Nationell stödfunktion

I dokument Bredband för Sverige in i framtiden (sidor 169-174)

9 Att stimulera kommunernas engagemang

9.2 Stimulera kommunernas engagemang för digitalisering

9.2.3 Nationell stödfunktion

På den nationella nivån ser vi två olika behov av stödfunktioner, vilka kommer att beskrivas nedan. Det handlar dels om en generell stödfunktion för att bistå och vara ett stöd för den regionala och lokala nivån gällande bredbandsfrågor, dels om en stödfunktion när det gäller statliga stöd för bredbandsutbyggnad.

2 Center för eSamhället (CeSam) är ett programkontor inom SKL. Det arbetar med innova-tion och verksamhetsutveckling som tar stöd av IT.

3 Överenskommelse om insatser för främjande av digitalisering och digital samverkan, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, 13 juni 2013.

4 Överenskommelse om insatser för främjande av digitalisering och digital samverkan, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, 13 juni 2013.

Generellt stöd från nationell till regional och lokal nivå

Förslag: Bredbandsforum ges ett utökat ansvar, vilket innebär att på den nationella nivån ansvara för att stimulera kommu-nernas engagemang för digitalisering genom att bistå och vara ett stöd för den regionala och lokala nivån gällande bredbands-frågor.

Det nuvarande kansliet utökas med två tjänster för detta uppdrag. Bredbandsforums mandat förlängs tre år, med möjlig-het till förlängning till år 2020.

Arbetsuppgifter

Vi ser ett behov att från den nationella nivån bistå och vara ett stöd för den regionala och lokala nivån gällande bredbandsfrågor. För att kunna bistå och stödja dessa nivåer tycker vi att de huvudsakliga arbetsuppgifterna för en sådan funktion bör vara att:

• Ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och kommunikation med de regionala bredbandskoordinatorerna.

• Ansvara för kompetensutveckling i form av t.ex. utbildnings-insatser riktade till de regionala bredbandskoordinatorerna.

• Hålla Bredbandsguiden uppdaterad och i arbetet involvera be-rörda nationella myndigheter och SKL och att sprida kunskap utifrån denna guide till bredbandskoordinatorerna.

• Sprida goda exempel om bredbandsutbyggnad till bredbands-koordinatorerna.

• Ansvara för att den information som efterfrågas av den region-ala och kommunregion-ala nivån når fram till målgruppen samt att informationen är relevant och tillräcklig för ett effektivt genom-förande.

• Vara tillgänglig för frågor från bredbandskoordinatorerna under kontorstid.

• Ha regelbunden kontakt med berörda nationella myndigheter och deras samverkansgrupp som leds av PTS.

• Årligen samla in och vidarerapportera bredbandskoordinatorer-nas verksamhet till regeringen (Näringsdepartementet).

Ansvar

Vår utgångspunkt har varit att använda oss av befintliga fungerande strukturer så långt som möjligt för att kunna föreslå en lösning på en organisation som snabbt kan komma till stånd.

Bredbandsforum är en del av regeringens bredbandsstrategi och inrättades i syfte att främja utbyggnad av bredband i hela landet.

Bredbandsforum inrättades i mars 2010 och har fått förlängt mandat till 2015. Enligt det regeringsbeslut5 som låg till grund för Bred-bandsforums inrättande ska forumet vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i bred-bandsstrategin.

Bredbandsforum leds av en styrgrupp med it- och energiminister Anna-Karin Hatt som ordförande. Styrgruppen består av represen-tanter från SVT, fem teleoperatörer, SSNf, IT & Telekomföre-tagen, Telekområdgivarna, SKL, PTS, AC-Net, Ericsson, LRF och Västra Götalandsregionen. Bredbandsforums arbete bedrivs ofta i form av arbetsgrupper. Styrgruppen beslutar om forumets arbets-grupper. Styrgruppen beslutar om direktiv med ett tidsbegränsat uppdrag för arbetsgruppen och utser dess ordförande. Arbets-gruppens ordförande ansvarar för arbetets genomförande och åter-rapportering till styrgruppen.

För att stödja Bredbandsforums arbete fattade regeringen beslut6 om att inrätta ett administrativt kansli hos PTS. Enligt beslutet bör kansliet bestå av cirka 2–3 personer och ska ha till uppgift att bl.a.

förbereda och organisera möten i arbetsgrupperna, ta fram underlag för diskussion i arbetsgrupperna, ta fram underlag för beslut i arbetsgrupperna, ta fram underlag för möten i styrgruppen och ta fram underlag för beslut i styrgruppen.

Inom Bredbandsforum har styrgruppen enats om att arbeta för att bidra till stärkt dialog och samverkan mellan berörda aktörer, gemensamt arbeta fram konstruktiva förslag till åtgärder som för-bättrar förutsättningar för utbyggnad och tillgång till bredband i hela landet, bidra till att förslagen genomförs och bidra till att öka

5 Inrättande av Bredbandsforum med uppgift att främja utbyggnad av bredband i hela landet (N2010/2461/ITP (delvis)).

6 Uppdrag till Post- och telestyrelsen i fråga om administrativt stöd till Bredbandsforum.

(N2010/2461/ITP).

kunskap och medvetenheten om bredbands betydelse på lokal, regional och nationell nivå.

Bredbandsguiden togs fram i en av arbetsgrupperna, Kommun-gruppen, där SKL var ordförande.

Vi anser att Bredbandsforum bör ges ett utökat ansvar och då även ansvara för att stimulera kommunernas engagemang för digi-talisering och bredbandsutbyggnad. Detta genom att vara ett kom-petens- och resursstöd till i första hand den regionala nivån i form av bredbandskoordinatorer men i förlängningen även till den lokala, kommunala, nivån.

Detta innebär att den nationella stödfunktionen leds av en styrgrupp där it- och energiministern är ordförande.

Vi ser att Bredbandsforums upparbetade kontaktnät och arbets-former är lämpade för den föreslagna uppgiften. Bredbandsforums styrgrupp har dessutom tidigare enats om att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om bredbands betydelse på lokal, regio-nal och nationell nivå. Genom att använda Bredbandsforum blir den nationella stödfunktionen en del av regeringens bredbands-strategi.

Vi föreslår vi att Bredbandsforums kansli utökas med två tjänster som dedikerat ska arbeta med stöd till den regional och lokala nivån. Bredbandsforums mandat går ut i december 2015 och därför krävs även en förlängning av Bredbandsforums mandat för att genomföra den föreslagna lösningen.

Arbetet med att stimulera kommunernas engagemang för digita-lisering ska ledas av Bredbandsforums styrgrupp, men arbetet ska inte drivas som en arbetsgrupp utan som ett kontinuerligt linje-arbete.

Kompetensstöd till den regionala nivån gällande bredbandsstöd Förslag: PTS ges ansvar för kompetensstöd till den regionala nivån gällande bredbandsstöd. Detta ska inte ingå i Bredbands-forums utökade ansvar.

PTS ska enligt sitt regleringsbrev7 för 2014 arbeta för att det av riksdagen fastlagda målet, att Sverige ska vara bäst i världen på att

7 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, Näringsdepartementet 2013.

använda digitaliseringens möjligheter, nås. Myndigheten har som uppdrag att arbeta för att nå målen i regeringens bredbandstrategi och att verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, utifrån regeringens bredbandsstrategi.

I främjandeuppdraget ligger bl.a. att leda en samverkansgrupp (Länssamverkan Bredband 2.0.) för arbetet med it-infrastruktur som bedrivs i landstingen i Västra Götalands, Skånes och Hallands län, Gotlands kommun, samverkansorganet i Kalmar län samt läns-styrelserna. Gruppen ska bl.a. arbeta med informationsspridning, kompetensutveckling, samordningsinsatser, stödgivningsfrågor och riktlinjer. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med andra berörda myndigheter och Bredbandsforum. För uppdragets genom-förande får PTS disponera högst 1 000 000 kronor.

Vi har i delbetänkandet som behandlade stödrelaterade frågor föreslagit att PTS tar fram nationella riktlinjer för öppenhet i näten, marknadsanalys, prissättning, robusthet och driftsäkerhet, samt affärsmodeller. Dessa riktlinjer ska vara tillämpliga för samtliga stödprogram. Vi har även föreslagit att PTS hanterar nationell uppföljning (inklusive prognoser) av bredbandsstödet. Vidare att PTS i egenskap av ansvarig myndighet för nationella riktlinjer och nationell uppföljning ska biträda regeringen i frågor som rör bredbandsstöd, till exempel i notifieringsärenden. I och med att PTS mellan 2010 och 2013 har hanterat ansökningar om med-finansieringsstöd till landsbygdsprogrammet och kanalisations-stödet har myndigheten erfarenhet av en rad frågor kopplade till bredbandsstöd, bl.a. vad gäller frågor om öppenhet och robusthet i nät som har finansierats med stödmedel. Därutöver har PTS även i uppdrag att följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bred-bandsstöd samt redovisa efterfrågan på bredbred-bandsstöd inom landsbygdsprogrammet och stöd till anläggning av kanalisation. Vi anser därför att PTS, tillsammans med berörda myndigheter, även bör ansvara för kompetensstöd till den regionala nivån när det gäller bredbandsstöd. Detta arbete bör således inte ligga på Bred-bandsforum.

Eftersom frågor om bredbandsstöd kommer att hanteras av PTS anser vi att gruppen Länssamverkan Bredband 2.0 även fortsätt-ningsvis bör arbeta under ledning av PTS med kunskapsspridning, kompetensutveckling, samordningsinsatser, stödgivningsfrågor och riktlinjer.

I dokument Bredband för Sverige in i framtiden (sidor 169-174)