• No results found

Reditus pastoris66

89

Decimantes xxxj I Decimre Rug iij pund I Byg iij pund I Denne tiende faar hand y Negen.67 I hauffre nihil68 I Lamb v I Kiid69 v I Kalffueskindtt j degger I Gies ij ellir iij I Offir ix mk70 I Helnne- 5 skyldtt Rug iij pund ij skf I Oste xxxj I Altere71 mad vj aff huer gaardt der aff faar I Degnendt helten. I Funeralia vj 13 I Sponsalia x 13

I

Jntroductiones v 13

I

tiillforn72 gaff de en altere madt.71

Bona Curire pastoris

Ager y N 0rre wong I Löcken vij skf I löcke stickidt iij skf I 10

Store löckis agir ij ske I Lille löckis agir j ske I Store Maglis agir ij skf I Lille Maglis agir j ske i Store humble agir ij ske I Lille humble agir j ske I 0stre leds agir j ske I Vestre leds agir j ske I Eng y samme

256*

wong I Humble eng j less 11 Ooss eng j less I Maglis hulle j less I 257*

Gierre hulle j heckefylle I Leeds73 hulle j less I Dalssiö lauff j less I 15

Löckis hulle j less I Ager y Syndre wong I Smedeto±ften iij ske : Skade spiellid j ske I Vie korrin j ske I Vommin j ske I Blegen iij ske I Tulis staden iij skr I Store krog agir iij skf [ 0stre krog agir iij ske I Vestre krog agir iij ske I Eng y Syndre75 wong I Leeds76 eng j les I Vie kors hulle j les I Rauffnne kier iij les I Bro eng iij les I Riiss 20

eng ij les I Krog eng j les I Skiiden bene ij les I Horkarlle eng j les I

Smidie eng ij les I V denge. I Rörmad iij les I Besterödt77 vij les I

Jnteppid iij les. I Jtem78 er tiill prestegaarden friit skouffhygge I och ollenskouff y Byes skouff. I Jtem en liden Skuatte Mölle78 I End haffuir presten friit fiske79 y Siöen mz böndirne. 20

Onera pastoris

Cathedraticum viij 13 j alb. I Altere hauffre vj 13

66 pastoralis.

67 Denne etc. i A i kanten t. V.

68 auene nihil i A i kan-ten t. h.

69 Kidtt.

70 iij_ mk 9 mk (så!).

71 Altere .. madtt i A i kanten t.v.

72 tiil-.

73 Leds.

75 söndre.

76 Ledtz.

77 Bisterödtt ä fr Reste-.

78 Jtem .. friit ei i A;

skouffhygge .. mölle där i kanten t. v.

79 I st f End .. fiske har A maa fiske.

258*

90 ÖSTRA OCH VASTRA GÖ!i\'GE HARAD

Bona Ecclesire

Jtema giiffuis80 aarligen tiill Kircken aff Mornerup [ som81 Pedir Jonssen paaboer81 landgille smör v pund

I

Dominium er tiill Landtz-krone slott.

5 Kircke eng

I

Borreb vegen iij les [ Sponge eng v les [ Sponge agir ij ske82 landt I Denne forne agir och Eng haffuir werrid tiill I prestegaarden aff arilde83 tiid, for presten haffuir [ snoett liuss tiill kircken.

Jtemc giiffuis80 aff en agir er ij skeppe land och I liggir tiill den

10 Söndre gaardt y Kulrödtt I samme agir kallis kircke agir och liggir y I therris wong. Landgille j alb. I Men gaarden er tiill Kronen.

Jtemd haffde Kircken landgille aarligen aff Siörödt [ y hestuede sognn. Smör ij pund [ Men haffuir nu werrid fraatagid y mange aar. [ Frw J\fargrette V gerup haffuir samme bonde. 84

15 Jtem8 Kircke backind som er tiill Degnindtt I agir ij ske land I Eng j less höö.

Reditus redituj

259* Helnneskyldt xxxj slö'· byg. 11 Halffparten85 aff alterett mz presten [ Jtem j ost aff huer gaardtt [ Funeralia iij B I Sponsalia iiij 13 I

Jntro-20 ductio ij 885

Bona Ourire aidituj

Ager y85a N 0rre wong I Degnne agir j ske I Eng y samme wong j les I Ager y S0ndre wong I Agerenn er j ske fierring I Eng j les I Jtem haffuir hand86 frij skouffhygge och ollen tiill I siin Suiin wdj

25 byes skouff.

