• No results found

Yttrande över Fler obehöriga lärare och förskollä-rare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Fler obehöriga lärare och förskollä-rare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

u.remissvar@regeringskansliet.se 2019-12-11 1 (2) Dnr 4.2.1–2019:01547 Postadress: 106 20 STOCKHOLM Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-52733200 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Yttrande över Fler obehöriga lärare och

förskollä-rare ska kunna nå en behörighetsgivande examen

genom VAL

Dnr U2019/03260/UH

Sammanfattning

Skolverket delar utredningens bedömning att det finns behov av åtgärder för att öka andelen behöriga lärare och förskollärare i skolan och förskolan. Skolverket till-styrker förslagen 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 och 3.7. Skolverket tilltill-styrker förslaget 3.4 med kommentarer till detta. Därtill lämnar Skolverket synpunkter på förslaget 3.1.

3.1 En anställning som förskollärare ska inte vara ett krav för utbildning inom VAL

Skolverket bedömer att den föreslagna ändringen är lämplig. Ändringen ger fler personer med relevant kompetens än genom att ha varit anställda som förskollärare möjlighet att utbilda sig inom VAL. Skolverket ställer sig även positivt till att kravet preciseras så att det gäller sökande som har medverkat i undervisningen på en för-skola för att på så sätt visa på den kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig en VAL-utbildning.

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le-gitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareut-bildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen inte helt stämmer överens med de förslag som läggs fram i promemorian. Enligt den fö-reslagna formuleringen anges att den korta VAL-utbildningen är tillgänglig för bland annat förskollärare som inom ramen för en anställning har medverkat i undervisningen i förskolan. I andra lagrum, samt av vad som anges på exempelvis sida 27 i promemorian, är det inte förslagets avsikt att den sökande måste ha haft anställning hos samma arbetsgivare för att uppfylla kravet på minst åtta års erfaren-het.

För tydlighetens skull föreslås därför att formuleringen i 17 § punkt 1 ovan nämnda förordning ändras till att istället lyda:

1. har arbetat i skolväsendet i en eller flera anställningar som lärare eller inom ramen för en eller flera anställningar har medverkat i undervisningen i

(2)

Yttrande

2019-12-11 2 (2) Dnr 4.2.1–2019:01547

förskolan under sammanlagt minst åtta läsår eller motsvarande, varav minst tre sammanhängande läsår, före den dag som infaller ett år innan utbild-ningen påbörjas.

3.2 Kravet på att en sökandes yrkeserfarenhet ska härröra från tiden före den 1 juli 2015 för att få gå den kortare utbildningen tas bort

Skolverket tillstyrker förslaget.

3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare eller förskollärare den 1 december 2013 för att få gå den kortare utbildningen tas bort

Skolverket tillstyrker förslaget.

3.4 Bedömning av behörighet till VAL ska kunna göras genom särskilt prov

Skolverket tillstyrker förslaget.

Ett valideringsprov möjliggör en djupare kartläggning av sökandes kompetens. För att ett sådant prov ska kunna ligga till grund för likvärdiga och rättssäkra bedöm-ningar krävs dock att provet och förfarandet samordnas mellan alla VAL-lärosäten.

3.7 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Skolverket tillstyrker förslaget.

Skolverket har svårt att bedöma de eventuella förberedelser eller andra åtgärder som eventuellt skulle behöva vidtas innan bestämmelserna kan träda ikraft. Myn-digheten kan därför inte se något problem med detta ikraftträdandedatum.

3.8 Konsekvenser

Skolverket bedömer att konsekvensbedömningen är rimlig och relevant.

Peter Fredriksson Generaldirektör

Gunnar Stenberg Undervisningsråd

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Fredriksson. I ärendets slutliga handläggning har rättschefen Cecilia Asker, avdelningschefen Kjell Hedwall och undervisningsrådet Gunnar Stenberg (föredragande) deltagit.

References

Related documents

Det behöver således även göras riktade insatser med syfte att se till att det blir fler formellt utbildade barnskötare inom förskolan. Med

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få