Notitia codicum manuscriptorum Latinorum Biblioth. acad. Upsaliensis quam consensu ampliss. fac. phil. Ups. præside ... Petro Fabian. Aurivillio ... publico examini subjicit Carolus Ludovicus Lalin stip. reg. Wermelandus in audit. Gust. die IX. Junii MDCC

Full text

(1)

N O T IT IA

CODICUM MANUSCRIPTORUM

LATINORUM

B1BLIOTH. ACAD. UPSAL1ENSIS

M A G . QJJ A M C O N S E N S U A M P L I S S . F A C . P H I L . U P S.

P R Æ S I D E

PETRO FABIAN.

AUR1V1LL10

B I B L I Ö T H E C A R I O A C A D . ET L I T T E R A R , H U M A N . PROF. R E G . ET O R D , S O C I E T . R EG. S C I E N T . U P S A L . SE C R E T A R IO ET AC A D . K E G . L I T T E R . H U M . HISTOR. E T A N T I Q V I T . S T O C K H O L M . SOCIO

' PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

CAROLUS

LUDOVICU

S T I P . R E G . W E R M E L A N D U S

IN AUDIT. GUST. DIE IX. JUNII MDCCCXIII. H , A . M. C.

P. III.

U P S A L I Æ

(2)

T H E S E S .

I.

Q ui poeticae di& ionis ven eres in im agin e p etulanti & turpi ad h i­ b e n t, non m inorem d efeftu m ju d icii & g u f t u s , quam im potentiam a- n im i produnt.

II.

E g r e g iæ fc ilic e t artis proprium eft ho m in em e r ig e r e , non v e r o brutis anim antibus fim ile m , m ulto minus h is viliorem reddere.

» i

-Q ui praxin P oélfeos th eoria antiquiorem d ixeru n t', obfcure lo cu ti f o n t , obfcurius v e r o , qui illa m , h a c e x c u lta , aliquid pristini v ig o r is perdidiffe affirmarunt,

IV .

N u llu m effe fcopulum p o e tis aeque minacem ex iftim a m u s, quam tem eraria illa N aturam non tam im ita n d i, quam fuperandi cu pido.

V .

U t veritatis fim plicem effe orationem fiixit E u r i p i d e s , fic quoq u e pulcra e f f e , quæ perfpicua non funt, n egare haud dubitam us.

V I.

L in g v æ ig itu r , qua utitur p o ë ta , ea reverentia d u catu r, o p o r te tj a t nihil g e n io ejus contrarium a u d eat, nihil m u te t, aut i n n o v e t , quod jure fuo eum feciffe attentior quilibet le& or illic o non in te llig a t & per-

(3)

T*

N :o V I .

Se n e c æ

T ragoediæ

X *

F o lio.

C h artaceus, integer , nitide fcriptus A. 1449. Lit­ teris initialibus eleganter coloratis. Foliis conflat CXXXV. In Herculem furentem å tT kyeften , quæ in hoc Ccdice pri* m u m & fecundum locum occupant, annotationes varise in margine addita funt. H ippolytus, qua: quarta efl, in A d u I. has obtulit verborum difcrepantias.

E ditio A n t. T h y s i i.

Verf.

4 faxofa loca Parneîhi verfus 1 3 20 foetae 65 uri §7 pervium *08 adjudicatas ** 1 1 4 infando 11 Qua 14 aquales 34 trito 7 4 vin d as 102 tela 15 0 gafa 13 i blandiendo 15® tegere 1 5 ^ lateas 1 6 1 mentis 171 confufam 183 regnat i y o parvo 193 & terra 19 4 turpiter vitio

197 fcilicet 205 H unc illa

2 12 coercent modica * 1 3 invenit 275 impotens 2 7 6 lafcivuspuer ac renidens 2 7 7 modoratur 301 vocem 3 0 4 nova 33 0 falo 331 cingitur Cod, U r s A t .

faxa folo carpanatheo

Que deeft iuequales fere A rid o tauri vidas parius tela adjudicatam tela nefando

blandiendo etjam flbi

decipere lateat n o d is fulam negat pravo in terris turpi fervitio celos& T u n c illum choercct m odico inveniet imperans

puer kfeivus &

acre

nitens

jaculatur voce

mala m ari

(4)

l 6

336 F lam m am que nequit rele- Flammasqne nequit levare

N:o V I I

Ca j i Cr i s p i Sa l u s t i i

Bellum Catilinarium & J u g u r ­

thinum* Fol io.

C hartaceus, in teg er, re cen s, nitide fatis feriptus, foliis C C C V .

C u m T e x tu , in Editione Sigeberti Ha v e r c a m p i, AmA. 1742 obvio, conveni» nofter in primis VI. Capitibus Belli C a tilin a r ii, quae Speciminis loco examinavimus, fequentia fi exceperis.

Ed. Ha v e r c a m p i. Cod. Up s a l.

vare mari

342 m ugitu dant concepti 3 5 <>’ 3 5 7

mari

mugitus dant in concepti defunt

Pag.

15 1. I vine 17 veget utrum

24 1. 3. iis 2g 1. 2. juxta seilumo his

eget eque exiftimo

33 1. i Ac At

37 1. I fibi quisque facilia farflu f i b i facilia facflo

41 1. 3 eadem 52 pravoque ratione

algoris vigiliae cujuslibet rei cloquentie animus in dies abfolutum & pravo 54 vigiliae algoris

56 cujus rei libet 57 loquentiae

6 0 1. 2 in dies animus 6 6 folutum

69 1, 3 metu perculfi longe a pe- m etu ac periculis perculfi riculis

(5)

-17 s V 'S F T 7 J J. 2 libertatis 7 6 convertit libertatis caufa fe couvertit

F 0 I 4 6 . p . 2. Hiftoria

D a r e t i s P h r j g i i

de Bello Trojanor.

c u m Græcis , a Cornelio

N e p o t e

in Latinum

tradu&a*

E x illis, quæ in editis exemplaribus leguntur haud pauca heic defunt, in fine vero qvaedam addit noAer de

Æ n ea <3c de Reditu Graecor, a T r o j a , in impreflis non

F ol. 53. P rologus

G u a r i n i

Verofnnfis de M oribus

in g en u is, feu de Liberis educandis ad Angelum

CoR B iN E L LU M

in C onverfione

P l u t a r c h i

Ce-ronenjis.

In fine A . D. 1474*

Latina haec metaphrafis prodiit primum f. 1. & a. Qv. & dein Lipf. 1515. Q v . fine Prologo Gu a r i n i , qui

in Moguntiaca Editione Opufculor. Pl u t a r c h i A. 1 5 2 7

typis tandem vulgatus efi.

Fol. 63. Dni. Leon.

A r e t i n i

Viri Clariflimi Prohem ium

incipit fuper

B a s i l i o

de Grcco in Latinum

translato per eundem Leon.

A r e t ,

ad dluftrem

P oëtam

C o l u t i u m

F lo ren tin .• In F in e : finitus

A . 1470.

Eft

Baßlii

de Poëtar. O ratorum &c. legendis libris O p u fc u lu m , quod Latine verfum a L ton. Ar e t i n o, cuin ejus Proœmio <5c fuo commentariolo M ag ^foh. H o n o­

r i u s

Cubitenßt

, Lipfiæ cx officina J a c . Ab i e g n i

Herbi

-obvia.

(6)

pol. A. 1504. prim us edidit & difcipulo Cph. U r s i n o dicavit.

Fol. 7 0 .

Incipit T ra& atus de Mifèria Curialium re­

verendo D. J o h . de

Ay c h

utriusque Ju ris D o-

ftori

ex im io ,

Eyßetenfis

Eccleîïæ E pifcopo

digniffimo.

In f i n e : finitus A . 1472.

Excufum ©ft hoc Æ neœ Sylvii Opufculum prima vice M ogunt. p. J. SchocfFer 1517. Q y . Editore H e n r. St r o m e r o A urbachio. Ia Operibus legitur p. 72c. Ep.

CLXVI.j

F o l. 84-

Ma fei

V e g i i

D ialogu s inter AÜthiam &

Philalicen incipit feliciter.

In f i n e : finitus A .

D . 1472.

Primus hunc Dialogum edidit Paulus Ni a v i s &

E rhardo Pu c h n e r d e d i c a v i r . f. 1. & a Q v . Infertus dein eil Bibiiothecæ Vet. Patr. Colon. 1622. T . XV. p. 9 51.

F ol. 91. Rcver. in Chrifto Patri & claro Principi D.

ff. de

A i c h

Ele&o Eyftetenli Eneas

Si l v i u s,

Imperialis Secretarius S. P. D .

Opp. p. 561 Ep. LXXIX.

F ol. 93. Incipit L iber A m oris & Curtefie

a b An d r e a

C a p e l l a n o

(Regiæ Aulæ Francor. circa Ann.

1170) com pofitus.

Fol. 144 incipit liber fe­

cundus , qui docet Remedia contra Amorem»

In fine: finitus A . 1472.

(7)

rt-Dortmundi À. 1605 lucem vidilïe h u i u s Scriptoris

E ro tic a , five A m a to ria , edente D itm . M iLl e r o refert

H o r t z h e i m in Biblioth. Colon, p. 7 0 . c u j u s Editionis copia nobis licet non fuerit, idem tamen efle opi fculum videtur, faltim utrum que Venerandi yUniei G u a l t h e r i

nomen in ipfo limine offert.

F ol. 156.

Epiftola

En e e

de Remedio Amoris per

m o d u m Dialogi Poetice.compilata.

N :o V I I I .

Lu c j i An n æ i Se n e c æ

Epiftolæ & c. Fol. min.

M em branaceus, a n tiq u u s, nitide per duas Columnas exaratus, F o lio ru m quaedam d e f u n t, fuperfunt jam CXLIII.

Fol. I - - 6 8 .

Epiftolæ I - - X L IX .

L X V I - - -

L X X X V I II .

Eod«m o r d iu e , quo in editis exemplaribus exhi­ bentur, in Upfid. quoque Codice fe excipiunt Epiftolæ, in prima vero hac ferie nulli« num erorum notis ( a re- centiori manu margini adpofitis) fed litteris tantum gran- diufculis, ru b ro & cæruleo colore variegatis, diflingvun- tur. Qvac in editis efl XXIII. in binas beic divifa cer­ n itu r, quarum poflerior incipit: P aupertati domum ape­ rire. Sic quoqu* verba Epift. XLVIII. M u s pyllaba e ft% mus autem cafeum rodit novam in hoc codice ordiuntur

epiflolam. Definit fol. 3 3 in verba Ep. XLIX. fuffos-

fionibus cuni. Reliqua defiderantur usque ad verba Ep.

LXVI. quare hoc inter noflra placita.

F ol. 69

. - 1 0 8 .

Epiftolæ L X X X I X

- -

C X V I.

Circa m ed iu m p a g . 1. Fol. 68. abfolutaEp. LXXXVIII.

(8)

fub-fubrtitiffe videtur prima manus. Quod reliquum ert de hac p a g in a , pag. 2 ejusd. folii & maxima parte pag. fequentis omni fcriptura caret. . Verfus finem pag. 1 FoJ. 69 alia m a n u s , a priori vero non m ultum diverfa, ejus­ dem certe retatis, inceptam telam continuavit, additis in

te x t u , rubro c o lo re , non folum Librorum A r­

gum entis, fed etjsm h o ru m epirtolaruinque n u m e ­ ris : E xp licit liber ' X V . Incipit liber X V l. D e u ti­

litate divifionis E f de differentia inter fapien tia m E f philojophiam Ef conteftacionem ntriusque E f de philofophie partibus. $$. Rem utilem dejideras &c. Ep. L X X X IX .

in editis. A verbis hujus Epiflolas : Hcec Incili virorum optime Epiftolam 89- orditur hujus Codicis Scriba , quam vero, æque ac imprefla exemplaria, concludit verbis :

Stude , non u t plus aliquid fc ia s , fe d ut m e liu s, Fol. 9 6

p. i . E x p l. I. X V I I I . Inc. I. X I X . de inopinato f a t i term in o , ubi notat eo s, qui longiorem vitam (upplicio vel turpitudine pacijcuntur. 101. Fol. 1 0 3 p. i . E x p l. I. X I X . Inc. I. X X . Que pacienda fu n i ambulanti p er hujus vite viam. E t quod per meditacionem leviffimam fa c it eciam graviora. E t qualiter varietas mortalitatis & f a t u m e- quanimiter feren d a fu n t. 107. Fol. 107 p. 2. E x p l. lib.