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 1.

h D:o (med klammer om denna o följ 5 rader) Emoth detta I holler Pastoren I nu för tijden [ Kyrkians Kläder I reena vide Kyr- [ kio stohlen Fol: 3:

c I kanten t. v. med yngre hand N:0 2: Detta I har Almogen I een lång tijd

I

intet uthgifuit j recknas nu j för 1/ 3 öre Sölfvermynt.

d D:o skall effterfrågas.

e D:o Detta ligger

I

under Kyrkie

I

bachen.

80 giffuis.

81 som ej i A; Per .. paa-boer där i kanten t. v.

82 skf.

83 arilds. A i kanten t. v.

84 Frw etc. i A i kanten 85a Ordet saknas i A.

t. v. 86 Jtem .. hand saknas

85 Halffparten .. ij B i i A.

ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HARAD 91

Widssi0 sognn

Reditus pastoris

Decimantes xliiij I Decimre Rug iij pund I Byg iij pund I Lamb viij I Kiid ix I Skind j dregir ellir ij I Gies nihil I Offir iij mk I Helnne-skyld Rug ij pund87 iiij skr

I

Minuta vt supra88 G

Bona Curire pastoralis

Ager I Löckena xv skr I Smidie tofften ij skr I Kulpen vij skr I Egis agir v skr I Musse agir ij skr I Saune kuls hulle j ske I Backe-stickid91 j ske I Arbörste buffuen iij skr I Blegen j ske I Engh I Hauffre92 eng viij les I Deyre eng ij les I hauffuen vj les I Aff thenne 10

forne gaard och grund giiffuir bonden aarligen I tiill Sognnepresten Smör iiij pundt I Dominium mz Stedsmaallid93 haffuir Sognnepresten

Onera pastoris

Cathedraticum viij 13 j alb. I Altere hauffre vj 13

260

Bona Ecclesire 16 261 *

Jtemb Niels Jonssen y Gundastrup94 Kronens bonde I haffuir leyd95 siin liiffs tiid en agir som kallis I Kirckestickid91 er j ske landt I Och en Eng preste wegen er iij les eng I for landgille pendinge iij 13 grott I

och giiffuir95a inthz aarligt landgille

Torckillc Nielssenn y Haureliunge Krunens bonde I giiffuir95a aff 20

en Eng kallis Klockere Krogen I rentir j les höö landgille j 13 I End d

giiffuis95b aff samme gaardt Smör iij pundt95c

Ende95ct giiffuir95a frw Marinis bonde y Höaltt wid I naffn96 Niels Haraldssen96 landgille smör ij pund

a 1 kanten t.v. med yngre hand N:0 1:

b D:o af denna gård I har bönderne I sedan landeboken I giordes ey heller I gifuit något I landgille.

c D:o N:0 3: d D:o N:0 2: e D:o N:0 1:

87 A har härefter och.

88 Minuta etc. sakna,s i A.

91 -styckid.

92 Haure.

93 mz stedtzmaalidtt i A sist i satsen.

94 Gundrastrup.

95 leydtt.

95a giffuir.

95 b giffuis.

95c Härefter struket i A for en mölle och en stor

marck och firre skouff.

95d Jtem.

96 wid naffn ej i A; Niels etc. där i kanten t. v.

92 ÖSTRA OCH V.\STRA GÖINGE HÄRAD

End95d giiffuis95b aarligen tiill Kircken aff en mölle I och en Eng der tiill som kallis hynnebecks eng I rentir vj less. Och ligger dette tiill Kranens I gaardtta y Vidssiö iij pund I smör landgille.

Endb giiffuis95b tiill Kircken huert andett aar aff I Mörckilt I Truels

5 Brun paaboer98 landgille j pund smör

Jtemc ligger en Eng kallis Kircke stickid99 rentir I j less och er tiill den vestre gaardt y Biörstrup100 I som er Kronens. Och gaffs y gam-mill tiidtt

I

aff samme eng Jern j stycke1

Jtemct er ij skeppe landt tiill den nörre och syndre2

I

gaardtt y

10 Jsnölt som er Kranens aff huilcken I gaffs y gammell tiid ett sticke J ern tiill landgille

262* Jteme er der ett skeppe land tiill Mellum gaarden I ibidem som4

268*

Jngemandt N. paaboer.4 Aff huilcked5

I

Kircken faar inthz landgille.

