• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1998:1593) om trossam- fund ska ha följande lydelse.

11 § Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i lik- vidation om

1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,

2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller

3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Ett beslut om likvida- tion och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäller i övrigt 17 kap. 29–32, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska förening- ar. Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning.

Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PETER ERIKSSON

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:721

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

misshandlad av sin mamma och försöker dölja detta inför andra skriver att det ”värsta är när jag sårar andra, typ för att jag är så trasig själv /…/Usch alla tror att jag

Förvaltningsrätten i Falun (2014-04-24, ordförande Ulfhake Berglund) yttrade: Bestämmelser – Öppen psykiatrisk tvångsvård får ges endast om patienten lider av en allvarlig

Enligt 1 § första stycket resegarantilagen ska den som är arrangör eller återförsäljare av paketresor enligt paketreselagen, innan han marknadsför en paketresa eller transport

Konjunkturinstitutet ska, enligt myndighetens instruktion, bistå Regeringskansliet (Finansdeparte- mentet) vid bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948)

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt

6 c § Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut- förandet av

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.. Övriga uppgifter som avses i

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse3. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått

3 a § Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ord- föranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets- berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år

nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat

41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil- jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.. Regeringen

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter döms till böter.. Till ansvar enligt första

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att till registermyndigheten anmäla förhållanden som myndigheten behöver känna

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med