• No results found

Friskolornas riksförbunds yttrande över remisspromemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Friskolornas riksförbunds yttrande över remisspromemorian Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YTTRANDE Sida 1 (2)

Friskolornas riksförbund Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Postgiro 459 94 52-2 Bankgiro 5018-0017 info@friskola.se www.friskola.se

Friskolornas riksförbunds yttrande över

remisspromemorian Fler obehöriga lärare och

förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande

examen genom VAL

Förbundet har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria och förslagen i den, och vill lämna följande yttrande.

Förbundet tillstyrker tanken med att förenkla bestämmelserna så att fler kan nå en behörighetsgivande examen genom VAL. Förbundet bedömer dock att bestämmelserna gällande anställningstid och datumramar fortfarande är för begränsande. Då lärarbristen i både förskola och skola är akut är det oerhört viktigt att fler som bedöms lämpliga och med rätt kunskap (genom erfarenhet och/eller utbildning) får möjlighet att genom VAL nå examen. Förbundet kan därför inte tillstyrka förslagen i remisspromemorian, då dessa fortfarande är för begränsande, utan anser att ytterligare förenklingar bör ske. Så kan göras genom att kravet på anställning inom utbildningsväsendet förkortas samt att även tidsramen mellan anställning och studier genom VAL förlängs. Personer som arbetat inom skolväsendet och som har god erfarenhet av detta, men som under en period längre än ett år arbetat med annat, måste ändå kunna tillgodoräkna sig tidigare

erfarenhet och utbildning för att komma i fråga för VAL. Det skulle gynna barn och elever för att få fler lärare och förskollärare med erfarenhet och kompetens.

Friskolornas riksförbund avstyrker alltså förslagen i remisspromemorian och föreslår i stället att kraven på tid för anställning inom skolväsendet förkortas ytterligare samt att tiden mellan arbete i utbildningsväsendet och studier genom VAL förlängs, så att fler får möjlighet att nå behörighetsgivande examen.

För Friskolornas riksförbund

Gudrun Rendling förbundsjurist

2020-01-08 Ert dnr: Mott. dnrU2019/03260/UH Utbildningsdepartementet

(2)

YTTRANDE Sida 2 (2)

Friskolornas riksförbund Box 55545 102 04 Stockholm Tel 08-762 77 58 Postgiro 459 94 52-2 Bankgiro 5018-0017 info@friskola.se www.friskola.se

References

Related documents

Malmö universitet ser dock inget skäl till att det ställs krav på att sökanden ska ha varit anställd som lärare eller inom ramen för en anställning medverkat i.. undervisningen

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun ställer sig positiv till de förslag som anges i Regeringskansliets remisspromemoria ”Fler obehöriga lärare och för- skollärare ska

Möjligheterna för obehöriga lärare och pedagogisk personal inom förskola att nå en behörighetsgivande examen inom VAL är för snäva.

Vår kommentar: Bra att bestämmelsen anpassas till dags dato så att fler får möjligheten att gå utbildningen genom VAL.. 3.3 Kravet på att ha varit anställd som lärare

Det bör dock noteras att den föreslagna formuleringen i 17 § punkt 1 förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för le- gitimation

• Vidareutbildning av yrkesverksamma lärare som saknar en behörighetsgivande examen inom ramen för en utbildning enligt förordningen, kan studera upp till 120 högskolepoäng.. •

Regeringen och lärosätena skulle sedan föra en dialog om hur lärosätena kan bidra till att nå målen och hur mycket resurser som skulle behöva tillföras för olika uppdrag..

Det finns många yrkesverksamma i förskolan som har tillräckliga förkunskaper för att uppnå examensmålen inom ramen för VAL men på grund av legitimationskravet är det idag få