Reditus redituj

15 Helnneskyld nihil Men y

I

den sted faar Degnind lxxxviij7 kager och ssaa I mange suell. I Jtem faar Degnind iiij altere mad aff lrner gaard I och presten liige ssaa megid. I Funeralia Sponsalia Jntroduc-tiones8 oste vt supra9

Jtemr haffuir Sognnedegnind en ager er ij ske land

I

som

preste-20 bonden bruger.10

Reditus pastoris

Decimantes xxiiij

I

Decimre. En skeppe Rug, en skeppe byg och i en skeppe hauffre aff huer mandtt I Lamb xv I Gies nihil I Offir ix

a 1 kanten t.v. med yngre hand N:0 3: b D:o N:0 1:

c D:o N: 2: Här I före skall be- I thalas 4

fr

3 )öre.

d D:o N:0 1 och

I

3:

I

bethalas här

I

effter med 4 öre.

e D:o här af är I sedan den I tijden intet I landgille I blifwit gifwit.

1 D:o bruukas under I N:0 1: som är I Anexe Gården I och settes för I 6 öre effter den I är myket swag.

98 Truels etc. i A i kanten t. V.

99 styckidtt.

100 Biöstrup.

1 sticke.

2 densöndreochdennörre. 8 -tione (så!).

4 som ej i A; Jngemand 9 Funeralia etc. i A i kan-.. paaboerdäri kanten t.v. ten t.v.

5 huilckett. 10 En ager ij ske land i

7 I A ä fr xlviij. prestebonden bruger.

ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HÄRAD 93

mk [ Smör j te [ Helnneskyld Rug ij pundt viij skr 11 [ Jtem12 vij altere made faar13 Sognnepresten13 [ aff huer gaardtt y bode Sognnir.13a Och13 dcr aff faar Degnind helten.12 [ Jndledelsse14 mad som er j pund Smör [ iiij kager och ij oste, 15 der aff faar Degnind hel ten.

Och offir j B [ End16 faar13 Sognnepresten13 en ost aff huer gaardt14 I :, Jtem17 giffuis aff huer gaard ij Kalffskind for Kallffue- [ thiende, Som Sognemendene Velluillige Vidthoge.17

Bona Curiai pastoris18

Ager och Eng tiill prestegaarden som ligger inden

I

tuende Marcke-skiell ther ingen anden haffuir [ lod ellir part inde wden Sognnepresten [ 10 Rug agre er tiill xv skr [ Byg agre tiill xvij skr I hauffre agre er tiill ij te [ Jtem iij smaa oragre som lidet gress wuxer [ paa och slett inthz kornn [ Eng xl less

I

Jtem haffuir presten ett Möllefaldt tiill preste- i gaarden, huilckid hand her tiill dags haffuir [ bruged tiill ett aalle-fiske.21 [ End16 haffuir Sognnepresten friit skouffhygge23 [ y neste L, almendingen mz Sognnemcndene.

Onera pastoris

Cathedraticum viij B j alb.

I

Altere hauffre vj B Bona Ecclesim

Ager och Eng som ther staar skreffuid bag y [ en aff Kirckens 20 bögir som liggir y Kirckens I Kiiste.

Ena agir y Nedre galtoltt som Jens25 Pederssen [ och Jes Nielssen brugir och kircken faar [ inthz landgille aff.b

Jtemc y haralds torpe wong en Eng som

I

liggir wid fode siö26 som

kircken faar ij B [ tiill landgille aff. 2.;

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 3:

b Härefter med annan hand modo j B.

c I kanten t. v. med yngre hand N:0 1:

11 viij skr av annan hand.

A ij pundt.

12 Jtem .. helten i A i kanten t. h.

13 Ordet saknas i A.

13a huer .. sogner i A ä fr

ald sognen.

14 Jndledelsse .. gaardtt i A i kanten t. v.

15 öste (så!).

16 Jtem.

17 Jtem .. Vidthoge med

annan hand, ej i A.

18 pastoralis.

21 -fiskie.

23 skou I hugge.

25 Niels.

26 söö.

