• No results found

Visar Antalet läsare fortsätter öka | Socialmedicinsk tidskrift

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Visar Antalet läsare fortsätter öka | Socialmedicinsk tidskrift"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

600 Socialmedicinsk tidskrift 6/2018

ledare

Antalet läsare fortsätter öka

Under det 95:e utgivningsåret, 2018, av Socialmedicinsk tidskrift har föl-jande teman behandlats: Forskning och teori, Ett blandnummer (Nr 1), Social hållbarhet (Nr 2) med tema-redaktör Walter Osika, Tillit mellan människor (Nr 3) med teamredaktö-rerna Ylva Norén Bretzer, Kristina Holmgren, Forskning och teori, Ett blandnummer (Nr 4), Folkhälsa och civilsamhälle (Nr 5) med temaredak-tör Magnus Karlsson och Jämlik hälsa och hållbara samhällen – hur går vi vidare? (Nr 6) med Göran Henriks-son och Bo JA Haglund som tema-redaktörer.

Årets läsarundersökning omfattar statistik från den 1 januari-31 decem-ber 2018 och visar totalt 69198 (60 865, 2017) besök på vår webbplats under året. Det är en ökning med 14 % jämfört med föregående år. Antalet användare ökade från 40 482 (2017) till 47 580, vilket var en ökning med 18 % jämfört med året innan.

Antalet registrerade användare öka-de unöka-der året så att vi nu har vi 1 254, som kan betraktas som våra prenume-ranter.

Den mest lästa artikeln under år 2018 fanns i temanumret om Till-lit mellan människor. Det var arti-keln om Tillit och innovation av Leif Denti. http://www.socialmedicinsk-tidskrift.se/index.php/smt/article/ view/1800

Sedan år 2015 har vi också en Fa-cebook sida (https://www.faFa-cebook. com/ socialmedicinsktidskrift/) som

numer följs och gillas av 400 perso-ner. Om man tittar på aktiviteten på denna sida så har temanumret om Hans Rosling (6/2017) som pu-blicerades i januari 2018 haft störst räckvidd — det nådde ut till 1 800 personer.

Genom åren har en grundläggande ekonomisk förutsättning för utgiv-ningen av smt varit tryckbidrag från forskningsfonden Forte. Tryckbidra-get ges för treårsperioder och smt har under året fått nytt bidrag för åren 2019 till och med 2021.

Socialmedicinsk tidskrift är ett vik-tigt forum för granskning av vård, so-cialpolitik och folkhälsa med en fort-satt glädjande ökning i antalet läsare på nätet.

Bo J A Haglund Redaktör och professor

References

Related documents

Intervjupersonen fortsätter: ”Att det sker färre bränder, att vi ger ungdomar chansen, att vi har ett gott varumärke, att vår personal inte blir stenkastade på, sen hur vi

ABSTRACT We have developed and synthesized nanobiocomposite materials based on graphene, poly(3,4-ethylen- edioxythiophene), and glucose oxidase immobilized on the surface of

En indirekt följd av att samla data från ett fokus på användare i allmänhet, som är vanligt inom självloggning, är sålunda snarlik den problembild som konsumentorienterade

Frågan ställdes därför vi funderade över om barnens vana att höra saga kunde påverka deras bedömning om sagor var sanna eller på låtsas. Det var ungefär hälften av barnen

LGBT-rights is a common subject in the western world where equal rights for every human being is a never-ending discussion and there is also a force working on improving the living

To gain an overall understanding of the BVG’s communication strategies I first will examine the characteristics of their Twitter activity with regards to frequency, interaction,

Syftet med mitt projektarbete delas in i tre delsyften. 1) Jag vill, i mitt projekt, utveckla ett arbetssätt som får den aktuella elevgruppen att engagera sig mer i den egna

Program och aktiviteter hade samma kvalité och funktion för alla fem bibliotek men de skiljde sig åt då rosengårds bibliotek hade mer program och aktiviteter för barn och vuxna

From the 74 strategies discovered in this study, 15 micro strategies were identified that sought to strengthen the individual’s ability to evaluate the information they are

The most frequently identified instrumental rationalisation strategy, which was encountered four times throughout the analysed documents, used by the government

Moreover, Tajfel’s theory proposes that one of the reasons for intergroup conflict could be a competition and restriction of resources (Wagner et. al., 2003: 363-368), and

Vi kan konstatera i och med denna studie att lärarnas attityder till HUT har stor betydelse för om de ska implementera det i sin undervisning eller inte?. Lärarnas

I denna litteraturstudie vill vi belysa den perioperativa kommunikationen mellan barn, föräldrar och personal samt dess betydelse för föräldrars upplevelse och deltagande

Författaren har därför valt att inrikta denna studie på arbetsledare inom äldreomsorgen och utifrån arbets- ledarnas arbetssituation undersöka hur de implementerar en god

Dels för att de kan vara mer sårbara än andra ungdomar, de kan ha svårare att hantera de uppkomna känslorna samt att när de blir utsatta kanske de inte har något stöd..

På frågan ”Hur upplever du att skolan belyser samt förmedlar den samiska kulturen och traditionen har inga av eleverna med samisk bakgrund uppgett att skolan gör det bra medan en

Within the EOC structure, the Operations Section was in charge of the coordination of the RCCE activities in the communities, including the awareness messages production,

Detta är dock inte nödvändigtvis en anledning till könssegregerad undervisning menar Staberg, eftersom både flickor och pojkar som deltog i hennes studie var negativa till

ANC: Antenatal Care; BMI: Body Mass Index; CS: Caesarean Section; DV: Domestic Violence; EDS: Edinburgh Depression Scale; EPDS: Edinburgh Postnatal Depression Scale; IPV:

The present study has shown that the inclusion of core correlation effects improves the accuracy of theoretical transition wavelengths for M1 transitions in 3d k configurations

Mer än hälften av eleverna som svarade på enkäten tyckte att det samtal, som de hade med sin studie- och yrkesvägledare inför sitt gymnasieval hjälpte dem att komma fram till vilket

Ämnet Svenska, och i synnerhet den del som ska läggas på skönlitterär läsning, har i grundskolan upphört att vara till för traditionell humanistisk bildning, för att

Elevernas syn på de olika samtalspraktikerna leder oss in på hur de ser på utveckling av muntlighet när vi får reda på när och hur de talar i olika samtalspraktiker, således får