Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Full text

(1)

Sista dag för köp 25 april 2014

Marknadsföringsmaterial april 2016

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 96

för privatpersoner och företag Sista dag för köp 20 maj 2016

GRÖN AKTIE-

OBLIGATION

(2)

Vad är en kapitalskyddad placering?

En kapitalskyddad placering är ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning. Varje månad ger vi ut nya kapitalskyddade placeringar som är baserade på Nordeas aktuella marknadssyn. Placeringarna kan vara kopplade till aktiemarknaden, kreditmarknaden eller någon annan finansiell marknad. De kapitalskyddade placeringarna kan erbjudas som Trygg eller Chans.

För vem passar kapitalskyddade placeringar?

Kapitalskyddade placeringar passar privatpersoner och företag som vill spara tryggt till låg risk och samtidigt ha möjlighet till hög avkastning.

Måste jag behålla placeringarna hela löptiden?

Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Men du binder inte dina pengar. De kapitalskyddade placeringarna är börsnoterade och det gör att du under normala marknads- förhållanden kan sälja dem när du vill under löptiden, på samma sätt som du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.

Finns det några risker?

Att spara i Nordeas kapitalskyddade placeringar är tryggt och sparformen har låg risk. De placeringar som kallas för Trygg har lägre risk än de som heter Chans, men Chans har större möjlighet till högre avkastning. På sidan 15 kan du läsa mer om riskerna med Kapitalskyddade placeringar nr 96.

2

Efter den turbulenta inledningen på året blev mars en något lugnare börsmånad, där rörelsen var mer sidledes med en viss dragning uppåt. Fortfarande har globala aktier en bit upp till nollan för året, medan nedgången i de långa räntorna innebär att de flesta obligationer ligger på plus i år.

Utvecklingen den senaste månaden illustrerar lite av det skyttegravskrig marknaden befinner sig i för tillfället. I princip samma drivkrafter låg bakom både ned- och uppgången tidigare i år och nu när dammet lagt sig är framtiden, åtminstone i det kortare perspektivet, en balans- akt för marknaden att hantera. I den ena ringhörnan har vi stödet från centralbankerna, som inte visar några tecken på att ändra den extremt lätta penningpolitiken. Klart är att riskaptiten till stor del hänger på att centralbankerna fortsätter att försöka stimulera ekonomierna, och i förlängningen även marknaderna.

I den andra hörnan har vi det faktum att den globala tillväxten bromsar in. Vi ser risken för en recession som relativt låg, men det faktum att tillväxttakten nu är lägre än vad som för- väntades för bara ett par månader sedan minskar stödet för riskfyllda tillgångar som aktier.

Vi har nu haft ett par kvartal med fallande vinster för globala aktier, och tyvärr syns inget omedelbart ljus i tunneln. Marknaden räknar med att vinsterna bottnar under det nyss av- slutade första kvartalet, men förväntningarna på hela 2016 är låga och estimaten signalerar bara drygt två procents vinsttillväxt. För april månad behåller vi därför vår neutrala syn på aktier, liksom för långa räntor. Även inom aktier är strategin oförändrad. Europa överviktas medan tillväxtmarknaderna, och då framför allt Latinamerika/Östeuropa, viktas ner.

Michael Livijn

Strateg, Nordea Sverige

Vanliga frågor och svar om våra kapitalskyddade placeringar

” ... nu när dammet lagt sig är framtiden, åtminstone i det kortare

perspektivet, en balansakt för marknaden att hantera.”

(3)

3 Sid 6

Sid 9

Sid 11

Aktieobligation Svenska bolag

Svenska aktier har historiskt utvecklats bättre än globala aktier och vi bedömer att förutsättningarna för en fortsatt hygglig utveckling för de svenska aktierna är på plats. Men i och med att Stockholmsbörsen är relativt liten och cyklisk till sin natur, är det viktigt att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas stabilt.

Aktieobligation Svenska bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade svenska bolag.

Aktieobligation Globala bolag

Globala aktier har hittills i år utvecklats negativt, under stora svängningar. Konjunkturoro, råvaruprisfall och centralbankspolitik har dominerat, både negativt och positivt. Frågan är vart marknaden tar vägen när dammet nu lagt sig efter den stormiga inledningen. Lägre tillväxt ligger i korten, men vi ser ingen större risk för lågkonjunktur. Avgörande är vad som händer på bolagens vinstsida.

Aktieobligation Globala bolag är kopplad till utvecklingen i en likaviktad aktiekorg med tio börsnoterade bolag.

Aktieobligation Europa Klimat

Under en relativt lång tid har både forskare och ekonomer påtalat nödvändigheten av ett minskat använ- dande av fossila bränslen, för att långsiktigt bevara vår planet. Den senaste tiden har vi sett ett markant ökat intresse för, och efterfrågan på, placeringar som verkar för en mer hållbar miljö.

Aktieobligation Europa Klimat är kopplad till utvecklingen i klimatindexet European Climate Change ESG Index.

Kapitalskyddad placering Pris per post Du får minst tillbaka Preliminär Löptid (nominellt belopp) 1 deltagandegrad2

Aktieobligation Svenska bolag Trygg 10 000 kr 10 000 kr 50 % 6 år

Aktieobligation Svenska bolag Chans 11 000 kr 10 000 kr 170 % 6 år

Aktieobligation Globala bolag Chans 11 000 kr 10 000 kr 130 % 3 år

Aktieobligation Europa Klimat Chans 11 000 kr 10 000 kr 110 % 5 år

1 Förutsätter att Nordea har tillräcklig betalningsförmåga på återbetalningsdagen.

2 Deltagandegraderna fastställs senast den 31 maj 2016.

GRÖN

Korta fakta

Placeringsalternativ just nu

(4)

4

Så här fungerar kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obliga- tionsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden.

Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat.

Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan två och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för 10 000 kronor per post (per styck).

Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat.

När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset.

Så här beräknas avkastningen

Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt 10 000 kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka.

Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, 10 000 kronor per post.

Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än 10 000 kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror

dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagande- grad är. En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får tillgodoräkna dig hela uppgången på marknaden.

Är deltagandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden hög- re än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.

Vi erbjuder flera olika kapitalskyddade placeringar Våra andra kapitalskyddade placeringar, till exempel valuta- obligationer och råvaruobligationer, fungerar på samma sätt som aktieobligationer, men är kopplade till valuta- respektive råvarumarknaden istället för aktiemarknaden.

Du kan enkelt handla under löptiden

En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsför- hållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapital- skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löp- tiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Risker

Det finns risker som är förknippade med köp av kapital- skyddade placeringar. På sidan 15 kan du läsa om dessa.

Kapitalskyddade placeringar – du tjänar på uppgång och är trygg vid nedgång

I Sverige har vi en lång tradition av att äga aktier, både direkt och via fonder. Faktum är att Sverige har högst andel aktieägare i världen. Att spara i aktier har över tid gett en bra avkastning, men risken är hög och när aktiemarknaden faller förlorar du pengar.

I tider när börsen faller har vi nog alla tänkt tanken att vi gärna hade sparat pengar i en placering som ökar i värde när börsen stiger, men som inte minskar i värde när börsen faller. Eller att risken åtminstone var begränsad.

Den önskade sparformen ovan är ingen omöjlighet, den finns faktiskt redan. Aktieobligationen, som den kallas, är vår vanligaste kapitalskyddade placering. Med våra aktieobligationer kan du tjäna pengar på en uppgång och samtidigt vara trygg vid nedgång.

(5)

7 5 Räkneexempel Trygg

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 10 000 kronor styck, det vill säga för totalt 100 000 kronor plus courtage.

Låt oss vidare anta att deltagandegraden fastställs till 70 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent.

Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 70 % × 40 % = 28 000 kr

Det du får tillbaka, ditt återbetalda belopp, blir alltså:

100 000 kr + 28 000 kr = 128 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden, får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

Vill du vara Trygg …

Trygg passar dig som inte vill riskera några av de pengar du placerar. Trygg kostar 10 000 kronor för en post på nomi- nellt 10 000 kronor. När du köper en kapitalskyddad place- ring Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller.

Räkneexempel Chans

Anta att du köper 10 aktieobligationer för 11 000 kronor styck, det vill säga för totalt 110 000 kronor plus courtage.

Det nominella beloppet är då 100 000 kronor och över- kursen är 10 000 kronor. Låt oss vidare anta att deltagan- degraden fastställs till 160 procent och att aktiemarknaden stiger med 40 procent. Då beräknas din avkastning så här:

100 000 kr × 160 % × 40 % = 64 000 kr Det du får tillbaka, återbetalt belopp, blir alltså:

100 000 kr + 64 000 kr = 164 000 kr

Skulle marknaden däremot falla under perioden får du ändå tillbaka ditt nominella belopp, det vill säga 100 000 kronor.

… eller vill du ta en Chans

Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre delta- gandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar.

Vanligtvis är överkursen mellan 2–10 procent (200 –1 000 kr) per post på nominellt 10 000 kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen.

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Nominellt belopp Möjlig avkastning

Startdag

10 000 kr Återbetalningsdag minst 10 000 kr

Överkurs

Obligation Marknadsdel Arrangörs- arvode

Startdag 11 000 kr

Möjlig avkastning

Nominellt belopp

Återbetalningsdag minst 10 000 kr

Du kan välja mellan Trygg och Chans

(6)

6 Aktieobligation Svenska bolag

Svenska aktier har historiskt utvecklats bättre än globala aktier och vi bedömer att förutsättningarna för en fortsatt hygglig utveckling för de svenska aktierna är på plats. Men i och med att Stockholms- börsen är relativt liten och cyklisk till sin natur, är det viktigt att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas stabilt.

Den inhemska efterfrågan i Sverige är god och den svenska tillväxttakten överstiger för tillfället den globala. Faktum är att Sverige har en tillväxt som för närvarande kan mäta sig

med flera tillväxtländer. Än viktigare för bolagen är dock utvecklingen i Europa, där vi med stor sannolikhet kommer att se en fortsatt förbättring. Vinstmässigt ser det hyggligt ut, även om vi kanske inte kan räkna med en liknande skjuts av vinsterna som vi fick förra året. Framöver kommer kron- effekten troligtvis att avta och den globala tillväxten och bolagens organiska tillväxt blir än viktigare för bolagsre- sultaten.

Värderingen är varken särskilt hög eller låg i dagsläget.

Med en nivå kring femårssnittet anser vi att den svenska aktiemarknaden varken är billig eller dyr. Det betyder att den absoluta värderingen inte är något hinder för fortsatta uppgångar. Så länge vi ser fortsatt vinsttillväxt är värde- ringen inte ett problem. Direktavkastningen på årets för- väntade utdelningar är också attraktiv jämfört med den förväntade avkastningen på andra tillgångsslag, vilket ger stöd för aktiemarknaden. Riskmässigt kommer det största hotet från den globala ekonomin, som inte riktigt vill lyfta.

