• No results found

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(2)

2020-09-01 Utbildningsdepartementet Sofia Hylander

103 33 Stockholm 070-562 13 75 sofia.hylander@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Ändringar i högskolelagen för att främja den

akademiska friheten och tydliggöra

lärosätenas roll för det livslånga lärandet

U2020/03053/UH

TCO har getts möjlighet att yttra sig över promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.

I promemorian föreslås ändringar i högskolelagen (1992:1434) i syfte att dels främja och värna den akademiska friheten som förutsättning för utbildning och forskning av hög kvalitet, dels att tydliggöra universitetens och högskolornas ansvar för det livslånga lärandet. Förändringen innebär följande tillägg i 1 kap 5§ respektive 6§:

• Högskolorna ska i sin verksamhet främja ett livslångt lärande • I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att

den akademiska friheten ska främjas och värnas

Promemorian baseras på delar av Styr- och resursutredningens förslag i betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6).

TCO delar bilden att framtidens arbetsmarknad med ökad digitalisering, ökad internationalisering och en arbetskraft som arbetar högre upp i åldrarna kommer att ställa högre krav på kompetensutveckling under hela arbetslivet. Mot denna bakgrund har TCO under flera år verkat för ett omställningsuppdrag för

högskolan – ett utpekat ansvar för omställning, vidareutbildning och livslångt lärande samt ett utbildningsutbud anpassat för redan

yrkesverksammas behov och förutsättningar.

TCO tillstyrker därmed den föreslagna förändringen i högskolelagen där högskolornas ansvar för det livslånga lärandet förtydligas. TCO uppskattar särskilt att man i författningstexten valt begreppet livslångt lärande – ett vidare begrepp än det ursprungliga utredningsförslaget fortbildning och vidareutbildning.

TCO vill samtidigt understryka behovet av resurser för att realisera det livslånga lärandet – ett utökat kursutbud för redan

(2)

2(2)

yrkesverksamma kommer annars att ske på bekostnad av antalet utbildningar för nybörjarstudenter. TCO menar också att det krävs ekonomiska incitament och ett förändrat resurstilldelningssystem för att ge universitet och högskolor förutsättningar att utveckla

utbildningar som både till form och innehåll är anpassade utifrån yrkesverksammas behov.

TCO delar också bilden att akademisk frihet är en förutsättning för både forskning och utbildning på vetenskaplig grund och för

lärosätenas roll som en självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället. I en tid då den fria vetenskapens roll ifrågasätts är det än mer angeläget och ett viktigt politiskt signalvärde att stärka den akademiska friheten.

TCO tillstyrker därmed förslaget att främja och värna den akademiska friheten genom en ändring i högskolelagen.

Therese Svanström Sofia Hylander Ordförande Utredare

References

Related documents

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

Jönköpings kommun har beretts tillfälle att till utbildningsdepartementet lämna synpunkter på promemorian ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet