bli aktuell och hur terminalen skulle komma att utformas. Initiativet kommer från kommunen. Se även 4.2.4.

Tredje körfält på Tyresövägen. Inget beslut finns, men en utredning (Grontmij) finns gjord på hur en utökning till tre körfält skulle kunna genomföras. En annan möjlighet är också att arbeta med sk. Mobility Management-åtgärder för att förändra människors resebeteende.

Nynäshamns kommun Nybyggnadsprojekt:

Hamnviken: 400 bostäder 2014-2017 Kv. Telegrafen: 260 lägenheter 2016-2017 Källberga: 350 bostäder 2014-2017 Nibble/S Ösmo: 100 bostäder 2017 Stora Vika: 100 bostäder 2015-2016 Norviks hamn: arbetsplatser

Kalvö industriområde: arbetsplatser Övrig stadsbyggnadsutveckling:

Inget speciellt utöver planerade bebyggelseområden

3.2 Kollektivtrafiken i Handen, Tyresö och Nynäshamn

Busstrafiken i de tre kommunerna består av kommuntrafik, direktlinjer, landsbygdslinjer, inomkommunal trafik. I Tyresö finns också stomlinjer. I Haninge finns en s.k. närtrafiklinje 981 Brandbergen- Handens sjukhus. Den ingår inte i Handenavtalet utan regleras av separat avtal.

I Haninge och Nynäshamn finns också pendeltåget (Nynäsbanan), medan Tyresö enbart har busstrafik. En konsekvens av detta är att den lokala

busstrafiken som matar till pendeltåget utgör en större del av trafiken i Haninge och Nynäshamn. I Tyresö går en stor andel av trafiken till Gullmarsplan, där byte till tunnelbanan och Tvärbanan är möjligt. En relativt stor andel av trafiken går till Stockholm city.

(19)

Eftersom områdena angränsar till varandra och vissa linjer redan idag trafikerar över områdesgränserna (även om dessa inte går att definiera på ett tydligt sätt) så finns det sannolikt trafikala synergier och möjliga optimeringar i körscheman mm. mellan områdena att göra. En sammanslagning av områdena skulle gynna denna utveckling.

I Tyresö genomförs en trafiköversyn som drivs av kommunen. Arbetet bevakas inom den trafiköversyn som sektion Planering genomför. TF:s inställning är att utökad trafik utöver det TF planerar måste bekostas av kommunen.

(20)

3.2.1 Trafikförändringar med anledning av utbyggnadsområden mm.

Haninge kommun

Karta över trafikområde Handen. Se även Bilaga 2. (Källa: kartunderlag från ArcGIS)

Följande trafikförändringar kan bli aktuella på sikt:

Ny station Vega station (Haninge kommun): Stationen planeras angöras av följande två busslinjer.

 Linje 836: Planeras få ny sträckning via stationen.

(21)

 Linje 835: Planeras få ny sträckning via stationen och ny väg väster om järnvägen. Linjen kommer eventuellt att delas upp i två linjer.

Nedersta/Skarplöt (Haninge kommun): En ny busslinje planeras till det nya bostadsområdet, planeras ske 2015.

Linje 835 får ändrad linjesträckning i Tungelsta när plankorsning över järnvägen tas bort 2015.

För att den linje som idag trafikerar Dalarö ska kunna trafikförsörja Albyberg krävs att kommunen bygger en ny väg parallellt med

Nynäsvägen och gör området genomkörbart. Innan dessa vägar finns kan det bli aktuellt att trafikera Albyberg med en egen (ny) linje, men detta är inte optimalt.

Följande trafikförändringar övervägs till december 2013:

807 Gullmarsplan – Brandbergen – Svartbäcken

På linje 807 övervägs en avkortning av linjen till Brandbergens centrum i riktning från Gullmarsplan morgon och från tidig eftermiddag,

förutsatt att trafiken på linje 809 utökas motsvarande tider. Samtidigt jämnas tidtabellen för linje 807 ut under vardagseftermiddagar till jämn 10-minuterstrafik och en avgång kan då sparas in.

809 Gullmarsplan – Svartbäcken

För linje 809 övervägs utökad trafik vardagar från cirka kl. 13.00. Syftet är att avlasta linje 807 som är starkt efterfrågad tidig eftermiddag.

