L i tte r atu r kä ll o r

Download (0)

Full text

(1)

Litt er a turk ä llor

Alvesson, M & Sköldberg, K (1994) Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur, 2008

Aspers, P (2007) Etnografiska metoder. Malmö: Liber, 2007

Berkowitz, D (1997) Social meanings of news. London: SAGE, 1997

Ekström, M & Larsson, L-Å (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap. Lund:

Studentlitteratur, 2000

Erikson, P (2002) Planerad Kommunikation. Malmö: Liber ekonomi, 2002

Gregow, T (1861) Sverige Rikes Lag § 1 Varumärkeslagen 1960:644, Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2008

Heide, M & Johansson, C & Simonsson, C (2005) Kommunikation & organisation. Malmö: Liber, 2005

Klein, N (2000) No Logo. London: Flamingo, 2001

Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2007 Lagergren, H (1998) Varumärkets inre värden. Göteborg: ICT Education, 1998 Larsson, L-Å (2001) PR på Svenska. Lund: Studenslitteratur AB, 2006

Lindgren, S (2005) Populärkultur. Malmö: Liber, 2005

Löhman, O & Steinholtz, D (2003) Det ansvarsfulla företaget. Stockholm: Ekerlid, 2003 McQuail, D (1983) McQuail´s Mass Communication Theory. Sage Publications Ltd, 2005

Melin, F (1997) Varumärket som strategiskt konkurrensmedel. Lunds universitet:

Företagsekonomiska institutionen Lunds University Press, 1997

Müllern, T (1994) Den föreställda organisationen. Stockholm: Nerenius & Sentérus, 1994

Nordström, K & Ridderstråle, J (1999) Funky Business. Stockholm: Bookhouse Publishing AB, 2000

Peattie, K (1995) Grön Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur, 1998

Schröder, K & Drotner, K & Kline, S (2003) Researching audiences. London: Arnold, 2003 Treffner, J & Gajland, D (2001) Varumärket som värdeskapare. Erklinds Förlag Stockholm, 2001

(2)

Ansvarig utgivare Marika Treschow (2008) Perfect Match # 4, “Du har makten över varumärkena”, 2008

Ele ktro nisk a k ä llor

Affärstidningen CSRiPraktiken.se (2007) ”Utmärkelser i all ära – så skapar du en

hållbarhetsrapport som engagerar” http://www.csripraktiken.se/2007/11/08/utmarkelser-i-alla- ara-sa-skapar-du-en-hallbarhetsrapport-som-engagerar/ (20081229)

Affärstidningen CSRiPraktiken.se (2008) ”Ett skolexempel på Cause Marketing”

http://www.csripraktiken.se/2008/06/16/ett-skolboksexempel-pa-cause-marketing/ (20081221)

Affärstidningen CSRiPraktiken.se (2008) “Smarta samtal om CSR”

http://www.csripraktiken.se/2008/05/23/rundabordssamtal/ (20081113)

Appelberg Publishing (2008) ”Eko och etik status i framtidens kommunikation”

http://www.appelberg.com/index.php/kronikor/139-qeko-och-etik-status-i-framtidens- kommunikationq.html (20081203)

Brand Orientation Index (2008) ”Om Frans Melin”

http://www.brandorientationindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid

=5 (20081220)

DN Ekonomi (2008) ”Lehman Brothers ansöker om konkurs”

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=828286&rss=554 (20081220)

Ekonomifakta (2008) ”Vad är finanskrisen?”

http://www.ekonomifakta.se/sv/Om_Ekonomifakta/Nyheter/Vad-ar-finanskrisen/ (20081221)

Ekonomifakta (2008) ”Varför har finanskrisen spridit sig ifrån USA till Sverige?”

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fragor_och_svar/ (20081201)

Fredrik Magnusson fil mag (2001) ”Public Relations: ett begränsat forskningsområde”

http://www.nordicom.gu.se/eng_mr/iceland/papers/nineteen/MFredrikson.doc (20081221)

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (2008) ”Att planera och leverera framgångsrika presentationer” http://www.frii.a.se/pdf/frii_masterclasses08.pdf (20081220)

Idé&Norm Hans De Geer AB (2005) ”Om Idé&Norm Hans De Geer AB”

http://www.ideonorm.se/om-idé--norm.aspx (20081220)

JMW kommunikation (2008) ”JMW frukostseminarium – kommunikation i lågkonjunktur”

http://www.jmw.se/2008/10/30/jmw-frukostseminarium-kommunikation-i- lagkonjunktur/#comments (20081215)

Kreaprenör (2008) “Nu är det hjärnverk och hjärnkraft som gäller”

http://www.kreaprenor.se/main.asp?g=14&r=29 (20081221)

(3)

Kunskapsdagarna (2008) ”Vem skapar din framtid?”

http://www.kunskapsdagarna.nu/fprw/webpublisher/files/Kunskapsdagarna_Goteborg_Varberg _h2006.pdf (20081220)

Nationalencyklopedin (2008) ”Avreglering” http://www.ne.se/artikel/121421 (20081221)

Nationalencyklopedin (2008) “Intressenter” http://www.ne.se/artikel/212742/212742 (20081201) Nationalencyklopedin (2008) ”Lågkonjunktur” http://www.ne.se/artikel/1125314 (20081221) Nationalencyklopedin (2008) “Trade Mark” http://www.ne.se/artikel/1185248 (20081220) Nationencyklopedin (2008) “Varumärke” http://www.ne.se/artikel/1185369 (20081221)

Naturvårdsverket (2007) ”Vad är ISO 14001?” http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre- meny/Fragor-och-svar/Miljoledningssystem/Vad-ar-ISO-14001/ (20081220)

Talarforum (2008) ”Leif Edvinsson”

http://www.talarforum.se/talare/presentation/leif.edvinsson/7/55/leif.edvinsson.html (20081220)

The Body Shop (2008) “Community Trade”

http://www.thebodyshop.se/web/Community_Trade.aspx (20081220)

The European Commission (1995-2008) “Samhällsansvar för små och stora företag”.

http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_sv.htm (20081112)

Sveriges Informationsförening (2008) “Varumärkets tredje våg”

http://www.sverigesinformationsforening.se/aktuellt--press/nyheter/2008/varumarkets-tredje- vag.aspx (20081115)

UID Futuremap (2008) “Vem skapar din framtid?” http://www.uidfuturemap.se/index.html (20081221)

Figure

Updating...

References

Related subjects :