264*

94 ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HÄRAD

Vdja Rödegis wong huer fierde faair sammeledis

I

ochssaa eng, som kircken faar ix B aff

I

tiill landgille. Och brugir Elline per Niels-sens

I

mz siine sönnir samme kirckens ager och Eng.

Vdjb Eliolt en tolffting och en agir. Och haffuir

I

kircken inthz

5 landgille faaitt der aff mere

I

end j B aff en agir. Thet27 andett lade the att

I

the29 wiide inthz huor thett liggir ellir huo

I

thett brugir

Jtema aff Siuendis gaardt y Algudstorp

I

ett30 leye31 lade som er v B om aarid tiill

I

kircken.

265 * Reditus redituj

10 Helnneskyld ingen, 34 men altere made faar hand

I

helten mett presten, desligeste och kirckegangs

I

madtt.

I

End32 faar Sognne-degnnind en ost aff huer gaardt J Jtem en Annest om Juell33 som er ij kager och ij suell aff huer gaardt

I

Jtem en B aff huer gaardt om aaridtc34

15 Bona Curire redituj

Ager och Eng som liggir tiill degnne gaarden

I

y Rhöge y en wong for siig selff, och ingen

I

anden haffuir lod ellir part der inde.

I

Ager tiill x skf

I

Eng vj less.

266*

Torup sognn

20 Reditus pastoris

Decimantes xxiiijd J Decimre Rug Byg hauffre35 vt supra

I

Lamb och Kiid x ellir xij

I

Gies nihil

I

Offir ix mk

I

Smör j te36

I

Helnne-skyldtt Rug ij pundt viij skr.37 I Altere made, Jndledelsse, oste, pen-dinge vt supra38

I

Desligeste Kalffskind ut Supra.39

a J kanten t.v. med yngre hand N:0 1: b D:o N:0 3:

c Härefter med annan hand modo ij B.

d J kanten t. v. med annan hand End er forvden

I

the xxiiij gaarde

I

xij Ny bygge, aff

I

huilcke huerie

I

tho giffue for

I

thiende, Helne-

I

skyld, Altere-

i

made och Kalff-

I

skind, lige Vid

I

en hell gaard

I

Men lamb och

I

Kid, desligeste

I

Jndledelsse och Oste

I

giffuer huert bygge

I

for Sig, Som en

I

hell gaard.

27 <lett.

29 de.

30 I A ä fr y.

31 leie.

32 Ordet saknas i A.

33 .Juli.

34 ingen ·.. aaridtt i A i kanten t. h. och v.

35 Rug .. hauffre ej i A.

36 I A ä fr xij pundtt.

37 viij skr. ej i A; i B till-skrivet av annan hand.

38 Altere etc. i A i kanten t. V.

39 Desligeste .. Supra ej i A; i B tillskrivet av annan hand.

ÖSTRA OCH V,:\.STRA GÖINGE l!ARAD 95

Bona Curim pastoralis39a

Rugiordt I Strengen saais mz vij skr·40 I Fledden som liggir y mellum strengen och Veyen

I

saais41 mz41 v skr

I

Snaage ageren norden for weyen ij ske I Miö leiden östen for weyen ij ske I Alme ageren östen for weyen iij skr

I

Bygiordt

I

Pedir Bentzens agir 5 norden wid veyen mod dett I 0stre wongeleid saais mz ij skr·43 I Bree liden44 norden wid veyen ij skr I Ferde weys agir neden y vongen ij ske I Lunde stickid hoss weys ageren j ske I Laa agerenn iij skr I ij Smaa sticke45 hoss laa agerenn j ske I Krogen ymellum Kircke-gaarden och presteKircke-gaarden I saais41 mz41 ij ske I Egis ageren norden op 10 tiill beckind j ske I y lycken synden46 for kirckegaarden iiij skr 11

Eng I Segenn 0sten y wongen x les I Skallen som liggir wid beckind 267*

ij les I Kölnne huss engen iiij les I Leeds47 engen wid gaarclen ij les I Siö engen y krogen wicl siöen j les I Mölle krogene iij les I Bierg engen wden for wongen wid poelstorp v les I Lille eng wid poelstorpe wong 15

ij les I Söndre eng48 wid beckind wid Suendstorpe I wong v les I Jtem er ther tiill prestegaarden ett Möllefaldt I som liggir y Möllekrogen.a49 I Jtem50 er der tiill prestegaarden tridie parten I aff en51 fiske ssiö.52 I Jtem er der ochssaa tiill prestegaarden tridie I parten y Ollenskouff53 och all anden skouff som I liggir tiill Toruppe54 gaarde. I Jtem haffuir 20 Sognnepresten aarligen aff preste-

I

gaarden landgille smör iij pund

I

dominium haffuir Sognnepresten mz all54a anden54b j hcrlighcdt Onera pastoris

Cathedraticum viij 13 j alb. I Altere hauffre vj 13.