Restiden blir då samtidigt avsevärt kortare för resande bortom

Brandbergens centrum. Avgångar för linje 807 till Svartbäcken avkortas då motsvarande tid till Brandbergens centrum.

För linje 809 övervägs även en utökning av morgontrafiken vardagar, avseende såväl trafikeringstid som turutbud. Linje 807 kan då avkortas till Brandbergens centrum. Syftet är att avlasta linje 807, 809C och 818.

Linje 809C och 818 behåller sina utbud men tidtabellen justeras för att få regelbundenhet på gemensamma sträckor.

810 Gullmarsplan – Jordbro

På linje 810 övervägs ytterligare ett stopp på hållplats Folkparken då ett nytt bostadsområde byggts nära hållplatsen. Även något ökat utbud övervägs med tanke på nybyggnadsområden.

831 Farsta centrum – Skogås – Länna industriområde För linje 831 övervägs en utökning av trafiken på sträckan Skogås – Truckvägen vardagkvällar samt helger morgon och kväll för att underlätta för arbetsresor till/från stormarknaderna.

(22)

833 Farsta centrum – Vidja

För linje 833 övervägs en utökning av trafiken lördagar och söndagar dagtid samt en ny kvällstur lördagar och söndagar. Fler

permanentboende i Vidja ger ökat resbehov. Även trafikökningar vardagar, dagtid och kvällar övervägs.

834 Handenterminalen – Svartbäcken (– Tyresta by) För linje 834 övervägs att två nya turer förlängs till respektive från Tyresta by lördag och söndag sen eftermiddag under sommartid.

837 Coop Forum – Jordbro station (– Jordbro företagspark) För linje 837 övervägs att de turer i kvartstrafiken vardagseftermiddagar som idag vänder vid Handens sjukhus förlängs till Coop Forum.

För linje 837 övervägs även utökad trafik dagtid söndagar, så att den blir mer lik lördagstidtabellen.

840 Handenterminalen – Tyresö C – Nacka Strand

Linjen trafikerar Gudöbroleden och stannar inte vid samtliga hållplatser i syfte att erbjuda kort restid. Linjen är dock ingen renodlad snabbuss. I stomnätsstrategiarbetet har linjen pekats ut som en blivande stomlinje.

Dessa bör ha ett teoretiskt hållplatsavstånd på cirka 1 km. Avståndet mellan Gudö och Sågen är 1,8 km vilket motiverar att linjen även stannar vid hållplats Grindstugan som har ett stort upptagningsområde inom sitt influensområde. På grund av trängsel övervägs fler turer, främst på morgonen i riktning Nacka strand.

865 Handen – Huddinge – Skärholmen

För linje 865 övervägs kvartstrafik under högtrafiktid. Nuvarande kortturer på morgonen övervägs förlängas till Skärholmen medan de på eftermiddagen dubbelriktas och förlängs på motsvarande vis.

Sommartid vardagar övervägs en utökning till halvtimmestrafik.

869 Gullmarsplan – Dalarö

För linje 869 övervägs ytterligare en morgontur från Dalarö.

(23)

Tyresö kommun

Karta över trafikområde Tyresö. Se även Bilaga 3. (Källa: kartunderlag från ArcGIS)

Följande trafikförändringar kan bli aktuella på sikt:

Inga kända trafikförändringar som kan bli aktuella på sikt finns. Utbyggnaden i Bollmora genererar ingen ytterligare kollektivtrafik.

Följande trafikförändringar övervägs till december 2013:

801 Gullmarsplan – Älta

Mindre turtäthetsökningar övervägs morgon och eftermiddag helår.

812 Stockholm C – Tyresö C

Turtäthetsökning övervägs från 10 minuter till 8 minuter cirka kl. 07.00- 08.00. Denna linje kan avlasta linje 872 som har höga belastningar under ovanstående intervall.

813 Stockholm C – Nyfors

Turtäthetsökning övervägs från 10 minuter respektive 12 minuter till 8 minuter cirka kl. 07.00-08.00. Denna linje kan avlasta linje 873 som har höga belastningar under ovanstående intervall.

814 (NY) Tyresö strand – Gullmarsplan

Ny högtrafiklinje övervägs mellan Tyresö strand och Gullmarsplan.

