• No results found

Forngutniska "kokkamrater" Nerman, Birger Fornvännen 238-242 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1941_238 Ingår i: samla.raa.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Forngutniska "kokkamrater" Nerman, Birger Fornvännen 238-242 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1941_238 Ingår i: samla.raa.se"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Forngutniska "kokkamrater"

Nerman, Birger Fornvännen 238-242

http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1941_238 Ingår i: samla.raa.se

(2)

FORNOUTMSKA .KOKKAMRATER.

AV

B I R G E R N E R M A N

IGutasagan förekommer mellan berättelsen om utvandringen från Gotland via Ostbaltikum och Kyssland ned till den gre- kiske kejsarens område och berättelsen om Gotlands frivilliga införlivande i sveariket en skildring av de hedniska bloten:1

»Firi pann tima oc lengi eptir sipan tropu menn a hult oc a hauga, wi oc stafgarpa oc a haipin gub. Blotapu pair synum oc dydrum sinum oc filepi mip mati oc mungati. Pet gierpu pair eptir wantro sinni. Land alt hafpi sir hoystu blotan mip fulki.

Ellar hafpi huer pripiungr sir. En smeri ping hafpu mindri blotan mep filepi, mati oc mungati, sum haita supnautar, pi et pair supu allir saman.»

(»Före denna tid och ännu långt efteråt trodde människor på lundar och högar, helgedomar och med stavar inhägnade gårdar och på hedniska gudar. De blotade sina söner och döttrar och boskap jämte mat och dryck. Det gjorde de efter sin vantro. Hela landet hade högsta blöt med människor. Eljest hade var treding sitt. Men smärre ting hade mindre blöt med boskap, mat och dryck, vilka utövare kallas kokkamrater, ty de kokade alla tillsammans.»)

Gutasagan föreligger i en sen handskrift, den från tiden omkring år 1350 härrörande huvudhandskriften av Gutalagen, i vilken den utgör ett tillägg. Avfattningen kan emellertid vara åtskilligt äldre.

Och sagan återgår tydligen för sina första partier på en eller flera forntida dikter (en strof är direkt bevarad); även bakom det ovan citerade partiet skymtar versen: a hult oc a ftauga; mip mati oc mungati. Vi ha därför rätt att räkna med forntida tradition bakom många av sagans uppgifter.

1 S c h l y t e r , C. J., Samling af Sweriges gamla lagar, bd VII, Lund 1852, sid. 95 f. Texten i vår uppsats efter A. Noreens normaliserade utdrag i Altschwedisches Lesebuch, 3:dje uppl., Stockholm 1921, sid. 39.

(3)

F O R N G U T N I S K A . K O K K A M R A T E R 239

-

/

Fig. 1. Bronskittel med hank, hunkfästcn och sUärding av j ä r n . Funnen i »Hästhagemyr», Kyr-

kebys, Hejnums sn, Gotland. V I J - llronze pot with ring, ring-attachment and hanging- chain of Iron. F^und iu »Häslhagemyr», Kyrkehvs,

Hejnum parish, Gotland.

Fig. 2. Bronskittel. Funnen tillsammans med fig. l.1/,.

Bronze pot. Found togelher with that in fig. 1.

Fig. 3. T r ä ä m b a r med heslag, hank och h a n k - fästen av j ä r n . Rekonstruktion. F u n n e t tillsam-

mans med fig. 1, 2. 1ll.

Wooden pail with mounts, ring and ring-attachment of iron.Heconstruction.Found togetherwith those in figs.1,2.

(4)

2 4 0 B l B G E Ii N E R M A N

1 några arbeten2 har jag sökt visa, att den i sagan omedelbart före uppgifterna om bloten omtalade utvandringen från Gotland försiggått vid tiden framemot år 500 och att den i sagan omedel- bart efter dessa uppgifter omnämnda införlivningen av ön i svea- väldet ägt rum vid mitten av 500-talet. Det skulle då passa, att notiserna om bloten kunde avse förhållanden på ön vid tiden om- kring år 500.

Då inga detaljer lämnas, är det givetvis svårt att närmare före- ställa sig, hur de i Gutasagan omtalade bloten tillgått. Men vi kun- na i någon utsträckning supplera denna brist genom arkeologien.

Vi äga nämligen några fynd ifrån tiden omkring år 500, som ge oss en viss föreställning om de mindre bloten.3

I »Hästhagemyr» vid Kyrkebys i Hejnums sn gjordes år 1918 ett märkligt fynd. Enligt dr O. V. Wennersten, som besökte fynd- stället och skaffade uppgifter av finnaren, Henry Thomsson, voro förhållandena på platsen och fyndomständigheterna följande (med- delade av W. i en artikel i en Gotlands-tidning):

ö v e r myren löper ungefär OSO-WNW (?) en ungefär 3 m bred av kalksten bestående 'väst'. >Från västen går genom den en gång före avdikningen och odlingen sankaste myrdelen en mindre knappt ett par meter bred, av gråsten lagd väst i sydsydväst till nordnord- ost. Det var på västra sidan av denna väst ca 28 meter från huvud- vasten som fyndet gjorts vid plöjning.»

Fyndet bestod av: en bronskittel med hank och hankfästen av järn, allt fragmentariskt, och med skärding av järn, fig. 1; en dylik mindre bronskittel, bättre bibehållen, men liksom den förra starkt lappad, fig. 2; flera järnfragment av beslagen, hank och hankfästen till ett träämbar, varav några rester voro bevarade, fig. 3; några

1 Se bl. a. mina skrifter: En utvandring från Gotland och öns införlivan- de med sveaväldet ( = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 34:4, 1923); Det svenska rikets uppkomst f= För- eningen för svensk kulturhistoria, Böcker N:o 6, 1925) sid. 168 ff., 196 ff.; Die Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jiingeren Eisenzeit ( = K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 40:1, 1929) sid. 8 ff., 17 ff.; Die Völkerwanderungszeit Gotlands (= K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Monografier Nr 21, 1935) sid. 125 ff.

' Fynden beskrivna i N e r m a n , Die Völkerwanderungszeit Gotlands, sid.

99 f., det första med fig. 611, 612, 615.

(5)

F O R N G U T N I S K A . K O K K A M R A T E l i . 2 4 1

obrända benbitar (Statens Historiska Museum inv.-nr 16154). De sistnämnda utgöras nu av ett större och två obetydliga fragment.

Det förra har undersökts av fil. dr Elias Dahr, som haft vänlig- heten meddela, att det tillhört ett nötkreatur (bos domesticus) och bestämt det som »extremitetben, sannolikt distalt parti av under- ben av småväxt exemplar». Enligt finnarens utsago befunno sig benresterna och träkärlet i det mindre bronskärlet, som i sin ord- ning var placerat i det större. Föremålen »stodo med överkanterna ca 30 centimeter under nuvarande markytan, direkt på den gamla bottenleran, vilken anträffades på ej fullt ifa meters djup».

Om den rituella karaktären av detta fynd kan ju icke något tvi- vel råda. Just från myrarna — vilka i gammal tid utgjort antingen myrar eller små insjöar — härröra, som bekant, ofta förhistoriska offerfynd, varvid man nedlagt föremålen på myren (ofta vid kan- ten) eller i eller på stranden av sjön. Vid Kyrkebys i Hejnum ha uppenbarligen kärl — två kokkittlar och ett laggkärl — med mat

— kreatursstek — och väl även dryck från något, blöt offrats i en myr (västarna visa, att det icke kan ha varit fråga om en sjö), var- vid föremålen antagligen nedsatts på myren, där de så småningom sjunkit till botten i det här grunda myrpartiet och med tiden över- vuxits. Var själva biotet hållits kan givetvis ej sägas, kanske ome- delbart intill myren. Tydligen har det emellertid hört till ritualen att även låta den gudom, som »kokkamraterna» ansett ha samband med myren, få sin andel av måltiden; vilken denna gudom varit, lönar sig knappast att söka gissa.

Ännu ett par kittelfynd äro kända ifrån gotländska myrar.

Vid Galtungs i Burs sn anträffades troligen år 1911 »i Lau myr . . under plöjning» en bronskittel som fig. 2. Underdelen saknas, men nithål finnas för den; även eljest lappad (Gotlands Fornsal inv.-nr C 1366).

Vidare upptogs, ävenledes osakkunnigt, antagligen år 1928 vid Sojdungs i Fole sn »i en torrlagd myr under plöjning» en liknande bronskittel, vars underdel består av pånitade stycken (Gotlands Fornsal inv.-nr C 6784).

Namnen Galtungs och Sojdungs äro värda uppmärksamhet. Det är påfallande, att båda innehålla djurnamn. Ser man namnen i samband med kittelfynden här och vid Kyrkebys i Hejnum, faller ett oväntat ljus över dem. Galtungs betyder uppenbarligen 'gall- ie — Fornvännen 19H.

(6)

2 4 2 B I R G E R N E R M A S

b l o t a r n a s ' o f f e r p l a t s och Sojdungs (till f o r n g u t n . s o y p r ' k r e a t u r " ) ' k r e a t u r s b l o t a r n a s ' o f f e r p l a t s . » K o k k a m r a t e r n a » vid o l i k a t i n g ha tydligen haft olika heliga djur, vilka de h u v u d s a k l i g e n blotat och efter vilka de och p l a t s e r n a fått s i n a n a m n .

Även platsen för det första omtalade fyndet h a r ett n a m n , K y r k e - hys, som i vårt s a m m a n h a n g äger intresse. Som bekant lades k y r k o r n a ofta på platser för den h e d n i s k a kulten. (Däremot ä r n a m n e t H ä s t h a g e m y r u t a n betydelse, då det u p p e n b a r l i g e n ä r sent.)

G u t a s a g a n s uppgifter skulle alltså genom a r k e o l o g i s k a fynd och o r t n a m n e n för oss ta en k o n k r e t a r e form. Men givetvis ä r o de offer i myr, som vi konstaterat, i n g a l u n d a de enda slag av blöt, som sa- g a n k a n syfta på.

S U M M A R Y

B I R G E R N E R M A N : Old Gotlandic * Cooking Comrades*.

The author tries to show that the particulars of the sacrifieial feasts in the Guta Saga, with cattle, food and drink, which the »Cooking Comrades»

practised at less important Things, are illustrated to some extent by certain sacrifieial finds from the period around the year 500 A. D., met with in marshes in Gotland.

In particular a find is adduced from a marsh at Kyrkebys in the parish of Hejnum, where dose to a 'stone dike', a bronze pot was met with (fig. 1), in which lay another bronze pot (fig. 2), which in its turn contained a wooden pail (fig. 3) and 3 piéces of bone, the largest of which could be determined as originating from cattle (Bos domesticus). Manifestly food and drink from some sacrifieial feast had been offered here.

From the marshes at Galtungs in the parish of Burs and Sojdungs in the parish of Fole also bronze pots resembling that in fig. 2 have been taken up — one from each. Galtungs obviously indicates the place of sacrifice of tho 'boar sacrifieial feasts', and Sojdungs (from Old Gotlandic soypr 'cattle") the place of sacrifice of the 'cattle sacrifieial feasts'. At different Things the

»Cooking Comrades» manifestly had different sacred animals, which they mainly sacrificed, and after which they and the places received their names.

The offerings in marshes which we have established are naturally by no means the only kind of sacrifieial feast to which the Saga may refer.

References

Related documents

Även i ryska fynd äro dessa mynt och halvbrak- teater mycket sällsynta; blott några få fynd med sådana äro kända. Hedobymynten äro av olika prägel, en del stå

pjäser ifrån Ryssland och Ungern, vilka närmast uppfattas som beslag på remmen till ett pilkoger (de hittas stundom tillsammans med pil- spetsar). Den pjäs, som jag närmast

1, som här behandlas, äro såväl hornstången som mittdtaggen genomgående ihåliga, och på hornstängens utsida mitt emot mittdtaggen finns ett runt, med ett skarpt instrument

Söljan lillhör en samling föremål från olika tider och okända fyndorter, vilka 1899 inköptes av Statens Historiska Museum frän den nämnde anlikvitetshandlare Frans Lysholm i

Men om Inglingehögens klot tillhör bronsåldern, kan man ju lik- väl tänka sig möjligheten, att själva högen är betydligt yngre, ifrån folkvandringstiden, och att klotet vid

Från Mellby-gravfältet kända gravar innehöllo inga före- mål karaktäristiska för den äldre gruppen vid Horn, däremot vissa gravar föremål från äldre romersk järnålder,

Platsen kännetecknas av ett ställvis inemot halvmetertjockt kulturlager, som begränsas mot Paviken av den vikingatida strandlinjen ca 2 m. F"yndfrekven- seu är mycket hög.

(Forts, från Fornvännen 1944 sid. Bronskniu frän Gotland. Det är emellertid cn tydlig kniv ifrån Montelius per.. Hejdung», Hejdebg soc- ken. de med fortjockat skaft som