Marknadsutsikter

+ Ett förbättrat Europa gynnar svenska bolag.

+ Bolagsvinsterna för de svenska bolagen ser hyggliga ut i år.

– En sämre global tillväxt riskerar att leda till lägre vinst- tillväxt i bolagen.

Aktieobligation Svenska bolag passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den svenska aktiemarknaden de kommande sex åren. Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de svenska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen som förväntas öka bolagsvinsterna.

Aktieobligation Svenska bolag är en trygg placering som erbjuds i två alternativ, Trygg och Chans. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Svenska bolag.

Aktieobligation Svenska bolag Trygg och Aktieobligation Svenska bolag Chans

De svenska bolagens vinster ser ut

att öka framöver

(7)

Aktieobligation Svenska bolag Trygg

Så här fungerar

Aktieobligation Svenska bolag Trygg

7 Aktieobligation Svenska bolag

Aktieobligation Svenska bolag Trygg har en löptid på sex år och är kopplad till utvecklingen i en likavik- tad korg med tio svenska börsnoterade bolag: ABB, AstraZeneca, Ericsson, H&M, Investor, SEB, Skanska, SKF, Tele2 och Telia. För information om de underliggan- de bolagen, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 13.

Vid beräkning av korgens utveckling fastställs uppgång- en för de tre aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie, oavsett om dessa tre aktier stigit eller fallit i värde under placeringens löptid. De övriga sju aktierna ingår med deras faktiska värde. Se även exem- pel för beräkning på sidan 13.

* Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2012/04 2013/04 2014/04 2015/04 2016/04 60

80 100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning) samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.

2 Som ett resultat av att de tre aktier som utvecklats bäst får en fastställd uppgång på 40 procent per aktie.

3 Baserat på preliminär deltagandegrad.

4 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Trygg

Så här kan det bli

Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade Placerat Återbetalt Avkastning 4 Avkastning

utveckling 1 utveckling 2 belopp belopp 3 per år 4

80 % 68,0 % 10 000 kr 13 400 kr 31,4 % 4,7 %

60 % 54,0 % 10 000 kr 12 700 kr 24,5 % 3,7 %

40 % 40,0 % 10 000 kr 12 000 kr 17,6 % 2,7 %

20 % 26,0 % 10 000 kr 11 300 kr 10,8 % 1,7 %

0 % 12,0 % 10 000 kr 10 600 kr 3,9 % 0,6 %

-20 % -2,0 % 10 000 kr 10 000 kr -2,0 % -0,3 %

Fakta

Pris per styck 10 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 50 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF ST96 B311A

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 1 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

(8)

Aktieobligation Svenska bolag Chans

Så här fungerar

Aktieobligation Svenska bolag Chans

8 Aktieobligation Svenska bolag

Aktieobligation Svenska bolag Chans har en löptid på sex år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio svenska börsnoterade bolag: ABB, Astra- Zeneca, Ericsson, H&M, Investor, SEB, Skanska, SKF, Tele2 och Telia. För information om de underliggande bolagen, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 13.

Vid beräkning av korgens utveckling fastställs uppgång en för de tre aktier som utvecklats bäst till 40 procent för varje sådan aktie, oavsett om dessa tre aktier stigit eller fallit i värde under placeringens löptid. De övriga sju aktierna ingår med deras faktiska värde. Se även exem- pel för beräkning på sidan 13.

* Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2012/04 2013/04 2014/04 2015/04 2016/04 60

80 100 120 140 160

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning) samt antagandet att alla aktier haft samma utveckling.

2 Som ett resultat av att de tre aktier som utvecklats bäst får en fastställd uppgång på 40 procent per aktie.

3 Baserat på preliminär deltagandegrad.

4 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 2 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Chans

Så här kan det bli

Aktiekorgens Aktiekorgens beräknade Placerat Återbetalt Avkastning 4 Avkastning

utveckling 1 utveckling 2 belopp belopp 3 per år 4

80 % 68,0 % 11 000 kr 21 560 kr 92,2 % 11,5 %

60 % 54,0 % 11 000 kr 19 180 kr 70,9 % 9,3 %

40 % 40,0 % 11 000 kr 16 800 kr 49,7 % 7,0 %

20 % 26,0 % 11 000 kr 14 420 kr 28,5 % 4,3 %

0 % 12,0 % 11 000 kr 12 040 kr 7,3 % 1,2 %

-20 % -2,0 % 11 000 kr 10 000 kr -10,9 % -1,9 %

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 170 %

Löptid 6 år

Courtage 2 %

Börskod NBF SC96 B311B

(9)

9 Aktieobligation Globala bolag

Globala aktier har hittills i år utvecklats negativt, under stora svängningar. Konjunkturoro, råvarupris- fall och centralbankspolitik har dominerat, både negativt och positivt. Frågan är vart marknaden tar vägen när dammet nu lagt sig efter den stormiga inledningen. Lägre tillväxt ligger i korten, men vi ser ingen större risk för lågkonjunktur. Avgörande är vad som händer på bolagens vinstsida.

