• No results found

Till Herkulesallegoriens historia i Sverige

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Till Herkulesallegoriens historia i Sverige"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

SAMLAREN

S V E N S K T I D S K R I F T F Ö R L I T T E R A T U R H I S T O R I S K F O R S K N I N G

N Y FÖ LJD . Å R G Å N G 36

1 9 5 5

U P P S A L A 1 9 5 6 S V E N S K A L I T T E R A T U R S Ä L L S K A P E T

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel.

(2)

UPPSALA 1956

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB

(3)

Miscellanea

Till Herkulesallegoriens historia i Sverige.

Man kan känna sig böjd att påstå att det är värdelöst att efter Goboms och Fribergs forskningsresultat framdraga yttermera bevis för att den Herkules- berättelse omkring vilken Stiernhielms Herkulesdikt är uppbyggd varit känd och uppskattad i Sverige långt innan Stiernhielm tog fatt på ämnet. Gobom har varit lycklig att finna ett unikt Rostocktryck från 1594 eller 1595, i vilket en svensk student i Rostock Israel Petri efter tysk förlaga meddelat en svensk översättning av Herkulesberättelsen hos Xenofon.1 Skriften var dedicerad till hans mecenater och gynnare i Dalarna. Gobom har i samband med publiceringen av den visat att Israel Petris tyska förlaga icke varit någon enstaka företeelse utan att det existerat en hel serie av samtida Herkules-tryck, som framkommit i de kretsar där tradi­ tionen från Melanchtons undervisning varit levande, såsom t. ex. i det av svenska studenter vid denna tid livligt frekventerade Rostock. Friberg har i detta stycke fullföljt Goboms undersökning och konstaterat att Herkulesallegorien hade redan från början inom det lutherska skolväsendet innehaft »sin rang av oförliknelig klassiker».1 2

Nu tillkommer emellertid en omständighet som kan vara värd att beakta. Såsom i synnerhet Friberg utrett, ingår i den humanistiska Herkulesallegorien tvenne motiv som sammaflätats med varandra. Det ena utgöres av Prodicus* berättelse om de båda kvinnorna som Herkules mötte, såsom Xenofon återgivit denna. Her­ kules uppmanas att välja dem emellan, och motivet är befryndat med Paris* dom. Det andra är motivet med de två vägarna, vilket utgår från Hesiodus* skildring av dem. Verserna som beskriver dem har av Xenofon citerats före Prodicusberättelsen och ingår alltså icke i denna, även om man där på något ställe skymtar inflytande från den. Ännu något svagare anar man detta senare motiv i Israel Petris över­ sättning. I den humanistiska Herkulesberättelsen var emellertid beskrivningen av de båda vägarna en integrerande del, och Stiernhielm har, och det icke bara i »Hercules», ägnat den stor uppmärksamhet. Det saknar därför icke intresse att man kan finna även denna fullständigare Herkulesberättelse representerad i Sverige under ett tidigare skede. Det har förut icke observerats att så är fallet i en predikan som utgivits 1609 av Ericus Erici Helsingius.

Ericus* skrift bär titeln Concio de porta coeli. Een predikan som wijser rätte wäghen til himmelrijkes port. Den är dedicerad som *en liten nyårsgåva* till tvenne tjänstemän, slottsskrivaren och chefen för *den mindre svenske tullen* Anders Erichson och proviantskrivaren Ivar Mattson och är tryckt vid årsskiftet 1609—10. (Titelbladet bär årtalet 1609, sista sidan 1610). Skriften omfattar tre ark i kvartformat och är tryckt av Anund Olufsson.

Enligt dedikationen på titelbladet är denna predikan »Vthtolkat och Förährat» av Ericus Erici. Därmed angives utan tvivel att det är fråga om en översättning. Ericus Erici var en flitig bokutgivare — han hade t. o. m. skaffat sig ett eget

1 N. Gobom, »Hercules vid skiljovägen» första gången pä svenska, Linköpings bib­ lioteks handlingar, NV'S., 2: 2 (1937).

(4)

Miscellanea 103

förläggarmärke, som här återfinnes på titelbladets baksida — men någon original­ skrift av honom är icke känd. På detta titelblad liksom på andra sina förlags­ artiklar har han under sitt namn fogat titulaturen ?Tillförenne kyrkioherde på Norre Malm’. Någon egen kyrka att predika i hade han sålunda icke. Med all sannolikhet kan man antaga att det är en tysk predikan som Ericus Erici här klätt i svensk språkdräkt. Ämnet för den är bergspredikans ord om den breda och den smala vägen. Det är alltså en annan variant av det gamla vägmotivet, och redan på kyrkofädernas tid hade detta förbundits med det antika tvåvägsmotivet.3 Det kan icke väcka någon förvåning att så skett också i en tysk predikan från slutet av 1500- eller början av 1600-talet, så uppmärksammad som den antika Herkulesallegorien då var.

Här återgives nu det ifrågavarande avsnittet i Ericus Erici skrift jämte den närmast omslutande ramen av den religiösa utläggningen.

T w å wägar skal man acta. Philosophi Poeta. V ia V irtu - tis via voluptatis. Xenophon. Hesiodus.

På then Andelighe wandringen och reesan äre twänne wäghar: Then ene förer til Himmelen och thet ewigha Lijfwet: Then andre til Heluetit och ewigh fördömelse.

Hoos Hedningarna, hafwa the förvngdomen j Scholan här om lärt, Philosophi och Poeterne sagt: Thet twå wäghar äro hwilke alle men- niskior j thetta lijfwet gå måste. Then ene wäghen är til Dygderne, then är en hård, törnigh, rijsfull wägh och swår til at wandra, men then samma förer til ähra och rijkedoom. Then andra til wälust, han är wijdh och bredh, släät och mächta lätt til at löpa, Men han förer til skam och laster, til föracht och armodh.

Altså skrifwer Xenophon, om Hercule när han (thet Fursteligha blodh) kom til sijn Åhr, och sigh besinnadhe, huru han sitt lefwerne wille anställa, tå hafwer han gåt och spasserat på marken, och hafwer set een deieligh Quinna, som medh Gull, Silfwer, Sammet och Silke kostelighen bepryd och kläd war, hon hadhe sitt Frugentimber hoos sigh medh Cither, Harpor och Fedhler, hwilke dansadhe och sprungo. Tå hafwer thenne quinnan Voluptas bidit Herculem komma til sigh, och sagdt, ther han wille fölia them, så skulle han altijdh få lefwa j frögd och wällust. På then andra sidhan hafwer han sedt een annan Quinna, som icke war så wäl och skönt smyckiat, och vthstofferat, men lijkwäl tuchtigh och sedigh, hon ropadhe til honom och badh, thet han widh sitt lijff til görande icke skulle fölia then sköne och deielighe Quinnan, Ty om honom än j förstonne tyckre (!) thet wara liufligit och got, så skulle lijkwäl på sidstonne ther aff icke blifwa annat än sorgh och hiertans wee, Men om han wille fölia henne och om thet än j förstonne gingo swårt på, så skulle han lijkwäl här effter Ähra och Härligheet bekomma. Sådana hafwer och Hesiodus sine lär­ jungar förehållit. Thetta hafwa Hedningarna lärt, om twå Wäghar, som Menniskian går.

Lijka så Predikar här Gudz Son om twå wäghar, doch myckit härlighare. (etc.)

(bl. A 3 b-A 4 b) Allegorien är som synes icke sammankomponerad, och motiven möter i samma ordning som hos Xenofon. Först anges innehållet i Hesiodus’ verser, och sedan följer Prodicus’ berättelse i starkt sammandrag. Sammanställningen är gjord i all

References

Related documents

För att redan i programskedet få till stånd ett samarbete mellan projektets olika aktörer initierade Helsingborgshem en projektorga- nisation där byggherre, förvaltare, arkitekt

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Socialstyrelsen har inget att erinra mot promemorians förslag om ändringar i lag- stiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Samhällsvetenskapliga fakulteten har erbjudits att inkomma med ett yttrande till Områdesnämnden för humanvetenskap över remissen Socialdepartementet - Ändringar i lagstiftningen

Områdesnämnden för humanvetenskap har ombetts att till Socialdepartementet inkomma med synpunkter på remiss av Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att

Sveriges a-kassor har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat

Mot bakgrund av det stora antalet svenska medborgare i Förenade kungariket, och avsaknaden på tillförlitlig information om antal berörda EU- medborgare, vill ambassaden

- SKL anser att Regeringen måste säkerställa att regioner och kommuner får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård som de lämnar till brittiska medborgare i

Omställning Sverige påpekar vidare att ”Ekonomisk rikedom över en viss nivå framstår inte ens som önskvärd – mänskligt och socialt.” (Hela

Despite the decrease in the number of subscribers, the future prognosticated negative trend, the pressure on advertisers because of internet and despite, or maybe because of,

Deltagandet i projektet har för många av de redan erfarna rådgivarna således gett en ökad insikt i hur man kan jobba med målstyrning av mjölkföretag. Vidare kan många se nyttan

Du som Mjölkföretagare får en aktiv roll genom att via ett frågeformulär även själv få bedöma starka och svaga sidor i ditt mjölkföretag. Konkret åtgärdslista

Därefter sker täta utvärderingar för att se till att åtgärderna vidtas och förbättringar sker.. Vid utvärderingarna besvaras frågor såsom: Vad har

Detta poängteras också av Sandberg och Vuorinen (2007) som menar att när pedagogen och föräldern har samma sätt att tänka kring verksamheten och barn blir

Den här rapporten Romer i skolan – en fördjupad studie redovisar en alldeles för positiv och fin bild av romernas situation i skolan, tycker jag. Efter erkännandet

Du hade rätt, Mats, om att regeringen skulle komma med stora pengar, men när de väl kom, kom de ju till alla partier, inte bara till

– Det är en av världens största matmässor och Tyskland är en viktig marknad för svenska producenter, så för oss är det självklart att finnas på plats och visa upp vad Sverige

Deputy Governor Nadine Baudot-Trajtenberg från Bank of Israel säger att bolånekostnaderna är en del av den totala ökningen av kostnad för boende med 13.5 under det senaste

Sverige är faktiskt ett av de främsta länderna i världen när det gäller att ta tillvara värme som blir över.. Vi tar vara på värmen från elproduktion i så kallade

Tre erfarna artister från Clowner utan Gränser besöker boenden, skolor och andra platser där barn på flykt samlas för att under Drömworkshops inspirera ungdomarna till att

– Inspirationen till Pilgrimsarmbandet kommer från den storslagna historien och naturen utmed Sankt Olavsleden, säger projektledaren Helene Ersson.. Pilgrimsarmbandet är helt och

Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska medier gestaltar protester i Sverige som är relaterade till Israel-Palestinakonflikten, följt av att granska hur svensk

Till exempel svarar 70 procent av de som arbetar inom HVB och 75 procent av medlemmarna inom tandvården att de har förutsättningar att utföra sitt arbete utifrån sina professionella