• No results found

Mielby Sognn

Hörrydt 97 Sognn a

Reditus pastoris

Decimantes xx I Decimae Rug j pund I Byg j pund I hauffre nihil I Lamb iij I Kiidtt iiij

i

Gies xij I Offir ix mk I Helnneskyld Byg och

5 Rug ij pund I Jntroductio iiij B I Funeralia v B I Sponsalia v B99 Bona Curire pastoralis

Ager100 wdj Store wong tiill100 Rug100

I

Ulffuesteens1 agir j ske

I

En anden agir ij skr

I

Tuinge lycke j ske

I

Tiill Byg ellir hauffre inthz2 I V dj westre wong som brugis I h uert tridie aar. I

Hoff-10 roande lyckenn3 iiij skr I Aukortt4 iij ske I En anden lycke vj skr I Eng I Humblekier v stacke I Almending5 x les I Tyelycke y torre v 347* les I Bohullir iij les I Ramsekier ij les 11 Endtt er der tiill

prestegaar-denn6 frij ollenskouff och [ skouffhygge. 7 Onera

15 Cathedraticum v B j alb. I hauffre ij tr

20

Bona Ecclesiae nulla sunt Reditus aedituj

Helnneskyld Rug och byg. ij pund i Sponsalia nulla Jntroductio j B Funeralia iij B8

Bona Curiae redituj

Stor eb w o n g R u g i ord t I Engekulde agir och spields agir och kulden iiij ske I V dj mell um wongen. I Kallehauffue9 agir ij skr rug I V dj Vestre wong10 I Ett11 sticke iij ske rug I haffuekuldt j ske I

a T. h. härom med yngre hand Vid Annex. jnfr in fin.

b I kanten t.v. med yngre hand N:0 3:

97 Hörrydtt.

99 Jntroductio etc. i A i kanten t.v.

100 Ordet saknas i A.

1 Wlffuestins.

2 därefter i A: etc.

3 lycke.

4 De två första bokstäverna i A rättade.

5 Därefter i A struket xj ( ?).

6 Endtt etc. saknas i A.

7 Frij etc. i A i kanten t.v.

8 Sponsalia etc. i A i kan-ten t.v.

9 -haffue.

10 wangh.

1l Itt.

GÄRDS HÄRAD 141

Eng der tiill I F::ekerrin12 iij les I Degnnekier naar mand faar höstid for wandt rentir13 xiij les I Jtem13 haffuir Degnindfrij ollenskouffoch14 I skouffhygge

Huffuerydt

15

Sognn

348*

Reditus pastoris 5

Decimantes xxxj I Decim::e Rug ij pund I Byg ij pund I hauffre nihil I Lamb ij I Gies ij16 I Kiid ij16 I Offir vj mk I Helnneskyld Rug och Byg iij pund17 I Tiende smör aff all18 Sognen ix19 pundt I Sommir19a

oste en19b aff huer gaardt er xxxj I Sponsalia Funeralia20 Jntroductio20

vt supra. 10

Bona Curi::e pastoralis

Ager.a I Store budde iij skr I Lille budde j ske I Mölle agir iiij skr I Lille Mölle agir j ske I Sten tofft iij skr I Tuer agir j ske I hauffre21 lycke ij skr I Sand agir j ske I Röns tofft iiij skr I Lille röns tofft j ske I Stuffuetofften ij skr I Brendeboe er old duer inthz I Eng 115

Preste eng viij les I hunds eng j les I Rönnekiers23 eng ij les 11 Lille 349*

rörs kier j les I Becke maa j les I Spangen ij les I Brendestadseng ij les I Jtem24 er tiill prestegaarden, frij ollen skouff och I skouffhygge tiill illebrand och gierris teppe I Jtem13 ett möllefald paa almendingen. 26

Onera

Cathedraticum v B j alb. I Aff en liden tofft som liggir tiill gaarden kallis I feste iord giiffuir13 presten 13 j B grott

Bona Ecclesi::e

20

Jtemb en feste26a y huffueryd27 som Mogens Trölssen I paaboer28 giiffuir29 tiill kircken landgille iij pund smör I Dominium er13 tiill Vgerup30

a I kanten t.v. med yngre hand N:0 3: b D:o N:0 8:

12 Fm kierrin.

13 Ordet saknas i A.

14 Därefter i A frij.

15 Hoffueridtt.

16 Dessa två rader i A i omvänd ordning.

17 Därefter i A struket ij sk (k ofullbordat).

18 aldtt.