X X . In c. I. X X I . N o n optandos deos infefios effe malis E f quomodo p er retraUatam fe p iu s philofophiam noticia boni E f mali neceffarii E f fupervacui pofjit ha­ beri. E t quod turpe eft in aqua E f polenta reponere be­ atam vitam. 1 10. Definit hæc pagina in verba *. E p. CX. felicita tis eß cauffa E f inicium. Reliqva defiderantur ufque

ad verba Ep. CXV. ere empta monilia & quæ fequuntur in hac & huic proxim a Ep. CXVI mutila quoque, ultima enim linea F el. 108 leguntur: dum procedit parat. E x c lu ­

(9)

21

Speciminis loco, conferendo Codicem Uplalienfem cum T e x tu Editionis Elzeviriance. Amfl. 1 672. fequentes notavimus l e d i o - nis i varietates.

Cod. U r S A L I E N S .

m ortem non profpiciamus quemcunque vult difiringit Editio El z e v i r. E p. Pag. v ■ I . . 2. m ortem profpicimns — —. quicunque vult II. 4. diflrahit animum

III. .6. nom en non fuccurrit, n o m e n fuccurit. falutamus. hac dom inos falutamus. H o c ; ' abierit

abierit

IV. 9. m alum Deeft

— -10. luferunt navigia fluxerunt navigia

V. 14. corrigi colligi

VI. 16. mihi coepi. M ultum michi. m ultum proficit profecit

— — Qvi fibi amicus eft Defunt

VII. i8* Interfectores interfe- In terfedores interfedis

Pl uri s

— * 2 o r idoneam mentem VIII. 2 1, interim federe

— 22. primum a meis

—- hoc quoque — — h a b e m u r

«— — aut temet frueris — 23. Qui hoc faciunt

I X . 2 8 in g e n s — — unde probantur — — prodentium X. 31. te communicatum idoneam mercem interim fuadere

inprimis a rebus meis » hoc nos quoque he rem us

aut fernel fuere -Defunt

Deelt

ubi probantur providentium comitatum te

— — quo judicium mihi abeat quod judicium m e u m habeo 1

XI. 36. verari poteft vitari potefl

— 37. peccaturis teftis adfiflat peccatori tefiis afifiit

(10)

XI. 37. a dfpedus tantum — — tibi placuit & vita &

oratio , & ipfius ani­ m u m ante te ferens & vul- V tus

XII.. 39, P r o f e d o inquam — 41. cogat agmen

F ol.

1 0 9 . R ubro.

Diffinitio

Ci c e r o n i s.

%.

N ulle funt occultiores infidie quam hec que latent in aliquo neceffitudinis nomine.

Varia fequuntur di&a Ph o c i o n i s, M e n e c r a t i s, He r m o g e n i s, Eu c l i d i s, De m o s t h e n i s, Ar i s t o t e l i s, - T h e o p h r a s t i, Se n e c æ &c. Quæ fingula ut reliqua ad finem usque Codicis a prim a manu ex»rata funt.

f o l . J i o , n i .

P r o lo g u s in epiftolis

S e n e c e

a d P

a u

­

l u m ,

una c u m Epiftolis

S e n e c e &

P

a u l i

X IV ,

Inter Opera Se n e c æ, Tarvifii 1 4 7 8 . &Venet. 1 4 9 0 . iroprefla, locum dudum r.aclæ funt fuppofitæ h x , atta­ men antiquae Epiflolae, fæpius dein typis vulgatae. E x eodem hoc Codice (q u i e Bibliotheca Praclidis in Acad. Upfal. tranfiir) fervara plerumque in te x tu , vel in notis addita Codicis l e g i o n e , quæ haud parum a vulgata di« fe rep a t, Epifiolas Senecæ ad Paulum & Pauli ad Sene­ cam ex Codice A urivilliano edidit cum animadverfioni-

bur M ax. Rev. D. D. & Prof. J. Lu n d b l a d. Lond. Goth. i g o i . Qv.

prefens tantum

tibi vita placuit & o ra tio & ipfe animum ante fe ferens. vultus

p e rfe d e inquam cogat annum.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :