• No results found

Linjära kombinationer av stokastiska variabler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Linjära kombinationer av stokastiska variabler "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Linjära kombinationer av s. v.

Linjära kombinationer av stokastiska variabler

Sats 1.Låt a , b vara konstanter och X stokastiska variabler där väntevärdet E( X)=µ och variansen V(X)=σ2. Då gäller:

1. E(aX +b)=aE(X)+b=aµ+b 2. V(aX +b)=a2V(X)=a2σ2

Sats 2. Låt c1,c2 ,...,cn vara konstanter, X1,X2,..., Xn stokastiska variabler, E(Xi)=µi och V(Xi)=σi2. Då gäller:

1. E(c1X1 +c2 X2 +...+cn Xn)=c1µ1+c2 µ2 +...+cn µn,

2. V(c1X1 +c2 X2 +...+cn Xn)=c12σ12 +c22 σ22 +...+cn2σn2 om X1,X2 ,..., Xn är oberoende s. v.

Uppgift 1.

Låt X vara en s.v. med väntevärdet E(X)=13 och standardavvikelsen D(X)=σ =0.4. Beräkna E(Y), V(Y) och D(Y) om Y= 2X+10.

Lösning:

) (Y

E =E(2X +10)=2E(X)+10=2⋅13+10=36 64 . 0 16 . 0 4 2

) ( 2 ) 10 2 ( )

(Y =V X + = 2V X = 2σ2 = ⋅ = V

8 . 0 64 . 0 ) ( )

(Y = V Y = =

D

Uppgift 2.

Låt X1,X2 ,X3 vara oberoende s.v. sådana att 10

) (X11 =

E , E(X2)=µ2 =−20, E(X3)=µ3 =30; 3

)

(X11 =

D , D(X2)=σ2 =2, D(X3)=σ3 =1;

Beräkna väntevärdet, variansen och standardavvikelsen till Y där a) Y =5X1+4X2 −2X3

b) Y = X1+X2X3 Lösning:

a) E(Y)=5E(X1)+4E(X2 )−2E(X3)=5⋅10+4⋅(−20)−2⋅(30)=−90 293 1 4 4 16 9 25 ) ( ) 2 ( ) ( 4 ) ( 5 )

(Y = 2 σ1 2+ 2 σ2 2+ − 2 σ3 2 = ⋅ + ⋅ + ⋅ = V

293 )

( )

(Y = V Y = D

b) E(Y)=E(X1)+E(X2 )−E(X3)=−40

14 1 1 4 1 9 1 ) ( ) 1 ( ) ( 1 ) ( 1 )

(Y = 2 σ1 2 + 2 σ2 2 + − 2 σ3 2 = ⋅ + ⋅ + ⋅ = V

14 ) ( )

(Y = V Y = D

Uppgift 3.

Låt X1,X2 ,X3 vara oberoende s.v. sådana att 10

) (X11 =

E , E(X2)=µ2 =−20, E(X3)=µ3 =30; 3

)

(X11 =

D , D(X2)=σ2 =2, D(X3)=σ3 =1;

Beräkna väntevärdet E(Y), variansen V(Y) och standardavvikelsen D(Y) då

1 av 2

(2)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Linjära kombinationer av s. v.

3

3 2

1 X X

Y X + +

= .

Lösning:

Eftersom

3 3 3

3 2

1 X X

Y = X + + har vi

b) 3

) 20 3 (

) 1 3 (

) 1 3 (

) 1

(Y = E X1 + E X2 + E X3 = E

9 1 14 9 4 1 9 9 1 9 ) 1 3 (

) 1 3 (

) 1 3 (

) 1

( 3 2

2 2

2 2 2

1 2

=

⋅ +

⋅ +

 =

 

 +



 

 +



 

= σ σ σ

Y V

3 14 1 9 ) 14 ( )

(Y = V Y = = D

Uppgift 4.

Låt X1,X2 ,X3 vara exponentialfördelade s.v. med parametrar λ1 =1/4, λ2 =1/5och 10

/

3 =1

λ , dvs X1Exp(1/4), X2Exp(1/5) och X3Exp(1/10). Låt vidare Y =X1+2X2 +3X3.

Beräkna väntevärdet E(Y), variansen V(Y) och standardavvikelsen D(Y). Lösning:

För att bestämma väntevärdet µför en exponentialfördelade s. v. XExp(λ)använder vi sambandet

µ = λ1 . Dessutom gäller 12 ) (X = λ

V , därmed

σ =D(X)=λ1( kolla formelblad).