Linjen skulle samverka med linje 815 på delvis gemensam sträcka Strandallén – Gullmarsplan och omvänt där turtätheten tillsammans för båda linjerna blir cirka 8-10 minuter under förmiddag och 10-12 minuter

(24)

under eftermiddag. Eventuellt blir dragningen via nya Södra

Hedvigslund – Ekstubben. Huruvida linjen införs eller ej beror även på resultaten av linjenätsöversynen.

815 Gullmarsplan – Tyresö Brevik

Fast förstärkning i morgonrusning från Strandallén övervägs att tas bort och resurs överförs i så fall till ny linje 814.

816 Tyresö strand – Gullmarsplan

Utbyggnaden av bostäder i Hedvigslund fortsätter. Linje 816 övervägs gå in via ett torg i nära anslutning till Ältabergsvägen. I den av Tyresö kommun ledda linjenätsöversynen ska studeras möjligheterna till att försörja området med direktbusstrafik. En möjlighet skulle vara att linje 814, som beskrivs ovan, även får uppgiften att köra via Hedvigslund.

Dock är behovet av en ny linje avhängigt utfallet av den utökning som gjorts nu i december på linje 815C, vilket fåstuderas. Alternativt utökas linje 816 som en följd av att Strandängarna byggs ut intill vändplanen vid Tyresö strand.

823 Tyresö centrum – Gullmarsplan

Linjen går idag via Vendelsövägen för att kunna trafikera hållplats Skogsängsvägen. Hållplatsen utnyttjas i mycket liten utsträckning efter att hållplats Jungfruvägen öppnades för ett antal år sedan på

Gudöbroleden. Linjen överläggs därför läggas om i riktning mot Gullmarsplan via hållplats Trollbäckens centrum på Gudöbroleden för att fler ska få tillgång till linjen samt att restiden förkortas något. I andra riktningen kan det vara befogat att ligga kvar med nuvarande sträckning för att fortsatt dela hållplats med linje 819 som den ersätter under högtrafik mot Tyresö centrum.

872 Gullmarsplan – Tyresö C

Turtäthetsökningar övervägs till normaltidtabellen eftermiddagar och kvällar vardagar.

873 Gullmarsplan – Nyfors och 875 Gullmarsplan – Tyresö kyrka

Turtäthetsökningar övervägs till normaltidtabellen morgnar, eftermiddagar och kvällar vardagar.

(25)

Nynäshamns kommun

Karta över trafikområde Nynäshamn. Se även Bilaga 4. (Källa: kartunderlag från ArcGIS)

Följande trafikförändringar kan bli aktuella på sikt:

Kalvö – är ett industriområde som ligger strax norr om Nynäshamn, nordväst om Norvik och Alhagens våtmark. Kommunen äger marken och säljer mindre industritomter. Kalvö ligger relativt nära Norvik och läget i närheten av den nya hamnen kommer troligtvis attrahera många företag. Området saknar kollektivtrafik idag.

Norvik – Hamnen på Norvikudden, strax norr om Nynäshamn.

Hamnområdet är ca 500 000 m2 stort och hamnen kommer försörja hela Mälardalen med varor och annat. Transporterna till och från hamnen kommer främst att ske med lastbil (ca 450 000

lastbilstransporter per år vid fullt utbyggt), men även med tåg på

(26)

Nynäsbanan. Industrispåret som ansluter till Nynäsbanan en bit norr om Nynäsgårds station ska finnas på plats då hamnen öppnar.

Kommunen vill väldigt gärna ha dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen ner till Nynäsgård eller anslutningen till industrispåret. Detta för att persontrafiken inte ska störas och möjligtvis kunna bli både punktligare och vid vissa avgångar snabbare.

Trafikförvaltningen (Trafikavdelningen) måste veta minst ett år innan när Norvik och Kalvö ska börja trafikeras av bussar. Buss till båda områdena utgår lämpligtvis från Nynäs gård. Det går sannolikt inte att trafikera båda områdena med samma linje.

Hamnvik – detaljplaneprocess för ett område vid Hamnviken i södra Nynäshamn, ca 400 nya bostäder väster om Hamnviksvägen. Väg upp till Sandhamnsområdet har studerats för att bl.a. möjliggöra en slinga för busstrafiken – istället för stickkörningar eller minskad busstrafik upp till Sandhamn. Vägen finns dock inte och detaljplanen för Hamnvik har varit ute på samråd. Risken utan busstrafik på plats från tidiga skeden är en stor andel biltrafik från området. Men om en av linjerna 854 eller 858 skulle starta i Hamnvik istället för Sandhamn skulle det inte upplevas positivt för många invånare (särskilt uppe på Sandhamn).

Källberga kommer på kortare sikt (de kommande åren) att trafikeras via en skaftkörning på linje 858, men på sikt ska området trafikeras med genomgående trafik.

Stora vika kommer att trafikförsörjas genom utökning på befintlig linje förbi området.

Följande trafikförändringar övervägs till december 2013:

783 Södertälje centrum – Nynäshamns station

En udda avgång kvällstid körs i dag som linje 858 Nynäshamns station - Spångbro och skyltas där om till 783. De sista hållplatserna på 858 trafikeras endast om avstigande finns i bussen. Denna avgång föreslås delas upp på två, en på vardera linjen, med 30 eller 60 min emellan.

858 Nynäshamn – Grödby

En udda avgång kvällstid körs i dag som linje 858 Nynäshamns station – Spångbro och skyltas där om till 783. De sista hållplatserna på 858 trafikeras endast om avstigande finns i bussen. Denna avgång föreslås delas upp på två, en på vardera linjen, med 30 eller 60 minuter emellan.

861 Nynäs havsbad – Gullmarsplan

Linjen utökas till kvartstrafik under högtrafik, förmiddag med 10- minuterstrafik under en halvtimmesperiod medan den under

(27)

eftermiddagsrusningen utökas till 20-minuterstrafik och får en något förlängd trafikeringsperiod. Linjen förlängs även till Estö i Nynäshamn.

Linje 861C och 862, Nynäshamn – Stockholm C och Ösmo C – Stockholm C

Linjerna övervägs att tas bort i och med att pendeltågen numera går direkt till Stockholm C.

3.2.2 Kortfakta trafikområdena

Handen Tyresö Nynäshamn

Antal busslinjer 33 19 16

Antal bussar 143 95 41

Linjelängd km 602 365 499

Antal hållplatser 341 145 268

Antal påstigande vintervardag 61 000 38 000 7000

Påstigande/år 16 775 000 10 450 000 1 925 000

Personkm/dygn 513 800 372 700 76 200

Personkm/år 141 295 000 102 492 500 20 955 000

Medelreslängd dygn 8,4 km 9,9 km 11 km

Marknadsandel 19 %* 17 %* 12 %*

Antal bilar per 1000 invånare 360 370 415

Sittplatsutnyttjande dygn 35 % 40 % 20 %

Antal avgångar/år 605 462 318 530 95 248

Antal utbudskm/år 8 813 678 5 526 491 2 723 234

Antal utbudstimmar/år 304 395 174 832 75 723

Befolkning 78 500 43 500 26 248

(28)

Befolkningsökning till 2020 Ca 12 % Ca 11 % Ca 14 %

Arbetsplatser Ca 24 800 Ca 10 500 Ca 7100

Ökning antal påstigande 2004-2011 15 % 23 % Oförändrat

*RES 05/06, se även avsnitt 3.6. Källa:

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r825136986

3.2.3 Resandestatistik

Uppgifterna i tabellerna nedan är hämtade ur ATR-statistik från hösten 2012 (även vissa andra tidsperioder kan förekomma beroende på att underlaget från hösten 2012 inte var tillräckligt).

I tabellerna är alla linjer i respektive trafikområde listade, och det framgår också antalet påstigande i respektive riktning samt totalt under en genomsnittlig vintervardag (kl. 00.00-23.59). Trafiken i områdena består av olika slags linjer.

För att göra tabellerna mer lättöverskådliga har linjerna delats in i fem kategorier; ”vanlig” kommuntrafik, t.ex. matarlinjer (vit), stomlinjer (blå), direktlinjer, t.ex. trafikering till/från city (orange), linje som främst finns av samhällsskäl/service (ljusgul) samt nattrafik (grön).

För att få en uppfattning om beläggningen på de olika linjerna kan kolumnen

”snitt på/avg.” studeras. Det bör dock observeras att det kan finnas avgångar som är både mer och mindre belastade under trafikdygnet.

(29)

Handen

* angivna turtätheter avser må-fre, oftast något glesare på helgen Linje På - riktning 1

Ant. avg -

riktning 1 På - riktning 2 Ant. avg -

riktning 2 Summa - på

Snitt på/avg.

(båda riktningar) Turtäthet, ca Sträckning (start - sluthpl)

806 1512 37 529 13 2041 41 må-fre, 10-12 min Gup - Norra söderby

807 4386 97 4846 117 9232 43 må-sö, 10-15 min Gup - Svartbäcken (Tyresta by)

809/809C 1807 52 1744 47 3551 36 må-fre, 7-15 min Gup - Svartbäcken/Centralen

810 758 18 1104 27 1862 41 må-fre, 10 min Gup - Jordbro

811 379 20 279 12 658 21 må-sö, 30-60 min Gup - Skarpnäck - Älta

818 1092 25 1328 26 2420 47 må-fre, 5-10 min Sthlm - Brandbergen

824 1834 44 1754 41 3588 42 må-sö, 30 min Tyresö C - Handenterminalen

825 1163 50 1142 52 2305 23 må-sö, 15 min Trollbäcken - Handenterminalen

826 55 2 55 28 endast skoldagar Ribbylund - Brandbergen

827 205 20 190 19 395 10 må-fre, 30-60 min Jordbro stn - Jordbro företagspark

828 938 31 786 27 1724 30 må-sö, 15-30 min Farsta C - Östra Skogås

829 1283 36 1245 37 2528 35 må-sö, 30 min Vikingaskolan - Coop Forum

830 2165 58 1623 58 3788 33 må-sö, 15-30 min Farsta C - Handen

831 1300 37 1180 38 2480 33 må-sö, 15-30 min Farsta C - Länna ind.omr.

832 513 52 497 55 1010 9 må-sö, 15-30 min Västerhaninge stn - Åbylund

833 264 16 151 16 415 13 må-sö, 60-120 min Farsta C - Vidja

834 1339 50 1339 27 må-sö, 15-30 min Handen - Svartbäckan (Tyresta by)

835 3242 71 2978 68 6220 45 må-sö, 15-30 min (Länna) - Vega - Tungelsta

836 490 37 507 38 997 13 må-sö, 30 min Handen - Brandbergen

837 1716 56 1563 58 3279 29 må-sö, 15-30 min

(Coop) - Haninge C - Jordbro stn - (Jordbro företagspark)

839 446 25 395 23 841 18 må-sö, 30-60 min Handen - Dalarö - (Smådalarö)

840 1997 36 2179 37 4176 57 må-fre, 15-30 min Handen - Nacka strand

841 740 26 707 27 1447 27 må-lö, 30 min Jordbro - Brandbergen C

842 23 1 58 1 81 41 må-fre, 1 tur fm/em Jordbro företagspark - Brandbergen

843 103 13 110 13 213 8

må-sö, 2-3

turer/dag&riktn. Västerhaninge stn - Söderby brygga

845 24 4 26 4 50 6

må-sö, 4

turer/dag&riktn. Västerhaninge stn - Gålö

846 476 29 371 29 847 15 må-sö, 30-60 min Västerhaninge stn - Årsta havsbad - (Slott)

865 1264 30 1231 40 2495 36 må-sö, 15-30 min Handen - Skärholmen

869 102 3 99 3 201 34 må-fre, 3 turer fm/em Gup - Dalarö

892 279 8 172 8 451 28 må-sö, 30 min Sergels torg - Jordbro stn

893 358 9 119 8 477 28 må-sö, 30 min Sergels torg - Västerhaninge stn - (Tungelsta)

SUMMA: 32253 28913 61166

Påstigande, må-fre, 2011-2012 (oftast höst 2012), kl. 00-23.59, alla varianter

Resandestatistik (påstigande) i Handen. Orange = direktlinje (trafikering till/från city), ljusgul

= linje som främst finns av samhällsskäl/service, grön = nattrafik

I Handen sker det största resandet på kommun/matar-linjerna. Endast ca fyra procent av resandet sker med direktlinjerna (linje 809C exkluderad pga. att separat resandestatistik saknas).

(30)

Tyresö

* angivna turtätheter avser må-fre, oftast något glesare på helgen

Linje På - riktning 1

Ant. avg -

riktning 1 På - riktning 2

Ant. avg -

riktning 2 Summa - på

Snitt på/avg.

(båda

riktningar) Turtäthet, ca Sträckning (start - sluthpl)

401 5268 107 4481 113 9749 44 må-sö, 12-20 min Slussen - Älta

491 401 11 121 9 522 26 må-sö, 30-60 min Sergelstorg - Nyfors

801 490 17 791 30 1281 27 må-fre, 10-20 min Gup - Älta

805 58 4 11 2 69 12 må-sö, 20-40 min (Gup) - Tyresö C - Tyresö Brevik

812 504 13 597 13 1101 42 må-fre, 10-15 min Centralen - Tyresö C

813 635 15 682 16 1317 42 må-fre, 45 min Centralen - Nyfors

815 1106 28 1384 30 2490 43 må-fre, 15-20 min Gup - Tyresö Brevik - (Ällmora)

815C må-fre, 12-20 min Centralen - Tyresö Ka

816 679 29 679 23 må-sö, 10-60 min Gup - Tyresö strand

819 425 20 30 3 455 20 må-sö, 60 min Tyresö C - Fornudden

821 465 20 500 20 965 24 må-sö, 40 min Tyresö C - Nacka sjh

822 174 10 233 7 407 24 må-fre, 30 min Gup - Fornudden

823 417 14 410 11 827 33 må-fre, 20 min Gup - Tyresö C

872 3017 76 2634 73 5651 38 må-sö, 10-20 min Gup - Tyresö C

873 2838 78 2293 71 5131 34 må-sö, 10-20 min Gup - Nyfors

875 3631 77 2624 71 6255 42 må-sö, 10-20 min Gup - Tyresö Ka

890 391 12 111 8 502 25 må-sö, 30-60 min Sergels torg - Tyresö Ka

SUMMA: 20499 16902 37401

Påstigande, må-fre, 2011-2012 (oftast höst 2012), kl. 00-23.59, alla varianter

Resandestatistik (påstigande) i Tyresö. Blå = stomlinje, orange = direktlinje (trafikering till/från city), ljusgul = linje som främst finns av samhällsskäl/service, grön = nattrafik

I Tyresö sker det största resandet på de tre stomlinjerna, ca 46 procent av resandet. Enbart ca sex procent av resandet sker med direktlinjerna (815C exkluderad pga. att separat resandestatistik saknas).

(31)

Nynäshamn

* angivna turtätheter avser må-fre, oftast något glesrae på helgen

Linje På - riktning 1

Ant. avg -

riktning 1 På - riktning 2

Ant. avg -

riktning 2 Summa - på

Snitt på/avg.

(båda

riktningar) Turtäthet, ca Sträckning (start - sluthpl)

783 598 19 565 18 1163 31 må-sö, 60 min Nynäshamn - Södertälje C

847 440 21 320 16 760 21 må-sö, 60 min Västerhaninge - Ösmo - (Nynäshamn)

848 526 17 521 18 1047 30 må-sö, 60-90 min Västerhaninge - Nynäshamn

849 128 14 106 12 234 9 må-sö, 60-90 min Ösmo C - Muskö

852 91 9 96 10 187 10

må-sö, 10 avg/dag

och riktning Nynäshamn - Torö

854 703 25 858 37 1561 25 må-sö, 30 min Nynäshamns stadstrafik

856 22 7 20 7 42 3

må-sö, 7 avg/dag

och riktning Spångbro - Lisö

858 703 21 714 21 1417 34 må-sö, 60 min Sandhamn - Grödby

861 + 861C 290 8 357 11 647 34 må-fre, 15-30 min Gup/Cityterminalen - Nynäs havsbad

862 40 1 40 40 må-fre, 1 tur fm Ösmo - Cityterminalen

883 20 1 14 1 34 17

må-fre, 1 tur fm, 2

turer em Sandhamn - Muskö örlogsbas

884 12 1 5 1 17 9

må-fre, 1 tur fm, 2

turer em Grödby - Muskö örlogsbas

898 55 2 13 1 68 23 må-fre, 1 tur Västerhaninge - Sandhamn

SUMMA: 3628 3589 7217

Påstigande, må-fre, 2011-2012 (oftast höst 2012), kl. 00-23.59, alla varianter

Resandestatistik (påstigande) i Nynäshamn. Orange = direktlinje (trafikering till/från city), ljusgul = linje som främst finns av samhällsskäl/service, grön = nattrafik

I Nynäshamn består en stor del av trafiken av linjer som främst finns av

samhällsskäl. Trafikområdet är stort till ytan och befolkningen är förhållandevis liten jämfört med Tyresö och Nynäshamn. Många bor perifert, och

resenärsunderlaget för flera linjer är ganska litet. Detta avspeglas även i turtätheten för linjerna.

