• No results found

408*

5

174 GÄRDS HÄRAD

Reditus redituj

Helnneskyld bygh v pund I J ntroductio j B ]'uneralia iij B Spon -salia nulla I Tiill denne sogn er ingen degne feste ey hellir I agir och eng.

GÄRDS HÄRAD 175

Reditus aJdituj

Helnneskyldtt ij pund iiij skr80 j Jtem en ost aff .lmer gaardtt er87a xvij j Jntroductio iij B I Funeralia iij B I Sponsalia nulla I Tiill Denne sognn er ingenn degnne gaardtt I icke hellir degnne agir och Eng.

410*

Sogneprestens aarliige indkomme vdj

87b

Whcee

87c 5 411

*

Första en gaardtt ellir Residents hoss Kirckenn som bleff aff Rigens87 d I fiender affbrentt.878 Aff huilckenn mett siin87f tilleggelsse Erliigh och I wel biurdiigh F: Giöruell gyllenstiern tiill Beckeskouff kiender I siigh att haffue frij giesterij.

Dernest ett Boell Jordtt i Wongenn87g som er skarptt och moxen j 10 forderffuitt. 88 thj dett er men sandiordtt, saa att naar mandtt j haffuir nogen Agger oppe ij ellir iiij halme, maa then altt

I

ligge vde vj ellir ix halme om den skall berre89 nogen aJringh

Jtem xliij ellir xliiij les Engh naar gott Aarmaall er. Och er I ther90 mange och onde forsidne gierder som prestenn mett stoer91 I tyngssell 15

skall holle wed magtt.

Jtem er her tiill92 Whre, xiij boell Jordtt och huertt Boell haffuir I iiij fierringer och haffuir Sognepresten iiij traffue Rugh Och I iiij traffue Biugl1 aff huor fierringh aarligenn. End ett gaardsrede I som giiffuir iiij traffue Rugh och iiij traffue Biugh.93 Och er I deris94 störste 20

och meste seedtt95 Bohuede96 aff huilckenn dogh huerckenn j tiendis ellir giiffuis nogenn rettighedtt.

Jtem indtagis der och mange läcker paa hele och halffue pundtt I item paa ij ellir flere pundt aff huilckenn sred ellir gröde dogh I

huerc-kenn tiendis tiill92 Prest ellir Kircke. 25

Endtt haffuir Sognneprestenn Tiende aff x bönder i Mandsdalle I och 0dmartoffte97 dogh ingenn helnneskiuldtt.98 Och er der vij bönder I fraa tagnne for x aar siidenn 99 som ~r lagde100 tiill Trrene Kircke I a I kanten t.v. rned yngre hand Åsum den 27 I Octob: 1692: j Här af har I intet gåt I något Giesterie j så lenge nogon j Man minnes.

88 forderffuid.

89 bmre.

90 der.

91 stor.

92 till.

93 Endtt . . Biugh i A efter Rettighedtt strax nedan.

94 derris.

95 sced.

96 Bog-.

97 0dmer-.

98 -skyldtt.

99 siden.

ioo lagd.

176 GARDS HARAD

huilcke dogh aff Arilds1 tiidtt haffuir liggett tiill Whrebo Kircke I huor offuir icke alleniste presten ellir1a Kirckenn ellir de fattige i

I

Hospi-tallitt,2 mett Tiende Offir Tauffle pendinge ellir anden ridssell

I

mister deris rettighed. Men och then arme Persone2a som er I Skolemestir i

5 Wh:::e lider auffbrech3 som tilforenn4 hauffde5 ij skr biugh I aff huer thennom5a tii115b sin Opholdtt.

Jtem haffuir Sognneprestenn iij Offir daghe Och kandtt faa paa

I

huer aff dennom vij ellir viij dallir myntt.