Det är ett faktum att tillväxtförutsättningarna blivit något sämre. Tillväxttakten i den globala ekonomin kommer tro- ligen att vara lägre framöver än vad som spåddes för bara ett par månader sedan. Det betyder dock inte att vi är på väg in i en lågkonjunktur, och aktier har fortsatt stöd från tillväxten. Avgörande framöver blir hur bolagsvinsterna

utvecklas. De 7-8 procent i vinsttillväxt som förväntades i början av året är nu nere på drygt 2 procent. Skulle det bli utfallet för 2016 motiverar det högre kurser än i dag, allt annat lika. Skulle förväntningarna falla ytterligare blir det däremot en motvind för aktier. Två faktorer som kommer att spela mindre roll i år relativt 2015, i positiv bemärkelse, är att både dollarförstärkningen och energisektorns nega- tiva påverkan klart avtar. Båda dessa drog ned vinsterna i USA förra året, och i och med att USA är en så pass stor del av ett världsindex fick det effekter på de globala vinst- erna. Värderingsmässigt finns inte speciellt mycket att till- lägga i nuläget, eftersom globala aktier handlas kring sitt historiska snitt blir den drivkraften relativt svag.

På risksidan är det största hotet att tillväxten försämras mer än förväntat. Det i sin tur skulle innebära motvind för vinst- erna, och utan vinsttillväxt blir det svårare för aktier att klättra vidare. Samtidigt är det viktigt att inte bli för nega- tiv, en något lägre tillväxttakt betyder inte att det är över

”för den här gången” för aktier. Vad vi ser som centralt fram- över är att framför allt framåtblickande indikatorer, som till exempel inköpschefsindex, visar lite bättre siffror.

Marknadsutsikter

+ Den globala ekonomin tuffar på, om än i lägre takt.

+ Bättre vinstförutsättningar för 2016 jämfört med 2015.

– Den största risken ligger i att tillväxten blir lägre än förväntat.

Aktieobligation Globala bolag passar dig som ...

... tror på en bred uppgång på den globala aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att aktiemarknaderna kommer att stiga framöver. Den globala tillväxten och stigande bolags- vinster talar för globala aktier.

Aktieobligation Globala bolag är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Globala bolag.

Aktieobligation Globala bolag Chans

Det finns goda förutsättningar för både

stigande bolagsvinster och börskurser

(10)

Aktieobligation Globala bolag Chans

Så här fungerar

Aktieobligation Globala bolag Chans

1010 Aktieobligation Globala bolag

Aktieobligation Globala bolag Chans har en löptid på tre år och är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio börsnoterade bolag: Agricultural Bank of China, AT&T, Coca-Cola, Duke Energy, Fortum, Munich Re, Nestle, Procter & Gamble, Telefonica och Telstra. För information om de underliggande bolagen, se under rubri- ken Underliggande tillgång på sidan 13.

Om aktiekorgen exempelvis stiger med 40 procent från startdagen till och med slutdagen får du preliminärt 15 200 kronor per aktieobligation. Förutom utvecklingen i aktiekorgen påverkas avkastningen även av valutakurs- förändringen mellan den svenska kronan och den ame- rikanska dollarn. Se tabellerna nedan och på sidan 14

under rubriken Valuta. * Källa: Bloomberg.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Aktiekorgens utveckling de fem senaste åren*

2012/04 2013/04 2014/04 2015/04 2016/04 80

100 120 140

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om den amerikanska dollarn förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

Så här kan det bli

Aktiekorgens Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 20 400 kr 81,8 % 22,1 % 19 360 kr 21 440 kr

60 % 17 800 kr 58,6 % 16,6 % 17 020 kr 18 580 kr

40 % 15 200 kr 35,5 % 10,6 % 14 680 kr 15 720 kr

20 % 12 600 kr 12,3 % 3,9 % 12 340 kr 12 860 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -3,8 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 130 %

Löptid 3 år

Courtage 2 %

Börskod NBF GC96 B312

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 3 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

(11)

11 11 Aktieobligation Europa Klimat

Under en relativit lång tid har både forskare och ekonomer påtalat nödvändigheten av ett minskat användande av fossila bränslen, för att långsiktigt bevara vår planet. Den senaste tiden har vi sett ett markant ökat intresse för, och efterfrågan på, pla- ceringar som verkar för en mer hållbar miljö.

Enligt en rapport från september 2015, presenterad av Arabella Advisors, har 436 institutioner och 2 040 privat- personer, som tillsammans har tillgångar på 2 600 miljar- der amerikanska dollar åtagit sig att välja bort företag som har allt för stor negativ inverkan på miljön. I september 2014 var motsvarande siffror 181 institutioner, 656 privatper- soner och 50 miljarder dollar. Trenden att arbeta för ett grönare samhälle är tydlig, och borde resultera i ett upp- sving för företag med en grön agenda.

Aktieobligation Europa Klimat är kopplad till utvecklingen i det europeiska klimatindexet European Climate Change ESG. Indexet består av bolag som verkar för att minska de negativa miljömässiga avtrycken avseende koldioxid- utsläpp.

De aktier som ska ingå i klimatindexet väljs bland de 600 aktier som är med i det breda aktieindexet STOXX Europe 600 Index. Klimatindexet ombalanseras kvartalsvis, där man varje gång går igenom steg 1 till 3 nedan.

Steg 1: Först väljs de företag som har sin huvudverksamhet inom tobak, vapen eller kärnkraft bort. Även de företag som har kritiska tvister gällande miljön och företag som vidtar åtgärder eller bedriver verksamhet i strid med Internation- ella arbetsorganisationens konventioner och FN:s mänsk- liga rättigheter väljs bort. Efter detta steg kvarstår cirka 250 företag.

Steg 2: I nästa steg rankas de kvarvarande företagen på en skala från A-D, utifrån sin koldioxidpåverkan på miljön. Se- dan får varje företag också ett betyg från 0-100, baserat på sin företagsstrategi kring hur de ska bli mer energieffek- tiva. De två delarna kombineras därefter och de företag som får bäst sammanlagt betyg går vidare till steg 3. Nu kvarstår cirka 120 företag.

Steg 3: I det tredje och sista steget rankas företagen uti- från finansiella mått. Först exkluderas de 50 procent av bo- lagen som har lägst utdelning. Därefter väljs de 30 bolag som har lägst volatilitet att ingå i klimatindexet. Skulle det ingå fler än sex företag från en och samma sektor kommer en ny aktie att väljas utifrån volatilitetsrankningen.

Aktieobligation Europa Klimat passar dig som ...

... vill placera klimatsmart och verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Nordea bedömer att det finns goda möjligheter att klimatindexet kommer att stiga, då klimatsmarta placeringar mer och mer hamnat i fokus.

Aktieobligation Europa Klimat är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans. Förutom klimatindexets utveck- ling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. På nästa sida kan du läsa mer om Aktieobligation Europa Klimat.

Aktieobligation Europa Klimat

Intresset för att placera miljösmart ökar hela tiden

GRÖN

(12)

Aktieobligation Europa Klimat Chans

Så här fungerar

Aktieobligation Europa Klimat Chans

1012 Aktieobligation Europa Klimat

Aktieobligation Europa Klimat Chans har en löptid på fem år och är kopplad till utvecklingen i det euro- peiska klimatindexet European Climate Change ESG Index. För information om indexet, se under rubriken Underliggande tillgång på sidan 13.

Om klimatindexet exempelvis stiger med 40 procent får du preliminärt 14 400 kronor per aktieobligation.

Förutom utvecklingen i klimatindexet påverkas avkast- ningen även av valutakursförändringen mellan den sven- ska kronan och euron. Se tabellerna nedan och på sidan 14 under rubriken Valuta.

* Källa: Bloomberg.

Indexet startade den 27 november 2015. Utvecklingen dessförinnan är beräknad som om indexet hade funnits.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.

Klimatindexets utveckling de fem senaste åren*

2012/04 2013/04 2014/04 2015/04 2016/04 80

100 120 140 160 180

1 Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 13 under rubriken Slutkurser och genomsnittsberäkning).

2 Baserat på preliminär deltagandegrad och att förhållandet mellan den svenska kronan och euron varit oförändrat under löptiden.

3 Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.

4 Återbetalt belopp om euron försvagas med 10 procent mot den svenska kronan.

5 Återbetalt belopp om euron förstärks med 10 procent mot den svenska kronan.

Chans

Så här kan det bli

Klimatindexets Återbetalt Avkastning 3 Avkastning Återbetalt belopp Återbetalt belopp utveckling 1 belopp 2 per år 3 om försvagning 10 % 4 om förstärkning 10 % 5

80 % 18 800 kr 67,6 % 10,9 % 17 920 kr 19 680 kr

60 % 16 600 kr 48,0 % 8,1 % 15 940 kr 17 260 kr

40 % 14 400 kr 28,3 % 5,1 % 13 960 kr 14 840 kr

20 % 12 200 kr 8,7 % 1,7 % 11 980 kr 12 420 kr

0 % 10 000 kr -10,9 % -2,3 % 10 000 kr 10 000 kr

-20 % 10 000 kr -10,9 % -2,3 % 10 000 kr 10 000 kr

Fakta

Pris per styck 11 000 kr

Minst tillbaka (nominellt belopp) 10 000 kr Preliminär deltagandegrad 110 %

Löptid 5 år

Courtage 2 %

Börskod NBF EC96 B313

Riskindikator

Placeringens risknivåer är fastställda vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

* För information om Risknivå normalutfall och Risknivå extremutfall, se sidan 16.

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se.

Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?*

Risknivå extremutfall – hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?* . . . 2 Emittent . . . Nordea Bank Finland Abp Emittentrisk . . . S&P: AA-, Moody’s: Aa3

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

(13)

13 Emittent och fullständiga villkor

Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Information om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar och i Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-program har godkänts av den irländska central- banken. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.

Kapitalskyddade placeringar nr 96 ges ut under ovan nämnda EMTN-program. En av de viktigaste delarna av programmet vad gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna Villkor, som återfinns på sidorna 292-413 i Grundprospektet. De fullstän- diga villkoren till de kapitalskyddade placeringarna i denna bro- schyr, som du förutsätts ta del av innan du köper Kapitalskyddade placeringar nr 96, återfinns i Grundprospektet, inklusive Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, anger metoden för beräkningen av avkastning eller ränta. Både Grundprospekt och Slutliga Villkor finns tillgängliga på nordea.se.

Courtage

När du köper Kapitalskyddade placeringar nr 96 betalar du cour- tage. Courtaget är 2 procent på priset. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning.

Underliggande tillgång Aktieobligation Svenska bolag

Aktiekorg med följande aktier: ABB (SEK), AstraZeneca (SEK), Ericsson (SEK), H&M (SEK), Investor (SEK), SEB (SEK), Skanska (SEK), SKF (SEK), Tele2 (SEK) och Telia (SEK).

Aktieobligation Globala bolag

Aktiekorg med följande aktier: Agricultural Bank of China (HKD), AT&T (USD), Coca-Cola (USD), Duke Energy (USD), Fortum (EUR), Munich Re (EUR), Nestle (CHF), Procter & Gamble (USD), Telefonica (EUR) och Telstra (AUD).