(32)

Uppgifterna i nedanstående tabeller är hämtade ur Fakta om SL och länet 2011.

Antalet påstigande per avtalsområde och tidpunkt – tusental

Avtal Trafi ktyp

07.30–

08.30

06.00–

09.00

09.00–

15.00

16.30–

17.30

15.00–

18.00

18.00–

21.00

21.00–

06.00

Dygn

Handen Buss 6,0 15,6 18,5 5,4 16,4 6,1 4,3 60,9 Tyresö Buss 4,3 10,3 9,6 3,7 10,6 4,3 2,7 37,5 Nynäshamn Buss 0,5 1,8 2,6 0,5 1,6 0,5 0,4 6,9

Antal påstigande per kommun en vintervardag – tusental

Område 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Haninge 48 48 48 50 50 51 54 54 55

Tyresö 19 19 19 20 20 20 20 21 21

Nynäshamn 8 8 8 9 9 9 9 10 7

Antalet påstigande per avtalsområde en vintervardag – tusental

Område 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Handen 53 53 56 56 56 56 58 61

Tyresö 31 32 35 35 35 35 37 38

Nynäshamn 7 7 7 7 7 7 7 7

Antalet påstigande vid större bytespunkter en vintervardag 2011

Vardag dygn Vardag kl. 07.30–08.30

Namn Buss Pendel T-bana Lokaltåg Totalt Buss Pendel T- bana

Lokaltåg Totalt

T-centralen (jfr stn)

14000 54300 165500 2400 235100 1400 2900 13200 100 17600

Slussen (jfr stn)

47400 81300 6300 135000 4300 11900 400 16600

Gullmarsplan 27600 35300 10100 73000 1400 5600 1200 8200

Haninge C 6800 7200 14000 500 500 1000

Västerhaninge 2700 7400 10100 200 700 900

Tyresö C 5200 5200 400 400

Jordbro 1500 3600 5100 100 400 500

Nynäshamn - - - - - -

(33)

Antalet avstigande vid större bytespunkter en vintervardag 2011

Vardag dygn Vardag kl. 07.30–08.30

Namn Buss Pendel T-bana Lokaltåg Totalt Buss Pendel T-bana Lokaltåg Totalt T-Centralen

(Jfr stn)

13300 55900 160500 2600 232300 1900 7900 17400 75 27200

Slussen (jfr stn)

47400 79600 5500 132500 7100 9400 1000 17400

Gullmarsplan 25000 40200 10100 76300 3700 3100 1300 8100

Haninge C 6500 7100 13600 600 700 1300

Västerhaninge 2500 8000 10500 300 400 700

Tyresö C 4800 4800 400 400

Jordbro 1300 3500 4900 100 100 200

Nynäshamn - - - - - -

3.2.4 Andra trafikslag Pendeltåg

Utöver busstrafik finns det i Handen och Nynäshamn även pendeltåg. I Tyresö finns det enbart busstrafik.

Enligt Fakta om SL och länet 2011 ser antal påstigande i Nynäshamn och Handen ut som nedan.

Station Antal påstigande Kommun

Nynäshamn 900 Nynäshamn

Gröndalsviken 700 Nynäshamn

Nynäsgård 900 Nynäshamn

Ösmo 1000 Nynäshamn

Segersäng 200 Nynäshamn

Hemfosa 80 Haninge

Tungelsta 300 Haninge

Krigslida 200 Haninge

Västerhaninge 7400 Haninge

Jordbro 3600 Haninge

Handen 7200 Haninge

Skogås 4100 Huddinge

Källa: Fakta om SL och länet 2011

(34)

Färdtjänst

Inom kollektivtrafiken ingår även färdtjänst, den särskilda kollektivtrafiken.

Enligt statistik för 2012 från sektion Buss- och färdtjänst görs följande mängd färdtjänstresor inom de tre avtalsområdena.