412 * Endtt iiij B epthir K. M. Breff aff huertt hedske som icke I Brugir

10 s:::edtt och tiender, huilcked kandtt belöffue sigh6 I wedtt xxv marck dogh faar hand dett aldrigh tilsammen7

Endtt en Jordtt paa Norre gade8 tiill9 hans Mensam I giiffuir ix B Tiende lamb ij ellir iij I Tiende gies ij ellir iij

Kirckegangs pendinge haffuir handtt och aff then kuinde I som

15 indgaar huad hun wille giiffue selff.

Liigpendinge och Bruduielsse pendinge haffuir hand och vnder-1 tiidenn10 dogh sieldenn.

Annexa tiill w hree10a er en liden och arm I sognn N ö bylle11 aff h uilckenn Sognepresten dogh haffuir I inthz vden herligheden aff prestegaardenn

20 och j pundtt I Biugh12 tiill landgille. Onera aff samme sogn vt supra.

Cappellanens Jndkomme i Whree13

Först Nybölle13a Sognn tiill huilckenn er xviij decimantes I Och kand hand aff thennom5a faa tiende Rugh xviij skr [ Biugh xvj skr I helne-skyldtt xxxviij skr R. och B. i Offir om Aaredtt iij marck I Lamb

25 vj I Gies vj ellir vij I Endtt j pundtt Rugh tiill Landgille aff preste-gordenn. I Aff Whebo14 kircke haffuir handtt her tiill hafftt I aarli-genn xx marck I End iij Offir dage paa huer wed xvij ellir xviij marck

Skolemesters rente y15 Wh:::e.

L0nn om Aaredtt xij dallir I vndertidenn frij Kaast I Discantz 413 * 80 pendinge xj ellir xij dallir16 11 Endtt xij B aff en grund som ligger

synden17 och westen nest op I tiill skolenn.

1 mrilds.

2 hospitalid.

3 -breck.

5 haffde.

5b till.

7 tilsamen.

1a och.

2a Person.

4 -forn.

8 som er paa N orre gade i A efter J\IIensam.

9 till. 10 -tiden.

5a dennom. ioa Whm.

6 siigh. 11 I A understruket; i kanten t.v. [cf]r p 462,

jfr s. 142 ovan.

i2 Bygh. is Whm.

13a Nöbylle.

14 Whmbo. 15 i.

16 Discantz .. dallir sak-nas i A. 17 sönden.

GARDS HÄRAD 177

Whrebo kirckis Jndkomme

Kirckens tiende belöffuir siigh i dette aar Mdlxxiiij Rugh v pundtt

I

Biugh v pundtt.

J ordskyldtt tiill kircken

Mogens Tordssönn18 ij marck I Anne hans holstis ij marck I Pedir 5

Rask ij marck I hans Melder v marck I Niels Pedirssönn18 ij marck I Rasmus Fön bo iij marck I Jörgen hanssön18 ij marck I Jens skriiffuir20 ij marck I Gyllebertt göttrj ij marck I Pedir Piill ij marck I Willom Remesnider j marck I Vnge Mats Remesnider ix B I Poffuill pedirssönn18 vj B I Kircketofftenn v B I Summa xxiij marck21 xij B I Taffle pen-10 dinge stundom om Aaredtt xx marck I Och bleff samme kircke plus-tred och röffuid aff Riigens22 I Fiender fraa alle sine Messekledir och anden herlighedtt I · Desligest haffuir hun och hielp behoff23 i tiide24 mett paa

I

Tornn huelningh och tagh. Kirckegaars muren er och aldelis

I

forfaldenn. 15

Helligeist huus i Whree25 Jndkomme

Huertt tredie aar dett ene beregnitt mett dett andett kandtt

I

de saae25a Rugh j pund och26 vj skr I Kongens partt aff den Tiende som fallir i Aassom27 sognn