Bona Ecclesim

Jtemb giiffuis55 aarligen tiill Kircken aff Taacckerup gaardtt som Tosten Moenssen och Niels Monssen

I

paaboer landgille smör v pundt Dominium tiill Stichtid.56

a Härefter med annan hand paa huilchen nu er bugd en Mölle.

b J kanten t. v. med yngre hand N:0 1.

39a Avdelningen är i A 41 Ordet saknas i A.

fram till Jtem haffuir 43 A har härefter bygh.

Sognnepresten rad 20 skri- 44 leidenn.

ven på en lös lapp ( mellan 45 -ir.

s. 602 och 603) med rubrik 46 sönden.

Bona Curiai pastoralis 47 Ledtz.

Ecclesim Torup. 48 engenn.

40 A har härefter Rugh. 49 -krogene.

50 End.

51 een.

52 siöö.

53 olden skouff.

54 Torup.

54a aldtt.

,54b -itt.

55 giJfuis.

25

96 ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HARAD

Enda giiffuis55 aarligen aff byggid som er bugd57 aff [ Taackerup 268* gaardt, som Jens Moenssen nu yboer 11 Landgille smör ij pund [

Dominium vt supra56

Enda giiffuis55 aarligen tiill Kircken aff Strichors gaardtt y [

Kamp-5 holme, landgille xv B I Dominium vt supra.

Endb giiffuis55 aarligen tiill Kircken aff Truels [ Mogenssens gaardt y Suenstrup landgille xviij B pendinge I Dominium vt supra.

Reditus redituj

Alteremadt, Sommeroste, Jndledelsse och Annest I vt supra, saa

10 ner som aff ij gaarde, som er [ Torsiö och graffueryd de gii:ffue huer j ske Rug I och j skeppe Byg tiill Degnindt. Och aff samme I thuo gaarde faar degnind for Jndledzell58 ij B I y denne sogn er ingen degnne gaard och ingen I degnne iordtc

269* F0nie sognn

1,, Reditus pastoris

Decimantes xxvij [ Decimre Rug iij59 pund [ Byg j59 pundt I Lamb och Kiid xij [ Offir vj mk I Helnneskyld Rug iij59 pund iiij skf I Fune-ralia v B I Sponsalia x 13 j Jntroductio. v 1360

Bona Curire pastoris

20 Ager. I Den61 0ffuirste och Nederste Abelle agir, Vestir op y [ wongen fraa landeweyen östen optiill Suend [ J enssens Korsse ager y 0ffreholm xij ske

a 1 kanten t. v. med yngre hand N:0 2. b D:o N:0 1.

c Härefter med annan hand Nota. Thesse tho gaarde i Thordsiö och Graffueröd ere I icke regnede eblantt the andre decimantes, och gif-fue I huercken Alteremad, Jndledelsse, Sommeroste eller I Smör, Som the andre, Men for thiende och Helneskyld I giffuis aff Graffueröd v skr Rug, v skr Byg och I j ske auene, Aff Thordsiö iiij skf Rug, iiij skf bygh, [ och j ske auene, For Jndledelsse giffuis aff huer gaard I

vij B, Jtem for Kalffuethiende aff huer gaard thu I Kalffskind, thill So gnepresten.

56 Dominium etc. i A i kanten t.v.

57 bugtt.

58 indledelsse. ten t. v.

