3. 1 Základní informace o společnosti

I dokument Klíčová slova (sidor 46-54)

Monroe Czechia s.r.o. je jedním ze závodů nadnárodního koncernu Tenneco. Pod názvem Monroe Czechia byla společnost zapsána dne 6. 2. 1996 u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Předmětem podnikání je vývoj a výroba výfukových systémů, tlumičů, tlumičových jednotek a dílů tlumičů, automatizované zpracování dat, poskytování software a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje.

Obr. 1: Logo společnosti Monroe Czechia s.r.o.

Zdroj: Monroe.jobs.cz, 2011

Společnost Monroe Czechia má k roku 2014 okolo 1 000 zaměstnanců, což jí řadí mezi velké firmy. Závod v Hodkovicích jako jediný v Evropě provozuje obě divize výroby v rámci jedné firmy ve dvou oddělených závodech. Hlavními zákazníky jsou Škoda Auto, Ford Motor Company, Audi Ingolstadt, VW, Mazda, Monroe Belgie, Dacia, Renault, Suzuki, General Motors, Benteler, Mercedez Benz, PSA a Brano – Ateso a.s.

47

Vizí společnosti Monroe Czechia je dodávat na trh výrobky pro bezpečnější jízdu, čistší a tišší provoz vozů za podmínek ekologicky šetrné výroby. Prioritami firmy je zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, snížení negativních dopadů na životní prostředí, kvalita výrobku, posílení spokojenosti zákazníků. Až na posledním místě jsou priority a aktivity podniku jako finanční výsledky, úspory nákladů, neustálé zlepšování atd.

(Monroe.jobs.cz, 2011). Vize a cíle společnosti pro rok 2014 pro divizi výroby tlumičů a výroby výfukových systému jsou uvedeny v přílohách B, C.

3. 1. 1 Certifikáty společnosti

Všechny požadavky certifikovaných systémů společnosti Monroe Czechia s.r.o. jsou součástí integrovaného systému řízení, který je uveden v „Příručce systému řízení“

(viz. obrázek 2).

Obr. 2: Schéma dokumentace integrovaného systému řízení

Zdroj: Interní materiály společnosti Monroe Czechia – Příručka systému řízení

Společnost Monroe Czechia má zaveden systém environmetálního managementu na ochranu životního prostředí (EMS) certifikovaný dle normy ISO 14001 již od roku 2001 a přebírá proaktivní přístup k neustálému zlepšování životního prostředí různými prostředky:

recyklace,

opětovného použití výrobků společnosti,

úspory energie,

ochrany vody a dalších neobnovitelných zdrojů,

prevence znečištění vzduchu a vody,

efektivní nakládání s odpady.

48

Od roku 2003 má společnost certifikovaný systém kvality pro automobilový průmysl ISO/TS 16949:20093, který se kryje se standardy ISO 9001. V roce 2011 proběhla certifikace systému OHSAS 18001, normy pro systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Monroe.jobs.cz, 2011).

Známkou vysoké kvality a velmi cenným hodnocením je ocenění Q1 udělené společností Ford pro nejlepší dodavatele. Ocenění kvality Q1 je udělováno dodavatelům po splnění a udržování určitých standardů kvality dodávaných výrobků a logistiky – především přesnost a včasnost dodávek, schopnost reakce na změny a technické přizpůsobivosti.

Společnost Monroe Czechia je také držitelem hodnocení A od společnosti Volkswagen z auditu procesu výroby tlumičů i výfukových systémů.

3. 1. 2 Výrobní program

Výroba tlumičů pérování je realizována ve staré budově společnosti sídlící v Hodkovicích a denně je vyrobeno 36 000 tlumičů pérování. Společnost Monroe Czechia má vlastní oddělení pro vývoj, sestavování a testování prototypů. Společnost vyrábí dva typy tlumičů:

tlumiče jednoplášťové (jednotrubkové),

tlumiče dvouplášťové (dvoutrubkové).

Tlumiče pérování jsou dodávány externím zákazníkům, viz. obrázek 3.

3 ISO/TS 16949 je technická specifikace systému managementu jakosti pro oblast automobilového průmyslu.

Obsahuje požadavky norem: ISO 9001:2008 (mezinárodní), AVSQ (italská), EAQF (francouzská), QS-9000 (americká) a VDA 6.1 (německá). Proto je všechny norma ISO/TS plně nahrazuje. Je založena na specifikacích zákazníka, které se stávají součástí systému managementu jakosti (Quality Centrum, 1996 – 2013).

49

Obr. 3: Přehled procentuálních prodejů tlumičů pérování zákazníkům společnosti Zdroj: Monroe.jobs.cz, 2011

Výroba výfukových systémů byla zahájena roku 1998 v části staré výrobní budovy.

V roce 2011 byla zahájena výstavba nové výrobní haly. Nová hala, o ploše 19 122 m2 má vlastní parkovací a manipulační plochu, výrobní a skladovací plochy a administrativní centrum. Pro výrobu výfukových systému firma využívá robotického sváření. Výfukové systémy jsou dodávány externím zákazníkům, viz. obrázek 4. Firma dodává své výrobky také na trhy s originálními náhradními díly.

Výfukové systémy vybavené katalyzátorem přispívají aktivně ke snižování hladiny škodlivých emisí uvolňovaných do ovzduší. Společnost se neustále snaží vytvářet řešení pro dosažení lepší spotřeby paliva a komplexního snížení emisí. Cílem společnosti není pouhé dodržování zpřísňujících se emisních požadavků, ale vývoj technologií překračující dané normy.

Divize výfukových systému vyrábí 150 finálních výrobků a 320 dílčích produktů, které dodává do 22 světových destinací. Denně je divizí výfukových systémů vyrobeno 2 700 výfuků.

50

Obr. 4: Přehled procentuálních prodejů výfukových systémů zákazníkům společnosti Zdroj: Monroe.jobs.cz, 2011

3. 1. 3 Organizační struktura společnosti a oddělení logistiky

Organizační struktura společnosti Monroe Czechia je běžnou strukturou větších společností v České Republice (viz. obrázek č. 5). První řídící úroveň je tvořena ředitelem závodu. Řediteli závodu je podřízeno řídící vedení jednotlivých certifikovaných systémů.

Do těchto systémů patří - HR business partner s HR managerem, vedení pro systém jakosti, vedení pro ochranu životního prostředí, vedení pro BOZP, Process Excelence s koordinátorem a správou budov/technikem BOZP CA. Dále je zde řídící prvek Finance a controlling pro metodické vedení prvku controllera druhé úrovně.

Druhou úroveň řízení tvoří oddělení informatiky, vedoucí výroby, manažera kvality s metrologem, manažera logistiky, launch manažera a controllera.

Ředitel závodu společnosti Monroe Czechia je přímo odpovědný vedení evropské centrály Tenneco Europe. Evropská centrála shromažďuje všechna data v rámci Evropy a předává je mateřské společnosti do USA.

51

Organizační struktura oddělení logistiky (supply chain manager) je znázorněna na obrázku 6. Je tvořena disponentem zákaznického servisu, disponentem nákupu a obalovým technikem. Do organizační struktury dále patří vedoucí skladů, kterému podléhá skladník režijního skladu, expedient, teamleader skladník a manipulátor skladů.

Na činnosti jednotlivých pracovníků dohlíží supervizor logistiky.

Obr. 6: Organizační schéma oddělení logistiky Zdroj: Interní materiály společnosti Monroe Czechia Obr. 5: Organizační schéma společnosti

Zdroj: Interní materiály společnosti Monroe Czechia s.r.o.

52

Kritéria výběru dodavatelů, požadavky na dodavatele, způsoby jejich hodnocení a motivace jsou v rámci závodů Tenneco stanovovány a řízeny centrálně globálním řízením dodavatelů (GSCM). Oddělení GSCM má své pracoviště v závodu Monroe Czechia. Oddělení GSCM však není součástí organizační struktury závodu, organizačně podléhá evropské centrále Tenneco se sídlem v Bruselu.

Zajišťování komponent pro divizi výfukových systémů závodu v Hodkovicích má na starosti oddělení logistiky. Oddělení logistiky divize výfukových systému zajišťuje:

nákup a rozvoj dodavatelů,

vstupní materiál a sklad komponentů,

materiálový tok a intralogistiku,

pipeline dodávky,

zákaznický servis (budování vzájemné důvěry mezi zákazníky a společností Monroe Czechia),

výrobní outsourcing,

crossdock,

inventory management,

zajišťování komponent pro náběh nových projektů,

cycle counting,

obalový management & balící předpisy,

dopravu.

Úkolem nákupu společnosti Monroe Czechia je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu výrobních i nevýrobních procesů surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času, místě a s minimálními náklady. Rozvoj dodavatelů podporuje spolupráci mezi společností Monroe Czechia a jejími dodavateli, například v oblastech plánování procesů a produktů, vývoje atd. Vstupní materiál představuje potřebné výrobní i nevýrobní komponenty nutné pro zajištění bezporuchového chodu společnosti. Skladování komponent umožňuje podniku nejen převzít dodávku od dodavatele, ale též udržovat určitou velikost pojistné zásoby. Prostřednictvím materiálového toku a intralogistiky je zajišťován pohyb nakoupených komponent v podniku na jednotlivá výrobní pracoviště.

53

Pipeline dodávky neboli jasný plán intervalu dodávek zajišťuje pravidelnost dodávaných komponent. Uplatňuje se především pro dodávky od dodavatelů ze zámoří. Crossdocking je logistická praxe, při které příchozí materiál je určen k uskladnění. Dále je tříděn, kompletován a odeslán k odběrateli. Výhodou crossdockingu je zkrácení dodavatelského řetězce a nákladů za dopravu.

Inventory management (řízení zásob) představuje dohled a řízení objednávek, skladování a použití komponent při výrobě. Úkolem inventory managementu je udržování optimální velikosti zásob – materiálu nesmí být ani málo, ani moc. Potřebné položky musí být vždy k dispozici, ale v optimální výši, protože představují vázaný kapitál. K určení optimální velikosti zásob musí pracovník logistického oddělení znát délku zpracování a dodání objednávky a čas potřebný pro zařazení dodávky do skladu.

Cycle counting zabezpečuje průběžnou kontrolu stavu zásob. Metoda je založena na průběžném počítání částí položek zásob v určitém místě a intervalu. Výhodou oproti počítání ve fyzické inventuře jednou ročně spočívá v tom, že nezastavuje provoz strojů a výrobu. Společnost určuje významnost zásob dle jejich obratu na položky A (70 % obratu), B (20 % obratu) a C (10 % obratu). Dle takto rozčleněných položek zásob se u jednotlivých položek provádí kontrola 4 x, 2 x a 1 x do roka.

Výrobní outsourcing převádí určité výrobní činnosti na externího dodavatele.

Může se jednat o outsourcing výrobních operací nebo služeb. Společnost Monroe Czechia outsourcuje výrobní operace, které nejsou pro společnost lukrativní (lakovna) a služby (úklid, výstupní kontrola).

Mezi nakupované komponenty od dodavatelů společnosti Monroe Czechia patří především: monolity, konvertory, boxy, trubky, držáky, silenbloky, tepelné kryty, hego bossy, příruby, vlnovce, svářecí drát a obaly.

54

4 Analýza environmentální politiky podniku

Jak bylo uvedeno v předcházejících částech diplomové práce, společnost Monroe Czechia se zabývá výrobou výfukových systémů a tlumičů pro automobilový průmysl. Podrobněji budou analyzovány činnosti oddělení řízení dodavatelských řetězců výfukových systémů („clean air“ – CA) ve vazbě na environmentální manažerský systém.

4. 1 Zhodnocení stavu řízení environmentálního manažerského

I dokument Klíčová slova (sidor 46-54)