I

huilcken Kong. Matt. haffuir vntt the fattige och belöffuir I segh28 icke huertt aar ens, men som Aarmollitt29 kand 20

werre I vdj30 Aar30 Mdlxxiiij er Rugen iij pund ij sk:r I Biuggett viij pundtt I End ett kier som the kunde faa ij less suurtt och öntt30a höö

paa:-Landgille pendinge som opberris efftir som gaaett I haffuir aff Arilds30b 414*

tiidtt 25

Beritte kniffuesmids31 iij marck

I

Matz32 Remesnider iiij marck

I

Gertrudtt Sköttens iiij mk I Oluff Smed iiij mk I Niels Smed iiij marck I Oluff Biddere xviij B

I

Oluff Michelssen xxiiij B

I

Chresten Jude xxiiij B I Truid Skomager iiij marck I Jörgen skreddere xxiiij B I Moritz skreddere iij mk I Christoffer skomager vj mk I Oluff Bönn iiij B I 30 Anders Priip33 xxiiij B

I

Summa pendinge xxxviij mk vj B

18 -senn.

20 skriffuir.

21 Därefter i A och.

22 Rigens.

23 ibehoff.

24 tide.

12

25 Wfo:e.

25a saa.

2s Ordet saknas i A.

27 Aassum.

28 siigh.

29 aarmaalledtt.

30 iaar.

3oa ontt.

30b arrilds.

31 -smeds.

32 Matts.

33 Priipp.

178 GÄRDS HÅRA Il

Taffle pendinge i Kircken kand belöffue siigh34 om aaredtt

I

stundom mere och stundom mindre xxx marck

I

Och er i forne helligeist-huuss x gamble folck och I ij börnn. I Och bleff all deris werrilsse affbrentt aff Riigens34a I Fiender och ij personer bleffue indebrende och

5 ligge I de moxen vnder obin35 himmell i ett gammeltt I forsiddett bröggers.36 Thj de arme och elendighe

I

Mennisker, haffuir aldelis inthz i forraadtt att lade

I

bygge forre vden, huad gud will nu her epthir

I

skiude gode och fromme36a Christne redell ellir vredell

I

i hier-tiidtt att werre thennom37 mett behielpeliigh:38

34 sigh.

34a Rigens.

35 oben.

36 Bryggers.

36a frome.

37 dennom.

38 -ligh.

Willandtz Herridt

Aahussa

Reditus pastoris

Decimantes xxix

I

Decimoo Rug iij pund

I

Byg iij pund

I

hauffre nihil I Offir paa iij dager er xx mk I End faar hand tiill lön aff by- 5 kircken xl mk I End faar hand aff huert Hedske aarligenn I ij 13 och belöbir siig tiillsammen xxiiij mk

Bona Curioo pastoralis

Ager y byguongen. I En agir kallis spedelle agir vj ellir vij skr·

En agir kallis kornn agir iiij eller v skf I En anden kallis Aagis lycke 10 agir iij skf

!

En anden kallis long agir iij skf ! En anden kallis fogde kuls agir j ske I En anden y Villatis lycke iij skf I En anden y Lasse boes lycke ij skr I End en wdmz dett Vestre gierde ij skf I Ager y Krösle wong

I

En agir kand saais mz v skr

I

Papell goye wong

I

En agir y dett Vestre skiiffte iij skr

I

En ager y mellum skiifftid ij 15

skf

I

En ager y dett 0stre skiiffte ij skf

I

Eng er der ingen tiill presten.

415*

Onera pastoris 416 *

Jtem giiffuir Sognnepresten aarligen ad Capitulum

I

Lundense land-gille pendinge iiij löde mk

I

Thj dett er en Canicke kircke.

Bona Ecclesioo. 20

0stre röde1 I Jtem haffuir Aahuss kircke thette epthirschreffne Ett Smede Huuss som Frantz Kniiffuesmedtt

I

y bode landgille der

a J kanten t.v. Ecclesia proopositi

I

Lundensis.

1 På samma rad som rubriken.

180 VILLAKDS HÄRAD

aff iij mk I Ett bodestaid som Lasse Kempe y bode I En bodestaid J ep Olssenn y bode I En bode sted som Barrabraa Brendewiins paa bode I En bode sted Rasmus Badsker paabode I En bode sted hans Guldsmed paabode I Ett forfallid huss som hans hattemager y bode I

5 En bodested som Henrick badsker paabode I En bode sted som Anders skredder paabode I En bode sted som Lauritz skindere paabode I En bodested som Dirick Sutler wdj bode I Jtem en grund som her Degen paabode I staar en lidenn stuffue paa I Syndre R0de I Jtem en grund som Jep Jude paabode I Jtem en bodested som Oluff

Reme-10 snider paabode I Jtem en iordt som dett gandske Companie paastaar I som skyllir aarligenn xxiiij B I Jtem en bodested som Chresten skred-dere paabode I Vestre R0de I En bodested som Oluff Suerkier paa-bode I En grund Michell Jude paaboer skyllir aarligenn I iordskyldtt 417 * iij mk. 11 En bode sted som Mette pinckers paabode I Jtem en

bode-15 stedt som Börye Guldsmed paabode I En bode sted Laurentz Malere paabode I Jtem en bodested hans Siuendssen paaboer skyllir I aarligenn iordskyldtt ij mk. I Jtem en liden grund Jens Kempe paabode I Jtem ett bodestaidt Anders skindere paabode I Jtem ett bodested Tommis Smed paabode I Ki0bmande Roden I Ett huss löuicke Anders y

20 bode skyllir aarligen ij mk I Jtem en grund Jens Skriiffuir paabode staar I ett huss skyllir aarligenn iij mk I Jtem en grund Niels Wagnn paabode staar itt huss paa.

Skolemesters L0nn y Aahuus

Er hannom först tiillagd hans Wiisse lönn xxx marck

I

Jtem Paaske

25 redzell vndertiidenn viij mk vndertiden ix ellir x marck2 Register paa Hospitals godtz I y Aahus.

Thette efftirschre//ne guodtz haffuir legedt

I

tiill Tommerups hos-pitall.

Karleby

so Chrestenn Moenssen Bygh ij pund I hauffre ij tr I Ett lamb, en gaass ij höns

Niels Arffuidssen Byg ij pundt I hauffre ij tr I Ett lamb en gaass ij höns

418* Niels passe ibidem Byg ij pund

I

Ett lamb, en gaass och ij höns.

2 Detta stycke med annan hand än det föregående och efterföljande.

VILLAKDS HÄRAD 181

Houby

Lauritts Jenssenn Byg j pund I hauffre ij tr I ett lambengaassij höns Niels Erickssenn Byg j pund I hauffre ij tr I Ett lamb en gaassij höns Anders Bentssenn xiiij B

Tunbye V daff festin ix B

S0mmershaffn Aff en öde iordtt xij B

Togerup

5

Hogenn Tyghessenn Byg ij pund

I

hauffre ij tr

I

Ett lamb en gaass 10

ij höns.

Wrannerup

Bentt Suendssen Byg j pund I hauffre ij tr I Ett lamb en gaass ij höns

Oluff Jffuerssen Byg j pund

I

hauffre ij tr

I

Ett lamb en gaass ij 15

höns.

Anders Morthenssen Byg j pund

I

hauffre ij tr

I

Ett lamb en gaass ij höns.

Eyer Nielssenn Byg xxxv skr

I

hauffre ij tr

I

Ett lamb en gaass ij höns.

Stibye

Eyer N. Bygh j pund I hauffre ij tr I Ett lamb, en gaass ij höns.

Oluff Nielssenn Byg xxiiij skr

I

hauffre ij tr

I

Ett lamb en gaass ij höns.

Hedinghe Tue Strangessenn j löde mk

Gladtsaxe Hans Skindere iij B grott I hauffre ij tr

Balcherup Rasmus Due j B grott

20 419*

25

Related documents