59 I A ä fr iij. 61 Thenn.

6

°

Funeralia etc. i A i

kan-ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖIXGE HÄRAD 97 Leeds agir vestir op y wongen emellum 0ffre holms I Kircke stj och Suertingstorp62 Kircke sty er v ske land

I

Och er paa same63 agir lxxxij steenrör, som mand I skall wende omkring mz aardt och harffue. I Soderör norduest63a op y wongen fraa64 Fenie ij ske landt. I Krog agir Vestin fra lande weyen op y Egitt I kand saais mz iij ske I Huidde 5

spieldt Vesten fraa lande weyen, vestin op

I

tiill den giensty som ligger fraa lande weyen

I

ygennum Egid mod Fönie64a ij ske

I

Schaalde stenen 0sten fraa lande weyen och vesten I op tiill Degnens Schaalde

steen65 synden optiill I Bye mosse v ske 11 Then ny lycke östen op- 270*

tiill Vongeleds stolpenn

I

saais mett j ske

I

Domme dagen ligger 10

ymellum Hörlinge landewey I och then lande wey som liggir mod skrebels66 bro. I saais67 mett67 vj skr I Agerl0der som H0stis om a ari d t I Hoss leeds68 agir j les I hoss Sode rör j les I hoss Krogagir ij les I hoss Skaalde stenen j les I J tem ij lange Oragre V esten op y wongen norden I fraa 0ffreholm paa Vintirgabs wey tilhobe69 Jiggen- 15

dis I streckir siig med lengden y 0stir och V estir ij les I Biörnne Oir agir V esten for alle agre y 0ffreholms I wong, streckir siig med lengden y sönder och70 Nör

!

rentir67 j les

I

Hoss huidde spieldt j les

I

Sten-holmend synden optiill Degnins Dödemands72 I gade j les I Ret Lod-skiifft eng

I

Bro engen norden optiill skrebels bro ij les

I

Krog eng 20

sönden optiill den Nörre 73 Aa iij les I Kraage wads eng Vestin op tiill den wey som liggir I offuir Kroge75 wad och tiill V andkiiffue iiij les [ 0en mellum Brorids Kirckesty V estin op tiill

I

Den 0stre aa j les

I

Siö engen 0sten76 fraa Mölleryds Kircke sty indtiill I Siöenn ett heckefylle

I

Thökiers Eng Vestin fraa Hörlinge landewey,

I

norden 25

optiill Degnnens Thökers78 eng j les I Prestesnaben östen fraa Suend

Jenssens Kölle quern 11 Lang Vestir fraa 0ffreholm iij les I Viespieldt 271 * norden fraa houffgaarden och Synden

I

fraa Abelle ageren j les

I

Pugekiers engen norden op tiill Kircke gaardenn

I

rentir67 ij les

I

En almendings eng paa W dmarcken y Milcke

I

kier ymellum Degnne so engen och Bye engene

I

rentir67 iiij les.

I

Jtem haffuir Sognnepresten78a

friit Olden tiill siin I egen67 Suin. Jtem skouffhygge tiill brende och gierris I teppe. 7sa End er tiill prestegaarden78b friit fiskerij y I Siöen.78b 62 Suertingtorps.

63 samme.

63a noruest.

64 fra.

64a Fenie,

65 sten.

66 schrebels.

7

67 Ordet saknas i A.

68 ledtz.

69 tiil-.

70 A har härefter y.

72 döiimandtz.

73 norre.

75 Kraage.

76 -ir. 78 -kiers.

7sa Jtem .. friit ej i A; al-den .. teppe där i kanten t. h.

7sb End .. prestegaarden ej i A; friit .. Siöen där

·i karden t. h.

98 ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖJNGE JIARAD

Onera pastoris Cathedraticum x 13 j alb. j Altere hauffre vj 13

Bona E cclesiai

Jtema giiffuis78c aarligen tiill Kircken aff Suertings torp j

Land-" gille Smör ij pund I for nogen agir och Eng. Thet ene pund Smör faar I Kircken tiill landgille, thett andett annammir stichts j skriif-fueren78d om aarid mz Biscops tienden j Dominium er tiill Helsing-borgs slott.

Jtem gaffs iij 13 aff Brorids gaardt ett stund tiill j Kircken, for

10 nogen iordt som er giiffuen788 y fordum j tid78f ad Mensam pastoris,78g och findis beskeed om j wdj en aff kirckenis7811 bögir. Men nu haffuir ; kircken inthz faaitt der aff79 y lang tiidt j Dominium er tiill hel-singborg Slott

Jtem gaffs v 13 aff Gunderstrup tiill Kircken for j nogen Kircke

15 iordt. Men siiden Mauritz Anderssen I Kom diid Och siiden frw Sophie bugde der I fick Kirckenn icke forne v 13 ! wden huess andet frw Sophie hielper siin Sognne I Kircke som tiilbörligt er.

272 * Reditus redituj

Helnneskyldtt Rug och byg iij pund iiij skf' j Funeralia HJ 13 1

20 Jntroductio j 13 j Sponsalia iij 1381

Bona Curire redituj

Ager. I Tofften vestin optiill Vangeleid v fierringe84 j Dömands gaden vestin wid landeweyen ij ske I Egekulden vestin fraa lande-weyen j ske napt I Soderör vestin fraa lande weyen j ske I

Almen-25 dings agir norden fraa Soderör ij ske I Brede agir begge siider wid lande weyen v skf· I Strengen vestin wid lande weyen j ske I Leyen norden fraa strengen ij skf' j Skaalde stenen synden optiill by mosse85 iij skf' I Stubagir ij ske86 I Agerlödir hoss alle desse87 agre ij les höö. j

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 1.

7sc giffuis.

78d stichtz skriffueren.

780 giffuen.

78f tiidtt.

7sg sacerdotis.

78h kirckernis (det andra

r otydligt).

79 der aff efter tiid i A.

81 Funeralia ete. i A till-skrivet i slutet av nästa avd.

84 fierring.

85 mose.

86 Raden i A tillskriven i kanten t. v.

87 disse.

ÖSTRA OCH VASTRA GÖI"GE HARAD \)\)

Ret88 lodskiifft eng I Ett sticke eng inden for vonge leid89 och 0sten optiill I Lande weyen j less I Ett sticke eng norden fraa Tofften j less I Almendingen oppe y Egitt och Kokiers engen [ ligger tiill-sammen vestin fraa lande weyenn I rentir90 höö90 vj les I Korren liggir norden fraa by agrene och Vestin I wid lande weyenn iiij les I Miel- ö

loos engen er ett Kier strax norden optiill Miellossenn viij les

I

Birc-kid91 ymellum lande weyen och Kircke stienn I nordest y wongen

iij les 11 En almendings eng paa wdmarcken wid Milcke- [ lange kircke 273

*

Spengir iiij les I Jtem92 haffuir Sognnedegnind tiill Degnne gaarden92 I

friit skouffhygge93 och Ollen tiill siin egen90 Suin I End haffuir hand 10

friit94 fiskerij y Siöen.

H0rie sognn 274*

Reditus pastoris

Decimantes xxvj I Decimre for Korn tiende och Quegtiende faar I Sognnepresten Smör xxvj pund I Jtem Sommiroste xxvj I Offir iij 15

mk I Byg xxvj skr I Minuta vt supra.95

Bona Curire pastoralis96

Ager. I Kircke agerenn vij skf I Norre agir vij skf I Stette agerenn ij skr I V estre agir iiij skr I Korsse tofften j ske I Steen agerenn ij skr

I

husstofftenn ij skr

I

Den ny lycke j ske

I

Korsse tofftenn y 20

Hörie98 by wong op tiill houffgaarden [ synden wid landeweyen iij skr I Stubbend j ske I Högs agir iij skr I Albue j ske I En lycke marck liggir tiill prestegaarden 0stenn I wid Kirckenn j pund I hoss alle disse agre kand höstis j less höö I Engh [ Preste engen y Keldstorpe wong xij les I Store almending vij les I Eldis engen ij les I Röffuere

hulen j les I Porsse engen iiij les 11 Kircke biergid viij less I Ager 27 5 * beckindt j less I Lille almending ij less I holmene iiij les I Friit

mölle-fald y Aaen tiill en Kölle quern. I friit fiskerij wdj Aaen I Friit

skouff-88 Rett.

89 Wangeleditt.

90 Ordet saknas i A.

91 Birckedtt.

92 Jtem .. gaarden ej iA.

93 -hugge.

94 End .. friit ej i A.

95 Minuta etc. saknas i A.

96 Avdelningen är i A fram till Aff prestegaarden s.

I 00 rad 2 skriven på en lös lapp ('rnellan s. 600 och

601, Röke socken) med rubrik Bona Curioo pasto-ralis Ecclesiw H0rie.

98 höri::e.

Related documents