Avtalsområde Antal

resor

Kostnad Resor från Nynäshamn, Sorunda, Ösmo, Muskö och

Tungelsta till hela länet

65 677 st 20 280 928 sek

Resor inom Nynäshamn, Sorunda, Ösmo, Muskö och Tungelsta*

30 035 st 4 329 071 sek Resor från Tyresö, Handen, Vendelsö, Jordbro,

Dalarö till hela länet

117 714 st 25 396 768 sek

Resor inom Tyresö, Handen, Vendelsö, Jordbro och Dalarö*

44 916 st 4 966 538 sek

*Resorna och kostnaderna inom olika kommundelar ingår även i ”resor till hela länet”

Det sammanlagda antalet färdtjänstresor som görs inom och från Handen, Tyresö och Nynäshamn var 2012 ca 183 400. Den sammanlagda kostnaden var ca 45,7 Mkr. Snittkostnaden per resa var ca 249 kr. Detta kan jämföras med den totala sammanlagda kostnaden för busstrafiken i de tre områdena vilken är 684 Mkr (prognos 2012).

Båttrafik

I viss mån förekommer även båttrafik i avtalsområdena. Någon statistik över resandet samt vilka linjer det rör sig om har inte gått att få fram. De bryggor som finns är markerade på kartorna i avsnitt 3.2.1.

3.3 Generell utveckling av stomtrafiken i Stockholms län - Stomnätsstrategin

Den första etappen av stomnätsstrategin har tagits fram i samarbete mellan Stockholm stad och TF och behandlar stomtrafiken inom den centrala delen av Stockholmsregionen (definition i utredningen; inom Tvärbanans utbredning inklusive pågående utbyggnad till Solna.). Fördjupade studier kommer att ske av de föreslagna stomlinjerna och förändringar kan utifrån detta bli aktuella.

Vad som inte hanteras i stomnätsstrategin är justeringar av linjenätet för de röda bussarna. Ett förändrat linjenät för de röda bussarna kommer dock att bli aktuellt i samband med införande av nya stombusslinjer.

Den andra etappen av stomnätsstrategin pågår i samarbete mellan TF och länets kommuner och berör främst länet utanför Stockholms innerstad. Denna

(35)

berör busstrafiken i bl.a. Haninge, Nynäshamn och Tyresö. En remiss har skickats ut till berörda kommuner m.m. i början av 2013 och beslut om strategin beräknas tas under oktober/november 2013.

Parallellt med Stomnätsstrategi del II startas en åtgärdsvalsstudie ihop med Trafikverket. Denna kommer att pågå från våren 2013 till vintern 2014. Studien ska bidra till att hjälpa TF och övriga berörda parter att prioritera mellan objekten samt komma fram till när i tiden olika förändringar kan/bör genomföras.

De objekt i Stomnätsstrategi del II som berör E23 är:

Linje 872 föreslås att tas bort som stomlinje och göras röd i samband med avtalsstart för E23.

Linjen som planeras att gå Tyresö – Handen – Flemingsberg – Kungens Kurva/Skärholmen – Vällingby - Barkarby – Sollentuna – Täby/Arninge (linje J) kommer sannolikt att införas som stomlinje i samband med att Förbifart Stockholm öppnar år 2021.

Förlängning av stombuss från Skarpnäck till Tyresö (linje N, dagens linje 172). Det är oklart när i tiden denna kan bli aktuell.

Linje som trafikerar Tyresö – Stockholm – Vaxholm (linje I). Linjen bör i dagsläget ses mer som en vision. En förutsättning för trafiken är ombyggnad vis exv. Gullmarsplan och genom innerstaden.

Linje som trafikerar Nykvarn – Södertälje – Nynäshamn (linje O).

Oklart när i tiden denna linje kan bli aktuell. Sannolikt närmare 2030.

Källa: Stomnätsstrategi för Stockholms län, Etapp 2 – Stockholms län utanför innerstaden (remissversion)

3.4 Framkomlighet

Efter samtal med befintliga TU i trafikområdena samt TF:s trafik- och samhällsplanerare för Handen, Tyresö och Nynäshamn så har ingen

information om några återkommande och omfattande framkomlighetsproblem framkommit.

Den planerade trafikplatsen i Vega medför att trafikplats Handen avlastas från trafik, vilket kan medföra förbättrad framkomlighet för busstrafiken där.

Hur framkomligheten på Nynäsvägen kommer att påverkas av den planerade

”Söderstaden” (förtätning kring Skanstull, Slakthusområdet och Gullmarsplan) är inte känt i dagsläget. Planering av områdena pågår (Stockholm stad) och information om framtida situation för bebyggelse och trafik kommer fram

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :