SEZNAM PŘÍLOH

I dokument Klíčová slova (sidor 97-108)

Příloha A - Seznam norem ISO řady 14000 (2 strany) ... 98

Příloha B - Vize, politika a cíle společnosti – divize výfukových systémů (1 strana) ... 100

Příloha C - Vize, politika a cíle společnosti – divize tlumičů (1 strana) ... 101

Příloha D - Výsledky průzkumu udržitelnosti životního prostředí (3 strana)... 102

Příloha E - Ukázka CO2 Emision Calculator (1 strana) ... 105

Příloha F - Mapy jednotlivých přepravních tras (3 strana) ... 106

98

Příloha A

-

Seznam norem ISO řady 14000

Současné normy řady ČSN EN ISO 14000 jsou uvedeny v tematickém řazení po dekádách.

Dekáda 14000 Systém environmentálního managementu ISO 14001:2005 Požadavky s návodem na použití

ISO 14004:2005 Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ISO 14005:2011 Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního

managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti ISO 14006:2011 Směrnice pro začlenění ekodesignu

Dekáda 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů ISO 14015:2003 Environmentální posuzování míst a organizací (EPMO)

Dekáda 14020 Environmentální značky a prohlášení ISO 14020:2002 Obecné zásady

ISO 14021:2000 Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) ISO 14024:2000 Environmentální značení typu I - Zásady a postupy

ISO 14025:2006 Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

Dekáda 14030 Hodnocení environmentálních vlivů podniků na životní prostředí ISO 14031:2014 Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

ISO/TR8 14032:2004 Příklady hodnocení environmentálního profilu (EPE)

ISO/TS 14033:2012 Kvantitativní environmentální informace - Průvodce a příklady

Dekáda 14040 Posuzování životního cyklu

ISO 14040:2006 Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova ISO 14044:2006 Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

ISO 14045:2013 Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny

ISO/TS9 14047:2004 Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042 P10 ISO TS 14048:2003 Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů

ISO/TR 14049:2001 Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy

Dekáda 14050 Definice a termíny

ISO 14050:2010 Slovník

ISO 14051:2012 Nákladové účetnictví materiálových toků - Obecný rámec

Dekáda 14060 Environmentální management

ISO 14062:2004 Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu ISO 14063:2007 Environmentální komunikace - Směrnice a příklady

8 Označení TR (technical report - technická zpráva) se dává ze stejných důvodů jako TS.

9 Označení TS znamená, že na mezinárodní úrovni se nejedná o normu, neboť zatím nedošlo k všeobecnému konsenzu a tak byla pro potřeby praxe vydána prozatímně tzv. technical specification - technická specifikace.

10 Při označení P se jedná o předběžnou verze české normy.

99 ISO 14064-2:2006

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech

ISO 14065:2013 Skleníkové plyny - Požadavky na orgány validující nebo ověřující skleníkové plyny pro použití v akreditaci nebo jiných formách uznávání ISO 14066:2012 Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro

validaci a ověřování skleníkových plynů

ISO/TS 14067:2013 Skleníkové plyny - Uhlíková stopa výrobků - Požadavky a pokyny pro kvantifikaci a komunikaci

ISO/TR 14069:2013 Skleníkové plyny - Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pro organizace - Pokyny pro použití ISO 14064-1

Dekáda 14070 Normy této dekády jsou ve fázi vývoje

ISO/TS 14071 Posuzování životního cyklu - Kritické hodnocení procesů a recenzent kompetence: Doplňkové požadavky a pokyny pro ISO 14044:2006 ISO/DTS 14072 Posuzování životního cyklu - Požadavky a pokyny pro organizační

posuzování životního cyklu

100

Příloha B

- Vize, politika a cíle společnosti – divize výfukových systémů

101

Příloha C

- Vize, politika a cíle společnosti – divize tlumičů

102

Příloha D

- Výsledky průzkumu udržitelnosti životního prostředí

Průzkum byl proveden na vzorku 554 profesionálů ze čtyřiceti zemí převážně z oblasti automobilového průmyslu a výroby. Mezi vybranými firmami byly zastoupeny malé i velké firmy, hlavně výrobci a dodavatelé. Zhruba polovina vybraných firem byla členem

sdružení AIAG. Celý průzkum je dostupný na adrese:

https://www.aiag.org/documents/download/CR_Survey_4_14.pdf

Otázka č. 1: Má vaše společnost dostatečné údaje pro srovnávací operace v následujících oblastech?

Zdroj: Vlastní zpracování podle: AIAG, 2014. Global Automotive Corporate Responsibility Survey.

Z průzkumu vyplývá, že většina společností má dostatečné srovnávací údaje pro oblasti spotřeby energie, nakládání s odpady, využívaní vody a emisí do ovzduší, ale ne v emisích skleníkových plynů.

Otázka č. 2: Jak důležité je pro Vaši společnost splnění cílů snížení emisí v každé z těchto oblastí? (5 - bodová stupnice, kde 1 je "není vůbec důležité" a 5 je "velmi důležité".)

Obr. 12: Dostatečné údaje pro srovnávací operace

103

Z obrázku 13 vyplývá, že pro firmy je nejdůležitější plnit cíle v oblastech redukce využívání energií a snížení produkce odpadů.

Obr. 13: Důležitost plnění cílů redukce

Zdroj: Vlastní zpracování podle: AIAG, 2014. Global Automotive Corporate Responsibility Survey.

Redukce odpadů, spotřeby vody, emisí do ovzduší a emisí skleníkových plynů jsou mnohem důležitější pro členy AIAG ve srovnání s nečleny.

Otázka č. 3: Jaké pokroky učinila Vaše společnost, při plnění redukčních cílů, oproti poslednímu měření v následujících oblastech?

Obr. 14: Výkonnost při dosahování redukčních cílů

Zdroj: Vlastní zpracování podle: AIAG, 2014. Global Automotive Corporate Responsibility Survey.

104

Z průzkumu vyplývá, že třetina firem splnila (nebo překročila) cíle snižování spotřeby energií a produkce odpadů. Z průzkumu dále vyplynulo, že členové AIAG mají, ve srovnání s nečleny, větší pravděpodobnost naplnění redukčních cílů při nakládání s odpady a emisí do ovzduší. Mezi nečleny je též velké procento respondentů, kteří nemají v dané oblasti stanoveny žádný cíl.

Otázka č. 4: Jak užitečná je (nebo by měla být) podpora AIAG při plnění cílů udržitelnosti životního prostředí ve Vaší společnosti? (5 - bodová stupnice, kde 1 je "není vůbec užitečné" a 5 je "velmi užitečné. ")

Obr. 15: Užitečnost podpory od AIAG při plnění cílů environmentální udržitelnosti

Zdroj: Vlastní zpracování podle: AIAG, 2014. Global Automotive Corporate Responsibility Survey.

Z výzkumu vyplynulo, že více než polovina dotázaných vnímá všechny možnosti podpory, které jsou k dispozici, jako užitečné. Jako nejvíce užitečné oblasti podpory od AIAG respondenti vnímali průmysl a vzájemné srovnávání.

105

Příloha E -

Ukázka CO2 Emision Calculator

106

Příloha F

- Mapy jednotlivých přepravních tras

Mapa stávající přepravní trasy (s placenými úseky)

Zdroj: Vlastní zpracování podle: Seznam, 2014. Mapy.cz.

Mapa alternativní přepravní trasy č. 1 (s placenými úseky) Zdroj: Vlastní zpracování podle: Seznam, 2014. Mapy.cz.

107 Mapa alternativní přepravní trasy č. 2 (s placenými úseky) Zdroj: Vlastní zpracování podle: Seznam, 2014. Mapy.cz.

Mapa alternativní přepravní trasy č. 3 (železniční doprava - pouze území ČR) Zdroj: Vlastní zpracování podle: ČD Cargo, 2014. Přepravní spojení.

108 Mapa alternativní přepravní trasy č. 3

(kamionová doprava, úsek Rybnik - Ostrava )

Zdroj: Vlastní zpracování podle: Seznam, 2014. Mapy.cz.

Mapa alternativní přepravní trasy č. 3 (kamionová doprava, úsek Turnov – Hodkovice n. M. ) Zdroj: Vlastní zpracování podle: Seznam, 2014. Mapy.cz.

I dokument Klíčová slova (sidor 97-108)