Aktieobligation Europa Klimat

Klimatindexet European Climate Change ESG Index (EUR) (http://www.solactive.com/european-climate-change-esg-index/).

Se Marknadsavbrott och särskilda händelser under rubriken Risker på sidan 15 för exempel på när en underliggande tillgång kan behöva bytas ut.

Likviddag

Kapitalskyddade placeringar nr 96 ska betalas den 31 maj 2016.

Startkurser

Startkurser fastställs den 31 maj 2016.

Värdet under löptiden – andrahandsmarknad

Kapitalskyddade placeringar nr 96 avses noteras på NASDAQ Stockholms obligationslista den 2 juni 2016.

Du kan följa värdet på Kapitalskyddade placeringar nr 96 på nordea.se. Börsnoteringen gör att du kan sälja placeringarna under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som när du handlar aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Slutkurser och genomsnittsberäkning Slutkurser fastställs enligt följande:

Slutkurs för Aktieobligation Svenska bolag Trygg och Aktieobli- gation Svenska bolag Chans: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 18 maj 2021 till och med den 18 maj 2022, med en avläsning den 18:e varje månad.

Slutkurs för Aktieobligation Globala bolag Chans: Aktiekorgens genomsnittliga värde från och med den 18 maj 2018 till och med den 18 maj 2019, med en avläsning den 18:e varje månad.

Slutkurs för Aktieobligation Europa Klimat Chans: Klimatindexets genomsnittliga värde från och med den 18 maj 2020 till och med den 18 maj 2021, med en avläsning den 18:e varje månad.

Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.

Korgens utveckling i Aktieobligation Svenska bolag Vid beräkning av korgens utveckling i Aktieobligation Svenska bolag Trygg respektive Aktieobligation Svenska bolag Chans fast- ställs uppgången för de tre aktier som utvecklats bäst till 40 pro- cent för varje sådan aktie, oavsett deras faktiska utveckling.

Återbetalningsdag

Återbetalningsdag är följande dag:

Aktieobligation Svenska bolag Trygg och Aktieobligation Svenska bolag Chans den 31 maj 2022.

Aktieobligation Globala bolag Chans den 31 maj 2019.

Aktieobligation Europa Klimat Chans den 31 maj 2021.

Deltagandegrad

Avkastningen bestäms av utvecklingen på den eller de marknader som värdeutvecklingen är kopplad till, av den så kallade deltag- andegraden och i förekommande fall av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn respek- tive euron. Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i marknaden du får. Om deltagandegraden är högre än 100 pro- cent får du mer än den faktiska uppgången. Och tvärtom, om deltagandegraden är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången. Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Deltagandegraderna fastställs senast den 31maj 2016. Nivåerna avgörs bland annat av hur svenska och interna- tionella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (vo- latiliteten) på marknaderna förändras fram till den 31 maj 2016.

Valuta

I Aktieobligation Globala bolag Chans påverkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn. I Aktieobligation Europa Klimat Chans på- verkas tilläggsbeloppet av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron. En förstärkning av dollarn respektive euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn respektive euron ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.

Underliggande aktier *

Genomsnittlig utveckling:

15,4 % Utfall 1

Aktie 1 53 % 40 %

Aktie 2 39 % 40 %

Aktie 3 23 % 40 %

Aktie 4 15 % 15 %

Aktie 5 9 % 9 %

Aktie 6 9 % 9 %

Aktie 7 7 % 7 %

Aktie 8 0 % 0 %

Aktie 9 -2 % -2 %

Aktie 10 -4 % -4 %

* Rangordnade efter utveckling

Genomsnittlig utveckling:

8 % Utfall 2

-1 % 40 %

-1 % 40 %

-2 % 40 %

-3 % -3 %

-4 % -4 %

-4 % -4 %

-5 % -5 %

-7 % -7 %

-7 % -7 %

-10 % -10 %

Viktigt att veta

(14)

14

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Globala bolag Chans, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år = 396 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 616 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Europa Klimat Chans, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 5 år = 660 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 880 kr

Placeringarna i Kapitalskyddade placeringar nr 96 kan marknads- föras eller förmedlas av en extern part. För denna marknads- föring eller förmedling erlägger Nordea en engångsersättning till den externa parten, beräknat på nominellt belopp. Engångs- ersättningen ingår i det ovan nämnda arrangörsarvodet.

Branschkod och ordlista

Nordea stödjer och uppfyller Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för strukturerade placeringar. I syfte att öka jämför- barheten mellan olika strukturerade placeringar har Svenska Fondhandlareföreningen tagit fram en ordlista som finns på www.strukturerade.se.

Passandebedömning hos Nordea

Vid passandebedömning hos Nordea ska passandebedöm- ningen ”Kapitalskyddade placeringar”, som ligger under rubriken Strukturerade produkter, användas.

Index och licenser

Nordea har rätt att använda nedanstående index och ska därför enligt licensavtal publicera följande textavsnitt:

European Climate Change ESG Index (EUR)

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the Index and/or Index trade mark or the Index Price at any time or in any other respect. The Index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly.

Irrespective of its obligations towards the Issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermedia- ries of the financial instrument. Neither publication of the Index by Solactive AG nor the licensing of the Index or Index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any invest- ment in this financial instrument.

Webbsida: www.solactive.com Tilldelning och villkor för emissionens genomförande

Avräkningsnota beräknas sändas ut den 24 maj 2016.

Nordea äger rätt att fastställa ett tidigare datum än den 20 maj 2016 då anmälan ska vara Nordea tillhanda.

Nordea kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:

40 procent för Aktieobligation Svenska bolag Trygg 140 procent för Aktieobligation Svenska bolag Chans 110 procent för Aktieobligation Globala bolag Chans 90 procent för Aktieobligation Europa Klimat Chans.

Nordea äger rätt att till och med likviddagen ersätta den under- liggande tillgången med en motsvarande tillgång.

Nordea äger rätt att ställa in ett alternativ i vilket det tecknade beloppet är mindre än 20 000 000 kronor.

Nordea äger också rätt att ställa in Kapitalskyddade placeringar nr 96 om ekonomiska eller politiska händelser inträffar som enligt Nordeas bedömning kan äventyra emissionen. För ytter- ligare information, se Slutliga Villkor.

Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts betalar Nordea tillbaka beloppet till det konto som angetts.

Beskattning

Aktieobligationerna beskattas som delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.

Detta är endast allmän information. Om du vill ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor.

Totalkostnad

På likviddagen den 31 maj 2016 fastställs villkoren för de kapital- skyddade placeringarna och likvid inklusive courtage betalas.

Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning.

I den kapitalskyddade placeringens pris ingår ett arrangörs- arvode som uppgår till maximalt 1,2 procent per löptidsår. Arran- görsarvodet, som tas ut som en engångskostnad på likviddagen, ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, börsnotering och eventuella licenser.

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Svenska bolag Trygg, vid ett placerat belopp på 10 000 kronor:

Courtage: 2 % = 200 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 720 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 920 kr

Beräknad maximal totalkostnad för Aktieobligation Svenska bolag Chans, vid ett placerat belopp på 11 000 kronor:

Courtage: 2 % = 220 kr (tillkommer utöver placerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 6 år = 792 kr

(inkluderat i placerat belopp).

Maximal totalkostnad: 1 012 kr

(15)

15 Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi samman-

fattat de viktigaste riskerna med kapitalskyddade placering- ar. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grund- prospektet för Nordeas EMTN-program för strukturerade placeringar. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordeakontor eller på nordea.se.

Kreditrisk

Vid köp av Nordeas kapitalskyddade placeringar tar du en kreditrisk på Nordea Bank Finland Abp. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla dessa åtaganden på återbetal- ningsdagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer infor- mation finns på moodys.com och standardandpoors.com.

Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad pla- cering av flera faktorer, bland annat marknadens utveck- ling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, mark- nadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Om du väljer att sälja den kapitalskyddade placeringen före återbetalningsdagen och marknadsvärdet då understiger det du betalade för den kapitalskyddade placeringen gör du en förlust. Vid för- säljning under löptiden betalar du courtage.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea en köpkurs för den som vill sälja i förtid. Köpkursen beror dels på de faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning ovan, dels på värdeutveck- lingsstrukturen. Under vissa marknadsförhållanden kan det dock vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering under löptiden (man säger då att den är illikvid).

Deltagandegrad

Den kapitalskyddade placeringens värde bestäms av mark- nadens utveckling, placeringens struktur och den så kall- ade deltagandegraden.

Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utveckling- en som du får ta del av. Det innebär att om deltagandegra- den är lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska utvecklingen.

Deltagandegraden fastställs av Nordea och avgörs bland annat av den kapitalskyddade placeringens löptid, rörlig- heten (volatiliteten) på den underliggande marknaden, ränte- läget och förväntade utdelningar.

Överkurs

Våra kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta i två olika risknivåer, Trygg och Chans. Trygg erbjuds till nominellt belopp och för Chans betalar du lite mer än det nominella beloppet, en så kallad överkurs. Eftersom kapitalskyddet endast gäller det nominella beloppet riskerar du att förlora överkursen om du väljer Chans.

Alternativkostnadsrisk

Om marknadsutvecklingen är ogynnsam får du tillbaka det nominella beloppet på återbetalningsdagen. Det innebär att du då går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.

Valutarisk

Samtliga alternativ i Kapitalskyddade placeringar nr 96 är kapitalskyddade i svenska kronor. Det innebär att det nomi- nella beloppet inte påverkas av någon eventuell valutakurs- förändring.

Dock påverkas tilläggsbeloppet i Aktieobligation Globala bolag Chans av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och den amerikanska dollarn och i Aktieobligation Europa Klimat Chans påverkas tilläggsbeloppet av valuta- kursförändringen mellan den svenska kronan och euron.

En förstärkning av dollarn respektive euron ger ett högre tilläggsbelopp och en försvagning av dollarn respektive euron ger ett lägre tilläggsbelopp.

Valutakursförändringar kan påverka ett företags eller en tillgångs marknadsvärde. Vidare, om ett företag eller en tillgång är noterat i en annan valuta än den valuta som före- taget eller tillgången värderas i kommer rörelser mellan dessa valutor påverka prisutvecklingen. Som följd för före- tag och tillgångar som är noterade på flera börser och i olika valutor kan prisutvecklingen variera börserna emellan, exempelvis till följd av valutarörelser.

Marknadsavbrott och särskilda händelser

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträff- ar kan Nordea behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan.

Nordea får göra sådana ändringar i villkoren som Nordea bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:

• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.

• Tillgången avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.

• Det sker en lagändring eller att Nordea får ökade risk- hanteringskostnader.

Om Nordea bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får Nordea göra en förtida beräkning av avkastningen. I dessa fall får du marknadsmässig ränta på det resulterande beloppet under återstående löptid. Kapitalbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det nominella beloppet.

Risker

(16)

16

Kapitalskyddade placeringar är komplexa

Såväl Nordea som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten mellan olika kapital- skyddade placeringar ofta begränsad. Innan du köper en kapitalskyddad placering bör du sätta dig in i hur den fun- gerar. I avsnittet Lån – Villkor och Strukturer på sidorna 159–173 i Grundprospektet beskrivs hur avkastningen och räntan bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika kapitalskyddade placeringar. För att få en helhetsbild av Kapitalskyddade placeringar nr 96 bör du läsa Grund- prospektet och Slutliga Villkor.

Övrigt

Den här broschyren är tänkt att ge allmän information om Kapitalskyddade placeringar nr 96 och är inte avsedd som placeringsråd, då informationen inte är anpassad till den enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Du måste själv bedöma om en placering i dessa kapitalskyddade placeringar är lämplig utifrån din egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan värdera fördelarna och nackdelarna med placeringen och att du har tagit del av den information som finns i Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig till din personliga bankman eller annan privatekonomisk rådgivare.

Broschyren innehåller vissa uttalanden om framtiden. Vi vill understryka att vår uppfattning av den framtida marknads- utvecklingen var aktuell när broschyren skrevs och ska inte uppfattas som en garanti för framtida utveckling. Bedöm- ningen kan komma att ändras till följd av faktiska händelser som inträffar efter publiceringsdagen eller av andra skäl.

Observera att kapitalskyddade placeringar inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Förklaring till Riskindikatorn

Risknivå normalutfall – Hur stor är risken i placeringen?

Måttet beskriver risken i placeringen om denna behålls till återbetalningsdagen och tar hänsyn till hur sannolika för- luster är samt dess storlek. Det betyder att om de förvän- tade negativa utfallen av en placering är få och/eller små kommer riskindikatorn att visa på en begränsad risknivå – och vice versa. Risken översätts sedan till en skala mellan 1 och 7, där 1 är låg risk och 7 är hög risk. Risknivå 1 inne- bär inte att placeringen är riskfri. Placeringens risknivå fastställs vid emissionstillfället och kan förändras under placeringens löptid beroende på utvecklingen i de under- liggande tillgångar som placeringens utbetalning är base- rad på.

Risknivå extremutfall – Hur stor blir förlusten i händelse av ett extremutfall?

Måttet beskriver risken i placeringen vid extrema utfall, om denna behålls till återbetalningsdagen. Ett exempel på ett extremutfall är de kraftiga kursfallen på världens börser som skedde under finanskrisen 2008. Om förlusten vid ett extremutfall ändå är begränsad – som till exempel i en kapitalskyddad placering – visar måttet en lägre risk- nivå. Om å andra sidan en stor andel av det investerade kapitalet kan gå förlorat vid ett extremutfall så visar måttet en högre risknivå. Även risknivån för extremutfall översätts till en sjugradig skala, där 1 representerar lägst risk och 7 högst risk.

Risknivå normalutfall och risknivå extremutfall ska till- sammans ge en samlad bild av placeringens marknadsrisk och ge information om såväl sannolikheten för att förlora delar av kapitalet, förväntad storlek på sådan förlust samt storlek på förlust i ett extremt utfall.

Emittentrisk

Emittentrisk visar emittentens risknivå vid emissionstill- fället, enligt ratingbolagen Standard & Poor’s Rating Ser- vices och Moody’s. Standard & Poor´s skala är tolvgradig, med högsta rating AAA och lägsta rating D. Moody’s skala är niogradig, med högsta rating Aaa och lägsta rating C.

Den lägsta kreditratingen innebär konkurs.

Emittent är den som är utgivare av en strukturerad place- ring, upprättar prospekt och är betalningsskyldig enligt den strukturerade placeringens Slutliga Villkor.

(17)

17

Anteckningar

(18)

18

(19)

19

(20)

Aktieobligation Svenska bolag Löptid: 6 år

Preliminär deltagandegrad: Trygg 50 % och Chans 170 % Aktieobligation Globala bolag

Löptid: 3 år

Preliminär deltagandegrad: Chans 130 % Aktieobligation Europa Klimat Löptid: 5 år

Preliminär deltagandegrad: Chans 110 %

Du kan köpa på flera olika sätt

Du kan köpa Kapitalskyddade placeringar nr 96 via Internetbanken, på något av våra bankkontor eller via telefonbanken. Sista dag för köp är den 20 maj 2016 och betalning sker den 31 maj 2016.

Via Internetbanken

Har du Nordeas Internetbank loggar du in på www.nordea.se och köper under:

Spara och placera Handla och placera Aktuella placeringar Teckna På våra bankkontor

Besök något av våra Nordeakontor och lämna in din anmälan.

Via telefonbanken

Ring 0771-22 44 88. Då behöver du både din personliga kod och en svarskod, alternativt mobilt bank-id.

Har du frågor är du välkommen in till ett av våra kontor. Du kan också mejla din fråga till kapitalskydd@nordea.se eller ringa oss på 08-407 91 50.

Nordea är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.

Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.strukturerade.se.

GRÖN

Ett tryggt sparande med

möjlighet till hög avkastning

Kapitalskyddade placeringar nr 96

för privatpersoner och företag

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :