• No results found

En fornsvensk fågelkult Nerman, Birger Fornvännen 385-389 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1942_385 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En fornsvensk fågelkult Nerman, Birger Fornvännen 385-389 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1942_385 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

En fornsvensk fågelkult Nerman, Birger

Fornvännen 385-389

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1942_385 Ingår i: samla.raa.se

(2)

EN FORNSYENSK FÅGELKULT

AV

B I R G E R N E R M A N

Den grekiske kejsaren Konstantin VII Porphyrogennelos (f 959) omnämner i kap. 9 av sitt arbete »De administrando imperio» en märklig fågelkult, som utövas av rhös, d. v. s.

svenskarna i Ryssland.

Kejsaren skildrar färden av rusernas flottor nedför Dnjepr till Konstantinopel, och sedan han omtalat, hur de passerat de sju forsarna vid flodens nedre lopp, fortsätter han:1

»Sedan de passerat denna ort (den sjunde forsen med ett där be- fintligt vad), anlända de till den ö (i Dnjepr), som kallas S:t Gre- gor, på vilken de också frambringa sina offer, emedan där står en jättestor ek. Där offra de levande fåglar; runt omkring sticka de ned pilar i marken, andra också bröd och kött och vad var och en just har, som det är den härskande seden hos dem. De kasta också lott om fåglarna, om de skola slakta dem eller uppäta dem eller låta dem vara i livet.»

Vi äga ett fynd ifrån Gotland, som utgör en arkeologisk parallell till denna skildring.

Mellan de på ett avstånd av något mera än 1 km ifrån varandra belägna gårdarna Bjerges och Gudings i Vallstena sn ligga de s. k. Gudingsåkrarna, kartan fig. 1, så benämnda på grund av att de tidigare tillhört Lilla Gudings (på senare år ha de bytt ägare några gånger och höra nu under Lilla Bjerges). Fordom var här en sank löväng. Denna har sträckt sig söderut nedåt Källunge myr, och tyd- ligen i samband med myrens utdikning har ängsmarken dränerats.

Åtminstone sedan mitten av 1800-talet har odling försiggått; på de senare årtiondena har denna blivit så omfattande, att nu blott en liten rest av ängsmarken återstår.

1 M i g n e , Patrologia Grceca, vol. CXIII. Partiet är lättast tillgängligt i tysk översättning i K. D i e t e r i c h, Byzantinische Quellen zur Länder- und Völkerkunde ( = Quellen und Forschungen zur Erd- und Kultnrkiinde

h s g g . . . . von Dr. R. StUbc, V), II, Leipzig 1912, sid. 101 ff.

25 — Fornvännen J!M2.

(3)

3 8 6 B I R G E R N E R M A N

Pig. 1. Karta över Vallstena-trakten, Gotland. Vid 0 de s. k. Gudingsåkrarnn,

offerplats från vikingatiden.

I-"ig. 1. Map of t h e V a d s t e n a dislrict. G o l l a n d . At 0 t h e so-called Gudings fields. place of sa-

crifice from t h e Viking period.

Under långa tider ha åkrar i Gudings givit fynd; en rad så- dana från olika förhistoriska skeden föreligga, främst i Sta- tens Historiska Museum, men även i andra samlingar. Stund- om anges fyndorten som Lilla Gudings, stundom blott Gu- dings, någon gång Stora Gu- dings. Det synes nu, särskilt i fråga om de äldre fynden, i inånga fall svårt eller omöjlig!

att utröna den närmare belä- genheten av dessa åkrar. Det är dock klart, att det i många så- dana fall måste vara fråga om de ovannämnda åkrarna. Även i vissa fall, då fynd från åkrar i Lilla Bjerges eller blott Bjerges liksom ifrån åkrar i det närbelägna Allekvia (och kanske Bjers) föreligga, gäller det uppenbarligen samma åkrar.

Sedan omkring 1920 ha emellertid på Gudingsåkrarna gjorts myc- ket betydande fynd. Hundratals föremål ha kommit i dagen, huvud- sakligen järnvapen och bland dem till övervägande del spjutspet- sar. Till största delen härröra fynden ifrån tiden omkring år 800 och 800-talet, men även fynd ifrån 900-talet äro för handen. Fil. dr John Nihlén, som den 10 okt. 1930 och den 31 aug. och 1 sept. 1931 på Riksantikvariens uppdrag besökte platsen (rapporter i Antikva- riskt-Topografiska Arkivet), fick därvid upplysning om, att »det område, på vilket de flesta fynden gjorts . . . utgöres av de s. k.

L:a Gudingsåkrarna och har en utsträckning i norr—söder av ca 100 meter och i öster—väster av ca 200 meter».2 Nihlén konstate- rade, att en 'väst' (stenlagd forntida väg) går fram över fyndplat- sen (spår av andra finnas i närheten). Fynden synas främst gruppera sig kring »en stor oregelbunden vattensamling», vars närmast angrän-

1 Även ett stort fynd av ädelmetall har gjorts inom detta område: redan år 1909 anträffades här ett stort silverfynd med mynt, ringar, hacksilver m. m., anförtrodda åt jorden — nedlagda i cn näverask — i början av 1000- talet (Fvn 1909 sid. 286 f„ Stat. Hist. Mus. inv. nr 13867).

(4)

EN FO RN SV EN SK F Å G E L K U L T

sande, med buskage beväxta område ännu är oupp- odlat. Nihlén utförde här grävningar, varvid en del typiska fynd gjordes. Jordmånen utgöres förnäm- ligast av sandmylla. »Inga kulturlager funnos, och de stora järnföremålen syntes utan svårighet, när den mörka, sandblandade myllan genomgrävdes».

Fynden »lågo i myllagrets botten, på gränsen till den underliggande sanden. Några enstaka föremål lågo nere i sanden. Föremålen lågo på ett djup av 2—4 dem .. Någon bestämd orientering av före- målen kunde ej iakttagas .. men de flesta (spjut)- spetsarna, där läget kunde iakttagas, lågo med spetsarna nelåt jorden». Fynden förekomma ej över hela området, utan begränsade »till vissa stråk». »Föremålen ha lagts eller stuckits ner i jorden utefter en smal remsa eller på vissa smärre fläckar.» I det med buskar beväxta området när- mast kring vattensamlingen anträffade Nihlén emellertid inga fynd, och likaså fanns intet i ett lågt jordblandat röse med en del skörbrända stenar.

Att det vid Gudingsåkrarna rör sig om ett of- ferfynd, kan, som även Nihlén framhåller, icke gärna dragas i tvivelsmål. Detta framgår redan av- fyndens fördelning och av att spjutspetsarna till stor del tydligen nedstuckits. Det bör i detta sam- manhang erinras om (jfr ovan), att ängsmarkerna sträckt sig nedåt Källunge myr (det centrala fynd- området ligger ca 800 m norr om dess norra kant);

offer ha ju under forntiden ofta försiggått i eller intill myrar eller små insjöar.

Här intresserar oss dock närmast ett bestämt fynd. Enligt upp- gifter, som Nihlén erhöll, hade år 1920 ett stycke sydväst om vat- tensamlingen den dåvarande ägaren av Lilla Gudings gjort ett fynd, som »bestått av 8 st. långa spjutspetsar, nedstuckna i jorden lodrätt med spetsarna ner och bildande en ring med ca 2,5 m:s diam.». De ifrågavarande spjutspetsarna kunna tyvärr nu icke iden- tifieras i samlingarna; i fig. 2 återge vi emellertid några typiska spjutspetsar ifrån Gudingsåkrarna, ifrån 800- och 900-talen.

Fig. 2. Spjutspetsar av järn från Gu- dingsåkrarna, Vall- stena sn, Gotland.

Vt»

Fig. 2. Iron spear- heads from Ondings fields. Vallstena pa-

rich. Gotland.

(5)

3 8 8 B I R G E R N E R M A N

D e i r i n g n e d s t u c k n a s p j u t s p e t s a r n a v ä c k a t a n k e n på de pilar, som r h ö s s t u c k o ned i j o r d e n r u n t den h e l i g a e k e n p å ön S:t G r e g o r i Dnjepr. S p j u t s p e t s r i n g e n s d i a m e t e r u p p g e s h a v a r i t ca 2,5 m, v i l k e t m y c k e t v ä l s k u l l e p a s s a , om s p j u t e n j u s t s t å t t n e d s t u c k n a r u n t ett t r ä d i den l ö v ä n g , som k a n a n t a g a s h a f ö r e f u n n i t s h ä r r e - dan u n d e r v i k i n g a t i d e n .

T y v ä r r h a h i t t i l l s icke t i l l r ä c k l i g a u n d e r s ö k n i n g a r ägt r u m på G u d i n g s å k r a r n a — en i n g å e n d e u t g r ä v n i n g v o r e i h ö g g r a d önsk- v ä r d — v a r f ö r vi icke k u n n a s ä g a , vad för s l a g s offer, som bragt s g u d o m e n p å d e n n a k u l t p l a t s . V i ä g a d ä r f ö r ifrån G u d i n g s å k r a r n a ä n n u icke n å g r a a r k e o l o g i s k a p a r a l l e l l e r till den g r e k i s k e kejsa- r e n s u p p g i f t e r om r h o s ' fågeloffer, r e s p . bröd- och k ö t t o f f e r p å S:t G r e g o r . Men h ä r k o m m e r oss o r t n a m n e t till hjälp. Guding bety- d e r ' e j d e r h a n e ' , och o r t n a m n e t Gudings ä r u p p k a l l a t efter ' g u d i n g - a r n a ' , d. v. s. 'ejderhansblotarna', och betyder alltså 'ejderhansblo- t a r n a s offerplats'.

Det k a n f ö r t j ä n a u p p m ä r k s a m m a s , a t t ä v e n vid G u d i n g s i E k e sn ett offerfynd, b e s t å e n d e a v ett a n t a l b r o n s h a l s r i n g a r f r å n liden o m k r i n g å r 500, g j o r t s ; r i n g a r n a v i s a m o s s p a t i n a , och alldeles in- till befinner sig en liten myr, som nu odlats, varvid »benrester etc.»

anträffats.3

S U M M A R Y

B I R G E R N E R M A N : A n Old Swedish bird cult.

The author takes as his starting-point a stateraent by the Greek Eraperor Uonstantine VII Porphyrogennetos ( t 959) in his work >De adrainistrando imporio>, that rhös, i. e. the Swedes in Russia, sacrificed live birds by an oak on an island in the Dnieper and strick arrows in tbo ground round tho oak. He tries to prove that we have a parallel to this in a considerable sacrifieial find from the so-called Gudingsåkrarna (Gudings fiolds) in Vallstena parish in Gotland. From ancient times quantities of objects have come to light here, mainly iron weapons, and among them predominatingly spear-beads; the finds are principally from the period around the year 800 and the ninth century, but also from the tenth century. As a rule the spear-heads had been stuck into the ground.

1'articularly interesting is a statement that eight spear-heads were stuck ' Jfr N e r m a n , Die Völkerwanderungszeit Gotlands ( = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Monografier nr 21, 1935) sid. 99.

(6)

E N F O R N S V E N S K F Å G E L K U L T 389

in a ring about 2.5 m in diameter, the author surmises round a tree, like the arrow-heads on the island in the Dnieper. That a bird cult was practised on the Gotland place of sacrifice also appears evident from the name Gudings, which the author interprets as »sacrifieial ground of tho sacrificers of cider-drakes». Finally it is pointed out that a place of sacrifice has also been proved at Gudings in Eke parish in Gotland;

a hoard lind of neck-rings from around the year 500 A. D. has boen met with here.

References

Related documents

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Emellertid är det ju klart, att tydningen av suetidi som svearna i och för sig ingalunda är säker. Man måste helt na- turligt även räkna med möjligheten, att bakom suetidi göm-

Men om Inglingehögens klot tillhör bronsåldern, kan man ju lik- väl tänka sig möjligheten, att själva högen är betydligt yngre, ifrån folkvandringstiden, och att klotet vid

Från Mellby-gravfältet kända gravar innehöllo inga före- mål karaktäristiska för den äldre gruppen vid Horn, däremot vissa gravar föremål från äldre romersk järnålder,

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. Bronskniu frän Gotland. Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per.. Hejdung», Hejdebg soc- ken. de med fortjockat skaft som

5, men med mera avrundat fyrkantig genomskärning, föreligger i en av Fredrik Nordin 1913 undersökt grav på det väldiga gravfältel vid Lill-Bjers i Stenkyrka socken (SHM