19 I A ä fr v ( ?).

19a Sonner.

19b eenn.

20 I A i omvänd ordning.

21 Haffre.

23 Röne-.

24 A har i kanten t.v. Frii ollen, skouff I hygge tiill ille- !brand och gierris I

teppe.

26 Notisen i A i kanten t.v.

26a kirckefeste ..

27 huffuerydtt.

28 som ej i A; Magens etc.

där i kanten t.v.

29 giffuir.

30 Wgerup.

350*

142 GÄRDS HÄRAD

Enda31 giiffuis45 aff en feste y Effuere som Morthen Strygere paa-boer32 landgille j B grott

Reditus redituj

Helnneskyldtt byg iij pundt I Sommer oste en aff huer gaardt er

5 xxxj I Minuta vt supra I Tiill denne sognn er ingen degnne gaardt och I ingen degnne iordt

Nyb0lle

33

Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xviij I Decimre Rug ij pund I Byg ij pund I hauffre

10 nihil I Lamb vj I Gies vj I Offir iij mk I Helnneskyld Rug och Byg xxxviij ski:·34 I Minuta vt supra35

Bona Curire pastoralis

Agerb y den N orre wong I Toffte agir viij skf I VIlemandtz agir viij skf I Enge kiers agir iiij skf I Myrings agir ij skf I En tofft hoss

15 gaardenn iij skf I Renne36 agir v skr· I Syndre wong37 I Dals agir x skr· I Steen37a agir iij skr I End en agir ther hoss ij skr I En tofft iiij skf I Kiöd agir iiij skr I Tiur agir iij skf I y38 mell um38 Vongen I Daals38a agir vij skr I Lögers agir vj skf I Kleffsteens38b agir ij skf I Guld39 agir 351 * ij skr· 11 Engh I Skouff engenn ix les i Hiernne eng j leR I Skalle engen

20 vj les I Stenis40 eng j les I Stenis40 kier j les I Landgille aff prestegaardenn aarligen tiill I Sognneprestenn Rug j pundt I Dominium mett Steds-maallid haffuir Sognnepresten.40a

Onera

Cathedraticum v B j alb.

I

Altere hauffre iiij tf j ske

a I kanten t.v. med yngre hand N:0 15: b D:o N:0 9:

31 Jtem.

32 som ej i A; Morten etc. där i kanten t.v.

33 I A t.v. härom cfr. p.

528 (s. 176 r. 18 nedan).

34 Därefter i A Landgille aff prestegaardenn

aarli-gen ( struket: byg j (?)pund och) I Rug j pundtt domi-nium [mz stedtzmaalidtt i

hoss prestenn.

35 Notisen i A i kanten t.v.

36 Remme.

37 wangh.

37a Sten.

38 Emellum.

38a Dals.

38 b -stens.

39 Gulds.

40 A snarast Steins.

4oa Jfr not 34.

GÄRDS HÄRAD 143 Bonaa Ecclesire

J tem giiffuis43 aff en liden feste y 41 N ybölle41 aarligen [ tiill kirckenn landgille pendinge v B [ Dominium haffuir Jacob Mauritzenn.

Endb giiffuis43 aff en agir42 ligger paa W gerups marck [ landgille

tiill kircken iij B 5

Reditus redituj

Helnneskyldtt Rug xvij sk:r [ och Byg xvij skr [ Minuta vt in prio-ribus.44

Tiill denne sognn er huerckenn Degnne gaardtt [ ellir Degnne iordtt.

Westre Vram sognn

45

Reditus pastoris

Decimantes lxx [ Decimre Rug v 46 pund [ Byg ij 47 pund j hauffre nihil [ Lamb viij [ Kiid x [ Gies iij [ Offir xv mk [ Helnneskyld Rug och Byg vij pund [ J ordeferdt v48 B [ Jntroductio iiij B [ Sponsalia nulla49

Bona Mensre

Jtemc giiffuis43 aarligen45 aff Tollarp som Niels I Tuessönn paaboer51 for nogen45 iordtt j B grott

Bona Curire pastoralis

10 352*

15

Rugiordtd y 0stre wong52 [ En tofft strax synden och östen for gaarden kandtt

I

saais mz xij ellir xvj skr [ En tofft inden53 dett östre 20

a J kanten t.v. med yngre hand en klammer och texten Brukas nu [ under N:0 1: [ Är een Vthlegz

I

jord som ligger

I

6 a 9 åhr uthe [ är 1 skep land och [

½

lass höö. [ gifues här effter

I

derföre 8 öre åhrligen.

b D:o t. h. Denna Åker

I

kan wara [ 2 skeppeland [ och ligger inne [ huart 9:de åhr [ gifues åhrligen [ nu 6 öre af [ V ggerupz hymen.

c J kanten t.v. med yngre hand N:0 5: d D:o N:0 1:

41 I A över raden med in-visning stecken.

42 Därefter i A som.

43 giffuis.