I vårt fall har vi därför

1 =4

µ , µ2 =5 och µ3 =10 och

1 =4

σ , σ2 =5, σ3 =10. Nu har vi

44 ) ( 3 ) ( 2 ) ( )

(Y =E X1 + E X2 + E X3 = E

1016 100

9 25 4 16 ) ( ) 3 ( ) ( 2 ) ( 1 )

(Y = 2 σ1 2+ 2 σ2 2 + 2 σ3 2 = + ⋅ + ⋅ = V

1016 )

( )

(Y = V Y = D

Uppgift 5. En s.v. X har täthetsfunktionen , övrigt för 0

1 0

) 4 (

3



 < <

= x x

x f Bestäm väntevärdet och variansen för Y=10X+5.

Lösning:

Först bestämmer vi

5 4 4

) ( )

(

1

0

4 =

=

=

= +∞

∫ ∫

dx x dx x xf X

µ E .

Eftersom

3 2 6 4 4

) (

1

0 5

2 =

= =

+∞

dx x dx x f

x får vi

75 2 25 16 3 ) 2

( )

( =+∞

22 = − =

µ dx x f x X

V .

Nu har vi E(10X +5)=10E(X)+5=13 3 8 75 100 2 ) ( 10 ) 5 10

( X + = 2V X = ⋅ =

V

2 av 2

References

Related documents

Eftersom matrisen ¨ar lagrad som en gles matris kommer Matlab l¨osa ekvations- systemet med metoder som utnyttjar gleshetsstrukturen f¨or att mycket effektivt och noggrant

Norrortsleden är ett exempel på en entreprenad i Sverige där totalentreprenaden omfatta ett större mått av ansvar för konstruktionen, för driften, för totalkostnader och

redogöra för mekanismer för uppkomst av kaos i konservativa system och egenskaper hos motsvarande kvantmekaniska system, samt lösa problem genom att tillämpa teorin för

inspiration för att sedan kunna utveckla din egen träning, som en hjälp kommer du att kunna återkoppla till alla genomförda pass och blicka framåt mot nästa genom en uppdatering här

inspiration för att sedan kunna utveckla din egen träning, som en hjälp kommer du att kunna återkoppla till alla genomförda pass och blicka framåt mot nästa genom en uppdatering här

We also proposed a robust and reliable method for ellipse fitting on bicycles wheels that is needed for cyclists state estimation.. Our method as well as the state-of-the-art

card (A), eller |A|. Alltså om A och B är två ekvivalenta mängder har de samma kardinalitet, dvs. Om det finns en bijektion från A till en delmängd av B då skriver vi |A|

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Arbete och skalärprodukt.. Beräkna arbetet om alla storheter är givna

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Matrisens spår..

Anmärkning: Två vektorer i rummet är alltid komplana och därför är frågan ” är vektorerna komplana eller inte” intressant endast för tre eller flera vektorer.. Höger-

En funktion T från V till W säges vara en linjär avbildning ( linjär funktion eller linjär transformation) om följande två villkor är uppfyllda..

Motsvarande relation för koordinatvektorer i basen B1 resp.. (Se två föregående uppgifter

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck.

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar av dubbelintegraler... Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar

Denna tentamenslapp får ej behållas efter tentamenstillfället utan lämnas in tillsammans med lösningar.. Fullständiga lösningar skall presenteras till

Bestäm den största möjliga omkretsen för en rektangel som är inskriven i en halvcirkel (3p) med radien R.. Rektangelns ena sida ska placeras längs

Bestäm exakt koordinaterna för

För att få bort x-termerna vid additionen, multiplicerar vi den första ekvationen med 2 och den andra med –3.. För att få bort y-termerna vid additionen, multiplicerar vi

Istället för ”=” skriver man i några böcker ” ≡ ” (utläses ”identisk lika”) mellan två lika logiska formler, för att betona att likheten gäller för alla möjliga

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Partiella derivator av högre ordningen.. 1

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Ytor på parameterform. YTANS NORMALVEKTOR ( eller normalriktning)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar av dubbelintegraler... Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar

QUEENS (Dynamic Quality User Experience ENabling Mobile Multimedia Services) aims at establishing, assessing, evolving and prototyping a novel framework for extending QoS