• No results found

S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera: Ann-Marie Ericson Justeringens

plats och tid: Tisdagen den 8 februari kl. 10.00, ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården Underskrifter:

Sekreterare

Malena Nilsved Ordförande

Eric Muhl Justerande

Ann-Marie Ericson

(2)

2 (10)

S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l

MÖTESINSTANS

B E G R A V N I N G S S T Y R E L S E N

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-02-02 16:30 – 18:30 Östra kyrkogården

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutande

Eric Muhl, kyrkoherde, ordförande

Ann-Marie Ericson (S), 1:e vice ordförande Sten Janson (POSK), 2:e vice ordförande Reino Kedegård (S), ledamot

Magnus Nilsson (S), ledamot Mauritz Palm (POSK), ledamot Kent Wikström (POSK), ledamot Gunilla Gjöthlén (ÖKA), ledamot

Sophie Ritzman (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Gunvor Hagelberg (POSK), ersättare Ann-Charlotte Wahlqvist (POSK) , ersättare Maria Ottensten, kyrkoherde, ersättare §§ 1-10 Karl Evert Eggelind, begravningsombud Marianne Lindblom, begravningsombud Cissi Hammer, förvaltningschef

Katarina Evenseth, chef utveckling och förvaltning Malena Nilsved, mötessekreterare

(3)

BSG § 1 Inledning

Eric Muhl, ordförande, inleder med en andakt och förklarar sammanträdet öppnat.

BSG § 2

Val av protokollsjusterare samt datum för justering av protokoll

Ann-Marie Ericson (S) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet tisdagen den 8 februari efter kl. 10.00 i ekonomibyggnaden på Östra kyrkogården

BSG § 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av tre frågor under övriga ärenden.

(4)

4 (10)

S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l

MÖTESINSTANS

B E G R A V N I N G S S T Y R E L S E N

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-02-02 16:30 – 18:30 Östra kyrkogården

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsärenden

BSG § 4 BV 2021-0165

Ständig adjungering i begravningsstyrelsen för år 2022

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar att adjungera

Cissi Hammer, förvaltningschef

Katarina Evenseth, chef utveckling och förvaltning Ingela Håman, controller, samt

Malena Nilsved, sekreterare

till begravningsstyrelsen sammanträden för år 2022.

att adjungera begravningsombuden Evert Eggelind, samt

Marianne Lindblom

till begravningsstyrelsen sammanträden för år 2022.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen har att besluta om vilka tjänstemän och begravningsombud som är ständigt adjungerade till begravningsstyrelsen sammanträden år 2022.

(5)

BSG § 5 BV 2022-0019

Revidering av arbetsordning för begravningsstyrelsen

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt förslag på arbetsordning utifrån styrelsens synpunkter samt,

att ta beslut om arbetsordning vid begravningsstyrelsens nästkommande sammanträde.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen ska enligt kyrkoordningen fastställa en arbetsordning för begravningsstyrelsens arbete som kompletterar det regelverk som finns i kyrkoordningen och SvKB 2016:8.

Begravningsstyrelsen har att diskutera och komma med synpunkter på det av förvaltningen och presidiet framlagda förslaget.

Exp. förvaltningssekreterare Malena Nilsved

(6)

6 (10)

S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l

MÖTESINSTANS

B E G R A V N I N G S S T Y R E L S E N

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-02-02 16:30 – 18:30 Östra kyrkogården

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

BSG § 6 BV 2021-0166

Firmatecknare för Göteborgs begravningssamfällighet 2022

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att uppdra åt begravningsstyrelsens ordförande kyrkoherde Eric Muhl, med 1:e vice ordförande Ann- Marie Ericson och 2:e vice ordförande Sten Janson som ersättare, tillsammans med

förvaltningschef Cecilia Hammer, med controller Ingela Håman, avdelningschef Annika Ström Öberg, chef för utveckling och förvaltning Katarina Evenseth som ersättare, att två i förening teckna samfällighetens firma,

att ny firmatecknare ska gälla från och med 1 januari 2022, samt att all tidigare rätt att teckna firma upphör.

Ärendebeskrivning

Begravningsstyrelsen har att besluta om firmatecknare då ny styrelse utsetts för mandatperioden 2022- 2025. Under 2021 har även begravningssamfällighetens avdelningschef skötsel, Håkan Martinsson, avslutat sin tjänst och Annika Ström Öberg har blivit ny avdelningschef.

Exp. förvaltningsadministratör Anna-Lena Björsegård f.v.b. till Bolagsverket.

(7)

BSG § 7 BV 2021-0144

Överklagan av beslut om rättelse i gravbok avseende gravplats 58, kvarter 1, Östra kyrkogården

Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar

att vidhålla förvaltningens fattade beslut den 2 november 2021.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen beslutade den 2 november att avslå ansökan om rättelse i gravbok avseende gravplats 00058, kvarter 001 på Östra kyrkogården.

Överklagande av beslut gällande rättelse i gravbok inkom den 25 november 2021.

Katarina Evenseth, chef utveckling och förvaltning, föredrar ärendet.

Begravningsstyrelsen samtalar om begravningssamfällighetens ansvar och hur rutiner vid gravvisning och anmälan av gravrättsinnehavare ser ut och kan förbättras.

Exp. chef utveckling och förvaltning Katarina Evenseth f.v.b. till överklaganden och länsstyrelsen.

(8)

8 (10)

S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l

MÖTESINSTANS

B E G R A V N I N G S S T Y R E L S E N

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-02-02 16:30 – 18:30 Östra kyrkogården

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Information och anmälningsärenden

BSG § 8

Anmälningsärenden

Beslut om entledigande av begravningsombud BV 2019-0003

Länsstyrelsens beslut gällande överklagande av beslut om BV 2020-0142 tillägg av gravrättsinnehavare

Överklagande av länsstyrelsens beslut gällande tillägg av BV 2020-0142 gravrättsinnehavare

Länsstyrelsens beslut gällande överklagan av beslut om rättelse BV 2020-0161 i gravbok, tre gravar på Kviberg och Västra kyrkogården

Länsstyrelsens beslut gällande överklagade av beslut om att inte BV 2021-0031 medge flyttning av gravsatt aska

Julhälsning från arbetsgivarorganisationen 2021 BV 2021-0087

Anmälningsärenden enligt ovan lades till handlingarna.

BSG § 9

Anmälan av delegationsbeslut Beslut

Begravningsstyrelsen beslutar:

att notera till protokollet att begravningsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

Rekrytering av avdelningschef skötselavdelningen BV 2021-0015:16

(9)

BSG § 10

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschef Cissi Hammer informerar om den organisationsförändringen som genomfördes vid årsskiftet. Organisationsförslaget innebär att begravningsavdelningen försvinner som avdelning och ersätts av tre verksamheter; den nya utveckling och förvaltning, begravningsexpedition/kapell och gräveri/verkstad/

förråd/anläggning, med förvaltningschef som sin chef. Sedan tidigare finns skötselavdelningen.

Målet med den nya verksamheten har varit att föra samman några av specialistkompetenserna för att underlätta planering och samarbete i projekt som rör hela eller stora delar av förvaltningen. Chef för verksamheten blir Katarina Evenseth. Hon kommer även fortsatt att ha rollen som specialist på begravningsfrågor.

(10)

10 (10)

S a m m a n t r ä d e s p r o t o k o l l

MÖTESINSTANS

B E G R A V N I N G S S T Y R E L S E N

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-02-02 16:30 – 18:30 Östra kyrkogården

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Övriga ärenden

BSG § 11

Visselblåsarfunktionen

Fråga gällande hur rutiner för visselblåsarfunktionen ser ut i begravningssamfälligheten i och med den nya Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Förvaltningschef Cissi Hammer redogör för den rutin som finns framtagen och publicerad på hemsidan.

Fackliga företrädare

Fråga gällande hur de fackliga företrädarna delges information gällande begravningsstyrelsens arbete.

Förvaltningschef Cissi Hammer redogör för hur protokoll och andra handlingar bland annat delges alla medarbetare via intranätet och att de fackliga företrädarna även delges information vid förvaltningens samverkansgrupper.

Schyssta villkor

Uppmaning om att förvaltningen i sina upphandlingar, nu närmast vid investeringar av nya ugnar i krematoriet, ta med schyssta villkor i avtalen. Förvaltningschef informerar om att upphandlingen av krematorieugnar redan är genomförd, men att förvaltningen tar med synpunkten till kommande upphandlingar.

BSG § 12 Avslutning

Efter välsignelsen förklarar ordföranden sammanträdet avslutat.

References

Related documents

[r]

kommunfullmäktige att besluta om ändring i regler för barnomsorg så att regeln om förtur till plats i kommunalt fritidshem även gäller för barn i förskola i enskild regi, samt

att hos Svenska Kommunförbundet ansöka om godkännande att få tillhöra angivna regionala förbund såsom sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning omfattande

Att utse Tord Wallén (S) som representant från Omvårdnadsnämnden till ledamot i kommunens

Enligt reglemente för Omvårdnadsnämnden skall avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden undertecknas av ordföranden eller vid för- fall för denne av

Bakgrunden var dels Omvårdnad Gävles behov av ytterligare gruppbostäder och gruppboenden dels behovet av anpass- ning till gällande LOU-lagstiftning samt ett ökat intresse från

Omvårdnadsnämndens stipendium för studenter inom Högskolan i Gävle – beslut

Handlingsplan Miljöstrategiskt program – Åtgärder för 2015 med en utblick mot 2016 och 2017, behandlas som ett informationsärende vid dagens sammanträde och ett beslutsärende den