• No results found

SKÖTSELOMRÅDEN MELLAN ÅVA GÅRD OCH VISSVASS (B6–B15) SKÖTSELOMRÅDE B6 SKOG MELLAN LADÄNGARNA OCH FRIDHEM

SKÖTSELOMRÅDEN I V DELEN AV NATURRESERVATET, BL.A TYRESTA BY (B1–B5)

SKÖTSELOMRÅDEN MELLAN ÅVA GÅRD OCH VISSVASS (B6–B15) SKÖTSELOMRÅDE B6 SKOG MELLAN LADÄNGARNA OCH FRIDHEM

Skogsbete. Skötsel för att utveckla brynzonen mot betesmarken genom suc- cessiv gallring och skapande av luckighet, särskilt mot söder. I övrigt lämnas skogen utan åtgärder.

Prioritet: II.

SKÖTSELOMRÅDEN MELLAN ÅVA GÅRD OCH VISSVASS (B6–B15) SKÖTSELOMRÅDE B6. SKOG MELLAN LADÄNGARNA OCH FRIDHEM

Beskrivning

En sluttning med yngre till medelålders blandskog som sträcker sig från Ladängarna i väst, fram till Fridhem i öst, delvis längs med Åvavägen. Inom skötselområdet finns en inofficiell parkering längs vägen i höjd med Fridhem.

Mål

Lövskogsdominerat område med olikåldrigt trädskikt. Parkeringsplats.

Skötsel

Successiv gallring för att skapa en luckig och flerskiktad struktur. Gran som tränger undan lövträd avverkas. Parkeringen längs Åvavägen utökas och upp- graderas till en officiell besöksparkering till reservatet (se även avsnitt B5.3). Prioritet: III.

SKÖTSELOMRÅDE B7. SKOG N ÅVAVÄGEN

Beskrivning

Lövskogsdominerat område på norra sidan av Åvavägen. I sluttningen mot söder och sydväst finns ett örtrikt hassel- och ekbryn där backskafting växer. Yngre barrträd och en del lövsly tränger vissa ekar. Centralt i skötselområdet finns lite äldre barrskog och blandskog.

Mål

Luckiga ek- och hasselbestånd med friställda grova träd och örtrik flora i den syd- och sydvästvända branten. Barr- och blandskog utvecklas mot naturskog.

Skötsel

Tall, gran, asp och björk gallras ur till förmån för hassel, ek och slånbuskar i den ädellövträdsdominerade kantzonen. Behov av gallring i den angränsande

triviallövskogen ses över med 10–20 års mellanrum. Barr- och blandskogen lämnas utan skötselinsats.

Prioritet: II.

SKÖTSELOMRÅDE B8 OCH B8A. SKOG SV FRIDHEM

Beskrivning

Talldominerat tätt barrblandbestånd med inslag av gran och löv i sänkor. Några blöta småbiotoper i norr. Stigar och gamla drivningsvägar är väl- använda av friluftslivet. Nära till scouternas område.

Mål

Långsiktigt mål är talldominerad, skiktad naturskog med större trädslags- variation i norr.

Skötsel

Åtgärder upp till högst 70 års beståndsålder. Röjning och gallring, gynna naturvärdesträd och lövträd. Död ved tillskapas. Ljusare och luftigare skog i anslutning till hävdad stig. Återkommande röjningar av uppväxande gran i den norra delen.

Prioritet: III.

SKÖTSELOMRÅDE B9. SKOG O FRIDHEM

Beskrivning

Röjt barrblandbestånd. Västra delen delvis blöt och mycket tätvuxen. Nära till scouternas område.

Mål

Långsiktigt mål är skiktad barrnaturskog med stor trädslagsblandning och hög lövandel företrädesvis i nordost och väster.

Skötsel

Åtgärder upp till högst 70 års beståndsålder. Röjning och gallring, gynna naturvärdesträd och lövträd. Död ved tillskapas.

Prioritet: III.

SKÖTSELOMRÅDE B10. MORDAL O ÅVATRÄSK

Beskrivning

Mycket tätt barrblandbestånd med hög lövträdsandel av al och björk. Delvis blött. Utloppsdike från Åva träsk. Vandringled och vägar. Gränsar mot tält- camping.

Mål

Friluftsanpassad och ljus naturskog med stor variation och hög lövandel.

