• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Linnégatan 87 D 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm

Mål nr 06-018

V.ans. 00-08153

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad 2008-06-11 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: PL (sökande)

Ombud: Henrik Nilsson

Advokatfirman Allians

Målet gäller: Registrering av varumärket LIFESTYLE i visst utförande.

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

(2)

2 YRKANDE M.M.

PL har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökan om registrering av varumärket LIFESTYLE i visst utförande.

Till stöd för yrkandet har PL åberopat att märket innehar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga samt att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan LIFESTYLE i visst utförande och märkena LIFE. Härvid har PL i huvudsak anfört följande omständigheter.

Det sökta märket är inte deskriptivt för varorna tidningar/tid- skrifter. De sökta orden betecknar inte något av dessa begrepp.

Det motanförda märket [reg.nr. 58643] avser Life Magazine, en amerikansk publikation, på engelska, som även tillhandahålls i Sverige. Det finns ett flertal varumärken som innehåller ordet Life antingen självständigt eller i kombination i den aktuella varu- klassen utan att Patentverket vid behandling av dessa ärenden ansett att det förelegat en förväxlingsrisk eller att det senare märket associeras med de äldre. Någon risk för förväxling mellan varumärkena LIFESTYLE och LIFE kan därför inte anses föreligga.

Ordet life torde av gemene man i huvudsak vara förknippat med det svenska ordet liv och livslängd för materiella produkter och inte livsföring. Enligt Wordfinder anges översättningen av ordet life till livsföring först under alternativ C och under detta alternativ som det femte och sista alternativet. Associationen mellan LIFESTYLE och LIFE är därmed inte relevant.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten finner, i likhet med Patentverket, att ordet LIFESTYLE med bl.a. betydelsen livsstil är beskrivande för tid- ningar jfr t.ex. termen livsstilsmagasin som torde vara allmänt känd. Därutöver finner rätten att, på det sätt märket är utfört, är det förväxlingsbart med den äldre nationella registreringen LIFE i visst utförande samt den internationella registreringen LIFE.

(3)

3

På anförda skäl skall överklagandet lämnas utan bifall.

Jeanette Bäckvall Merit Persson Ulf Hallin Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

References

Related documents

Till grund för sin talan har han hållit fast vid att det sökta märket HUD- ROLLER i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för farmaceutiska preparat

Comlero har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.. Comlero har till utveckling av sin

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket KOKONTROLLEN FÖR OPTIMAL LÖNSAMHET i visst utförande i sig saknar för registrering

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket, beträffande de återstående tjänsterna i klasserna 36 och 41, besitter för registrering

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket IGGESUND genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för

Forum har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket VOLONTÄRBYRÅN i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det sökta märket ÖSTERSJÖFESTIVALEN i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster