• No results found

Visar Hans Rosling som humanist | Socialmedicinsk tidskrift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Hans Rosling som humanist | Socialmedicinsk tidskrift"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

682 Socialmedicinsk tidskrift 6/2017 Om vänskap

Hans Rosling som humanist

Lars Klareskog

Lars Klareskog, professor, Karolinska Institutet. E-post: lars.klareskog@ki.se

Hans Rosling nöjde sig inte med att beskriva – han ville också förändra. Men han var ingen naiv världsförbättrare utan visste att man måste tala med och till många. Det gjorde han – ibland frustrerad, men aldrig uppgiven. Han var en humanist med förtröstan om människans bästa sidor, men utan illusioner om de värsta. Kollegor och vänner över hela jorden har berättat om hur Hans förändrat deras sätt att förstå världen. Och precis som andra stora huma-nister kommer naturligtvis hans berättelser och böcker att påverka många människor mycket och länge.

Hans Rosling was not satisfied with describing the world. He wanted to change it as well. However he was no naive reformer. He knew that you need to reach out to many and so he did – sometimes frustrated, but never dejected. He was a humanist with faith in the good of mankind, but without illusions of the worst sides. Colleagues and friends from all over the world have told us about how Hans changed their way of understanding global development. And just like the work of other great humanists his stories and books will continue to affect many people for a long time.

Vid minnet av Hans, tänker jag ofta på den andre store för tidigt bort­ gångne humanisten Tage Daniels­ son. De delade denna fantastiska respekt för den enskilde, oavsett ställning, en ständig nyfikenhet och samma respekt löshet för överhet och okunskap.

Jag undrade ofta hur Hans kunde bli som han var, och här är några av mina funderingar efter att ha känt Hans i mer än 45 år, och delat något, men mest på avstånd för undrats och glatts över honom i hans många olika roller.

Kanske är en del av hans humanism en del av hans uppväxt på Ynglinga­ gatan i egnahemsområdet Svartbäck­ en i Uppsala, där hans mamma Brita var bibliotekarie och hans pappa arbe­

tade i kafferosteriet: Jag stod stundom bredvid Brita då hon delade ut val­ sedlar för socialdemokraterna i Tuna­ bergsskolan och hörde hennes rappa men också vänliga kommentarer om politiken och människorna; Kanske var detta grunden till att Hans alltid ville vara realist och pragmatisk och aldrig revolutionär och utopisk; Mottot var ju alltid att förstå och för­ bättra, inte förleda och förstöra.

En annan del kom i medicin­ utbildningen i Uppsala och under hans första läkarår i södra Norrland tillsammans med Agneta: Afrika­ grupperna var den fantastiska organsia tion som verkade för de för­ tryckta i Afrika och skapade möjlig­ heter för praktiska insatser via Afrika­ gruppernas Rekryterings organisation,

(2)

Om vänskap

Socialmedicinsk tidskrift 6/2017 683

ARO. Hans och Agneta ville göra den praktiska insatsen, inte bara argumentera och stencilera (och samla in en del pengar) vilket var vad många av oss andra begränsade oss till. Och vi vet alla – det beskrivs i flera andra artiklar – hur Hans nyfkenhet och praktiska engagemang ledde till att han kunde beskriva och förstå den sjukdom – konzo – som hade skadat så många tidigare men Hans var den förste som kartlade.

Men det som följde var ju lika märkligt. Hans nöjde sig inte med att beskriva – han ville också förändra: Och jag glömmer aldrig när han beskrev sina idéer med den gen modifierade kassavan som aldrig fungerade, utan långt mer effektiv blev utbildningen för afrikanska mödrar om hur att ta hand om och laga mat med kassava. Igen, respekten för den praktiska kunskapen, och för dem som ska göra jobbet, här laga maten.

På avstånd kunde vi följa hans insatser i Vietnam för billigare läke­ medel och hur han skapade sitt stora nätverk och fick många vänner också i det landet. Detta såg jag så tydligt efter att Hans, som nytillträdd ordförande i Karolinskas internationella kommitté, ville skapa relationer inte bara till väster ländska elit universitet utan också till universitet i andra delar av världen – som universitetet i Hanoi. Vi tillbringade en vecka där i slutet av 90­talet för att skapa den plan för doktorandutbyte mellan KI och Hanoi som ledde till så många ge­ mensamma doktorander mellan KI och Vietnam. Utan det enorma för­ troende och vänskapsband som Hans

hade i Hanoi, hade detta nog aldrig hänt. Igen, respekten för och från Hans för så många på så många olika nivåer. Samtidigt: Allt det praktiska arbetet med mycket nattarbete till­ sammans med vietnamesiska kollegor som gjorde det mesta bara Hans var där. Och i allt detta Hans skepsis mot korruption och maktmissbruk; Se, nu när ekonomin släppts friare så finns det blomsteraffärer i alla gathörn; de fanns inte före 1990.

Och sedan Gapminder; så typiskt Hans att göra en stiftelse för kunskaps spridning, och att sam arbeta med Ola och Anna, och använda familje historien som en av illustra­ tionerna. Vi minns väl alla hur han jämförde läget i olika länder med hur hans mor, mormor och mormors­ mor haft det i Sverige; Och en del av argumenta tionen var ju alltid att ”det är möjligt att förändra” bara man har

kunskapen, respektererar sina med­ människor och sprider insikterna til många. Men Hans var ju ingen naiv världsförbättrare: Han visste att man måste tala med och till många, och det gjorde han (och ibland mest till) : Till patientföreningar och skolklasser, liksom till världen mäktiga i storföre­ tag och i FN, ibland frustrerad, men aldrig uppgiven. Som humanist med förtröstan till människans bästa sidor, men utan illusioner om de värsta.

En annan frukt av Hans nyfiken­ het var när jag och min kollega Lars Alfredsson under de allra senaste åren försökte skapa ett sätt att sprida kunskap om hur patienter själva kan förebygga och förbättra sjukdom genom kunskap som finns men inte sprids och används. Samma idé i att

(3)

684 Socialmedicinsk tidskrift 6/2017 Om vänskap

sprida kunskap från svårtillgängliga vetenskapliga artiklar om ”Nature and Nurture in Health” som att göra WHOs statistik om ”Health and Wealth in the World” tillgänglig för alla. Hans var med om att skapa en ny stiftelse ”Riskminder” för detta; Ännu långt mindre framgångsrik än Gapminder, men ett arbete där jag igen fick se hur Hans engagemang och respekt för kunskap kan göra det omöjliga möjligt.

Min sista kontakt med Hans var också typisk – för hans sätt att se på ansvar: Ett plötsligt telefonsamtal hösten 2016 när han var bättre i sin cancer: Har vi inte alla ansvar för Macchiarini? Om vi som professorer vill ha vår frihet att förvalta kunskap och pengar i ett universitet – har vi då inte också ansvar att tillsammans

Så vad gör en nyfiken humanist som tror på kunskapen makt? Så många är de kollegor och vänner som jag mött över hela jorden som berättat om hur Hans förändrat deras sätt att förstå

världen. Foto: Stefan Nilsson

tala om för ledningen när den gör fel? Gjorde vi det tillräckligt?

Så vad gör en nyfiken humanist som tror på kunskapens makt? Man kan göra revy och film och påverka tankar i en hel nation. Och man kan utnyttja dagens vidareutveckling av boktryckar konsten till att göra ted­ talks, webbsidor, tv­serier – lika att­ raktiva som revyer – och sprida kun­ skap i hela världen. Så många är de kollegor och vänner som jag mött över hela jorden som berättat om hur Hans förändrat deras sätt att förstå världen. Och precis som för andra stora humanister, så kommer natur­ ligtvis Hans Roslings berättelser och nu också hans sista böcker att påverka många människor mycket och länge.

References

Related documents

Intervjupersonen fortsätter: ”Att det sker färre bränder, att vi ger ungdomar chansen, att vi har ett gott varumärke, att vår personal inte blir stenkastade på, sen hur vi

Utifrån studiens frågeställningar visar resultatet ett förhållningssätt med en stark god vilja hos förskollärare till att driva utveckling, det finns medvetenhet och

The efficacy of these two approaches along with the fact that many real-world recommenders tend to favor simple algorith- mic approaches (Paraschakis et al., 2015), motivates

Subheading five – Supernatural stories: the Irish hero legend (p. 146 – 148) tells the reader about the Irish people being known for their abilities to tell stories, and that

LGBT-rights is a common subject in the western world where equal rights for every human being is a never-ending discussion and there is also a force working on improving the living

Syftet med mitt projektarbete delas in i tre delsyften. 1) Jag vill, i mitt projekt, utveckla ett arbetssätt som får den aktuella elevgruppen att engagera sig mer i den egna

Relationship between Online Trolling and Mainstream Culture (Phillips, 2015) and World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media (Milner, 2016) — Phillips and

Program och aktiviteter hade samma kvalité och funktion för alla fem bibliotek men de skiljde sig åt då rosengårds bibliotek hade mer program och aktiviteter för barn och vuxna

UNESCOs helt nyligen utkomna skrift som handlar om medie- och informationskunnighet (Media and Information Literacy, MIL), vänder sig delvis till lärare (Eur-Lex

På frågan ”Hur upplever du att skolan belyser samt förmedlar den samiska kulturen och traditionen har inga av eleverna med samisk bakgrund uppgett att skolan gör det bra medan en

Vi anser utifrån vår relation till respondenterna att detta inte är möjligt då en annan forskare skulle kunna lägga märke till andra saker och uppfatta saker på andra sätt.. Vi

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskor förhållningssätt till SVPL och efter analys av intervjuerna belyses det att lyckade SVPL oftast beror på gott samarbete

This site visit included plans for a participatory design session meant for one to three teachers, but upon arrival–at the request of the teacher–this was adapted to one teacher,

Inkludering – En skola för alla! Är det möjligt och eftersträvansvärt? Skolan idag är en segregerad miljö där vi har en privat och en offentlig skola och där vi sedan har en

Elevers initiala lärande om bråk undersöktes genom att två olika arbetssätt jämfördes (ibid). Det ena var mer traditionellt i meningen att papper och penna

Within the EOC structure, the Operations Section was in charge of the coordination of the RCCE activities in the communities, including the awareness messages production,

The results of the present review indicate that the included studies are characterised by intimacy and depth in relation to preschool practice, with predominantly qualitative

Dessa tre huvudspår handlar om förhållningssätt som ligger till grund för en undervisande förskollärare i relation till didaktik, kunskaper i relation till didaktik som en

To cite this article: Linda Palla & Ann-Christine Vallberg Roth (2020): Inclusive ideals and special educational tools in and out of tact: didactical voices on teaching in

hjälpmedel för elever med funktionshinder. Kontakter med omvärlden och närsamhället möjliggörs. Eleverna får möjlighet att utveckla kontakter med föreningar,

Yrkeskategorin som helhet står för uttalandena, ingen behöver stå till svars personligen. I slutändan är detta ingen anonym undersökning, det tillhör personalens yrke att

To cite this article: Camilla Palm, Birgitta Essén & Sara Johnsdotter (2019) Sexual health counselling targeting girls and young women with female genital cutting in

Detta är dock inte nödvändigtvis en anledning till könssegregerad undervisning menar Staberg, eftersom både flickor och pojkar som deltog i hennes studie var negativa till