Skötsel

Åtgärder upp till högst 70 års beståndsålder. Röjning och gallring, gynna naturvärdesträd och lövträd, ev. borttagande av ris. Död ved tillskapas. Ljusare och luftigare skog i anslutning till vandringsled. Återkommande röjningar av uppväxande gran och al.

Prioritet: III.

SKÖTSELOMRÅDE B11. SKOG SV STYVNÄSET

Beskrivning

Mycket tätt barrblandbestånd med inslag av lärk. Enstaka överståndare. En ganska frekventerad stig går genom området. Planterad åkermark i norr.

Mål

Långsiktigt mål är skiktad naturskog med stor trädslagsblandning och hög lövandel där så är lämpligt.

Skötsel

Åtgärder upp till högst 70 års beståndsålder. Röjning och gallring, gynna naturvärdesträd och lövträd, lärkträd avvecklas. Död ved tillskapas. Prioritet: III.

SKÖTSELOMRÅDE B12. SKOG VID ÅVA TÄLTCAMPING

Beskrivning

Blandskog. Delar av området ingick i ett campingområde som var välfrekven- terat fram till början av 2000-talet. Rester från anläggningar finns kvar. I den sydvända sluttningen har träd- och buskskiktet en hagmarksartad karaktär som domineras av ek och hassel.

Mål

Hagmarksartad ekskog med glest trädskikt samt hassellund i de delar ek och hassel förekommer. I övrigt en lövskogsdominerad och varierad, luckig skog med ljusöppna bryn.

Skötsel

Frihugg ekar, röj sly och gallra bort gran i ek- och hasselbestånd. Gallring och röjning i brynzonen. I övrigt inga åtgärder. Rester från Åva camping ska tas bort. Se i övrigt skötselområde T7.

SKÖTSELOMRÅDE B13. ÅVAÅNS UTLOPP

Beskrivning

Huvuddelen av området utgörs av åns utlopp med al- och askdominerad skog på fuktig mark, där asken tycks vara på väg att ta över. Högörtsvegetation med lungört och vildbalsamin. I området ligger Fiskfällan.

Delområde (a) är en höjd med tall, gran och löv. I sluttningarna lundar med främst hassel och ek. Bitvis mycket gran. Lundflora med långstarr, lung- ört m.fl. arter. Parkeringsplats i sydsluttningen.

Delområde (b) utgörs av Bodudden, en höjd med tall, ek och aspsly. I sluttningen mest ek, asp och hassel. Albård längs stranden.

Mål

Lövskog med al och ask längs Åvaåns utlopp.

Delområde (a): hassellund med ek samt hällmarkstallskog med ek och gran.

Delområde (b): sydsluttning med ek och hassel. Berg med tall och ek.

Skötsel

Inom huvudområdet röjs de få granarna bort utom vid parkeringsplatsen, där en stor gran behålls med skuggande funktion.

Delområde (a): all unggran röjs bort i lövsluttningarna och även äldre gran där så är möjligt. Unga askar gynnas.

Delområde (b): måttlig röjning av unggran men främst aspsly. Prioritet: III (huvudområdet och b), I (a).

SKÖTSELOMRÅDE B14. SKOG NORDOST OM ÖVERÄNGARNA UPP TILL SÖDERGÅRDEN

Beskrivning

Skötselområdet utgörs av ett relativt stort varierat skogsområde med hög andel lövskog som ligger mellan Spirudden–Båthuset i sydväst till Ängsudden–Södergården i nordost.

Längst i sydväst finns lövskog med inslag av ädellövträd i sänkor och barrskog på höjderna. I området mellan Överängarna och vägen finns ett stort inslag av ädellövträd med spärrgreniga ekar. I övrigt utgörs skötsel- området av hällmarkstallskog med inslag av små våtmarker som tidigare har brukats som åkermark.

Mellan vägen och Vissvassfjärden finns ett hällmarksområde med ädel- lövskog i en sluttning vid kusten som delvis är öppet eller gläntigt –

”Storhålsbacken”. Mycket ek. Denna del har tidigare betats. Här finns också en parkeringsficka.

Längst i norr kring campingen finns skog som är tydligt påverkad av skogsbruk. I dess kantzoner finns inslag av stora ekar och andra ädellövträd. Området är kraftigt igenvuxet med triviallövträd och barrträd. Det finns

Mål

Barrskog ska långsiktigt utvecklas mot barrnaturskog. Lövskog och lövdomi- nerade områden ska utvecklas mot gammal löv- och ädellövskog. Brynzonerna ska vara öppna och dominerade av ädellövträd eller andra lövträd.