• No results found

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara Beskrivning av ärendet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara Beskrivning av ärendet"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Sociala sektorn Katja Vestling, 80262 katja.vestling@leksand.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1(3) Datum 2020-11-19 Referens Dnr 2020/1270

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i

rapporten Att göra anmälningar som gäller barn

sökbara

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning

Grunden till författningsförslaget och det övergripande resonemanget är helt adekvat. Nuvarande regelverk är både motstridigt och svårtolkat. Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer ta hänsyn till socialtjänstens tidigare kännedom om barnet och dennes familj, även i orosanmälningar som inte lett till utredning. Å andra sidan finns förbud mot att sammanställa orosanmälningar som inte lett till utredning. Samtidigt som Socialstyrelsen uppmuntrar socialtjänsterna att ta hänsyn till den tidigare kännedomen finns inte verktygen för att

sammanställa kännedomen på ett rättssäkert sätt.

I dagsläget har kommunerna olika system för att hantera inkomna

orosanmälningar som inte leder till utredning. Det gör att regelverket kan anses vara godtyckligt. I små kommuner finns ofta möjlighet att söka i en kronologisk pärm efter en specifik orosanmälan, medan det i större kommuner omöjliggörs genom det höga antalet orosanmälningar.

I vår kommun har vi, liksom in många andra kommuner, systemet med en pärm där orosanmälningar som inte lett till utredning sätts in i kronologisk ordning och diarieförs manuellt (om det inte finns en aktiv personakt). Det är både osmidigt och resurskrävande att gå igenom den kronologiska pärmen för att kontrollera tidigare inkomna orosanmälningar. Dessutom bedöms det vara mer integritetskränkande för de enskilda individerna att handläggaren, genom den manuella hanteringen, tar del av orosanmälningar eller

personuppgifter som den inte behöver se, än att handläggaren gör en sökning i verksamhetssystemet på det enskilda barn det faktiskt gäller.

På grund av den resurskrävande processen att plocka fram orosanmälningar ur den kronologiska pärmen finns risk att socialtjänstens tidigare kännedom bygger på tidigare handläggares personliga kännedom, istället för den faktiska informationen som finns i tidigare förhandsbedömningar, vilket skapar dålig rättssäkerhet.

(2)

Leksands kommun Datum 2020-11-19 Referens Dnr 2020/1270 Sida 2(3) Synpunkter Gallringstid

Rapportens förslag är att orosanmälningar som inte leder till utredning borde gallras efter tre år. Gallringstid för orosanmälningar som inte lett till

utredning borde ha samma tidsintervall som när barnets personakt ska gallras, alternativt att orosanmälan tillförs även avslutad personakt, inte bara aktiva personakter som idag. Detta skulle leda till att gallringstiden förlängs, men man skulle undvika två skilda gallringsprocesser, och framför allt att endast viss historik sparas. Eftersom en orosanmälan som inte leder till utredning inte ska tillföras en avslutad personakt, så skulle följande kunna inträffa:

1. En personakt gällande ett barn stängs i samband med att utredning eller insatser avslutas.

2. En orosanmälan inkommer efter ett år och beslut om att ej inleda utredning fattas.

3. Orosanmälan som inte lett till utredning gallras efter tre år.

4. År fyra är orosanmälan som inkom år ett gallrad men inte personakten. 5. År fem inkommer en ny orosanmälan och socialtjänsten har då endast kännedom om informationen som finns i personakten, och inte vad som framkom i den senaste kontakten (orosanmälan som då redan är gallrad). Detta blir är ett märkligt förfarande då endast viss information i historiken bevaras.

Nationellt system för socialregister

Rapporten berör frågan om ett nationellt system för sökning av

orosanmälningar och socialregister. Det ställer vi oss mycket positiva till då det skulle möjliggöra för socialtjänsten att fånga upp barn i behov av skydd och stöd som annars riskerar att ”falla mellan stolarna” genom flyttar mellan olika kommuner.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands kommun ställer sig bakom rapporten i sin helhet. Förslaget att göra orosanmälningar som inte lett till utredning sökbara kommer leda till stärkt barnskydd, bättre resursanvändning och stärkt integritetsskydd. Detta borde också vara i enlighet med Barnkonventionens intentioner.

Förslag till beslut

1. Godkänna förslaget till förändringen i remissvaret ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara”.

(3)

Leksands kommun Datum 2020-11-19 Referens Dnr 2020/1270 Sida 3(3)

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-19

Remiss Socialstyrelsen Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, daterad 2020-10-14

Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, daterad maj 2019

Slutligt beslut skickas till Socialchef Ulrika Gärdsback

Avdelningschef myndighet och funktionshinder och stöd Katja Vestling Socialstyrelsen

(4)

Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(2)

Sammanträdesdatum

2020-12-08

Justeras Utdrag bestyrks

§ 43 Dnr 2020/1270

Remissvar - Socialstyrelsens författningsförslag i

rapporten Att göra anmälningar som gäller barn

sökbara

Beskrivning av ärendet Sammanfattning

Grunden till författningsförslaget och det övergripande resonemanget är helt adekvat. Nuvarande regelverk är både motstridigt och svårtolkat. Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer ta hänsyn till socialtjänstens tidigare kännedom om barnet och dennes familj, även i orosanmälningar som inte lett till utredning. Å andra sidan finns förbud mot att sammanställa orosanmälningar som inte lett till utredning. Samtidigt som Socialstyrelsen uppmuntrar socialtjänsterna att ta hänsyn till den tidigare kännedomen finns inte verktygen för att

sammanställa kännedomen på ett rättssäkert sätt.

I dagsläget har kommunerna olika system för att hantera inkomna

orosanmälningar som inte leder till utredning. Det gör att regelverket kan anses vara godtyckligt. I små kommuner finns ofta möjlighet att söka i en kronologisk pärm efter en specifik orosanmälan, medan det i större kommuner omöjliggörs genom det höga antalet orosanmälningar.

I vår kommun har vi, liksom in många andra kommuner, systemet med en pärm där orosanmälningar som inte lett till utredning sätts in i kronologisk ordning och diarieförs manuellt (om det inte finns en aktiv personakt). Det är både osmidigt och resurskrävande att gå igenom den kronologiska pärmen för att kontrollera tidigare inkomna orosanmälningar. Dessutom bedöms det vara mer integritetskränkande för de enskilda individerna att handläggaren, genom den manuella hanteringen, tar del av orosanmälningar eller

personuppgifter som den inte behöver se, än att handläggaren gör en sökning i verksamhetssystemet på det enskilda barn det faktiskt gäller.

På grund av den resurskrävande processen att plocka fram orosanmälningar ur den kronologiska pärmen finns risk att socialtjänstens tidigare kännedom bygger på tidigare handläggares personliga kännedom, istället för den

(5)

Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(2)

Sammanträdesdatum

2020-12-08

Justeras Utdrag bestyrks

faktiska informationen som finns i tidigare förhandsbedömningar, vilket skapar dålig rättssäkerhet.

Sektorns/avdelningens bedömning

Leksands kommun ställer sig bakom rapporten i sin helhet. Förslaget att göra orosanmälningar som inte lett till utredning sökbara kommer leda till stärkt barnskydd, bättre resursanvändning och stärkt integritetsskydd. Detta borde också vara i enlighet med Barnkonventionens intentioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-19

Remiss Socialstyrelsen Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, daterad 2020-10-14

Socialstyrelsens rapport Att göra anmälningar som gäller barn sökbara, daterad maj 2019

Utskottets beslut

1. Godkänna förslaget till förändringen i remissvaret ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara”.

Beslutet skickas till Socialstyrelsen

Socialchef Ulrika Gärdsback

References

Related documents

Å ena sidan ska socialtjänsten, vid en förhandsbedömning efter en orosanmälan eller en utredning enligt 11 Kap 1 § SoL till barns skydd, enligt Socialstyrelsens rekommendationer

Förvaltningen delar Socialstyrelsens uppfattning om att anmälningar som gäller oro för barn bör göras sökbara även i de fall anmälan inte leder till utredning och det inte finns

Uppsala universitet, juridiska fakulteten Varbergs kommun Vision Västerås kommun Växjö kommun Örebro kommun Östersunds kommun. Remissvaren ska ha kommit in

För att uppmärksamma och skydda barn som far illa har socialnämnden behov av att på ett snabbt och säkert sätt ta del av tidigare anmälningar och förhandsbedömningar som inte

Barnombudsmannen vill här särskilt betona de konsekvenser för andra barns rätt till integritet som nuvarande regelverk får, då det innebär att alla handläggare som ska göra

Socialstyrelsen föreslår författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om be- dömning av behovet av

När socialnämnden idag tvingas bläddra genom flera andra anmälningar och förhandsbedömningar kan det leda till en integritetskränkning för alla de barn och vuxna som förekommer

I rapporten presenterar Socialstyrelsen författningsförslag som innebär att uppgifter om anmälan som gäller barn som inte leder till utredning samt uppgifter om bedömning av

när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar avseende

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av avdelningschef Peter Vikström.

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Vi bedömer att en lagstiftning som ger ett tydligt stöd för att göra anmälningar om barn sökbara kan bidra till att sådana förutsättningar skapas genom att på ett tydligt

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Stadsledningskontoret anser att föreslagna förändringar ger en ökad möjlighet för social- sekreterarna att söka efter anmälningar som inte lett till utredning, och därmed

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) om handläggning av ärenden som gäller barn och unga framgår att innan socialnämnden beslutar om att inte inleda en

Kommunstyrelsen ställer sig bakom arbetsmarknads- och socialförvaltningens kommentarer till ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara – Rättsliga förutsättningar

- Att barn som är föremål för flera anmälningar och förhandsbedömningar som inte lett vidare till utredning är sökbara ökar rättssäkerheten för barnet att ”inte hamna

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Artikel 8 skyddar ett bredare område än vad som omfattas av det grundlags- skyddade området, och torde därför omfatta den föreslagna sammanställ- ningsmöjligheten. Det är