44 Notisen står i A sist i avd.

45 Ordet saknas i A.

46 I A ä fr iij.

47 iiij.

48 5.

49 J ordeferd . . nulla i

A i kanten t.v.

51 som ej i A; Niels etc.

där i kanten t.v.

52 wangh.

53 ingen.

144 GÅRDS HÄRAD

wongeleidt54 x skf

I

En agir er ij rögge55 löbe tuert offuir Erickstorpis

I

weyenn och ygennom skelteppidt ij skf I En agir löbir langs wd med Erickstorpis56 weyenn I hedir sletteng iij skf I Tuo57 agre wid Aagerups weyenn ij skf

I

En agir y Raakiill57a j ske

I

Kette kuls58 agir vj skf

I

En 353 * 5 agir höffder tuert oppaa den j ske. 11 En agir hoss leergraffuirne j ske I

Tuo57 agre liit59 frem breder hoss hress ege, en paa huer I siide hoss weyenn iiij skf I paa hress59a ege iij agre v skf I paa löckerne iij smaa sticke60 ij skf

I

En liiden 0de agir paa brede rydt61 och en paa lille

I

breerydt62 j ske I ij Spennis agir j ske I En lang smaall63 agir ygennom

10 kuldene ij skf I iiij smaa agre hoss hoffmandetorpis64 weyen iiij skf I Rugiordt y Mellum wongen

I

En agir paa sponnebolidt och en liden65 hart hoss

I

saais mz ij skf

I

Ellerids agir ij skf

I

Attir en liden65 strax offuin forre j ske

I

En ]iden66 slettings agir saais mz lidet67 mer end j ske

I

ij smaa lerings agre j ske

I

Husse spangs agir j ske

I

hesle

15 agir j ske

I

Kiörnings agir j ske

I

Tornne agir j ske

I

Wials agir j skf68

I

Vid höye j ske

I

Rugiordt y Vestre wong

I

Kiörnnis agir j ske

I

Kattenigs68 agir j ske

I

Tuo57 Sti agre j ske

I

Dyne agir j ske

I

Skade kuldt j ske I J nden 71 wid Röre leid en agir j ske I Den tofft norden for kircken saais mz xxiiij skf

I

och saais71a huert andet aar72 mett Rug 354* 20 och66 huert andett I aar66 mett Bygh.74 11 End en ny lycke er indtagen paa brende liung I der kand presten faa vj ske landt75 I Engh I Jtem

54 wangeleedtt.

55 rygge.

56 Erichstorpis.

57 ij •

57a -kill.

58 Ketthe kulds.

59 liitt.

59a hess.

60 stycke.

61 riidtt.

62 bree riidtt.

63 small.

64 Hoffmandtorpis.

65 liiden.

. 66 Ordet saknas i A.

67 liiidet(!).

68 Så!

71 Ingen.

71a saas.

72 aardtt.

74 Därefter i A

Bymen-den y Wram siige att Bymen-den tofftt er hyss almending [ och maa skiffte henne fraa presten om de wille (som [ de haffue en gang giortt y man de minde) wden prestin [ wiill giffue dennom en t:e öll for henne om aaridtt [ och naar hun worre fraa saa duer icke prestegaardenn [ dertt och kunde ilde holdis. Bymendene haf-fue breff [ och prestin haffuir breff liige tuertt y mod huer andre [giffne aff landtz tingitt bode.

Prestens breffue wor ieg [ haffuir rett mz att fare, thj bymenden haffue giortt [ dett aff auffuindtt

modtt prestegaardenn.

Thi de ( de över raden med invisningstecken) haffue her [ tiill dags illde for-ligts mz derris prestir, som kandtt [ [saa beuisses att fast meer endtt y ett hundritt I aar kandtt ingen olding mindis att her bleff I prest dödtt y Wram, men haffue alle verrid I glade att de kunde komme derris kaass etc. [ Fordj haffuir dett paa mange ledir her tiill gaaitt [ ilde mz preste gaarden, sompt aff iorden er borte I och gaardenn er öde etc.

75 Därefter i A Jtem alligeuell for wden den

GÄRDS .HÄRAD 145

engen tiill prestegaarden er wiit spreett

I

hun er wdj vij Marcker76 •

I

Eng paa Vrams marck y 0stre wong I Törbedin j les I Hretterne ij les

I

Slett eng j les66

I

her forudenn er nogre agerlöder. 77

I

En g y Mellum wongen78 I Egis engen j les79 I Egis engen j les79 I Klinten och renden j les I En kiöffuell wden gaarden j les I Eng y Vestre 5 wong I Kringellstyckidt80 j les I En oragir81 hoss Stikiers82 gabitt j les I Birckskaldrerne83 j les I Stauffnne kier j les I Jtem Aageruppe marck eng ij les I En eng y skeffte liungen ij les I En eng y Röye ij les

I

Tuo84 enge y 0stre Vram den ene hedir Stiwads85 eng

I

den anden er wnder Maglehöy viij ellir x les

I

som gressit wuxir86 tiill 10

Jtem er tiill prestegaarden frij ollenskouff I och skouffhygge. End ett möllefaldtt hoss gaarden.87

Jtema y Erickstorp erre tre gaarde och den tridie hörir

I

tiill preste-bordett y Vram, och holdis for halffdelen

I

hans prestegaardt. Och

om dett kand findis atthe88 11 andre thuo89 bönder erge ellir haffuir 15 355 * noged fraa preste-1 gaarden. Da maa dett thagis ygen mz reeb89a och

ra ufft

I

der er gode breffue paa etc

Onera

Cathedraticum xx B j alb.

I

Altere hauffre iiij tr90 j ske

I

Formarsk

hauffre91 j te 20

a J kanten t.v. med yngre hand N:0 1:

Nörre tofftt att her er I der saais bygh y den opskreffuidtt tiill preste- nörre tofftt etc.

gaardenn nogedtt meer 76 Därefter i A Och will endtt I iiij pundtt seedtt. fordj haffue diss I mere Der kand icke att ligeuell bekostning, fram for hun saais[dertt mere end xxx worre hiemme y I marc-skeppir Rug om aaritt kenn.

stundom I endtt mindre, 77 Ager lodder.

fordj dett er saandmarck, 78 wangen.

naar hun I er sodtt ij ellir 79 Dessa identiska rader iij halme will hun lenge i A nederst på högersida huilis I för hun duir att resp. överst på vänster-saa ygenn. Och dett ene sida.

aar I kandtt saais x skep- 80 -stickedtt.

pir byg och dett andett 81 oor agir.

iiij skeppir I foruden naar 82 stikers.

10

8 3 Birckeskaldrerne.

84 ij.

85 Stywadtz.

86 woxer.

87 Jtem .. prestegaarden samt End saknas i A;

båda notiserna där i kan-ten t.v. om början av avd.

88 Så, A och B.

89 ij.

89a reb.

oo te.

91 Ordet saknas i A.

146 GÄRDS HÄRAD

Bona Ecclesire

Mattis Smedt och Jens Göing thuo92 bönder besidder

I

en gaardt y Vram och giiffuir95a tiill kirckenn aar-1 ligenn pendinge iiij grott

I

Dominium er tiill Lillö93 fraa Stichtedt

5 Pera pederssenn och Niels Englissenn ibidem giiffuir94 iordt

I

skyldt aff ij agre Sletting och kattewiig xj engelske.

Erick pederssenn 95 giiffuir95a tiill Kircken aff siin gaardt96

I

som hans iordebreff formellir97 aarligen vj grotte98,99

Jtem giiffuis2 tiill kircken aff Tulsagir for en

I

Eng och agir x grott

I

10 men kircke bogen hollir iiij B wd att giiffue.

Niels Tröilssenn100 y skeffteliunge giiffuir95a tiill kircken

I

aff Rönne1 agir ij ske land och aff en Eng heder

I

Töllemae er viij les, aarligen landgille viij B

I

Dominium er tiill Lunde gaardt

Jtem giiffuis2 tiill kircken aff Arffuaste gaard som

I

hörir kircken

15 tiill mett retthe och nu Niels pederssen3

I

yboer aarligenn landgille xiiij B I Men xviij grotte98 der foruden er kircken vnderröcht3a

356* Pedir4 Anderssenn y Tollerup giiffuir95a tiill kirckenn

I

aarligenn iordt skyldt v B

Hogen Erickssenn giiffuir5 tiill kircken aarligenn pendinge v B

20 End giiffuis2 tiill kircken aff per Englissens gaardt

I

som nu Jep Anderssen paaboer aarligen pendinge v B

End giiffuis2 tiill kirckenn aff Oluff Tuissens6 I gaardtt aarligenn pendinge j B

Jtem gaffs tiill kircken aff7 Troridt7 aarligen7 j B

I

men er nu

fraa-25 thagen tiill Vidsköuffle. 7

Peder4 Anderssenn giiffuir5 tiill kircken aff en Eng

I

y hoffmande-torp aarligen pendinge ij grotte98

a J kanten t.v. med yngre hand brukas un[der N:0 18 och

I

Presteg:

N:0 1:

92 ij •

93 Lilleöö.

94 giffue.

95 perssen.

95a giffuir.

96 gordtt.

97 formelle.

98 grott.

99 Därefter i A men sam-me pendinge haffuir hand

icke wdgiffuitt yjxxx aar endtt mere. (med något mörkare bläck:) nu giiffuis dz vd.

100 Ev. Tröelssenn ..

1 Röne.

2 giffuis.

3 Perssenn.

3a vndirröchte.

4 Per.

5 giffuir.

6 I A rättat och svårläst men troligen Truidssems.

7 A har aarligenn aff Tro-ridtt I men nu er fraa ta-genn j 13 och i kanten t.h.

därom er thagid tiill jVid-sköuffle.

GÄRDS HÄRAD 147

End gaff Michell Bentssen y hoffmandetorp tiill I kircken aarligen for en agir ij grotte98

I

men nu will hand icke giiffue94 dennom wd

Dominium tiill desse forne haffuir werrid tiill

I

Stichted men er nu tiill Lille öö.10

Jtem y Vestre vram haffuir kircken hafft en gaardt

I

(som kircke 5 bogen wduiisser11 ) som peder4 laxssen nu

I

paaboer och gaff tiill land-gille xx grotte11a I Och tiill Officialen paa lundegaardt tiill forsuar vj B I Jep Tordssenn paa liungby tog hannom fraa kirckenn11b I den tiid som de gamble bisper worre affsatt. I Och lagde samme gaardt ett pund byg paa tiill

I

landgille. Men efftir att Jep Tordssen foer12 aff 10 riigitt13 I lagde Sty porss14 hannom tiill kircken ygen. Och kircken I

fick thu15 landgille paa nymaall igen. Saa tog her 11 Claus Biilde16 357*

hannom tiill Vandaass, for Jep Tordssen I haffde hafft hannom tiil-fornn17 etc Och nu haffuir

I

Frw Cicilla hans dottir hannom etc Saa-ledis mz

I

wrette er kircken och Stichted aff mz den gaardt

I

Ther 15 findis breff paa hoss presten.18• 19

Jtem huorledis att ij pundt smör aff en feste iordt

I

y Karristadt bleff borte för ieg kom her, der om wid

I

ieg icke wiiss19a sandhed. V den att her Lage Brade tog20

I

dett20 widsköuffle,21 och diid kommir dett endnu etc

I

der om findis nu ett Sognne widne. 20

Dette forne er och waar Vestre Vrams kirckis landgille I och rente efftir kircke bogen och Kellere bogen paa dett I siidste23 permentz24 bladt, som kongens Regenskab ind-lskriiffuis24a wdj etc

Reditus redituj

Helnneskyldtt byg vij pund

I

Jntroductio ij B

I

Funeralia iij B

I

25 Sponsalia ij B26

Bona Curire redituj

Ager y 0stre wong I Hoss leergraffuerne en agir j ske I Kette kulds agir iiij skr

I

Truid Biörns lycke26a agir j ske

I

Lönkyls agir j ske

I

Der hoss en agir j ske I Jons lycke agre iij j ske 11 Heess ege agir j ske I 30 358 *

10 Lillö.

11 vduisser.

na grott.

llb Därefter i A paa.

12 ford.

13 Rigen.

14 porsse.

15 ij.

16 Bilde. 23 siiste.

17 tiill fornd. 24 permens.

18 Ther etc. i A i kanten 24a -skriffuis.

t.v. 26 Jntroductio etc. i A i

19 sognepresten. kanten t.v.

19a wiss. 26a löcke.

20 Så; A togedtt tiill.

21 Widsköffle.

359*

148 GÄRDS HÄRAD

Grisse löckir ij agre j ske

I

Wongnnebiers27 lycke agir j ske

I

Store Aagerups agir iiij ske I En liden28 agir der hoss j ske I Erichstorpis agir ij skf I Ager wdj Syndre wong29 I En sand ryg30 j ske I Elleryds31 agir vj skf I Gedingebiergs agir ij skf I Steen32 agir ij skf I Ager wdj

5 westre wong

I

Sty agir ij skf

I

Skadekulds agir j ske

I

Vallebiergs agir j ske

I

paa brende liung33, 34 en33 lycke v agre iij skr35

I

Eng y 0stre wong I Rögels eng j les I Korren j heckefylle I Stackede36 dalle eng iij les

I

Axell eng y 0stre Vrams marck j les

I

Skiolde eng y Röye marck j les I Eng y Syndre wong29 I Paa klinten och y Sudere hauf-10 fue j les

I

Eng y Vestre wong

I

Rastens röde iij les

I

Vdj hullen j

les37

15

Jtem haffuir Sognnedegnind frij ollen och skouff-lhygge mett bön-derne.38

0stre Wram Sognn

39

Reditus pastoris

Decimantes xxiiij 40 I Decimre Rug ij pund I Byg ij pund I hauffre nihil

I

Lamb vj

I

Gies iij

I

Offir ij mk

I

HelnneskyJdtt Rug ij pund

I

Bygh j pundt

I

Minuta vt supra42

Bona Mensre

20 Ena gaardtt y Linderöd43 sognn som nu lauris Truelssen

I

paaboer giiffuir43a tiill presten smör iij pundt

I

Dominium haffde presten nogen stund, men nu I er dett kommedtt tiill Aahuss.

a J kanten t.v. med yngre hand N:0 4:

I

(annan hand:) i ylleröd.

21 W ogne biers.

28 liiden.

29 wang.

30 riig.

31 Ellerids.

32 Sten.

33 över raden med invis-ningsteeken.

34 Därefter i A er.

36 Därefter i A Dette er altt skarp sand iordtt, huilcken kandtt lsaais y ij ellir iij aar, saa wiill hun

huilislygenn vellirvj aar.

36 Stacke.

37 Därefter i A Jtem aff forn• iordtt saais om aarit x ellir xij skeppir I Rug och iij skeppir byg. Itt aar j te hauffre och I ett anditt aar j skeppe.

38 Notisen, i A senare till-skriven, lyder där Frij olden och skouffhygge mz bönderne.

39 Ordet saknas i A.

40 I A ä fr xxij.

42 Minuta etc. i A i kanten t.v.

43 Linderidtt.

43a giffuir.

44 Nybylle.

45 waangh.

46 Jmod.

47 gerridtt.

47a wangh.

48 Jmellum.

49 ledtt.

GÄRDS HÄRAD 14H

Ena gaardt y Nybölle44 giiffuir43a tiill presten aarligen I landgille Smör ij pundt I Dominium er tiill Stichtedt.

Bona Curire pastoralis

Agerb y westre wong45 I Bredingen v skr I Rende agre ij ij skr I ymod46 hestehauffuen en agir ij skr I Hunds bierg ij ske I En sandager 5

ij ske

I

y krogen wid gierrid47 j ske

I

Paa Mellösse v rygge iiij skr

I I

Vestirst y de norre toffter ij rygge iij skeppe

I

Kiörnes ager j ske

I

En 360 * agir mod lille tofft ij skr I Lille tofft ij skr I Store tofft iiij skr I Ager

y 0stre wong47a I Store agir viij skf I Sponne agir v ske I ymellum43 bode weye j ske I Vid Steins leedt49 ij ski· I Egekuldt iij skr I Tranne50 10 agir ij skr I ymellum48 baade weye thuo51 rygge vj skf I ymod'°2 storcke reden iij rygge iij skf I Vid trobro en agir j ske I paa Gullebirckehöys agir j ske I Smaa53 agre före iij skr I Engh I Skallenn iij les I Harne struben iiij les I Biernne kier iiij les I Lille kier ij les I Grauffsuine eng iij les I Kringell engen ij les I Store preste eng viij les I Kore kyll j 15

les I y piilekrog54 iij les I En enghauffue vj les I Aff thenne forne gaardt och grund giiffuir bonden I som hannom haffuir aarligenn tiill Sognnepresten I landgille byg ij pundt I Dominium mz Stedsmaalid haffuir Sognnepresten 55

Onera

Cathedraticum x B j alb. I Altere hauffre iiij tr j ske I Formarsk hauffre'°5a j te

Bona Ecclesire

20 361 *

Giiffuisc'°6 aff en57 gaardt y Jlderödtt58 y Lynderöd59 I sogn tiill kircken aarligen smör iij pund I Dominium haffde presten nogen stund 2o nu er dett I tiill Aahuss

Giiffuisct56 aff en feste der sammesteds som Jens N. I paaboer60

a 1 kanten t.v. med yngre hand N:0 2: b D:o N:0 17:

c D:o N:0 4: d D:o N:0 3:

50 Trane.

51 ij.

52 Emod.

53 Smo.

54 pile krog.

55 I st f Aff .. Sognnepres-ten har A Giiffuir bon-den som besidder

preste-gaarden aarligen I land-gille byg ij pundt I Do-minium offuir samme gaardtt er tiill prestiin mz stedtz maalidt, pla-cerat ovan under rubriken Reditus pastoris.

bba Ordet saknas i A.

56 Giffuis.

57 A har i kanten t.v. Lau-ritz Tröelssen paaboer.

58 Jlderöd.

59 Linderyd.

60 som ef i A; Jens etc.

där i kanten t.v.

150 GARDS HARAD

aarligen tiill kircken pendinge ij B grott I Dominium er nu tiill Aahuss.

Jtema Kircken haffuir och hafft en gaardt y Boarp I y samme Lyn-deröd61 sognn som nu er öde, och en I krone bonde haffuir nu samme

5 eyendom vndir j siig och kircke bogen hollir tiill landgille xij öre pen-dinge

I

Och kircken faar nu icke meer end iij 13 Men

I

der kunde well bygges en gaardtt ygen.

Jtema giiffuis65 tiill kircken aff en feste y Nybölle62 I landgille smör ij pundt I Dominium er tiill Stichtedt.

10 Jtemb giiffuis65 tiill kircken aff then gaardt strax

I

vestin op tiill kircken for en stor kirckens tofft I J ordskyldtt iiij mk vox

Jtem aff hoffgaarden giiffuis65 der tiill kircken I vox ij marck Jtem giiffuis65 tiill kircken aff Per Moenssens63 gaardt I som nu Jep Poffuilssen paaboer j marck vox

362 * 1/\ Reditus redituj

Helnneskyldtt pund Rug och j64 pund byg I JVlinuta vt supra66

Bona Curire redituj67

Agerc y 0stre wong I Leir agir ij skr I Trane agir j ske j Kulpe agir j ske I Kyllinge gordtz ij agre ij skr I Fyldebings ij agre ij skf· I

20 Bröditt j ske I End ij smaa agre j ske I hauffre kulpen j ske I Sponne agir j ske I Paa gullebircke iij agre ij skr I Ager y Syndre wong I Sty wadtz agre ij ij skr I 0rnnekulds agir68 j ske I hauffre kulpe tuo j ske I Kiöllinge gordtz agir j ske I Ager y Vestre wong [ Böne agir j ske I Langebiergs agir j ske I Mellösse iij agre iij skr I En agir y

bag-25 stae j ske I Löcke agir ij ske69 I Engh I Trane engen v les I Grauff-suine eng j les I Tornn eng j les I haffre hauffue eng j les

a 1 kanten t.v. med yngre hand N:0 2:

b D:o Lest paa skaaninge I Landsting Onssdagen I denn 20 Jan:

1647. c D:o N:0 16:

61 Linderydtt.

62 Nybylle.

63 Moussens.

64 ij,

65 giffuis.

66 Notisen i A i kanten t.v.

67 Ordet saknas i A.

68 agre.

69 Därefter i A Och dette forne er wende wange,

och fordj I saais icke vdenn y thuo om aaridtt.

70 I st f Jtem .. Sognne-degnindt har A Jtem haf-fuir degnen en feste som

Related documents